Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Vaikuta kokoo­muk­sessa / Puoluekokous / Puoluekokouksen mediakortti

Puolue­ko­kouk­sen
media­kortti

Tarjoamme mahdol­li­suutta hank­kia näky­vyyttä kokoo­muk­sen kesä­kuun 2024 puolue­ko­kouk­sessa

Tampe­reen 2024 puolue­ko­kouk­sessa näky­vyyttä voi hank­kia mm. puolue­ko­kous­ma­te­ri­aa­lista, omalla tilai­suu­della tai messu­pis­teellä.

Mikäli sinulla on ajatus näky­vyy­den hank­ki­mi­sesta, voit olla yhtey­dessä  järjes­tö­pääl­likkö Sannaan: sanna.kalinen@kokoomus.fi.

Puolue­ko­kouk­sen media­nä­ky­vyys:

Puolue­ko­kous­kirja

Sivu­koko puolue­ko­kous­kir­jassa on A4 – kaikki muut paitsi koko sivun ilmoi­tuk­set ovat erikois­ko­koi­sia. Kirjasta tehdään sekä painettu versio että sitä täysin vastaava PDF RGB-väreissä ja aineisto jael­laan myös tekstinä/​kuvina kokoomus.fi:ssä. Main­osai­neis­tot kootaan lähtö­koh­tai­sesti yhte­näi­siin koko­nai­suuk­siin, eli vierek­käin. Määrä­pai­kat sopi­muk­sen mukaan. Tarjoamme palve­luna myös aineis­ton valmis­tuk­sen, olet­han siitä yhtey­dessä ennen aineis­to­va­rausta.

Painet­tava aineisto (CMYK) ja PDF (RGB):

Aineisto kään­ne­tään tait­ta­jan toimesta CMYK-väreistä RGB-värei­hin PDF-tiedos­toa varten. Huomioit­han, että koko sivun mainos on täyden A4-sivun kokoi­nen (210x297mm) ja keski­au­kea­man puolelta menee noin 15 mm kier­re­si­don­nan alle. Muut kuin koko sivun mainok­set näky­vät koko­nai­sina.

Aineisto- ja sivu­koot (L=leveys, K=korkeus):

- 1/​1 sivu, pysty = koko sivu, ilmoi­tus­koko L210 x K297mm + leik­kaus­vara 3mm (huomioi sidon­taan vaadit­tava 15mm alue keski­au­kea­man puolelta)

- 1/​2 sivu, vaaka = puoli­kas sivu, ilmoi­tus­koko L172 x K131mm

- 1/​4 sivu, pysty = neljäs­osa sivu, ilmoi­tus­koko L86 x K131mm

- Logo­paikka ruudu­kossa, yhteis­si­vulla, ruudun koko L86 x K52mm, logon maksi­mi­koko L67 x K39mm (logo 1:1-koossa mini­mi­re­so­luu­tio 120dpi)

Sähköi­nen aineisto

Kään­nämme kaikki toimi­te­tut aineis­tot auto­maat­ti­sesti RGB-värei­hin ja teemme niistä versiot sähköi­seen aineis­toon, eli verk­ko­si­vu­ja­ke­lua varten.

Värit

Puolue­ko­kouk­sen painet­ta­van aineis­ton sivut ovat musta­val­koi­sia, siitä tehtävä PDF-tiedosto on taas koko­naan väril­li­nen. Mainok­set ovat väril­li­siä myös verk­ko­si­vuilla natii­visti julkais­ta­vassa aineis­tossa.

Aineisto-ohjeet painet­ta­vaan aineis­toon: 

Huomioit­han koko sivun mainok­sessa, että riip­puen aineis­ton sijoit­tu­mi­sesta varaudu huomioi­maan sidon­taan vaadit­tava tila joko sivun oikealta tai vasem­malta reunalta (noin 15mm). Eli tuo sidon­taan vaadit­tava alue jää sidon­nan alle, mutta koko sivun mainok­sissa esimer­kiksi taus­ta­väri kannat­taa ulot­taa yltä­mään reunaan asti. Painoai­neis­ton CMYK-väri­pro­fiili on FOGRA39 ja vaadit­tava mini­mi­re­so­luu­tio mainok­sissa olisi hyvä olla vähin­tään 150dpi, mutta mielel­lään enem­män. Valmis aineisto toimi­te­taan sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen sanna.kalinen@kokoomus.fi. Mikäli aineisto sisäl­tää muita väri­pro­fii­leita kuin CMYK-värejä, emme vastaa paino­laa­dusta. Pidä­tämme oikeu­den pienentää/​suurentaa mainok­sia vastaa­maan varat­tua kokoa emmekä vastaa reso­luu­tiol­taan liian pien­ten aineis­to­jen paino­jäl­jestä.

Screen-aineisto

FullHD 16:9. Tallen­nus­muo­doksi käyvät kaikki ylei­set muodot. Videon tai animaa­tion pituus enin­tään 15 s.

Skip to content