Uusi puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko: Kokoo­mus on muuta­kin kuin vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa

Julkaistu: 07.09.2019

Kokoo­muk­sen uusi puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko haluaa, että kokoo­muk­seen liite­tään nykyistä vahvem­min muuta­kin kuin vastuul­li­nen talous­po­li­tiikka.

”Koulu­tus, mahdol­li­sim­man tasa-arvoi­set mahdol­li­suu­det lapsille, nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen ja ikäih­mis­ten palve­lut ovat teemoja, joita haluan olla nosta­massa esiin kokoo­muk­sen poli­tii­kassa. Nämä ihmis­ten arjen asiat ovat myös kokoo­muk­sen poli­tii­kan ydintä”, Kokko sanoo.

Hänestä kokoo­muk­sen pitää olla ihmi­sille luon­te­vin kanava vaikut­taa niin koti­seu­dun, valta­kun­nan kuin Euroo­pan poli­tiik­kaan.

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon, 41, puolue­sih­tee­riksi lauan­taina Helsin­gissä. Kokko aloit­taa tehtä­vässä välit­tö­mästi.

Hänellä on hyvä tuntuma suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta ja ihmis­ten tunnoista

”Kris­tiina on rautai­nen osaaja. Hän tuntee kokoo­muk­sen erin­omai­sesti, mutta tuo samalla tarvit­ta­van tuulah­duk­sen uutta näkö­kul­maa puolu­een toimin­nan kehit­tä­mi­seen. Kris­tiina on työs­ken­nel­lyt palkan­saa­jien asialla ja pappina. Hänellä on hyvä tuntuma suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta ja ihmis­ten tunnoista”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Helsin­ki­läi­nen Kokko on työs­ken­nel­lyt palkan­saa­ja­kes­kus­jär­jestö Akavan kehi­tys­pääl­lik­könä. Hän on koulu­tuk­sel­taan teolo­gian mais­teri, ja toimi­nut seura­kun­ta­pas­to­rina. Kokko työs­ken­te­lee edel­leen pappina vapaa-ajal­laan.

Viime keväänä Kokko oli kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun muassa opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin, ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin, sisä­mi­nis­te­rin ja edus­kun­nan vara­pu­he­mie­hen erityi­sa­vus­ta­jana, poliit­ti­sena suun­nit­te­li­jana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa, Kansal­li­sen sivis­tys­lii­ton vt. pääsih­tee­rinä, Trade­no­mi­lii­ton pääsih­tee­rinä ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den Tuhat­kun­nan puheen­joh­ta­jana.

Kunta­po­li­tii­kassa hän on ollut muun muassa Helsin­gin opetus­lau­ta­kun­nan ja kirjasto- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan jäse­nenä.

Vapaa-aika­naan Kris­tiina Kokko valmen­taa ja tuoma­roi kilpac­heer­lea­din­gia. Kokon harras­tuk­siin kuulu­vat myös ratsas­ta­mi­nen ja koirat. Hän on Uuden­maan lotta­pe­rin­neyh­dis­tyk­sen puheen­joh­taja.

Kokko on kolmen koului­käi­sen pojan äiti.

Lisä­tie­dot:

Kris­tiina Kokko, p. +358 50 342 3654