Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kokoo­mus­vas­taava Timo Heino­nen: Kokoo­mus esit­tää 500 miljoo­naa yritys­ten tuke­mi­seen

Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kokoo­mus­vas­taava Timo Heino­nen: Kokoo­mus esit­tää 500 miljoo­naa yritys­ten tuke­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja valtio­va­rain­va­lio­kun­nan vastaava Timo Heino­nen kertoo Kokoo­muk­sen esit­tä­vän merkit­tä­viä koro­tuk­sia päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen esit­tä­miin määrä­ra­hoi­hin yritys­ten tuke­mi­seksi.

Kokoo­mus jätti lisä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sensä tiis­taina edus­kun­nalle. Kokoo­mus esit­tää 200 miljoo­nan euron lisä­mää­rä­ra­haa koro­tet­ta­vaksi 500 miljoo­naan euroon.

“Meidän saamien arvioi­den mukaan halli­tuk­sen esit­tä­mät määrä­ra­hat ovat tarpeel­li­sia, mutta täysin riit­tä­mät­tö­miä. Meidän vasta­lauseessa esite­tään­kin yritys­ten tuke­mi­seen osoi­tet­tava yli kaksin­ker­tai­nen määrä lisä­ra­hoi­tusta ELY-keskus­ten ja Busi­ness Finlan­din kautta”, kertoo Timo Heino­nen Kokoo­muk­sen muutos­esi­tyk­sistä.

Kokoo­mus on huolis­saan suoma­lais­ten työpaik­ko­jen tule­vai­suu­desta. Monet tähän asti velvoit­teensa ja maksunsa moit­teet­to­masti hoita­neet yrityk­set ovat ajau­tu­neet nopeasti krii­siin kassa­vir­ran tyreh­dyt­tyä. Ongel­mia on kaiken kokoi­silla yrityk­sillä ja monien pien­ten yksin yrit­tä­vien ja toimi­ni­miy­rit­tä­jien tilanne ei kestä viik­ko­ja­kaan.

“Monella yrityk­sellä on tulot loppu­neet, mutta vuokrat, sähköt ja monet muut juok­se­vat kulut on hoidet­tava. Olisi vastuu­tonta pääs­tää ennen koro­naa moit­teet­to­masti toimi­neet yrityk­set nyt kaatu­maan. Yrityk­set kaipaa­vat nyt suoraan, nopeaa ja helposti saata­vaa tukea”, toteaa Heino­nen.

Kokoo­mus jätti yhteensä seit­se­män muutos­esi­tystä Mari­nin halli­tuk­sen lisä­ta­lous­ar­vioon. Yritys­ten tuke­mi­sen lisäksi lisä­mää­rä­ra­haa kokoo­mus esit­tää mm. polii­sille ja raja­var­tio­lai­tok­selle, koro­nan mata­lan­kyn­nyk­sen testaa­mi­seen ja myös kult­tuuri- ja taidea­lalle.

“Kokoo­mus haluaa nostaa COVID-19 -testaus­mää­riä merkit­tä­västi. Me haluamme myös madal­taa kynnystä testauk­seen. Erityi­sesti tervey­den­hoi­don ja vanhus­ten­hoi­don henki­lös­tön kohdalla testaus pitää tehdä. Mata­lan kynnyk­sen testausta on myös tuotava kaik­kien suoma­lais­ten saata­ville”, toteaa Heino­nen ja kertoo samalla lisä­mää­rä­ra­haa esitet­tä­vän suoja­va­rus­tei­den mm. suusuo­jien hankin­taan.

“Tulemme esit­te­le­mään laajem­min esityk­siämme tors­taina. Nyt jo esitämme merkit­tä­vää lisä­ra­hoi­tusta myös taide- ja kult­tuu­ria­lalle. Myös urheilu- ja liikunta-ala on tuka­lassa tilan­teessa. Toimen­pi­teitä siis tarvi­taan laajasti koko yhteis­kun­nassa, vaikka pääpaino pitää­kin olla itse taudin kuriin­saa­mi­sessa”, toteaa Heino­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

Skip to content