Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Puolue­ko­kous

Puolue­ko­kous

Puolue­ko­kouk­sen ajan­koh­taa on siir­retty syys­kuu­hun!

Seuraava varsi­nai­nen puolue­ko­kous järjes­te­tään Porissa 4.–6.9.2020.

Puolue­ko­kous järjes­te­tään Isomäki-Aree­nalla, osoit­teessa Metsä­mie­hen­katu 21. Kokous alkaa perjan­taina klo 14.00 ja päät­tyy sunnun­taina arviolta klo 14.00.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja majoi­tus­va­rauk­set on suljettu päivi­tyk­sen ajaksi. Ilmoi­tamme uudel­leen avaa­mi­sesta mahdol­li­sim­man pian.

Lisä­tie­toja puolue­ko­kouk­sesta sekä yhteis­työ­kump­pa­nei­den yhtey­de­no­tot sähkö­pos­titse: sanna.kalinen@kokoomus.fi

Puolue­ko­kouk­sen media­kortti

Aloit­teet puolue­ko­kouk­selle

Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tys, piiri tai muu puolue­ko­kouk­sessa aloi­teoi­keu­tettu taho voi jättää aloit­teen vuoden 2020 sään­tö­mää­räi­selle puolue­ko­kouk­selle.

Puolue­ko­kouk­selle tarkoi­te­tut aloit­teet tulee jättää puolue­hal­li­tuk­selle etukä­teen. Sään­tö­jen muut­ta­mista koske­vat aloit­teet tulee jättää 26.6.2020 mennessä ja muut aloit­teet 10.7.2020 mennessä. Ohjeet aloit­teit­ten jättä­mi­seen löyty­vät alta linkin takaa.

Puolue­hal­li­tuk­sen vastauk­set julkais­taan 21.8. tällä sivulla.

Jo jäte­tyt aloit­teet otetaan huomioon sellai­se­naan myös siir­re­tyssä kokouk­sessa. Aloit­teita saa ja toivo­taan­kin lähe­tet­tä­vän heti kun ne on yhdis­tyk­sessä käsi­telty ja hyväk­sytty.

Luet­han kysei­sen ohjeis­tuk­sen huolel­li­sesti läpi ennen aloit­teen jättä­mistä.

Aloit­tei­den jättä­mi­nen ja ohjeet

Mitä on hyvä tietää kokouk­sesta?

Ääni­val­taa puolue­ko­kouk­sessa käyt­tä­vät viral­li­set kokouse­dus­ta­jat, mutta kokousta voivat seurata ja oheis­oh­jel­miin osal­lis­tua kaikki kokoo­muk­sen jäse­net.

Toivo­tamme siis myös tark­kai­li­jat viral­lis­ten kokouse­dus­ta­jien lisäksi terve­tul­leiksi puolue­ko­kouk­seemme! Myös tark­kai­li­jat ilmoit­tau­tu­vat alla olevasta linkistä.

Aika­tau­lusta

Matka­suun­ni­tel­mia tehdessä on hyvä ottaa huomioon, että kokous alkaa perjan­taina 4.9.2020 klo 14 ja päät­tyy sunnun­taina 6.9. noin klo 14. Kokouk­sen ilmoit­tau­tu­mis­kans­lia avataan perjan­taina klo 12.

Puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­tä­vät asiat

Puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään sään­tö­jen 13 §:ssä maini­tut asiat.

Puolue­ko­kouk­sessa vali­taan mm. puolu­een puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­ta­jat sekä puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja ja puolue­val­tuus­ton jäse­net.

Kokouk­sessa kuul­laan selon­teot puolu­een, edus­kun­ta­ryh­män ja MEP-ryhmän toimin­nasta edel­li­sen puolue­ko­kouk­sen jälkei­seltä ajalta. Kokous käsit­te­lee myös puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet sekä puolue­hal­li­tuk­sen sille valmis­te­le­mat kanna­no­tot. Kannan­ot­tona käsi­tel­lään Kokoo­muk­sen Tavoi­teoh­jelma.

Puolue­ko­kouse­dus­tuk­sen määräy­ty­mi­nen

Puolue­ko­kous­pai­kat määräy­ty­vät piirin jäsen­mak­sunsa maksa­nei­den henki­lö­jä­sen­ten mukaan.

Tarkem­min edus­tusoi­keu­desta määrä­tään puolu­een sään­nöissä.

Tarkem­pia tietoja yhdis­tyk­sesi puolue­ko­kous­paik­ko­jen määräy­ty­mi­sestä saat omasta piiri­toi­mis­tos­tasi. Puoluekokousedustaja(t) vali­taan sään­tö­jen mukaan yhdis­tyk­sen kokouk­sessa.

Kokouse­dus­ta­jana tai tark­kai­li­jana voi toimia vain jäsen­mak­sunsa maksa­nut Kokoo­muk­sen jäsen. Mikäli haluat osal­lis­tua kokouk­seen yhteis­työ­kump­pa­nina, olet­han yhtey­dessä sanna.kalinen@kokoomus.fi

 

Valta­kirja

Valta­kirja anne­taan sähköi­sesti ääni­val­tai­sille kokouse­dus­ta­jille. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­taja tai sihteeri ja piiri vahvis­ta­vat valta­kir­jan ennen kokous­pai­kalle tuloa eril­li­sen ohjeis­tuk­sen mukaan.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja osal­lis­tu­mis­maksu

Puolue­ko­kouk­seen on ilmoit­tau­dut­tava 21.8.2020 mennessä ja se tapah­tuu ensi­si­jai­sesti alla olevalla linkillä

Kokouk­sen osal­lis­tu­mis­maksu on sekä ääni­val­tai­silta kokouse­dus­ta­jilta että tark­kai­li­joilta 90 euroa ja sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­te­tuilta 50 euroa.

Mieti ilmoit­tau­tues­sasi tark­kaan mihin osal­lis­tu­ja­ka­te­go­ri­aan kuulut:

yhdis­tyk­sen nimeämä ääni­val­tai­nen kokouse­dus­taja (valta­kirja), osal­lis­tu­mis­maksu 90 €

yhdis­tyk­sestä lähtevä tark­kai­lija (ei valta­kir­jaa), osal­lis­tu­mis­maksu 90 €

sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­tettu, joita ovat

puolue­val­tuus­ton varsi­nai­nen jäsen, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €

edus­kun­ta­ryh­män jäsen tai minis­teri, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €

MEP-ryhmän jäsen, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €

jäsen­liit­to­jen liit­to­hal­li­tus­ten jäsen tai toimi­hen­kilö, osal­lis­tu­mis­maksu 50 e

puolue­hal­li­tuk­sen varsi­nai­nen jäsen, ei osal­lis­tu­mis­mak­sua

puolu­een toimi­hen­kilö tai kokousor­ga­ni­saa­tiossa puolu­een työmää­räyk­sellä työs­ken­te­levä, ei osal­lis­tu­mis­mak­sua

Huom!

Jos “sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­tettu” on valittu jonkin yhdistyksen/​piirin/​liiton ääni­val­tai­seksi kokouse­dus­ta­jaksi, silloin ilmoit­tau­tu­mi­nen tehdään ääni­val­tai­sena kokouse­dus­ta­jana ja makse­taan 90 euron osal­lis­tu­mis­maksu.

Ilmoit­tau­tu­mi­seen liit­ty­vät maksut voi hoitaa verk­ko­pan­kissa tai pyytää laskun. Ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan umpeu­dut­tua 21.8. jälkeen mate­ri­aa­li­maksu on 120 euroa.

Mikäli haluat muut­taa ilmoit­tau­tu­mis­tie­toja varauk­sen teon jälkeen, ota yhteyttä tapahtuma@kokoomus.fi tai 0207 488 418.

Mistä saan puolue­ko­kous­ma­te­ri­aa­lin?

Kokouk­sen lopul­li­nen esitys­lista ja kokouk­sen käsit­te­lyyn tule­vat kanna­no­tot ja puolue­hal­li­tuk­sen vastaus­esi­tyk­set tehtyi­hin puolue­ko­kouk­selle tehtyi­hin aloit­tei­siin tule­vat kevään edetessä tälle sivulle, viimeis­tään 21.8.

Puolue­ko­kouk­sessa jokai­nen osal­lis­tuja saa ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä kokous­pai­kalla puolue­ko­kous­kir­jan, joka pitää sisäl­lään kaikki kokouk­sessa käsi­tel­tä­vät asia­kir­jat.

 

Majoi­tus, ilta­juh­lat ja kulke­mi­nen Porissa

Majoi­tus­va­rauk­set on tehty keski­te­tysti ja niitä hallin­noi Elämys­mat­kat. Varaus­pal­ve­lussa pääset tarkas­te­le­maan hotel­leja ja niiden hintoja puolue­ko­kouk­sen ajalle.

Tarkem­mat maksu- ja peruu­tuseh­dot löyty­vät Elämys­mat­ko­jen järjes­tel­mästä. Elämys­mat­kat hoita­vat majoi­tus­va­rauk­set keski­te­tysti.

Majoi­tus­ti­lanne vaih­te­lee, joten kannat­taa seurata tilan­netta, vaikka huoneet olisi­vat väliai­kai­sesti vähissä.

Majoi­tus­va­rauk­set ovat hetkel­li­sesti tauolla. Linkit muutet­tui­hin majoi­tus­va­rauk­siin lisä­tään lähiai­koina. Elämys­mat­ko­jen kautta jo tehtyi­hin majoi­tus­va­rauk­siin löydät lisä­tie­toa jäsen­kir­jeestä.

Ilta­juh­lat, bussi­ran­neke ja golf kokoo­mus­puo­dista

MYYNTI ON TOISTAISEKSI TAUOLLA PÄIVITYKSEN VUOKSI. JUHLIEN SISÄLTÖIHIN VOI TULLA PIENIÄ MUUTOKSIA.

JO OSTETUISTA LIPUISTA LÖYDÄT LISÄTIETOA JÄSENKIRJEESTÄ.

 

Puolue­ko­kouk­sen bussi­ran­neke 

Kokoo­mus­puo­din ennak­ko­hinta 18 euroa (paikan päältä ostet­tuna 20 euroa)
Kulje linja-auto­kul­je­tuk­silla rajoi­tuk­setta kokous­pai­kan sekä Porin keskus­tan ja kaupun­gin hotel­lien välillä! Tarkem­mat reitit ja aika­tau­lut julkais­taan heinä­kuussa tällä sivulla.

Perjan­tai-illan Sata­kunta-ilta­mat

Get toget­her -cock­tail­ti­lai­suus perjan­taina. Ennak­ko­hinta vain 25 euroa (jos paik­koja jää, hinta ovelta 35 euroa). Perjan­tai-illan ilta­missa alku­malja, ilta­pa­laa, jazz­musiik­kia ja puheen­vuo­roja. Tätä ei kannata ohit­taa!

Lauan­tain ilta­juhla Isomäki-Aree­nalla

Jazzia, kasa­ri­musiik­kia, herkul­li­nen kolmen ruoka­la­jin illal­li­nen sata­kun­ta­lai­sella sävyllä. Upea ohjelma! Puheen­joh­taja Petteri Orpon puheen­vuoro.

Mukana myös Juhana-hert­tua ja Kata­riina Jagel­lo­nica, sekä pori­lai­sia jazz-legen­doja! Kolmen ruoka­la­jin juhlail­lal­li­nen (sisäl­tää alku­mal­jan ja yhden kaadon). Ennak­ko­hinta vain 88 euroa - kannat­taa varata liput heti, koska tämä juhla on perin­tei­sesti myyty loppuun!

Puolue­ko­kouk­sen illal­lis­kor­tit voi ostaa samalla usealle henki­lölle ja näin varmis­taa pääsyn samaan pöytään.

Muut pöytä­toi­veet voi esit­tää: tapahtuma@kokoomus.fi (Huom! Voimme huomioida vain tähän sähkö­pos­tiin tulleet toiveet)

Huomaat­han, että toiveita voi esit­tää vasta kun henki­löi­den liput on ostettu ja nimet merkitty ostok­seen. Varmis­tat­han ettei samalle henki­lölle esitetä pääl­lek­käi­siä toiveita.

Toiveet tulee esit­tää 21.8. mennessä, tämän jälkeen tulleita toiveita ei vali­tet­ta­vasti voida toteut­taa.

Plasee­raus toteu­te­taan pöydän tark­kuu­della. Pöydät ovat stan­dar­di­ko­koi­sia, joka saat­taa aiheut­taa rajoi­tuk­sia plasee­rauk­seen. Pyrimme toteut­ta­maan toiveet mahdol­li­sim­man hyvin.

Ilta­juhla kuin hert­tualle? Ilta­juh­laan on mahdol­li­suus ostaa puodista myös Hert­tuan erikois­pöytä.

 

Kannat­taa ostaa koko paketti!

Puolue­ko­kous­pa­ketti – alen­nettu yhteis­hinta 125 euroa sisäl­tää Get toget­her -juhlan perjan­taina eli Sata­kunta-ilta­mien pääsy­li­pun, bussi­ran­nek­keen koko viikon­lo­puksi sekä lauan­tai-illan ilta­juh­lan illal­lis­kor­tin!

Pe ja la ilta­juh­lan liput tulee ostaa pe 21.8. mennessä. Makse­tut liput lunas­te­taan kokous­pai­kalla.

llta­juh­laan liit­ty­vät peruu­tuk­set tulee tehdä viipy­mättä, mutta viimeis­tään 21.8.2020 sähkö­pos­titse: tapahtuma@kokoomus.fi.

Suosit­te­lemme matka­va­kuu­tuk­sen otta­mista mahdol­lista peruu­tusta ja siitä aiheu­tu­vien kulu­jen katta­mista varten.

Linkki ostok­sille avataan uudel­leen päivi­tyk­sen jälkeen.

 

Oheis­oh­jel­maa

Kokoo­muk­sen golfin SM-kilpailu pela­taan puolue­ko­kouk­sen yhtey­dessä. Tarken­net­tuja tietoja päivi­tyk­sen jälkeen

Kokoo­muk­sen golf­mes­ta­ruus­kil­pailu Kala­for­nian golf­ken­tällä, osoit­teessa Kala­for­nian­tie, 28190 Pori, kauniin luon­non keskellä. Pääpal­kin­tona tänä vuonna marsalkka Manner­hei­min viral­li­nen muoto­kuva kehys­tet­tynä sekä tieten­kin kokoo­muk­sen SM-voit­ta­jan pokaali, joka on kier­to­pal­kinto. Myös lukui­sia muita palkin­toja! Pääpal­kin­not jaetaan puolue­ko­kouk­sen ilta­juh­lassa.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lounas alkaen klo 11.30, kilpai­luinfo klo 12.45 ja yhteis­lähtö klo 13.00. Peli­muo­tona tasoi­tuk­sel­li­nen piste­bo­gey. Hinta 60 euroa ja se sisäl­tää green­feen, range­pal­lot, tulos­pal­ve­lun, Manner­heim-aihei­sen erikois­pal­kin­non ja lounaan.

Kokoo­muk­sen golfin SM-kilpai­luun ilmoit­tau­du­taan sähkö­pos­titse osoit­tee­seen:

kokoomusgolf@gmail.com tai puhe­li­mitse järjes­tö­sih­teeri Maarit Salmi­nen, 045 348 2181 (arki­sin kello 09-15)

Lisä­tie­toja kokouk­sesta:

Mikäli haluat lisä­tie­toja, ota yhteyttä puolue­toi­mis­ton järjes­tö­osas­toon tai Sata­kun­nan kokoo­muk­sen piiri­toi­mis­toon.

Vielä kerran muis­tin virkis­tä­mi­seksi: tee ilmoit­tau­tu­mi­nen  21.8. mennessä sekä majoi­tus- ja ilta­juh­la­va­rauk­set mahdol­li­sim­man pian, ilta­juh­la­va­rauk­set viimeis­tään 21.8. mennessä.

Tämän sivun ohjeis­tusta täyden­ne­tään tarpeen mukaan kevään ja kesän kuluessa.