Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / hallitus / Sivu 4

hallitus

17.3.2018

Petteri Orpo Tampe­reella: Kokoo­muk­sen linja näkyy halli­tuk­sen aikaan­saan­nok­sissa

Tiedote 17.3.2018 Julkai­su­va­paa heti Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo arvioi kokoo­muk­sen onnis­tu­neen toteut­ta­maan linjaansa nykyi­sessä halli­tuk­sessa hyvin ja laaja-alai­­sesti. Kokoo­mus

30.4.2015

Kokoo­mus julkisti vastauk­sensa Sipi­län kysy­myk­siin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkisti omat vastauk­sensa halli­tus­neu­vot­te­lu­jen tunnus­te­lu­vai­heen vetä­jän Juha Sipi­län 28.4.2015 edus­kun­ta­ryh­mille esit­tä­miin kysy­myk­siin. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on raken­taa Suomesta avoin, kansain­vä­li­nen

5.4.2013

Orpo: Kerro uskot­tava vaih­toehto, Soini

?Viime edus­kun­ta­vaa­lien jälkeen ei vaalien suurim­malla voit­ta­jalla perus­suo­ma­lai­silla ollut rohkeutta osal­lis­tua halli­tuk­seen ja kantaa vastuuta. Nyt kun vaati­via päätök­siä on

21.3.2013

Petteri Orpo: Erin­omaista, halli­tus!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kehys­rii­hessä teke­miin päätök­siin. ?Vaikeassa paikassa halli­tus teki sen, mitä siltä odotet­tiin. Merkit­tä­viä

28.2.2013

Keinoja kestä­vän talous­kas­vun, työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen

Halli­tus arvioi puoli­­väli-istun­­nos­­saan 28.2.2013 halli­tus­oh­jel­man toteu­tu­mi­sen sekä Suomen talou­den tilan­netta. Kriit­ti­sim­mät uusia lisä­pää­tök­siä vaati­vat halli­tus­oh­jel­man tavoit­teet liit­ty­vät talous­kas­vuun, työl­li­syy­teen sekä

26.2.2013

Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turva­taan tuhan­sia työpaik­koja

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on erit­täin tyyty­väi­nen ratkai­sun löyty­mi­seen vaike­aan telak­ka­teol­li­suu­den tilan­tee­seen. - Halli­tus on raken­ta­nut laajan pelas­tus­pa­ke­tin eri

18.6.2011

Kokoo­mus päätti osal­lis­tu­mi­sesta halli­tus­vas­tuuseen

Kansal­li­nen Kokoo­mus r.p. päätti 18.6. Helsin­gissä Pikku­par­la­men­tissa järjes­te­tyssä puolue­val­tuus­ton ja edus­kun­ta­ryh­män yhteis­ko­kouk­sessa puolu­een osal­lis­tu­mi­sesta
halli­tus­vas­tuuseen.

Skip to content