Kokoomus.fi / Vaikuta kokoomuksessa / Puoluekokous / Hyvä tietää puoluekokouksesta

Hyvä tietää
puolue­ko­kouk­sesta

Mitä on hyvä tietää?

Kokoo­muk­sen ylin päät­tävä elin, sään­tö­mää­räi­nen puolue­ko­kous, pide­tään tänä vuonna Kala­joella  10.- 12.6.2022. Kokous­paik­kana on Hiek­ka­sär­kät Areena, Noste 28, Kala­joki.

Ääni­val­taa puolue­ko­kouk­sessa käyt­tä­vät viral­li­set kokouse­dus­ta­jat, mutta kokousta voivat seurata ja oheis­oh­jel­miin osal­lis­tua tark­kai­li­jana kaikki Kokoo­muk­sen jäse­net. Toivo­tamme siis myös tark­kai­li­jat viral­lis­ten kokouse­dus­ta­jien lisäksi terve­tul­leiksi puolue­ko­kouk­seemme!

Ohjel­masta ja aika­tau­lusta

Kokouk­sen alus­ta­van aika­tau­lun löydät puolue­ko­kous­si­vuilta. Matka­suun­ni­tel­mia tehdessä on hyvä ottaa huomioon, että kokous alkaa perjan­taina 10.6.2022 klo 14 ja päät­tyy sunnun­taina 12.6. noin klo 14. Kokouk­sen ilmoit­tau­tu­mis­kans­lia avataan perjan­taina klo 12.

Puolue­ko­kouk­sen asioita

Puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään sään­tö­jen 14 §:ssä maini­tut asiat.

Puolue­ko­kouk­sessa vali­taan mm. puolu­een puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­ta­jat sekä puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja ja puolue­val­tuus­ton jäse­net.

Kokouk­sessa kuul­laan selon­teot puolu­een, edus­kun­ta­ryh­män ja mep -ryhmän toimin­nasta edel­li­sen puolue­ko­kouk­sen jälkei­seltä ajalta.  Kokous käsit­te­lee myös puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet sekä puolue­hal­li­tuk­sen sille valmis­te­le­mat kanna­no­tot. Lisäksi käsi­tel­lään puoleen poliit­ti­nen ohjelma.

Aloit­teet  

Puolue­ko­kouk­selle tarkoi­te­tut aloit­teet  tulee jättää puolue­hal­li­tuk­selle etukä­teen. Sään­tö­jen muut­ta­mista koske­vat aloit­teet on jätet­tävä 1.4.2022 mennessä ja muut aloit­teet tulee jättää 15.4.2022 mennessä. 

Puolue­hal­li­tuk­sen vastauk­set julkais­taan 27.5. puolue­ko­kous­si­vulla.

Puolue­ko­kouse­dus­tuk­sen määräy­ty­mi­nen 

Puolue­ko­kous­pai­kat määräy­ty­vät piirin jäsen­mak­sunsa maksa­nei­den henki­lö­jä­sen­ten mukaan.

Tarkem­min asiasta määrä­tään puolu­een sään­tö­jen 11§.

Tarkem­pia tietoja yhdis­tyk­sesi puolue­ko­kous­paik­ko­jen määräy­ty­mi­sestä saat omasta piiri­toi­mis­tos­tasi. Puoluekokousedustaja(t) vali­taan sään­tö­jen mukaan yhdis­tyk­sen kokouk­sessa.

Kokouse­dus­ta­jana tai tark­kai­li­jana voi toimia vain jäsen­mak­sunsa maksa­nut Kokoo­muk­sen jäsen. Mikäli haluat osal­lis­tua kokouk­seen yhteis­työ­kump­pa­nina, olet­han yhtey­dessä sanna.kalinen@kokoomus.fi 

Valta­kirja

Valta­kirja anne­taan sähköi­sesti ääni­val­tai­sille kokouse­dus­ta­jille. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­taja ja sihteeri vahvis­ta­vat valta­kir­jan ennen kokous­pai­kalle tuloa eril­li­sen ohjeis­tuk­sen mukaan. Valta­kirja lähtee tarkas­tet­ta­vaksi, kun henkilö on ilmoit­tau­tu­nut valta­kir­jal­li­sena edus­ta­jana puolue­ko­kouk­sen viral­li­sen järjes­tel­män kautta.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja osal­lis­tu­mis­maksu

Puolue­ko­kouk­seen on ilmoit­tau­dut­tava 3.6.2022 mennessä ja se tapah­tuu osoit­teessa www.kokoomus.fi/puoluekokous.  

Sivulla olevien link­kien kautta hoitu­vat kokouk­seen ilmoit­tau­tu­mi­nen ja perjan­tain Beach Party-juhlan sekä lauan­tain ilta­juh­lan illal­lis­kor­tin varaus. 

Puolue­ko­kouk­sen majoi­tus­va­rauk­set hoitu­vat Kala­joen Keskus­va­raa­mon kautta. Myös majoi­tus­va­rauk­sen linkin löydät puolue­ko­kous­si­vuilta.

Kokouk­sen osal­lis­tu­mis­maksu on sekä ääni­val­tai­silta kokouse­dus­ta­jilta että tark­kai­li­joilta 85 euroa ja sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­te­tuilta 50 euroa.

Mieti ilmoit­tau­tues­sasi tark­kaan mihin osal­lis­tu­ja­ka­te­go­ri­aan kuulut:

 • yhdis­tyk­sen nimeämä ääni­val­tai­nen kokouse­dus­taja (valta­kirja), osal­lis­tu­mis­maksu 85 €
 • yhdis­tyk­sestä lähtevä tark­kai­lija (ei valta­kir­jaa), osal­lis­tu­mis­maksu 85 €
 • sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­tettu, joita ovat 
  • puolue­val­tuus­ton varsi­nai­nen jäsen, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €
  • edus­kun­ta­ryh­män jäsen tai minis­teri, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €
  • MEP-ryhmän jäsen, osal­lis­tu­mis­maksu 50 €
  • jäsen­liit­to­jen liit­to­hal­li­tus­ten jäsen tai toimi­hen­kilö, osal­lis­tu­mis­maksu 50 e
  • puolue­hal­li­tuk­sen varsi­nai­nen jäsen, ei osal­lis­tu­mis­mak­sua
  • puolu­een toimi­hen­kilö tai kokousor­ga­ni­saa­tiossa puolu­een työmää­räyk­sellä työs­ken­te­levä, ei osal­lis­tu­mis­mak­sua

Huom!

Jos ”sään­tö­jen mukaan puheoi­keu­tettu ”on valittu jonkin yhdistyksen/​piirin/​liiton ääni­val­tai­seksi kokouse­dus­ta­jaksi, silloin ilmoit­tau­tu­mi­nen tehdään ääni­val­tai­sena kokouse­dus­ta­jana ja makse­taan 85 euron osal­lis­tu­mis­maksu.

Ilmoit­tau­tu­mi­seen liit­ty­vät maksut voi hoitaa verk­ko­pan­kissa tai pyytää laskun. Maksu tulee olla suori­tettu 6.6.2022. Kokous­pai­kalla makset­taessa mate­ri­aa­li­maksu on 120 euroa.

Mikäli haluat muut­taa ilmoit­tau­tu­mis­tie­toja varauk­sen teon jälkeen, ota yhteyttä jasenpalvelu@kokoomus.fi tai 0207 488 418.

Mistä puolue­ko­kous­ma­te­ri­aa­lin saa?

Kokouk­sen lopul­li­nen esitys­lista ja kokouk­sen käsit­te­lyyn tule­vat kanna­no­tot ja puolue­hal­li­tuk­sen vastaus­esi­tyk­set tehtyi­hin puolue­ko­kous­aloit­tei­siin tule­vat kevään edetessä puolue­ko­kouk­sen netti­si­vuille, viimeis­tään 27.5. 

Puolue­ko­kouk­sessa jokai­nen osal­lis­tuja saa ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä kokous­pai­kalla puolue­ko­kous­kir­jan, joka pitää sisäl­lään kaikki kokouk­sessa käsi­tel­tä­vät asia­kir­jat.

Majoi­tus 

Majoi­tus­va­rauk­set tehdään puolue­ko­kous­si­vuilta löyty­västä linkistä. Varaus­pal­ve­lussa pääset tarkas­te­le­maan hotel­leja ja niiden hintoja puolue­ko­kouk­sen ajalle. 

Majoi­tus­va­rauk­set hoitu­vat Kala­joen Keskus­va­raa­mon kautta. Tarkem­mat maksu- ja peruu­tuseh­dot löyty­vät heidän järjes­tel­mäs­tään.

Majoi­tus­ti­lanne vaih­te­lee, joten kannat­taa seurata tilan­netta, vaikka huoneet olisi­vat väliai­kai­sesti vähissä.

Suosit­te­lemme matka­va­kuu­tuk­sen otta­mista mahdol­lista peruu­tusta ja siitä aiheu­tu­vien kulu­jen katta­mista varten.

Lisä­tie­toja

Mikäli haluat lisä­tie­toja, ota yhteyttä puolue­toi­mis­ton järjes­tö­osas­toon tai Pohjois-Pohjan­maan piiri­toi­mis­toon.

Vielä kerran muis­tin virkis­tä­mi­seksi: tee ilmoit­tau­tu­mi­nen sekä majoi­tus- ja ilta­juh­la­va­rauk­set mahdol­li­sim­man pian, ilta­juh­la­va­rauk­set viimeis­tään 27.5. mennessä.

Ja osoi­te­han oli:

www.kokoomus.fi/puoluekokous.  

Tämä ohjeis­tus täyden­tyy tarpeen mukaan.

Seuraat­han puolue­ko­kous­si­vuja!

Skip to content