Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko

Puolue­ko­kouk­sen media­kortti

Tarjoamme mahdol­li­suutta hank­kia näky­vyyttä kokoo­muk­sen syys­kuun 2020 puolue­ko­kouk­sessa

Porin 2020 puolue­ko­kouk­sessa näky­vyyttä voi hank­kia mm. puolue­ko­kous­ma­te­ri­aa­lista tai omalla messu­pis­teellä (pisteillä erikois­jär­jes­te­lyt). Tällä sivulla on kerrottu tarkem­min vaih­toeh­doista – voit olla myös yhtey­dessä, mikäli sinulla on tarve näky­vyy­teen näiden lisäksi.

Ota meihin yhteyttä

Mikäli sinulla on ajatus näky­vyy­den hank­ki­mi­sesta, ole rohkeasti yhtey­dessä järjes­tö­pääl­likkö Sannaan: sanna.kalinen@kokoomus.fi tai +358 207 488 414.

Puolue­ko­kouk­sen media­nä­ky­vyys:

Puolue­ko­kousai­neisto sähköi­nen

Sivu­koko on A4. Main­osai­neis­tot kootaan yhte­näi­siin koko­nai­suuk­siin, määrä­pai­kat sopi­muk­sen mukaan. Tarjoamme palve­luna myös aineis­ton valmis­tuk­sen, olet­han siitä yhtey­dessä ennen aineis­to­va­rausta: kristian.tervo@kokoomus.fi tai +358 45 112 8490.

Aineis­to­koot (L=leveys, K=korkeus):

- 1/​1 sivu, pysty = koko sivu, L210 x K297mm + leik­kaus­vara 3mm

- 1/​2 sivu, vaaka = puoli­kas sivu, L210 x K148mm + leik­kaus­vara 3mm

- 1/​4 sivu, pysty = neljäs­osa sivu, L105 x K148mm + leik­kaus­vara 3mm

- Logo­paikka ruudu­kossa, yhteis­si­vulla, ruudun koko L84 x K54mm, logon maksi­mi­koko L67 x K39mm (logo 1:1-koossa mini­mi­re­so­luu­tio 120dpi)

Aika­taulu:

Valmiin aineis­ton toimi­tus elokuun alussa, ilmoi­tus­val­mis­tuk­sesta tilat­ta­vat mainok­set tilat­tava viimeis­tään 15.7. Aineisto  ilmes­tyy sähköi­senä jakoon syys­kuussa 2020 puolue­ko­kouk­seen Porissa.

Aineisto-ohjeet: (PÄIVITYKSEN ALLA)

Sivu­koko on A4 + leik­kaus­va­rat 3mm kaikilla reunoilla. Riip­puen aineis­ton sijoit­tu­mi­sesta varaudu huomioi­maan sidon­taan vaadit­tava tila joko sivun oikealta tai vasem­malta reunalta (noin 1cm). Painoai­neis­ton CMYK-väri­pro­fiili on FOGRA39. Muis­tat­han sisäl­lyt­tää aineis­toon 3mm leik­kaus­va­ran – leik­kaus­merk­kejä ei tarvitse olla. Valmis aineisto toimi­te­taan sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen kristian.tervo@kokoomus.fi. Mikäli aineisto sisäl­tää muita väri­pro­fii­leita kuin CMYK-värejä, emme vastaa paino­laa­dusta. Pidä­tämme oikeu­den pienentää/​suurentaa mainok­sia vastaa­maan varat­tua kokoa.

Mikäli sinulla on kysyt­tä­vää aineis­ton toimi­tuk­sesta tai tekni­sistä ominai­suuk­sista, ole yhtey­dessä: kristian.tervo@kokoomus.fi tai +358 45 112 8490.

Messu­piste tai tilai­suus

Kysy lisää mahdol­li­suu­desta tulla pitä­mään omaa messu­pis­tettä ja tilai­suutta puolue­ko­kouk­seen Poriin.