Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Viro­lai­nen: Tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille

Viro­lai­nen: Tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen haluaa tehos­tet­tua tukea muis­ti­sai­raille. Hän toivoo kotiin vietä­vien palve­lu­jen kehit­tä­mistä ja uusien keino­jen etsi­mistä muis­ti­sai­rai­den täysi­pai­noi­sen elämän takaa­mi­seksi.

-Uusi vanhus­pal­ve­lu­laki antaa hyvät lähtö­koh­dat kotiin vietä­vien palve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Käytän­nössä myös kunnat, järjes­töt ja vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jät on saatet­tava entistä tiiviim­pään yhteis­työ­hön, jotta kasva­vasta palve­lu­tar­peesta voidaan huoleh­tia, Viro­lai­nen sanoo.

Kansal­li­sen muis­tioh­jel­man mukaan muis­ti­sai­rai­den määrä on huimassa nousussa, ja vuonna 2020 sairas­ta­via on jo 130 000. Kotona asumi­nen olisi monelle mielui­sin ¬ ja myös yhteis­kun­nan kannalta edul­li­sin vaih­toehto, mutta Viro­lai­sesta se vaatisi tuek­seen aiem­paa paljon laajem­paa ja parem­paa tuki­ver­kos­toa.

-Jotta muis­ti­sai­raat voisi­vat jatkaa mahdol­li­sim­man omatoi­mista ja täysi­pai­noista elämää, heidän tuek­seen on etsit­tävä myös uusia keinoja. Esimer­kiksi moni eläke­läi­nen on hyvä­kun­toi­nen ja tahtoisi tehdä hyvää. Vapaa­eh­tois­voi­ma­va­ro­jen hyödyn­tä­mi­seen onkin syytä kiin­nit­tää aiem­paa enem­män huomiota. Yksi hyvä esimerkki on Turun Seudun Lihas­tau­tiyh­dis­tyk­sen projekti, jossa muis­tia­siak­kaille on jo kahden vuoden ajan koulu­tettu vapaa­eh­toi­sa­vus­ta­jia.

Viro­lai­sen mukaan on tärkeintä huoleh­tia siitä, ettei ketään ? myös­kään muis­ti­sai­rai­den lähei­siä ? jätetä haas­tei­neen yksin.

-Palkit­se­vinta on, kun kaikki osapuo­let voivat kokea voit­ta­vansa vuoro­vai­ku­tuk­sesta. Muis­ti­sai­rai­den autta­mi­nen on usein haas­teel­lista, ja siksi myös muis­ti­sai­rai­den lähi­piiri tarvit­see tehos­tet­tua tukea, koulu­tusta ja ohjausta. Laajen­nettu turva­verkko keven­tää jokai­sen siihen osal­li­sen taak­kaa ja luo mahdol­li­suuk­sia vaih­taa koke­muk­sia ja oppia.

Lisä­tie­dot: Anne-Mari Viro­lai­nen, 050-5121 941

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content