Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kokoo­mus­vas­taava Timo Heino­nen: Kokoo­mus esit­tää 500 miljoo­naa yritys­ten tuke­mi­seen

Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kokoo­mus­vas­taava Timo Heino­nen: Kokoo­mus esit­tää 500 miljoo­naa yritys­ten tuke­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja valtio­va­rain­va­lio­kun­nan vastaava Timo Heino­nen kertoo Kokoo­muk­sen esit­tä­vän merkit­tä­viä koro­tuk­sia päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen esit­tä­miin määrä­ra­hoi­hin yritys­ten tuke­mi­seksi.

Kokoo­mus jätti lisä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sensä tiis­taina edus­kun­nalle. Kokoo­mus esit­tää 200 miljoo­nan euron lisä­mää­rä­ra­haa koro­tet­ta­vaksi 500 miljoo­naan euroon.

“Meidän saamien arvioi­den mukaan halli­tuk­sen esit­tä­mät määrä­ra­hat ovat tarpeel­li­sia, mutta täysin riit­tä­mät­tö­miä. Meidän vasta­lauseessa esite­tään­kin yritys­ten tuke­mi­seen osoi­tet­tava yli kaksin­ker­tai­nen määrä lisä­ra­hoi­tusta ELY-keskus­ten ja Busi­ness Finlan­din kautta”, kertoo Timo Heino­nen Kokoo­muk­sen muutos­esi­tyk­sistä.

Kokoo­mus on huolis­saan suoma­lais­ten työpaik­ko­jen tule­vai­suu­desta. Monet tähän asti velvoit­teensa ja maksunsa moit­teet­to­masti hoita­neet yrityk­set ovat ajau­tu­neet nopeasti krii­siin kassa­vir­ran tyreh­dyt­tyä. Ongel­mia on kaiken kokoi­silla yrityk­sillä ja monien pien­ten yksin yrit­tä­vien ja toimi­ni­miy­rit­tä­jien tilanne ei kestä viik­ko­ja­kaan.

“Monella yrityk­sellä on tulot loppu­neet, mutta vuokrat, sähköt ja monet muut juok­se­vat kulut on hoidet­tava. Olisi vastuu­tonta pääs­tää ennen koro­naa moit­teet­to­masti toimi­neet yrityk­set nyt kaatu­maan. Yrityk­set kaipaa­vat nyt suoraan, nopeaa ja helposti saata­vaa tukea”, toteaa Heino­nen.

Kokoo­mus jätti yhteensä seit­se­män muutos­esi­tystä Mari­nin halli­tuk­sen lisä­ta­lous­ar­vioon. Yritys­ten tuke­mi­sen lisäksi lisä­mää­rä­ra­haa kokoo­mus esit­tää mm. polii­sille ja raja­var­tio­lai­tok­selle, koro­nan mata­lan­kyn­nyk­sen testaa­mi­seen ja myös kult­tuuri- ja taidea­lalle.

“Kokoo­mus haluaa nostaa COVID-19 -testaus­mää­riä merkit­tä­västi. Me haluamme myös madal­taa kynnystä testauk­seen. Erityi­sesti tervey­den­hoi­don ja vanhus­ten­hoi­don henki­lös­tön kohdalla testaus pitää tehdä. Mata­lan kynnyk­sen testausta on myös tuotava kaik­kien suoma­lais­ten saata­ville”, toteaa Heino­nen ja kertoo samalla lisä­mää­rä­ra­haa esitet­tä­vän suoja­va­rus­tei­den mm. suusuo­jien hankin­taan.

“Tulemme esit­te­le­mään laajem­min esityk­siämme tors­taina. Nyt jo esitämme merkit­tä­vää lisä­ra­hoi­tusta myös taide- ja kult­tuu­ria­lalle. Myös urheilu- ja liikunta-ala on tuka­lassa tilan­teessa. Toimen­pi­teitä siis tarvi­taan laajasti koko yhteis­kun­nassa, vaikka pääpaino pitää­kin olla itse taudin kuriin­saa­mi­sessa”, toteaa Heino­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content