Virolainen: Tehos­tettua tukea muisti­sai­raille – kokoomus.fi
MENU
Virolainen: Tehos­tettua tukea muisti­sai­raille

Virolainen: Tehos­tettua tukea muisti­sai­raille

Julkaistu: 12.12.2012 Julkaisut

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen haluaa tehos­tettua tukea muisti­sai­raille. Hän toivoo kotiin vietävien palve­lujen kehit­tä­mistä ja uusien keinojen etsimistä muisti­sai­raiden täysi­pai­noisen elämän takaa­mi­seksi.

-Uusi vanhus­pal­ve­lulaki antaa hyvät lähtö­kohdat kotiin vietävien palve­lujen kehit­tä­miseen. Käytän­nössä myös kunnat, järjestöt ja vapaa­eh­tois­työn­te­kijät on saatettava entistä tiiviimpään yhteis­työhön, jotta kasva­vasta palve­lu­tar­peesta voidaan huolehtia, Virolainen sanoo.

Kansal­lisen muistioh­jelman mukaan muisti­sai­raiden määrä on huimassa nousussa, ja vuonna 2020 sairas­tavia on jo 130 000. Kotona asuminen olisi monelle mieluisin ¬ ja myös yhteis­kunnan kannalta edullisin vaihtoehto, mutta Virolai­sesta se vaatisi tuekseen aiempaa paljon laajempaa ja parempaa tukiver­kostoa.

-Jotta muisti­sairaat voisivat jatkaa mahdol­li­simman omatoi­mista ja täysi­pai­noista elämää, heidän tuekseen on etsittävä myös uusia keinoja. Esimer­kiksi moni eläke­läinen on hyväkun­toinen ja tahtoisi tehdä hyvää. Vapaa­eh­tois­voi­ma­va­rojen hyödyn­tä­miseen onkin syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Yksi hyvä esimerkki on Turun Seudun Lihas­tau­tiyh­dis­tyksen projekti, jossa muistia­siak­kaille on jo kahden vuoden ajan koulu­tettu vapaa­eh­toi­sa­vus­tajia.

Virolaisen mukaan on tärkeintä huolehtia siitä, ettei ketään ? myöskään muisti­sai­raiden läheisiä ? jätetä haasteineen yksin.

-Palkit­se­vinta on, kun kaikki osapuolet voivat kokea voitta­vansa vuoro­vai­ku­tuk­sesta. Muisti­sai­raiden autta­minen on usein haasteel­lista, ja siksi myös muisti­sai­raiden lähipiiri tarvitsee tehos­tettua tukea, koulu­tusta ja ohjausta. Laajen­nettu turva­verkko keventää jokaisen siihen osallisen taakkaa ja luo mahdol­li­suuksia vaihtaa kokemuksia ja oppia.

Lisätiedot: Anne-Mari Virolainen, 050-5121 941


Kokoomus.fi