Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Vaikuta kokoo­muk­sessa / Puoluekokous / Hyvä tietää puolue­ko­kouk­sesta

Hyvä tietää
puolue­ko­kouk­sesta

Mitä on hyvä tietää?

Kokoo­muk­sen ylin päät­tävä elin, sään­tö­mää­räi­nen puolue­ko­kous, pide­tään tänä vuonna Kala­joella  10.- 12.6.2022. Kokous­paik­kana on Hiek­ka­sär­kät Areena, Noste 28, Kala­joki.

Ääni­val­taa puolue­ko­kouk­sessa käyt­tä­vät viral­li­set kokouse­dus­ta­jat, mutta kokousta voivat seurata ja oheis­oh­jel­miin osal­lis­tua tark­kai­li­jana kaikki Kokoo­muk­sen jäse­net. Toivo­tamme siis myös tark­kai­li­jat viral­lis­ten kokouse­dus­ta­jien lisäksi terve­tul­leiksi puolue­ko­kouk­seemme!

Ohjel­masta ja aika­tau­lusta

Kokouk­sen alus­ta­van aika­tau­lun löydät puolue­ko­kous­si­vuilta. Matka­suun­ni­tel­mia tehdessä on hyvä ottaa huomioon, että kokous alkaa perjan­taina 10.6.2022 klo 14 ja päät­tyy sunnun­taina 12.6. noin klo 14. Kokouk­sen ilmoit­tau­tu­mis­kans­lia avataan perjan­taina klo 12.

Puolue­ko­kouk­sen asioita

Puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään sään­tö­jen 14 §:ssä maini­tut asiat.

Puolue­ko­kouk­sessa vali­taan mm. puolu­een puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­ta­jat sekä puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja ja puolue­val­tuus­ton jäse­net.

Kokouk­sessa kuul­laan selon­teot puolu­een, edus­kun­ta­ryh­män ja mep -ryhmän toimin­nasta edel­li­sen puolue­ko­kouk­sen jälkei­seltä ajalta.  Kokous käsit­te­lee myös puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet sekä puolue­hal­li­tuk­sen sille valmis­te­le­mat kanna­no­tot. Lisäksi käsi­tel­lään puoleen poliit­ti­nen ohjelma.

Aloit­teet  

Puolue­ko­kouk­selle tarkoi­te­tut aloit­teet  tulee jättää puolue­hal­li­tuk­selle etukä­teen. Sään­tö­jen muut­ta­mista koske­vat aloit­teet on jätet­tävä 1.4.2022 mennessä ja muut aloit­teet tulee jättää 15.4.2022 mennessä. 

Puolue­hal­li­tuk­sen vastauk­set on julkaistu 27.5. puolue­ko­kous­si­vulla.

Puolue­ko­kouse­dus­tuk­sen määräy­ty­mi­nen 

Puolue­ko­kous­pai­kat määräy­ty­vät piirin jäsen­mak­sunsa maksa­nei­den henki­lö­jä­sen­ten mukaan.

Tarkem­min asiasta määrä­tään puolu­een sään­tö­jen 11§.

Tarkem­pia tietoja yhdis­tyk­sesi puolue­ko­kous­paik­ko­jen määräy­ty­mi­sestä saat omasta piiri­toi­mis­tos­tasi. Puoluekokousedustaja(t) vali­taan sään­tö­jen mukaan yhdis­tyk­sen kokouk­sessa.

Kokouse­dus­ta­jana tai tark­kai­li­jana voi toimia vain jäsen­mak­sunsa maksa­nut Kokoo­muk­sen jäsen. Mikäli haluat osal­lis­tua kokouk­seen yhteis­työ­kump­pa­nina, olet­han yhtey­dessä sanna.kalinen@kokoomus.fi 

Valta­kirja

Valta­kirja anne­taan sähköi­sesti ääni­val­tai­sille kokouse­dus­ta­jille. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­taja ja sihteeri vahvis­ta­vat valta­kir­jan ennen kokous­pai­kalle tuloa eril­li­sen ohjeis­tuk­sen mukaan. Valta­kirja lähtee tarkas­tet­ta­vaksi, kun henkilö on ilmoit­tau­tu­nut valta­kir­jal­li­sena edus­ta­jana puolue­ko­kouk­sen viral­li­sen järjes­tel­män kautta.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja osal­lis­tu­mis­maksu

Puolue­ko­kouk­seen on ilmoit­tau­dut­tava 3.6.2022 mennessä ja se tapah­tuu osoit­teessa www.kokoomus.fi/puoluekokous.  

Sivulla olevien link­kien kautta hoitu­vat kokouk­seen ilmoit­tau­tu­mi­nen ja perjan­tain Beach Party-juhlan sekä lauan­tain ilta­juh­lan illal­lis­kor­tin varaus. 

Puolue­ko­kouk­sen majoi­tus­va­rauk­set hoitu­vat Kala­joen Keskus­va­raa­mon kautta. Myös majoi­tus­va­rauk­sen linkin löydät puolue­ko­kous­si­vuilta.

Kokouk­sen osal­lis­tu­mis­maksu on sekä ääni­val­tai­silta kokouse­dus­ta­jilta että tark­kai­li­joilta 85 euroa ja sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­te­tuilta 50 euroa.

Mieti ilmoit­tau­tues­sasi tark­kaan mihin osal­lis­tu­ja­ka­te­go­ri­aan kuulut:

 • yhdis­tyk­sen nimeämä ääni­val­tai­nen kokouse­dus­taja (valta­kirja), osal­lis­tu­mis­maksu 85 €
 • yhdis­tyk­sestä lähtevä tark­kai­lija (ei valta­kir­jaa), osal­lis­tu­mis­maksu 85 €
 • sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­tettu, joita ovat 
  • puolue­val­tuus­ton varsi­nai­nen jäsen, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €
  • edus­kun­ta­ryh­män jäsen tai minis­teri, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €
  • MEP-ryhmän jäsen, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €
  • jäsen­liit­to­jen liit­to­hal­li­tus­ten jäsen tai toimi­hen­kilö, osal­lis­tu­mis­maksu 50 e
  • puolue­hal­li­tuk­sen varsi­nai­nen jäsen, ei osal­lis­tu­mis­mak­sua
  • puolu­een toimi­hen­kilö tai kokousor­ga­ni­saa­tiossa puolu­een työmää­räyk­sellä työs­ken­te­levä, ei osal­lis­tu­mis­mak­sua

Huom!

Jos ”sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­tettu ”on valittu jonkin yhdistyksen/​piirin/​liiton ääni­val­tai­seksi kokouse­dus­ta­jaksi, silloin ilmoit­tau­tu­mi­nen tehdään ääni­val­tai­sena kokouse­dus­ta­jana ja makse­taan 85 euron osal­lis­tu­mis­maksu.

Ilmoit­tau­tu­mi­seen liit­ty­vät maksut voi hoitaa verk­ko­pan­kissa tai pyytää laskun. Maksu tulee olla suori­tettu 6.6.2022. Kokous­pai­kalla makset­taessa mate­ri­aa­li­maksu on 120 euroa.

Mikäli haluat muut­taa ilmoit­tau­tu­mis­tie­toja varauk­sen teon jälkeen, ota yhteyttä jasenpalvelu@kokoomus.fi tai 0207 488 418.

Mistä puolue­ko­kous­ma­te­ri­aa­lin saa?

Kokouk­sen lopul­li­nen esitys­lista ja kokouk­sen käsit­te­lyyn tule­vat kanna­no­tot ja puolue­hal­li­tuk­sen vastaus­esi­tyk­set tehtyi­hin puolue­ko­kous­aloit­tei­siin tule­vat kevään edetessä puolue­ko­kouk­sen netti­si­vuille, viimeis­tään 27.5. 

Puolue­ko­kouk­sessa jokai­nen osal­lis­tuja saa ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä kokous­pai­kalla puolue­ko­kous­kir­jan, joka pitää sisäl­lään kaikki kokouk­sessa käsi­tel­tä­vät asia­kir­jat.

Majoi­tus 

Majoi­tus­va­rauk­set tehdään puolue­ko­kous­si­vuilta löyty­västä linkistä. Varaus­pal­ve­lussa pääset tarkas­te­le­maan hotel­leja ja niiden hintoja puolue­ko­kouk­sen ajalle. 

Majoi­tus­va­rauk­set hoitu­vat Kala­joen Keskus­va­raa­mon kautta. Tarkem­mat maksu- ja peruu­tuseh­dot löyty­vät heidän järjes­tel­mäs­tään.

Majoi­tus­ti­lanne vaih­te­lee, joten kannat­taa seurata tilan­netta, vaikka huoneet olisi­vat väliai­kai­sesti vähissä.

Suosit­te­lemme matka­va­kuu­tuk­sen otta­mista mahdol­lista peruu­tusta ja siitä aiheu­tu­vien kulu­jen katta­mista varten.

Lisä­tie­toja

Mikäli haluat lisä­tie­toja, ota yhteyttä puolue­toi­mis­ton järjes­tö­osas­toon tai Pohjois-Pohjan­maan piiri­toi­mis­toon.

Vielä kerran muis­tin virkis­tä­mi­seksi: tee ilmoit­tau­tu­mi­nen sekä majoi­tus- ja ilta­juh­la­va­rauk­set mahdol­li­sim­man pian, ilta­juh­la­va­rauk­set viimeis­tään 27.5. mennessä.

Ja osoi­te­han oli:

www.kokoomus.fi/puoluekokous.  

Tämä ohjeis­tus täyden­tyy tarpeen mukaan.

Seuraat­han puolue­ko­kous­si­vuja!

Skip to content