Puolue­ko­kous Kala­joella 2022

Puolue­ko­kous järjes­te­tään Kala­joella 10.–12.6.2022.

Alus­ta­van ohjel­man ja esitys­lis­tan löydät yllä olevien link­kien takaa.

Kokouk­sen ilmoit­tau­tu­mi­nen on avattu. Jokai­sen kokouk­seen tuli­jan on ilmoit­tau­dut­tava kokouk­seen etukä­teen. Huomaat­han, että jäsen­mak­sun tulee olla maksettu ennen ilmoit­tau­tu­mista. Jäsen­mak­sun kirjau­tu­mi­sessa menee 1-2 päivää maksun suorit­ta­mi­sesta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on mahdol­lista vasta kun jäsen­maksu on kirjau­tu­nut puolu­eelle. Huom! KOKOUKSEEN TULEE ILMOITTAUTUA 3.6.2022 MENNESSÄ!

Majoi­tus­va­rauk­set tehdään ohei­sen linkin kautta Kala­joen Keskus­va­raa­molta:

Ilta­juh­lan ja muut oheis­pal­ve­lut voit ostaa yläpal­kista löyty­västä linkistä.

Aloit­teet on tullut jättää 15.4.2022 mennessä, paitsi sään­tö­muu­tos­aloit­teet 1.4.2022 mennessä. Puolu­een jäse­net voivat tarkas­tella aloit­teita kokoo­mus­foo­ru­milla. Puolue­hal­li­tuk­sen vastauk­set aloit­tei­siin julkais­taan tällä sivulla 27.5.

Median edus­ta­jat ovat saaneet kokouk­seen eril­li­sen kutsun.

Mikäli haluat yhteis­työ­kump­pa­niksi puolue­ko­kouk­seen, katsot­han lisä­tie­toja media­kor­tista.

Puolue­ko­kouk­sen media­kortti

Lisä­tie­toja kokouk­sesta:

Mikäli haluat lisä­tie­toja, ota yhteyttä puolue­toi­mis­ton järjes­tö­osas­toon tai Pohjois-Pohjan­maan Kokoo­muk­sen piiri­toi­mis­toon.

Skip to content