Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Puolue­ko­kous

Puolue­ko­kous

Puolue­ko­kous Porissa 2020

Seuraava varsi­nai­nen puolue­ko­kous järjes­te­tään Porissa 4.–6.9.2020.

Kokous­paikka on Isomäki-Areena, osoit­teessa Metsä­mie­hen­katu 21. Kokous alkaa perjan­taina klo 14.00 ja päät­tyy sunnun­taina arviolta klo 14.00.

Puolue­hal­li­tus päätti 18.6, että puolue­ko­kous järjes­te­tään supis­tet­tuna. Meillä tärkeintä on, että voimme järjes­tää kokouk­sen turval­li­sesti.

Puolue­ko­kouk­seen osal­lis­tu­vat vain ääni­val­tai­set ja sään­tö­mää­räi­set kokouse­dus­ta­jat. Kokouk­sessa nouda­te­taan tavan­omai­sesta poik­kea­via, tehos­tet­tuja turva­jär­jes­te­lyjä, kuten hajau­tet­tua kokous­osal­lis­tu­jien sijoit­te­lua, turva­vä­lejä sekä tehos­tet­tua hygie­niaa. Tarvit­taessa käyte­tään myös kasvo­mas­keja. Puolue­ko­kouk­sen ilta­juh­lan tai -juhlien pitä­mi­sestä pääte­tään myöhem­min. Luet­han lisää Mitä on hyvä tietää-osiosta.

Riski­ryh­mään kuulu­vat kokouse­dus­ta­jat voivat halu­tes­saan osal­lis­tua puolue­ko­kouk­seen myös etänä viiden alueel­li­sen etäko­kous­pis­teen kautta. Näin riski­ryh­mään kuulu­ville ääni­val­tai­sille kokouse­dus­ta­jille mahdol­lis­te­taan osal­lis­tu­mi­nen ja jäsen­de­mo­kra­tian toteu­tu­mi­nen myös ilman pääko­kous­pai­kalle Poriin saapu­mista. Etäko­kous­pis­tei­den tarkat pito­pai­kat pääte­tään heinä­kuun alussa puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa ja infor­moi­daan näillä sivuilla. Kukin etäko­kous­paikka toimii pienois­ko­kous­paik­kana, jossa on mahdol­lista äänes­tää, käyt­tää puheen­vuo­roja ja seurata kokousta. Kokous­pai­kat ovat tekni­sesti yhtey­dessä tois­tensa kanssa.

Puolue­ko­kouk­sen pitä­mi­nen Porissa edel­lyt­tää lisäksi valtio­neu­vos­ton teke­män päätök­sen mukaan alue­hal­lin­to­vi­ran­omai­sen myön­teistä kantaa suur­ten kokous­ten pitä­mi­seen.

Lisä­tie­toja puolue­ko­kouk­sesta sekä yhteis­työ­kump­pa­nei­den yhtey­de­no­tot sähkö­pos­titse: sanna.kalinen@kokoomus.fi

Puolue­ko­kouk­sen media­kortti

Aloit­teet puolue­ko­kouk­selle

Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tys, piiri tai muu puolue­ko­kouk­sessa aloi­teoi­keu­tettu taho voi jättää aloit­teen vuoden 2020 sään­tö­mää­räi­selle puolue­ko­kouk­selle.

Puolue­ko­kouk­selle tarkoi­te­tut aloit­teet tulee jättää puolue­hal­li­tuk­selle etukä­teen. Sään­tö­jen muut­ta­mista koske­vat aloit­teet tulee jättää 26.6.2020 mennessä ja muut aloit­teet 10.7.2020 mennessä. Ohjeet aloit­teit­ten jättä­mi­seen löyty­vät alta linkin takaa.

Puolue­hal­li­tuk­sen vastauk­set julkais­taan 21.8. tällä sivulla.

Aloit­teita saa ja toivo­taan­kin lähe­tet­tä­vän heti kun ne on yhdis­tyk­sessä käsi­telty ja hyväk­sytty.

Luet­han kysei­sen ohjeis­tuk­sen huolel­li­sesti läpi ennen aloit­teen jättä­mistä.

Aloit­tei­den jättä­mi­nen ja ohjeet

Mitä on hyvä tietää kokouk­sesta?

Ääni­val­taa puolue­ko­kouk­sessa käyt­tä­vät viral­li­set kokouse­dus­ta­jat.

Koro­na­ti­lan­teen vuoksi kokouk­seen voivat osal­lis­tua vain ääni­val­tai­set kokouse­dus­ta­jat sekä sään­tö­mää­räi­sesti puhe- ja läsnä­olo-oikeu­te­tut.

Aika­tau­lusta

Matka­suun­ni­tel­mia tehdessä on hyvä ottaa huomioon, että kokous alkaa perjan­taina 4.9.2020 klo 14 ja päät­tyy sunnun­taina 6.9. noin klo 14. Kokouk­sen ilmoit­tau­tu­mis­kans­lia avataan perjan­taina klo 12.

Puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­tä­vät asiat

Puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään sään­tö­jen 13 §:ssä maini­tut asiat.

Puolue­ko­kouk­sessa vali­taan mm. puolu­een puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­ta­jat sekä puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja ja puolue­val­tuus­ton jäse­net.

Kokouk­sessa kuul­laan selon­teot puolu­een, edus­kun­ta­ryh­män ja MEP-ryhmän toimin­nasta edel­li­sen puolue­ko­kouk­sen jälkei­seltä ajalta. Kokous käsit­te­lee myös puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet sekä puolue­hal­li­tuk­sen sille valmis­te­le­mat kanna­no­tot. Kannan­ot­tona käsi­tel­lään Kokoo­muk­sen Tavoi­teoh­jelma.

Puolue­ko­kouse­dus­tuk­sen määräy­ty­mi­nen

Puolue­ko­kous­pai­kat määräy­ty­vät piirin jäsen­mak­sunsa maksa­nei­den henki­lö­jä­sen­ten mukaan.

Tarkem­min edus­tusoi­keu­desta määrä­tään puolu­een sään­nöissä.

Tarkem­pia tietoja yhdis­tyk­sesi puolue­ko­kous­paik­ko­jen määräy­ty­mi­sestä saat omasta piiri­toi­mis­tos­tasi. Puoluekokousedustaja(t) vali­taan sään­tö­jen mukaan yhdis­tyk­sen kokouk­sessa.

Kokouse­dus­ta­jana voi toimia vain jäsen­mak­sunsa maksa­nut Kokoo­muk­sen jäsen. Mikäli haluat osal­lis­tua kokouk­seen yhteis­työ­kump­pa­nina, olet­han yhtey­dessä sanna.kalinen@kokoomus.fi

 

Valta­kirja

Valta­kirja anne­taan sähköi­sesti ääni­val­tai­sille kokouse­dus­ta­jille. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­taja tai sihteeri ja piiri vahvis­ta­vat valta­kir­jan ennen kokous­pai­kalle tuloa eril­li­sen ohjeis­tuk­sen mukaan.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja osal­lis­tu­mis­maksu

Puolue­ko­kouk­seen on ilmoit­tau­dut­tava 21.8.2020 mennessä ja se tapah­tuu ensi­si­jai­sesti alla olevalla linkillä

Kokouk­sen osal­lis­tu­mis­maksu on sekä ääni­val­tai­silta kokouse­dus­ta­jilta  90 euroa ja sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­te­tuilta 50 euroa.

Mieti ilmoit­tau­tues­sasi tark­kaan mihin osal­lis­tu­ja­ka­te­go­ri­aan kuulut:

yhdis­tyk­sen nimeämä ääni­val­tai­nen kokouse­dus­taja (valta­kirja), osal­lis­tu­mis­maksu 90 €

sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­tettu, joita ovat

puolue­val­tuus­ton varsi­nai­nen jäsen, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €

edus­kun­ta­ryh­män jäsen tai minis­teri, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €

MEP-ryhmän jäsen, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €

jäsen­liit­to­jen liit­to­hal­li­tus­ten jäsen tai toimi­hen­kilö, osal­lis­tu­mis­maksu 50 e

puolue­hal­li­tuk­sen varsi­nai­nen jäsen, ei osal­lis­tu­mis­mak­sua

puolu­een toimi­hen­kilö tai kokousor­ga­ni­saa­tiossa puolu­een työmää­räyk­sellä työs­ken­te­levä, ei osal­lis­tu­mis­mak­sua

Huom. Mikäli olet ilmoit­tau­tu­nut kokouk­seen tark­kai­li­jana ennen osal­lis­tu­ja­muu­tosta, olet­han yhtey­dessä tapahtumat@kokoomus.fi osal­lis­tu­mi­sen peru­mi­seksi.  Olet myös saanut eril­li­sen sähkö­pos­tin 25.6. Muis­tat­han peruut­taa mahdol­li­sen majoi­tus­va­rauk­sen ajoissa!

Tästä ilmoit­tau­tu­mi­seen

Huom!

Jos “sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­tettu” on valittu jonkin yhdistyksen/​piirin/​liiton ääni­val­tai­seksi kokouse­dus­ta­jaksi, silloin ilmoit­tau­tu­mi­nen tehdään ääni­val­tai­sena kokouse­dus­ta­jana ja makse­taan 90 euron osal­lis­tu­mis­maksu.

Ilmoit­tau­tu­mi­seen liit­ty­vät maksut voi hoitaa verk­ko­pan­kissa tai pyytää laskun. Ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan umpeu­dut­tua 21.8. jälkeen mate­ri­aa­li­maksu on 120 euroa.

Mikäli haluat muut­taa ilmoit­tau­tu­mis­tie­toja varauk­sen teon jälkeen, ota yhteyttä tapahtumat@kokoomus.fi tai 0207 488 418.

Mistä saan puolue­ko­kous­ma­te­ri­aa­lin?

Kokouk­sen lopul­li­nen esitys­lista ja kokouk­sen käsit­te­lyyn tule­vat kanna­no­tot ja puolue­hal­li­tuk­sen vastaus­esi­tyk­set tehtyi­hin puolue­ko­kouk­selle tehtyi­hin aloit­tei­siin tule­vat kesän edetessä tälle sivulle, viimeis­tään 21.8.

 

Majoi­tus, ilta­juh­lat ja kulke­mi­nen Porissa

Majoi­tus­va­rauk­set on tehty keski­te­tysti ja niitä hallin­noi Elämys­mat­kat. Varaus­pal­ve­lussa pääset tarkas­te­le­maan hotel­leja ja niiden hintoja puolue­ko­kouk­sen ajalle.

 

Majoi­tus­va­rauk­set

Tarkem­mat maksu- ja peruu­tuseh­dot löyty­vät Elämys­mat­ko­jen järjes­tel­mästä.

Elämys­mat­kat hoita­vat majoi­tus­va­rauk­set keski­te­tysti. Jokai­nen majoit­tuja vastaa itse hotel­li­va­rauk­sista.

Yhteis­työ­kump­pa­nimme Elämys­mat­kat neuvot­te­le­vat tällä hetkellä peruu­tuseh­to­jen väljen­nyk­siä paikal­li­siin hotel­lei­hin.
Peruu­tusehto on tällä hetkellä siir­retty 26.6. saakka.
Infor­moimme mahdol­li­sista muutok­sista  tällä sivulla.

Majoi­tus­ti­lanne vaih­te­lee, joten kannat­taa seurata tilan­netta, vaikka huoneet olisi­vat väliai­kai­sesti vähissä.

Majoi­tus­va­raus 4.-6.9.
Majoi­tus­va­raus 4.-5.9.
Majoi­tus­va­raus 5.-6.9.

Ilta­juh­lat, bussi­ran­neke ja golf kokoo­mus­puo­dista

Yllä olevien tuot­tei­den myynti on keskey­tetty tois­tai­seksi. Lisä­tie­dot ja mahdol­li­set peruu­tuk­set: tapahtumat@kokoomus.fi

llta­juh­laan liit­ty­vät peruu­tuk­set tulee tehdä viipy­mättä, mutta viimeis­tään 21.8.2020 sähkö­pos­titse: tapahtumat@kokoomus.fi.

 

Oheis­oh­jel­maa

Oheis­oh­jel­mia täyden­ne­tään kesän aikana.

Lisä­tie­toja kokouk­sesta:

Mikäli haluat lisä­tie­toja, ota yhteyttä puolue­toi­mis­ton järjes­tö­osas­toon tai Sata­kun­nan kokoo­muk­sen piiri­toi­mis­toon.

Tämän sivun ohjeis­tusta täyden­ne­tään tarpeen mukaan kevään ja kesän kuluessa.