Kokoomus.fi / Vaikuta kokoomuksessa / Puolue­ko­kous

Puolue­ko­kous

Puolue­ko­kous Porissa 2020

Puolue­ko­kous järjes­te­tään Porissa 4.–6.9.2020.

Kokous­paikka on Isomäki-Areena, osoit­teessa Metsä­mie­hen­katu 21. Kokous alkaa perjan­taina klo 14.00 ja päät­tyy sunnun­taina arviolta klo 14.00.

Puolue­hal­li­tus päätti 18.6, että puolue­ko­kous järjes­te­tään supis­tet­tuna. Meillä tärkeintä on, että voimme järjes­tää kokouk­sen turval­li­sesti.

Lataa puolue­ko­kous­ma­te­ri­aali tästä

Katso suora lähe­tys tästä

Puolue­ko­kouk­seen osal­lis­tu­vat vain ääni­val­tai­set ja sään­tö­mää­räi­set kokouse­dus­ta­jat. Kokouk­sessa nouda­te­taan tavan­omai­sesta poik­kea­via, tehos­tet­tuja turva­jär­jes­te­lyjä, kuten hajau­tet­tua kokous­osal­lis­tu­jien sijoit­te­lua, turva­vä­lejä sekä tehos­tet­tua hygie­niaa. Kokoo­mus suosit­te­lee kaik­kia osal­lis­tu­jia käyt­tä­mään kasvo­mas­keja.

Kokouse­dus­ta­jat voivat halu­tes­saan osal­lis­tua puolue­ko­kouk­seen myös etänä kuuden alueel­li­sen etäko­kous­pis­teen kautta. Näin ääni­val­tai­sille kokouse­dus­ta­jille mahdol­lis­te­taan osal­lis­tu­mi­nen ja jäsen­de­mo­kra­tian toteu­tu­mi­nen myös ilman pääko­kous­pai­kalle Poriin saapu­mista. Etäosal­lis­tu­mis­pai­kat­si­jait­se­vat Oulussa (Pohjois-Pohjan­maan, Lapin ja Kainuun edus­ta­jat), Seinä­joella (Pohjan­maan, Pirkan­maan, Keski-Suomen ja Sata­kun­nan edus­ta­jat), Mikke­lissä (Kaak­kois-Suomen ja Savo-Karja­lan edus­ta­jat), Hämeen­lin­nassa (Hämeen edus­ta­jat), Turussa (Varsi­nais-Suomen edus­ta­jat) sekä Helsin­gissä ( Helsin­gin ja Uuden­maan edus­ta­jat). Kukin etäko­kous­paikka toimii pienois­ko­kous­paik­kana, jossa on mahdol­lista äänes­tää, käyt­tää puheen­vuo­roja ja seurata kokousta. Kokous­pai­kat ovat tekni­sesti yhtey­dessä tois­tensa kanssa. Tarkem­mat osoit­teet julkais­taan viral­li­sessa kokous­kut­sussa.

Kokouk­sen ilmoit­tau­tu­mis­kans­lia on varsi­nai­sella kokous­pai­kalla Porissa avoinna perjan­taina 4.9.2020 klo 12.00–19.00, lauan­taina 5.9.2020 klo 7.30–17.00, sunnun­taina 6.9.2020 klo 8.00–12.00.

Seinä­joen, Mikke­lin, Oulun, Hämeen­lin­nan, Turun ja Helsin­gin ilmoit­tau­tu­mis­pis­teet ovat avoinna perjan­taina 13.00-18.30, lauan­taina  8.30-17.00 ja sunnun­taina  8.30-12.00. Uuden­maan edus­ta­jien piste Helsin­gissä on avoinna perjan­taina 13-18.30, lauan­taina 9.00-17.00 sunnun­taina 8.45-12.00.

Puolue­ko­kouk­sen media­kortti

Lataa täältä itsel­lesi Face­book-kehyk­set:

Kehys suomeksi

Kehys ruot­siksi

Aloit­teet puolue­ko­kouk­selle

Alla olevan linkin takaa löyty­vät vuoden 2020 puolue­ko­kouk­selle määrä­ai­kaan mennessä puolu­een sään­tö­jen ja annet­tu­jen tarken­ta­vien ohjei­den mukai­sesti jäte­tyt aloit­teet sekä puolue­hal­li­tuk­sen niihin anta­mat vastauk­set. Aloit­teista pääte­tään sään­tö­mää­räi­sessä puolue­ko­kouk­sessa, joka alkaa Porissa 4.9.2020.

Aloit­teet ja aloi­te­vas­tauk­set

Mitä on hyvä tietää kokouk­sesta?

Ääni­val­taa puolue­ko­kouk­sessa käyt­tä­vät viral­li­set kokouse­dus­ta­jat.

Koro­na­ti­lan­teen vuoksi kokouk­seen voivat osal­lis­tua vain ääni­val­tai­set kokouse­dus­ta­jat sekä sään­tö­mää­räi­sesti puhe- ja läsnä­olo-oikeu­te­tut.

Aika­tau­lusta

Matka­suun­ni­tel­mia tehdessä on hyvä ottaa huomioon, että kokous alkaa perjan­taina 4.9.2020 klo 14 ja päät­tyy sunnun­taina 6.9. noin klo 14. Kokouk­sen ilmoit­tau­tu­mis­kans­lia avataan perjan­taina klo 12.

Katso aika­taulu tästä

Ruokailu

Ruokailu toteu­te­taan ravin­tola Pata­sy­dä­messä.

Kulku Pata­sy­dä­meen tapah­tuu info­pis­teen vierestä.

Kulku pois Pata­sy­dä­mestä ohjat­tua reit­tiä pitkin.

Ruokailu toteu­te­taan porras­te­tusti sekä lauan­taina että sunnun­taina kahdessa kattauk­sessa. Ensim­mäi­nen kattaus 10.30-12.00 ja toinen kattaus 12.30-14.00.

-Lounaalle myydään ainoas­taan ennak­ko­lip­puja info­pis­teeltä, jolloin välty­tään ruokai­lu­ti­lan ruuh­kau­tu­mi­selta. Lippuja myydään koko päivä lauan­taina sekä su klo 12:00 asti


Puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­tä­vät asiat

Puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään sään­tö­jen 13 §:ssä maini­tut asiat.

Puolue­ko­kouk­sessa vali­taan mm. puolu­een puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­ta­jat sekä puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja ja puolue­val­tuus­ton jäse­net.

Kokouk­sessa kuul­laan selon­teot puolu­een, edus­kun­ta­ryh­män ja MEP-ryhmän toimin­nasta edel­li­sen puolue­ko­kouk­sen jälkei­seltä ajalta. Kokous käsit­te­lee myös puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet sekä puolue­hal­li­tuk­sen sille valmis­te­le­mat kanna­no­tot. Kannan­ot­tona käsi­tel­lään Kokoo­muk­sen tavoi­teoh­jelma.

Kokouk­sessa käsi­tel­lään puolu­een sään­tö­jen seuraa­vien pykä­lien muut­ta­mi­nen: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 47.

Katso kokouk­sen esitys­lista tästä
Puolue­hal­li­tuk­sen esitys kokouk­sen työjär­jes­tyk­seksi

Puolue­ko­kouse­dus­tuk­sen määräy­ty­mi­nen

Puolue­ko­kous­pai­kat määräy­ty­vät piirin jäsen­mak­sunsa maksa­nei­den henki­lö­jä­sen­ten mukaan.

Tarkem­min edus­tusoi­keu­desta määrä­tään puolu­een sään­nöissä.

Tarkem­pia tietoja yhdis­tyk­sesi puolue­ko­kous­paik­ko­jen määräy­ty­mi­sestä saat omasta piiri­toi­mis­tos­tasi. Puoluekokousedustaja(t) vali­taan sään­tö­jen mukaan yhdis­tyk­sen kokouk­sessa.

Kokouse­dus­ta­jana voi toimia vain jäsen­mak­sunsa maksa­nut Kokoo­muk­sen jäsen. Mikäli haluat osal­lis­tua kokouk­seen yhteis­työ­kump­pa­nina, olet­han yhtey­dessä sanna.kalinen@kokoomus.fi

Valta­kirja

Valta­kirja anne­taan sähköi­sesti ääni­val­tai­sille kokouse­dus­ta­jille. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­taja tai sihteeri ja piiri vahvis­ta­vat valta­kir­jan ennen kokous­pai­kalle tuloa eril­li­sen ohjeis­tuk­sen mukaan.


Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja osal­lis­tu­mis­maksu

Puolue­ko­kouk­seen on ilmoit­tau­dut­tava 31.8.2020 mennessä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on päät­ty­nyt.

Huom! Aiem­masta poike­ten kokouk­seen edel­ly­te­tään väliai­kai­sen lain (laki väliai­kai­sesta poik­kea­mi­sesta osakeyh­tiö­laista, asunto-osakeyh­tiö­laista, osuus­kun­ta­laista, yhdis­tys­laista ja eräistä muista yhtei­sö­la­eista Covid-19-epide­mian leviä­mi­sen rajoit­ta­mi­seksi; 290/​2020) tarkoit­ta­maa ennak­koil­moit­tau­tu­mista 31.8.2020 mennessä. Kokouk­seen ei voi osal­lis­tua eikä kokous­pai­kalle saapua ilman asian­mu­kaista ennak­koil­moit­tau­tu­mista. Ilmoi­tus kokouk­seen osal­lis­tu­mi­sen paikasta on sitova eikä sitä voi muut­taa ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyt­tyä.

Median akkre­di­toi­tu­mi­nen puolue­ko­kouk­seen on päät­ty­nyt. Media-asioissa yhteys: Vies­tin­tä­pääl­likkö Kirsi Hölttä: kirsi.holtta@kokoomus.fi

Kokouk­sen osal­lis­tu­mis­maksu on sekä ääni­val­tai­silta kokouse­dus­ta­jilta  90 euroa ja sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­te­tuilta 50 euroa.

Mieti ilmoit­tau­tues­sasi tark­kaan mihin osal­lis­tu­ja­ka­te­go­ri­aan kuulut:

yhdis­tyk­sen nimeämä ääni­val­tai­nen kokouse­dus­taja (valta­kirja), osal­lis­tu­mis­maksu 90 €

sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­tettu, joita ovat

puolue­val­tuus­ton varsi­nai­nen jäsen, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €

edus­kun­ta­ryh­män jäsen tai minis­teri, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €

MEP-ryhmän jäsen, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €

jäsen­liit­to­jen liit­to­hal­li­tus­ten jäsen tai toimi­hen­kilö, osal­lis­tu­mis­maksu 50 e

puolue­hal­li­tuk­sen varsi­nai­nen jäsen, ei osal­lis­tu­mis­mak­sua

puolu­een toimi­hen­kilö tai kokousor­ga­ni­saa­tiossa puolu­een työmää­räyk­sellä työs­ken­te­levä, ei osal­lis­tu­mis­mak­sua

Huom. Mikäli olet ilmoit­tau­tu­nut kokouk­seen tark­kai­li­jana ennen osal­lis­tu­ja­muu­tosta, olet­han yhtey­dessä tapahtumat@kokoomus.fi osal­lis­tu­mi­sen peru­mi­seksi.  Olet myös saanut eril­li­sen sähkö­pos­tin 25.6. Muis­tat­han peruut­taa mahdol­li­sen majoi­tus­va­rauk­sen ajoissa!

Tästä ilmoit­tau­tu­mi­seen

Huom!

Jos “sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­tettu” on valittu jonkin yhdistyksen/​piirin/​liiton ääni­val­tai­seksi kokouse­dus­ta­jaksi, silloin ilmoit­tau­tu­mi­nen tehdään ääni­val­tai­sena kokouse­dus­ta­jana ja makse­taan 90 euron osal­lis­tu­mis­maksu.

Ilmoit­tau­tu­mi­seen liit­ty­vät maksut voi hoitaa verk­ko­pan­kissa tai pyytää laskun. Ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan umpeu­dut­tua 31.8. jälkeen mate­ri­aa­li­maksu on 120 euroa.

Mikäli haluat muut­taa ilmoit­tau­tu­mis­tie­toja varauk­sen teon jälkeen, ota yhteyttä tapahtumat@kokoomus.fi. Tietoja ei voi muut­taa 31.8. jälkeen.

Mistä saan puolue­ko­kous­ma­te­ri­aa­lin

Kokouk­sen lopul­li­nen esitys­lista ja kokouk­sen käsit­te­lyyn tule­vat kanna­no­tot ja puolue­hal­li­tuk­sen vastaus­esi­tyk­set tehtyi­hin puolue­ko­kouk­selle tehtyi­hin aloit­tei­siin löydät näiltä sivuilta. Sähköi­nen puolue­ko­kous­kirja löytyy näiden sivu­jen ensim­mäi­sestä osiosta.

Lataa puolue­ko­kous­ma­te­ri­aali tästä

Katso kokouk­sen esitys­lista tästä

Majoi­tus, Kokoo­muk­sen golf­mes­ta­ruus­kil­pailu, ilta­juh­lat ja kulke­mi­nen Porissa

Majoi­tus­va­rauk­set on tehty keski­te­tysti ja niitä hallin­noi Elämys­mat­kat. Varaus­pal­ve­lussa pääset tarkas­te­le­maan hotel­leja ja niiden hintoja puolue­ko­kouk­sen ajalle.

Majoi­tus­va­rauk­set

Huone­va­rauk­sissa nouda­te­taan Elämys­mat­ko­jen peruu­tuseh­toja ja jokai­nen osal­lis­tuja vastaa itse huonei­den peruu­tuk­sesta. Peruu­tus on mahdol­lista 15.7. saakka. Mikäli kokous peru­taan viran­omai­sesta johtu­vasta määräyk­sestä, huonei­den peruu­tus on mahdol­lista elokuun 14. päivään mennessä. Tarkem­mat ja ajan­ta­sai­set peruu­tuseh­dot löydät Elämys­mat­ko­jen järjes­tel­mästä.

Elämys­mat­kat hoita­vat majoi­tus­va­rauk­set keski­te­tysti. Jokai­nen majoit­tuja vastaa itse hotel­li­va­rauk­sista.

Majoi­tus­ti­lanne vaih­te­lee, joten kannat­taa seurata tilan­netta, vaikka huoneet olisi­vat väliai­kai­sesti vähissä.

Majoi­tus­va­raus 4.-6.9.
Majoi­tus­va­raus 4.-5.9.
Majoi­tus­va­raus 5.-6.9.

Kokoo­muk­sen golf­mes­ta­ruus­kil­pailu 3.9.

Kokoo­muk­sen golf­mes­ta­ruus­kil­pailu 3.9. tors­taina klo 13. Peli­muoto pb hcp, sarjat naisille ja miehille. Ruokailu ennen kilpai­lua klo 11.30 alkaen. Hinta 40e. Ilmoit­tau­tu­mi­set caddie­mas­te­rille: caddie-master@kalafornia.com tai (02) 6303 888.

Ilta­juh­lat

Puolue­ko­kouk­sessa ei turval­li­suus­syistä järjes­tetä ilta­juh­lia. Päätös koskee sekä perjan­tain että lauan­tain juhlia.
Mikäli järjes­tätte omia ruokai­luita Porissa, suosit­te­lemme pitäy­ty­mään enin­tään oman piirin kokoi­sissa yksi­köissä.
Mikäli olet osta­nut jo lipun jompaan­kum­paan ilta­juh­laan, laitat­han vies­tiä tapahtumat@kokoomus.fi raho­jen palaut­ta­mi­seksi. Palau­tuk­set pyri­tään teke­mään kohtuul­li­sessa ajassa.

llta­juh­laan liit­ty­vät peruu­tuk­set tulee tehdä viipy­mättä, mutta viimeis­tään 21.8.2020 sähkö­pos­titse: tapahtumat@kokoomus.fi.

Häirin­täyh­dys­hen­ki­löt

Häirin­täyh­dys­hen­kilö on tuki­hen­kilö, jonka puoleen voit kään­tyä, jos koet tulleesi kiusa­tuksi tai häiri­tyksi joko toisen osal­lis­tu­jan tai henki­lös­töön kuulu­van toimesta. Häirin­täyh­dys­hen­kilö neuvoo ja tukee häirin­tä­ti­lan­tei­den selvit­te­lyssä. Keskus­te­lut ovat täysin luot­ta­muk­sel­li­sia ja mahdol­li­sista jatko­toi­men­pi­teistä pääte­tään yhdessä.

Petra Pieskä, +358 40 585 5392
petra.pieska@kokoomusopiskelijat.fi

Jere­mias Nurmela, +358 44 290 7595
jeremias.nurmela@kokoomusopiskelijat.fi


Bussin aika­tau­lut

Bussi­kul­je­tuk­set hoitu­vat Porin linja­lii­ken­teellä. Alla bussiai­ka­tau­lut linjalle 6Y, joka jättää 300m päähän Aree­nalta sekä koko ajan, vartin välein kulke­van City­lin­jan aika­tau­lut, joka jättää noin 1000 m päähän. 

Linja 1 aika­taulu
Linja 6 aika­taulu

Lisä­tie­toja kokouk­sesta:

Mikäli haluat lisä­tie­toja, ota yhteyttä puolue­toi­mis­ton järjes­tö­osas­toon tai Sata­kun­nan kokoo­muk­sen piiri­toi­mis­toon.

Puolue­hal­li­tuk­sen esitys tavoi­teoh­jel­maksi

Puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään Kokoo­muk­sen uusi tavoi­teoh­jelma. Käsit­te­lyn pohjana on puolue­hal­li­tuk­sen esitys. Esityk­seen voi tutus­tua täällä.

Lisä­tie­dot tavoi­teoh­jel­masta: Ohjel­ma­pääl­likkö Antti Vesala (antti.vesala@kokoomus.fi)