Kokoomus.fi / Julkaisut / Viro­lai­nen: Tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille

Viro­lai­nen: Tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen haluaa tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille. Hän toivoo kotiin vietä­vien palve­lu­jen kehit­tä­mistä ja uusien keino­jen etsi­mistä muis­ti­sai­rai­den täysi­pai­noi­sen elämän takaa­mi­seksi.

-Uusi vanhus­pal­ve­lu­laki antaa hyvät lähtö­koh­dat kotiin vietä­vien palve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Käytän­nössä myös kunnat, järjes­töt ja vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jät on saatet­tava entistä tiiviim­pään yhteis­työ­hön, jotta kasva­vasta palve­lu­tar­peesta voidaan huoleh­tia, Viro­lai­nen sanoo.

Kansal­li­sen muis­tioh­jel­man mukaan muis­ti­sai­rai­den määrä on huimassa nousussa, ja vuonna 2020 sairas­ta­via on jo 130 000. Kotona asumi­nen olisi monelle mielui­sin ¬ ja myös yhteis­kun­nan kannalta edul­li­sin vaih­toehto, mutta Viro­lai­sesta se vaatisi tuek­seen aiem­paa paljon laajem­paa ja parem­paa tuki­ver­kos­toa.

-Jotta muis­ti­sai­raat voisi­vat jatkaa mahdol­li­sim­man omatoi­mista ja täysi­pai­noista elämää, heidän tuek­seen on etsit­tävä myös uusia keinoja. Esimer­kiksi moni eläke­läi­nen on hyvä­kun­toi­nen ja tahtoisi tehdä hyvää. Vapaa­eh­tois­voi­ma­va­ro­jen hyödyn­tä­mi­seen onkin syytä kiin­nit­tää aiem­paa enem­män huomiota. Yksi hyvä esimerkki on Turun Seudun Lihas­tau­tiyh­dis­tyk­sen projekti, jossa muis­tia­siak­kaille on jo kahden vuoden ajan koulu­tettu vapaa­eh­toi­sa­vus­ta­jia.

Viro­lai­sen mukaan on tärkeintä huoleh­tia siitä, ettei ketään ? myös­kään muis­ti­sai­rai­den lähei­siä ? jätetä haas­tei­neen yksin.

-Palkit­se­vinta on, kun kaikki osapuo­let voivat kokea voit­ta­vansa vuoro­vai­ku­tuk­sesta. Muis­ti­sai­rai­den autta­mi­nen on usein haas­teel­lista, ja siksi myös muis­ti­sai­rai­den lähi­piiri tarvit­see tehos­tet­tua tukea, koulu­tusta ja ohjausta. Laajen­nettu turva­verkko keven­tää jokai­sen siihen osal­li­sen taak­kaa ja luo mahdol­li­suuk­sia vaih­taa koke­muk­sia ja oppia.

Lisä­tie­dot: Anne-Mari Viro­lai­nen, 050-5121 941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

9.8.2019

Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Kissa on Suomen toiseksi ylei­sin lemmikki. Tämä ei kuiten­kaan vali­tet­ta­vasti näy kisso­jen arvos­tuk­sessa. Apua tarvit­se­vien kisso­jen määrä on ollut jo

25.7.2019

Saara-Sofia Sirén: Sini­levä muis­tu­tus Itäme­ren huonosta tilasta

Sini­levä muis­tut­taa rehe­vöi­ty­mi­sestä virtaa­malla rannoille ja aiheut­ta­malla siten uima­kiel­toja kauniina kesä­päi­vinä. Sini­levä on muis­tu­tus meille jokai­selle Itäme­ren huonosta tilasta, kirjoit­taa

12.3.2019

Lapsiin kohdis­tu­vista seksu­aa­li­ri­kok­sista kovem­mat rangais­tuk­set – edus­kunta hyväk­syi yksi­mie­li­sesti

Edus­kunta on hyväk­sy­nyt yksi­mie­li­sesti esityk­sen lapsiin kohdis­tu­vien törkeim­pien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sestä. Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on tyyty­väi­nen edus­kun­nan anta­masta

Skip to content