Kokoomus.fi / Vaikuta kokoomuksessa / Puoluekokous / Puoluekokouksen mediakortti

Puolue­ko­kouk­sen
media­kortti

Tarjoamme mahdol­li­suutta hank­kia näky­vyyttä kokoo­muk­sen kesä­kuun 2022 puolue­ko­kouk­sessa

Kala­joen 2022 puolue­ko­kouk­sessa näky­vyyttä voi hank­kia mm. puolue­ko­kous­ma­te­ri­aa­lista, omalla tilai­suu­della tai messu­pis­teellä.

Mikäli sinulla on ajatus näky­vyy­den hank­ki­mi­sesta, ole rohkeasti yhtey­dessä yhteys­pääl­likkö Elinaan elina.laavi@kokoomus.fi tai järjes­tö­pääl­likkö Sannaan: sanna.kalinen@kokoomus.fi.

Puolue­ko­kouk­sen media­nä­ky­vyys:

Puolue­ko­kous­kirja (mahdol­li­set tarken­nuk­set julkais­taan helmi­kuun 2022 aikana)

Sivu­koko puolue­ko­kous­kir­jassa on A4 – kaikki muut paitsi koko sivun ilmoi­tuk­set ovat erikois­ko­koi­sia. Kirjasta tehdään sekä painettu versio että sitä täysin vastaava PDF RGB-väreissä ja aineisto jael­laan myös tekstinä/​kuvina kokoomus.fi:ssä. Main­osai­neis­tot kootaan lähtö­koh­tai­sesti yhte­näi­siin koko­nai­suuk­siin, eli vierek­käin. Määrä­pai­kat sopi­muk­sen mukaan. Tarjoamme palve­luna myös aineis­ton valmis­tuk­sen, olet­han siitä yhtey­dessä ennen aineis­to­va­rausta.

Painet­tava aineisto (CMYK) ja PDF (RGB):

Aineisto kään­ne­tään tait­ta­jan toimesta CMYK-väreistä RGB-värei­hin PDF-tiedos­toa varten. Huomioit­han, että koko sivun mainos on täyden A4-sivun kokoi­nen (210x297mm) ja keski­au­kea­man puolelta menee noin 15 mm kier­re­si­don­nan alle. Muut kuin koko sivun mainok­set näky­vät koko­nai­sina.

Aineisto- ja sivu­koot (L=leveys, K=korkeus):

- 1/​1 sivu, pysty = koko sivu, ilmoi­tus­koko L210 x K297mm + leik­kaus­vara 3mm (huomioi sidon­taan vaadit­tava 15mm alue keski­au­kea­man puolelta)

- 1/​2 sivu, vaaka = puoli­kas sivu, ilmoi­tus­koko L172 x K131mm

- 1/​4 sivu, pysty = neljäs­osa sivu, ilmoi­tus­koko L86 x K131mm

- Logo­paikka ruudu­kossa, yhteis­si­vulla, ruudun koko L86 x K52mm, logon maksi­mi­koko L67 x K39mm (logo 1:1-koossa mini­mi­re­so­luu­tio 120dpi)

Sähköi­nen aineisto

Kään­nämme kaikki toimi­te­tut aineis­tot auto­maat­ti­sesti RGB-värei­hin ja teemme niistä versiot sähköi­seen aineis­toon, eli verk­ko­si­vu­ja­ke­lua varten.

Värit

Puolue­ko­kouk­sen painet­ta­van aineis­ton sivut ovat musta­val­koi­sia, siitä tehtävä PDF-tiedosto on taas koko­naan väril­li­nen. Mainok­set ovat väril­li­siä myös verk­ko­si­vuilla natii­visti julkais­ta­vassa aineis­tossa.

Aineisto-ohjeet painet­ta­vaan aineis­toon: 

Huomioit­han koko sivun mainok­sessa, että riip­puen aineis­ton sijoit­tu­mi­sesta varaudu huomioi­maan sidon­taan vaadit­tava tila joko sivun oikealta tai vasem­malta reunalta (noin 15mm). Eli tuo sidon­taan vaadit­tava alue jää sidon­nan alle, mutta koko sivun mainok­sissa esimer­kiksi taus­ta­väri kannat­taa ulot­taa yltä­mään reunaan asti. Painoai­neis­ton CMYK-väri­pro­fiili on FOGRA39 ja vaadit­tava mini­mi­re­so­luu­tio mainok­sissa olisi hyvä olla vähin­tään 150dpi, mutta mielel­lään enem­män. Valmis aineisto toimi­te­taan sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen kimmo.suoniemi@kokoomus.fi. Mikäli aineisto sisäl­tää muita väri­pro­fii­leita kuin CMYK-värejä, emme vastaa paino­laa­dusta. Pidä­tämme oikeu­den pienentää/​suurentaa mainok­sia vastaa­maan varat­tua kokoa emmekä vastaa reso­luu­tiol­taan liian pien­ten aineis­to­jen paino­jäl­jestä.

Skip to content