Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Arto Sato­nen: Maaseu­dun kehittämis­tuissa arvo­kas voitto Suomelle

Arto Sato­nen: Maaseu­dun kehittämis­tuissa arvo­kas voitto Suomelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen arvioi EU:n rahoi­tus­ke­hys­so­pua enna­koi­tua parem­maksi suoma­lai­sen maata­lou­den ja ruoan­tuo­tan­non kannalta. Sato­nen on tyyty­väi­nen erityi­sesti maaseu­dun kehit­tä­mis­ra­hoi­tuk­sessa saavu­tet­tuun tulok­seen.

?Maata­lou­den kehit­tä­mis­tu­kien nykyi­sen tason säilyt­tä­mi­nen tilan­teessa, jossa maaseu­dun kehit­tä­mi­sen koko­nais­bud­jetti alenee, on kova suori­tus neuvot­te­li­joil­tamme. Kehit­tä­mis­ra­hoista makse­taan esimer­kiksi Suomen maata­lou­delle tärkeät vaka­vien vaikeuk­sien tuet ja ympä­ris­tö­tuki?, Sato­nen toteaa.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­taa luot­saava Sato­nen harmit­te­lee maata­lou­den suorien tukien pienoista alene­maa. Onneksi neuvot­te­luissa saavu­tettu 600 miljoo­nan lisä­raha maaseu­dun kehit­tä­mi­seen korjaa koko­nais­ti­lan­netta. Kansal­lis­ten tukien merki­tys koros­tuu myös enti­ses­tään.

?Nyt saavu­te­tun tulok­sen jatkoksi tarvi­taan myös Etelä-Suomen kansal­li­sen 141-tuen neuvot­te­luissa ratkaisu, joka varmis­taa kannat­ta­van maata­lous­tuo­tan­non jatku­mi­sen koko maassa?, Sato­nen sanoo.

Rahoi­tus­ke­hys­ten ratket­tua EU:n yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan eli CAP:n uudis­tus­työssä pääs­tään eteen­päin. Sato­nen on tyyty­väi­nen, että huip­pu­ko­kous korosti rahoi­tus­ke­hys­pää­tök­sen yhtey­dessä maata­lous­tu­kien viher­ryt­tä­mi­sen jous­ta­vam­paa sovel­ta­mista, mikä on Suomelle hyvä uuti­nen.

?CAP-uudis­tus on mennyt parem­paan suun­taan. Myös Euroo­pan parla­men­tin maata­lous­va­lio­kun­nan aikai­sem­min äänes­tä­mät CAP-linjauk­set, esimer­kiksi turve­mai­den kyntö­kiel­lon kumoa­mi­nen, osoit­ta­vat ymmär­rystä Suomen erityi­so­lo­suh­teille. Tästä on hyvä jatkaa neuvot­te­luja ja taus­ta­vai­kut­ta­mista hyvän loppu­tu­lok­sen saavut­ta­mi­seksi?, Sato­nen toteaa.

On arvioitu, että CAP-uudis­tuk­sesta löyde­tään sopu EU-toimie­lin­ten välillä kesä­kuussa. Neuvot­te­lut Etelä-Suomen kansal­li­sen tuen jatkosta käydään komis­sion kanssa CAP-koko­nai­suu­den ratket­tua.

Lisä­tie­toja
Arto Sato­nen
050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content