Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kokoo­mus­vas­taava Timo Heino­nen: Kokoo­mus esit­tää 500 miljoo­naa yritys­ten tuke­mi­seen

Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kokoo­mus­vas­taava Timo Heino­nen: Kokoo­mus esit­tää 500 miljoo­naa yritys­ten tuke­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja valtio­va­rain­va­lio­kun­nan vastaava Timo Heino­nen kertoo Kokoo­muk­sen esit­tä­vän merkit­tä­viä koro­tuk­sia päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen esit­tä­miin määrä­ra­hoi­hin yritys­ten tuke­mi­seksi.

Kokoo­mus jätti lisä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sensä tiis­taina edus­kun­nalle. Kokoo­mus esit­tää 200 miljoo­nan euron lisä­mää­rä­ra­haa koro­tet­ta­vaksi 500 miljoo­naan euroon.

“Meidän saamien arvioi­den mukaan halli­tuk­sen esit­tä­mät määrä­ra­hat ovat tarpeel­li­sia, mutta täysin riit­tä­mät­tö­miä. Meidän vasta­lauseessa esite­tään­kin yritys­ten tuke­mi­seen osoi­tet­tava yli kaksin­ker­tai­nen määrä lisä­ra­hoi­tusta ELY-keskus­ten ja Busi­ness Finlan­din kautta”, kertoo Timo Heino­nen Kokoo­muk­sen muutos­esi­tyk­sistä.

Kokoo­mus on huolis­saan suoma­lais­ten työpaik­ko­jen tule­vai­suu­desta. Monet tähän asti velvoit­teensa ja maksunsa moit­teet­to­masti hoita­neet yrityk­set ovat ajau­tu­neet nopeasti krii­siin kassa­vir­ran tyreh­dyt­tyä. Ongel­mia on kaiken kokoi­silla yrityk­sillä ja monien pien­ten yksin yrit­tä­vien ja toimi­ni­miy­rit­tä­jien tilanne ei kestä viik­ko­ja­kaan.

“Monella yrityk­sellä on tulot loppu­neet, mutta vuokrat, sähköt ja monet muut juok­se­vat kulut on hoidet­tava. Olisi vastuu­tonta pääs­tää ennen koro­naa moit­teet­to­masti toimi­neet yrityk­set nyt kaatu­maan. Yrityk­set kaipaa­vat nyt suoraan, nopeaa ja helposti saata­vaa tukea”, toteaa Heino­nen.

Kokoo­mus jätti yhteensä seit­se­män muutos­esi­tystä Mari­nin halli­tuk­sen lisä­ta­lous­ar­vioon. Yritys­ten tuke­mi­sen lisäksi lisä­mää­rä­ra­haa kokoo­mus esit­tää mm. polii­sille ja raja­var­tio­lai­tok­selle, koro­nan mata­lan­kyn­nyk­sen testaa­mi­seen ja myös kult­tuuri- ja taidea­lalle.

“Kokoo­mus haluaa nostaa COVID-19 -testaus­mää­riä merkit­tä­västi. Me haluamme myös madal­taa kynnystä testauk­seen. Erityi­sesti tervey­den­hoi­don ja vanhus­ten­hoi­don henki­lös­tön kohdalla testaus pitää tehdä. Mata­lan kynnyk­sen testausta on myös tuotava kaik­kien suoma­lais­ten saata­ville”, toteaa Heino­nen ja kertoo samalla lisä­mää­rä­ra­haa esitet­tä­vän suoja­va­rus­tei­den mm. suusuo­jien hankin­taan.

“Tulemme esit­te­le­mään laajem­min esityk­siämme tors­taina. Nyt jo esitämme merkit­tä­vää lisä­ra­hoi­tusta myös taide- ja kult­tuu­ria­lalle. Myös urheilu- ja liikunta-ala on tuka­lassa tilan­teessa. Toimen­pi­teitä siis tarvi­taan laajasti koko yhteis­kun­nassa, vaikka pääpaino pitää­kin olla itse taudin kuriin­saa­mi­sessa”, toteaa Heino­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

26.9.2020

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen

11.9.2020

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä