Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Puolue­ko­kous Tampe­reella 2024

Puolue­ko­kous järjes­te­tään Tampe­reella 14.–16.6.2024.

Kansal­li­nen Kokoo­mus r.p:n varsi­nai­nen puolue­ko­kous järjes­te­tään Tampe­reella, Tampere-talossa, Yliopis­ton­katu 55, 33100 TAMPERE, perjan­taina, lauan­taina ja sunnun­taina kesä­kuun 14.–16. päivinä 2024 alkaen perjan­taina 14.6. klo 14.00.

Kokouk­sessa käsi­tel­lään puolu­een sään­tö­jen neljän­nen­toista (14 §) pykä­län määrää­mät asiat, puolu­een sään­tö­jen §11, §15, §17 ja §22 muut­ta­mi­nen, alue- ja kunta­po­liit­ti­nen ohjelma ja ajan­koh­tais­päi­vi­tys tavoi­teoh­jel­man osioi­hin: Visio koro­nan jälkei­sestä Suomesta, Tilan­ne­kuva, Sosi­aa­li­nen kestä­vyys kuten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut, Kansain­vä­li­syys, Kunta­ta­lou­den kuri­mus on katkais­tava.

Kokouk­sen muun ohjel­man kuten perjan­tai- ja lauan­tai-illan ilta­juh­lien tiedot ja liput löydät oheis­oh­jel­mista.

Aloit­teet

Sään­tö­muu­tos­aloit­tei­den DL on ollut 5.4. ja perus­aloit­tei­den 19.4. Puolue­hal­li­tuk­sen vastauk­set aloit­tei­siin julkais­taan puolue­ko­kous­si­vulla viimeis­tään 31.5.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 

Jokai­sen kokouk­seen tuli­jan on ilmoit­tau­dut­tava 11.6.2024 mennessä. Huomaat­han että jäsen­maksu tulee olla suori­tettu ennen ilmoit­tau­tu­mista. Media ilmoit­tau­tuu eril­lis­ten ohjei­den mukai­sesti.

Puolue­ko­kouk­sen osal­lis­tu­ja­maksu tulee maksaa aina heti ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä. Jokai­sen tulee kirjau­tua itse järjes­tel­mään, koska kirjau­tu­mi­sen yhtey­dessä tarkis­te­taan jäse­nyys sekä jäsen­mak­sut. Osal­lis­tu­mis­mak­sua ei ole mahdol­lista saada laskulle, vaan maksu tapah­tuu heti. Mikäli yhdis­tys tai muu taho on luvan­nut hoitaa osal­lis­tu­mis­mak­sun, niin tulee osal­lis­tu­jan tulee se ensin itse maksaa ja sen jälkeen toimit­taa kuitti oikealle taholle. Kuitin saa tulos­tet­tua heti maksa­mi­sen jälkeen aukea­vasta ikku­nasta.

Ilmoit­tau­tu­mi­seen liit­ty­vät kysy­myk­set ja muutok­set: tapahtumat@kokoomus.fi

Majoi­tus­va­rauk­set

Majoi­tus­va­rauk­set hoide­taan keski­te­tysti yhteis­työ­kump­pa­nimme Talo Event­sin kautta. Ohei­sesta linkistä pääset tarkas­te­le­maan vaih­toeh­toja ja teke­mään varauk­sia. Tutus­tut­han peruu­tuseh­toi­hin palve­lun­tar­joa­jan palve­lussa.

Yhteis­työ­kump­pa­nit

Mikäli olet kiin­nos­tu­nut yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sista puolue­ko­kouk­sessa, olet­han yhtey­dessä:  sanna.kalinen@kokoomus.fi

Lisä­tie­toja kokouk­sesta

Mikäli haluat lisä­tie­toja, ota yhteyttä puolue­toi­mis­ton järjes­tö­osas­toon tai Pirkan­maan Kokoo­muk­sen piiri­toi­mis­toon.

Skip to content