• FI
 • SV
 • MENU
  Arto Sato­nen: Maaseu­dun kehittämis­tuissa arvo­kas voitto Suomelle
  Twiittaa

  Arto Sato­nen: Maaseu­dun kehittämis­tuissa arvo­kas voitto Suomelle

  Julkaistu: 09.02.2013 Julkaisut

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen arvioi EU:n rahoi­tus­ke­hys­so­pua enna­koi­tua parem­maksi suoma­lai­sen maata­lou­den ja ruoan­tuo­tan­non kannalta. Sato­nen on tyyty­väi­nen erityi­sesti maaseu­dun kehit­tä­mis­ra­hoi­tuk­sessa saavu­tet­tuun tulok­seen.

  ?Maata­lou­den kehit­tä­mis­tu­kien nykyi­sen tason säilyt­tä­mi­nen tilan­teessa, jossa maaseu­dun kehit­tä­mi­sen koko­nais­bud­jetti alenee, on kova suori­tus neuvot­te­li­joil­tamme. Kehit­tä­mis­ra­hoista makse­taan esimer­kiksi Suomen maata­lou­delle tärkeät vaka­vien vaikeuk­sien tuet ja ympä­ris­tö­tuki?, Sato­nen toteaa.

  Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­taa luot­saava Sato­nen harmit­te­lee maata­lou­den suorien tukien pienoista alene­maa. Onneksi neuvot­te­luissa saavu­tettu 600 miljoo­nan lisä­raha maaseu­dun kehit­tä­mi­seen korjaa koko­nais­ti­lan­netta. Kansal­lis­ten tukien merki­tys koros­tuu myös enti­ses­tään.

  ?Nyt saavu­te­tun tulok­sen jatkoksi tarvi­taan myös Etelä-Suomen kansal­li­sen 141-tuen neuvot­te­luissa ratkaisu, joka varmis­taa kannat­ta­van maata­lous­tuo­tan­non jatku­mi­sen koko maassa?, Sato­nen sanoo.

  Rahoi­tus­ke­hys­ten ratket­tua EU:n yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan eli CAP:n uudis­tus­työssä pääs­tään eteen­päin. Sato­nen on tyyty­väi­nen, että huip­pu­ko­kous korosti rahoi­tus­ke­hys­pää­tök­sen yhtey­dessä maata­lous­tu­kien viher­ryt­tä­mi­sen jous­ta­vam­paa sovel­ta­mista, mikä on Suomelle hyvä uuti­nen.

  ?CAP-uudis­tus on mennyt parem­paan suun­taan. Myös Euroo­pan parla­men­tin maata­lous­va­lio­kun­nan aikai­sem­min äänes­tä­mät CAP-linjauk­set, esimer­kiksi turve­mai­den kyntö­kiel­lon kumoa­mi­nen, osoit­ta­vat ymmär­rystä Suomen erityi­so­lo­suh­teille. Tästä on hyvä jatkaa neuvot­te­luja ja taus­ta­vai­kut­ta­mista hyvän loppu­tu­lok­sen saavut­ta­mi­seksi?, Sato­nen toteaa.

  On arvioitu, että CAP-uudis­tuk­sesta löyde­tään sopu EU-toimie­lin­ten välillä kesä­kuussa. Neuvot­te­lut Etelä-Suomen kansal­li­sen tuen jatkosta käydään komis­sion kanssa CAP-koko­nai­suu­den ratket­tua.

  Lisä­tie­toja
  Arto Sato­nen
  050 511 3110