Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / rakentaminen

rakentaminen

2.3.2022

Talvi­tie: Tarvit­semme lisää ihmis­ten tarpei­siin vastaa­via asun­toja

Asumi­nen muodos­taa ison osan ihmis­ten elämi­sen kustan­nuk­sista. Koko Suomen tasolla asun­to­jen hinta- ja vuokra­ke­hi­tys on ollut maltil­lista, mutta poik­keuk­sia löytyy.

23.1.2021

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet halua­vat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä

31.7.2014

Outi Mäkelä: Pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja, ei lisä­hal­lin­toa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä perään­kuu­lut­taa pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­rat­kai­suun konkreet­ti­sia keinoja lisä­hal­lin­non sijaan. ?Asumi­sen aieso­pi­muk­sen haas­teita on aikai­sem­pina vuosina ollut

16.10.2012

Tapani Mäki­nen: Kyllä kohtuu­hin­tai­sille vuokra-asun­noille

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Tapani Mäki­nen kiireh­tii asun­to­tuo­tan­toa hidas­ta­van yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­dän­nön muut­ta­mista. Mäki­sen mukaan asun­to­mi­nis­teri Krista Kiurun terve­tul­lut esitys raken­ta­mis­mää­räys­ten lieven­tä­mi­sestä hillit­see asumis­kus­tan­nus­ten

20.9.2012

Viro­lai­nen: Puu­rakentamiseen vauh­tia kunnissa

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen perään­kuu­lut­taa kunnilta aktii­vi­suutta puura­ken­ta­mi­sen vauh­dit­ta­mi­seksi. Puun laajempi hyödyn­tä­mi­nen uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mi­sessa avaa uusia mahdol­li­suuk­sia esimer­kiksi lähiö­ker­ros­ta­lo­jen

Skip to content