Arto Satonen: Maaseudun kehittämis­tuissa arvokas voitto Suomelle – kokoomus.fi
MENU
Arto Satonen: Maaseudun kehittämis­tuissa arvokas voitto Suomelle

Arto Satonen: Maaseudun kehittämis­tuissa arvokas voitto Suomelle

Julkaistu: 09.02.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Arto Satonen arvioi EU:n rahoi­tus­ke­hys­sopua ennakoitua parem­maksi suoma­laisen maata­louden ja ruoan­tuo­tannon kannalta. Satonen on tyyty­väinen erityi­sesti maaseudun kehit­tä­mis­ra­hoi­tuk­sessa saavu­tettuun tulokseen.

?Maata­louden kehit­tä­mis­tukien nykyisen tason säilyt­tä­minen tilan­teessa, jossa maaseudun kehit­tä­misen kokonais­bud­jetti alenee, on kova suoritus neuvot­te­li­joil­tamme. Kehit­tä­mis­ra­hoista maksetaan esimer­kiksi Suomen maata­lou­delle tärkeät vakavien vaikeuksien tuet ja ympäris­tötuki?, Satonen toteaa.

Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kuntaa luotsaava Satonen harmit­telee maata­louden suorien tukien pienoista alenemaa. Onneksi neuvot­te­luissa saavu­tettu 600 miljoonan lisäraha maaseudun kehit­tä­miseen korjaa kokonais­ti­lan­netta. Kansal­listen tukien merkitys korostuu myös entisestään.

?Nyt saavu­tetun tuloksen jatkoksi tarvitaan myös Etelä-Suomen kansal­lisen 141-tuen neuvot­te­luissa ratkaisu, joka varmistaa kannat­tavan maata­lous­tuo­tannon jatku­misen koko maassa?, Satonen sanoo.

Rahoi­tus­ke­hysten ratkettua EU:n yhteisen maata­lous­po­li­tiikan eli CAP:n uudis­tus­työssä päästään eteenpäin. Satonen on tyyty­väinen, että huippu­kokous korosti rahoi­tus­ke­hys­pää­töksen yhtey­dessä maata­lous­tukien viher­ryt­tä­misen jousta­vampaa sovel­ta­mista, mikä on Suomelle hyvä uutinen.

?CAP-uudistus on mennyt parempaan suuntaan. Myös Euroopan parla­mentin maata­lous­va­lio­kunnan aikai­semmin äänes­tämät CAP-linjaukset, esimer­kiksi turve­maiden kyntö­kiellon kumoa­minen, osoit­tavat ymmär­rystä Suomen erityi­so­lo­suh­teille. Tästä on hyvä jatkaa neuvot­teluja ja tausta­vai­kut­ta­mista hyvän loppu­tu­loksen saavut­ta­mi­seksi?, Satonen toteaa.

On arvioitu, että CAP-uudis­tuk­sesta löydetään sopu EU-toimie­linten välillä kesäkuussa. Neuvot­telut Etelä-Suomen kansal­lisen tuen jatkosta käydään komission kanssa CAP-kokonai­suuden ratkettua.

Lisätietoja
Arto Satonen
050 511 3110


Kokoomus.fi