Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Uusi puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko: Kokoo­mus on muuta­kin kuin vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa

Uusi puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko: Kokoo­mus on muuta­kin kuin vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen uusi puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko haluaa, että kokoo­muk­seen liite­tään nykyistä vahvem­min muuta­kin kuin vastuul­li­nen talous­po­li­tiikka.

”Koulu­tus, mahdol­li­sim­man tasa-arvoi­set mahdol­li­suu­det lapsille, nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen ja ikäih­mis­ten palve­lut ovat teemoja, joita haluan olla nosta­massa esiin kokoo­muk­sen poli­tii­kassa. Nämä ihmis­ten arjen asiat ovat myös kokoo­muk­sen poli­tii­kan ydintä”, Kokko sanoo.

Hänestä kokoo­muk­sen pitää olla ihmi­sille luon­te­vin kanava vaikut­taa niin koti­seu­dun, valta­kun­nan kuin Euroo­pan poli­tiik­kaan.

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon, 41, puolue­sih­tee­riksi lauan­taina Helsin­gissä. Kokko aloit­taa tehtä­vässä välit­tö­mästi.

Hänellä on hyvä tuntuma suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta ja ihmis­ten tunnoista

”Kris­tiina on rautai­nen osaaja. Hän tuntee kokoo­muk­sen erin­omai­sesti, mutta tuo samalla tarvit­ta­van tuulah­duk­sen uutta näkö­kul­maa puolu­een toimin­nan kehit­tä­mi­seen. Kris­tiina on työs­ken­nel­lyt palkan­saa­jien asialla ja pappina. Hänellä on hyvä tuntuma suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta ja ihmis­ten tunnoista”, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Helsin­ki­läi­nen Kokko on työs­ken­nel­lyt palkan­saa­ja­kes­kus­jär­jestö Akavan kehi­tys­pääl­lik­könä. Hän on koulu­tuk­sel­taan teolo­gian mais­teri, ja toimi­nut seura­kun­ta­pas­to­rina. Kokko työs­ken­te­lee edel­leen pappina vapaa-ajal­laan.

Viime keväänä Kokko oli kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­taja. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun muassa opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin, ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin, sisä­mi­nis­te­rin ja edus­kun­nan vara­pu­he­mie­hen erityi­sa­vus­ta­jana, poliit­ti­sena suun­nit­te­li­jana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tossa, Kansal­li­sen sivis­tys­lii­ton vt. pääsih­tee­rinä, Trade­no­mi­lii­ton pääsih­tee­rinä ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den Tuhat­kun­nan puheen­joh­ta­jana.

Kunta­po­li­tii­kassa hän on ollut muun muassa Helsin­gin opetus­lau­ta­kun­nan ja kirjasto- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan jäse­nenä.

Vapaa-aika­naan Kris­tiina Kokko valmen­taa ja tuoma­roi kilpac­heer­lea­din­gia. Kokon harras­tuk­siin kuulu­vat myös ratsas­ta­mi­nen ja koirat. Hän on Uuden­maan lotta­pe­rin­neyh­dis­tyk­sen puheen­joh­taja.

Kokko on kolmen koului­käi­sen pojan äiti.

Lisä­tie­dot:

Kris­tiina Kokko, p. +358 50 342 3654

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content