Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / ilmastonmuutos

ilmastonmuutos

16.4.2015

Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­silta tuki kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen iloit­see tuoreen ilmas­to­ba­ro­metri 2015 -tutki­muk­sen tulok­sista. Valtaosa suoma­lai­sista tunnus­taa, että ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sellä on kiire. Kansa­lai­set

12.12.2014

Grahn-Laaso­nen: Suomi tarvit­see ilmas­to­he­rä­tyk­sen

Tervei­set Liman ilmas­to­ko­kouk­sesta Perusta! Täällä on valmis­teltu kahden viikon ajan katta­vaa kansain­vä­listä ilmas­to­so­pi­musta. Parhail­laan käsillä ovat kokouk­sen viime hetket, joiden

20.11.2014

Orpo: Ilmas­to­ris­kei­hin on varau­dut­tava

Ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­nen on tarkoi­tus viedä osaksi päätök­sen­te­koa, suun­nit­te­lua sekä käytän­tö­jen ohjausta ja kehit­tä­mistä. Näin voimme kustan­nus­te­hok­kaasti tehdä ratkai­suja, jotka vahvis­ta­vat

Skip to content