Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kokoo­mus­vas­taava Timo Heino­nen: Kokoo­mus esit­tää 500 miljoo­naa yritys­ten tuke­mi­seen

Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kokoo­mus­vas­taava Timo Heino­nen: Kokoo­mus esit­tää 500 miljoo­naa yritys­ten tuke­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja valtio­va­rain­va­lio­kun­nan vastaava Timo Heino­nen kertoo Kokoo­muk­sen esit­tä­vän merkit­tä­viä koro­tuk­sia päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen esit­tä­miin määrä­ra­hoi­hin yritys­ten tuke­mi­seksi.

Kokoo­mus jätti lisä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sensä tiis­taina edus­kun­nalle. Kokoo­mus esit­tää 200 miljoo­nan euron lisä­mää­rä­ra­haa koro­tet­ta­vaksi 500 miljoo­naan euroon.

“Meidän saamien arvioi­den mukaan halli­tuk­sen esit­tä­mät määrä­ra­hat ovat tarpeel­li­sia, mutta täysin riit­tä­mät­tö­miä. Meidän vasta­lauseessa esite­tään­kin yritys­ten tuke­mi­seen osoi­tet­tava yli kaksin­ker­tai­nen määrä lisä­ra­hoi­tusta ELY-keskus­ten ja Busi­ness Finlan­din kautta”, kertoo Timo Heino­nen Kokoo­muk­sen muutos­esi­tyk­sistä.

Kokoo­mus on huolis­saan suoma­lais­ten työpaik­ko­jen tule­vai­suu­desta. Monet tähän asti velvoit­teensa ja maksunsa moit­teet­to­masti hoita­neet yrityk­set ovat ajau­tu­neet nopeasti krii­siin kassa­vir­ran tyreh­dyt­tyä. Ongel­mia on kaiken kokoi­silla yrityk­sillä ja monien pien­ten yksin yrit­tä­vien ja toimi­ni­miy­rit­tä­jien tilanne ei kestä viik­ko­ja­kaan.

“Monella yrityk­sellä on tulot loppu­neet, mutta vuokrat, sähköt ja monet muut juok­se­vat kulut on hoidet­tava. Olisi vastuu­tonta pääs­tää ennen koro­naa moit­teet­to­masti toimi­neet yrityk­set nyt kaatu­maan. Yrityk­set kaipaa­vat nyt suoraan, nopeaa ja helposti saata­vaa tukea”, toteaa Heino­nen.

Kokoo­mus jätti yhteensä seit­se­män muutos­esi­tystä Mari­nin halli­tuk­sen lisä­ta­lous­ar­vioon. Yritys­ten tuke­mi­sen lisäksi lisä­mää­rä­ra­haa kokoo­mus esit­tää mm. polii­sille ja raja­var­tio­lai­tok­selle, koro­nan mata­lan­kyn­nyk­sen testaa­mi­seen ja myös kult­tuuri- ja taidea­lalle.

“Kokoo­mus haluaa nostaa COVID-19 -testaus­mää­riä merkit­tä­västi. Me haluamme myös madal­taa kynnystä testauk­seen. Erityi­sesti tervey­den­hoi­don ja vanhus­ten­hoi­don henki­lös­tön kohdalla testaus pitää tehdä. Mata­lan kynnyk­sen testausta on myös tuotava kaik­kien suoma­lais­ten saata­ville”, toteaa Heino­nen ja kertoo samalla lisä­mää­rä­ra­haa esitet­tä­vän suoja­va­rus­tei­den mm. suusuo­jien hankin­taan.

“Tulemme esit­te­le­mään laajem­min esityk­siämme tors­taina. Nyt jo esitämme merkit­tä­vää lisä­ra­hoi­tusta myös taide- ja kult­tuu­ria­lalle. Myös urheilu- ja liikunta-ala on tuka­lassa tilan­teessa. Toimen­pi­teitä siis tarvi­taan laajasti koko yhteis­kun­nassa, vaikka pääpaino pitää­kin olla itse taudin kuriin­saa­mi­sessa”, toteaa Heino­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content