Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Arto Sato­nen: Maaseu­dun kehittämis­tuissa arvo­kas voitto Suomelle

Arto Sato­nen: Maaseu­dun kehittämis­tuissa arvo­kas voitto Suomelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen arvioi EU:n rahoi­tus­ke­hys­so­pua enna­koi­tua parem­maksi suoma­lai­sen maata­lou­den ja ruoan­tuo­tan­non kannalta. Sato­nen on tyyty­väi­nen erityi­sesti maaseu­dun kehit­tä­mis­ra­hoi­tuk­sessa saavu­tet­tuun tulok­seen.

?Maata­lou­den kehit­tä­mis­tu­kien nykyi­sen tason säilyt­tä­mi­nen tilan­teessa, jossa maaseu­dun kehit­tä­mi­sen koko­nais­bud­jetti alenee, on kova suori­tus neuvot­te­li­joil­tamme. Kehit­tä­mis­ra­hoista makse­taan esimer­kiksi Suomen maata­lou­delle tärkeät vaka­vien vaikeuk­sien tuet ja ympä­ris­tö­tuki?, Sato­nen toteaa.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­taa luot­saava Sato­nen harmit­te­lee maata­lou­den suorien tukien pienoista alene­maa. Onneksi neuvot­te­luissa saavu­tettu 600 miljoo­nan lisä­raha maaseu­dun kehit­tä­mi­seen korjaa koko­nais­ti­lan­netta. Kansal­lis­ten tukien merki­tys koros­tuu myös enti­ses­tään.

?Nyt saavu­te­tun tulok­sen jatkoksi tarvi­taan myös Etelä-Suomen kansal­li­sen 141-tuen neuvot­te­luissa ratkaisu, joka varmis­taa kannat­ta­van maata­lous­tuo­tan­non jatku­mi­sen koko maassa?, Sato­nen sanoo.

Rahoi­tus­ke­hys­ten ratket­tua EU:n yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan eli CAP:n uudis­tus­työssä pääs­tään eteen­päin. Sato­nen on tyyty­väi­nen, että huip­pu­ko­kous korosti rahoi­tus­ke­hys­pää­tök­sen yhtey­dessä maata­lous­tu­kien viher­ryt­tä­mi­sen jous­ta­vam­paa sovel­ta­mista, mikä on Suomelle hyvä uuti­nen.

?CAP-uudis­tus on mennyt parem­paan suun­taan. Myös Euroo­pan parla­men­tin maata­lous­va­lio­kun­nan aikai­sem­min äänes­tä­mät CAP-linjauk­set, esimer­kiksi turve­mai­den kyntö­kiel­lon kumoa­mi­nen, osoit­ta­vat ymmär­rystä Suomen erityi­so­lo­suh­teille. Tästä on hyvä jatkaa neuvot­te­luja ja taus­ta­vai­kut­ta­mista hyvän loppu­tu­lok­sen saavut­ta­mi­seksi?, Sato­nen toteaa.

On arvioitu, että CAP-uudis­tuk­sesta löyde­tään sopu EU-toimie­lin­ten välillä kesä­kuussa. Neuvot­te­lut Etelä-Suomen kansal­li­sen tuen jatkosta käydään komis­sion kanssa CAP-koko­nai­suu­den ratket­tua.

Lisä­tie­toja
Arto Sato­nen
050 511 3110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content