Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Presidenttiehdokas Alexander Stubb
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Alexander Stubb kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi – tavoitteena avoin, turvallinen ja kansainvälinen Suomi

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Julkaistu:


Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin Espoon Dipo­lissa.

Espoossa lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb sanoi kokous­väelle pitä­mäs­sään puheessa, että presi­dent­tinä hän ajaisi koko Suomen etua. 
 
“Tämän suurem­paa luot­ta­muk­sen osoi­tusta en ole koskaan koke­nut. Olen otettu sen vastuun edessä, jonka harteil­leni asetatte.”, Stubb sanoi. 

Alexan­der Stubb piti kokouk­sessa maail­man­po­liit­tista tilan­netta käsit­te­le­vän puheen. Stub­bin mukaan maail­man­po­li­tiikka on murros­koh­dassa.

“Seuraava tasa­val­lan presi­dentti aloit­taa tehtä­vänsä maail­massa, jossa globaa­lit insti­tuu­tiot ja se sään­tö­poh­jai­nen maailma, johon olemme tottu­neet, heik­ke­ne­vät. Elämme erään­laista epäjär­jes­tyk­sen ja rauhat­to­muu­den aika­kautta.  Suomi on keskei­sessä asemassa raken­ta­massa uutta maail­man­jär­jes­tystä.”, Stubb sanoi. 

Stub­bin mukaan Suomen ulkoi­sen turval­li­suu­den takaa kolme lukkoa: uskot­tava ja itse­näi­nen puolus­tus sekä maan­puo­lus­tus­tah­tomme, Suomen EU- ja Nato-jäse­nyy­det ja Yhdys­val­tain kanssa solmit­tava puolus­tusyh­teis­työ­so­pi­mus. 

“Meille ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikka on aina ollut eksis­ten­ti­aa­li­nen kysy­mys. Siksi meillä on ollut kyky reagoida histo­rian sara­na­koh­dissa yhte­näi­sesti, nopeasti ja jämä­kästi”, Stubb muis­tutti.   

Stubb hahmot­teli puhees­saan myös, millai­sia ominai­suuk­sia seuraa­valta tasa­val­lan presi­den­tiltä vaadi­taan 2020-luvun maail­massa ja Suomessa.  

“Ne ovat kansain­vä­li­syys, koke­mus ja empa­tia. Seuraava tasa­val­lan presi­dentti joutuu luovi­maan maail­massa, joka on kovin erilai­nen kuin se, johon olimme kylmän sodan jälki­mai­nin­geissa tottu­neet. Emme voi jäädä sivus­ta­kat­so­jan rooliin. On otet­tava se valta, mikä saata­villa on. Se on pienen maan elinehto kansain­vä­li­sillä aree­noilla, Stubb sanoi. 

Kokouk­sessa kuul­tiin useita tuki­pu­heen­vuo­roja. Kanna­tus­pu­heen­vuo­ron piti­vät muun muassa ulko­mi­nis­teri Elina Valto­nen, puolus­tus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen, euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen, enti­nen päämi­nis­teri ja nykyi­nen Nordean yhteis­kun­ta­suh­de­joh­taja Jyrki Katai­nen, kuor­ta­ne­lai­nen opet­taja ja puolu­een paikal­lis­val­tuu­tettu Ali Abdalla ja Stub­bin vaimo Suzanne Innes-Stubb.

Kokouk­sessa nähtiin myös video­ter­veh­dyk­set Norjan enti­seltä päämi­nis­te­riltä Erna Sohl­ber­giltä, Krei­kan päämi­nis­te­riltä Kyria­kos Mitso­ta­ki­silta ja Euroo­pan parla­men­tin puhe­mie­heltä Roberta Metso­lalta.
 
Stub­bin kampan­jan vaalioh­jelma julkis­te­taan kampanja-avauk­sessa marras­kuussa. 
 
Presi­den­tin­vaa­lin ensim­mäi­nen kier­ros järjes­te­tään sunnun­taina 28.1.2024. Mikäli yksi­kään ehdok­kaista ei saa yli puolta anne­tuista äänistä, järjes­te­tään toinen kier­ros kahden eniten ääniä saaneen ehdok­kaan kesken sunnun­taina 11. helmi­kuuta 2024. 

Lue Alexin koko puhe tästä linkistä klik­kaa­malla: https://www.kokoomus.fi/alexander-stubbin-puhe-ylimaaraisessa-puoluekokouksessa/

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content