Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Viro­lai­nen: Tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille

Viro­lai­nen: Tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen haluaa tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille. Hän toivoo kotiin vietä­vien palve­lu­jen kehit­tä­mistä ja uusien keino­jen etsi­mistä muis­ti­sai­rai­den täysi­pai­noi­sen elämän takaa­mi­seksi.

-Uusi vanhus­pal­ve­lu­laki antaa hyvät lähtö­koh­dat kotiin vietä­vien palve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Käytän­nössä myös kunnat, järjes­töt ja vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jät on saatet­tava entistä tiiviim­pään yhteis­työ­hön, jotta kasva­vasta palve­lu­tar­peesta voidaan huoleh­tia, Viro­lai­nen sanoo.

Kansal­li­sen muis­tioh­jel­man mukaan muis­ti­sai­rai­den määrä on huimassa nousussa, ja vuonna 2020 sairas­ta­via on jo 130 000. Kotona asumi­nen olisi monelle mielui­sin ¬ ja myös yhteis­kun­nan kannalta edul­li­sin vaih­toehto, mutta Viro­lai­sesta se vaatisi tuek­seen aiem­paa paljon laajem­paa ja parem­paa tuki­ver­kos­toa.

-Jotta muis­ti­sai­raat voisi­vat jatkaa mahdol­li­sim­man omatoi­mista ja täysi­pai­noista elämää, heidän tuek­seen on etsit­tävä myös uusia keinoja. Esimer­kiksi moni eläke­läi­nen on hyvä­kun­toi­nen ja tahtoisi tehdä hyvää. Vapaa­eh­tois­voi­ma­va­ro­jen hyödyn­tä­mi­seen onkin syytä kiin­nit­tää aiem­paa enem­män huomiota. Yksi hyvä esimerkki on Turun Seudun Lihas­tau­tiyh­dis­tyk­sen projekti, jossa muis­tia­siak­kaille on jo kahden vuoden ajan koulu­tettu vapaa­eh­toi­sa­vus­ta­jia.

Viro­lai­sen mukaan on tärkeintä huoleh­tia siitä, ettei ketään ? myös­kään muis­ti­sai­rai­den lähei­siä ? jätetä haas­tei­neen yksin.

-Palkit­se­vinta on, kun kaikki osapuo­let voivat kokea voit­ta­vansa vuoro­vai­ku­tuk­sesta. Muis­ti­sai­rai­den autta­mi­nen on usein haas­teel­lista, ja siksi myös muis­ti­sai­rai­den lähi­piiri tarvit­see tehos­tet­tua tukea, koulu­tusta ja ohjausta. Laajen­nettu turva­verkko keven­tää jokai­sen siihen osal­li­sen taak­kaa ja luo mahdol­li­suuk­sia vaih­taa koke­muk­sia ja oppia.

Lisä­tie­dot: Anne-Mari Viro­lai­nen, 050-5121 941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

Skip to content