Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Uuden­maan epide­mia-alueelle kiireesti lisä­ra­joi­tuk­sia

Uuden­maan epide­mia-alueelle kiireesti lisä­ra­joi­tuk­sia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Uuden­maan ja Helsin­gin kansan­edus­ta­jat kannat­ta­vat Uuden­maan koro­nae­pi­de­mia-alueen eris­tä­mistä muusta Suomesta ihmis­ten hengen ja tervey­den suoje­le­mi­seksi.

Yli 60 prosent­tia Suomen tartun­noista, 378 kaik­ki­aan 626:sta, oli sunnun­taina Helsin­gin ja Uuden­maan sairaan­hoi­to­pii­rin (HUS) alueella. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esitti Uuden­maan rajo­jen sulke­mista Ilta­leh­den haas­tat­te­lussa sunnun­taina.

”Liikenne Uuden­maan ja muun Suomen välillä tulisi rajoit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään. Helsinki-Vantaan lento­ken­tälle saapu­vat on ohjeis­tet­tava selkeästi sekä määrät­tävä suoraan karan­tee­niin”, sano­vat kokoo­muse­dus­ta­jat.

Kokoo­muse­dus­ta­jat ovat valmiita baarien ja kaup­pa­kes­kus­ten sulke­mi­seen sekä ruoka­ra­vin­to­loi­den toimin­nan rajoit­ta­mi­seen Uuden­maan alueella. Lisäksi edus­ta­jat pitä­vät tarpeel­li­sena kokoon­tu­mis­ten tehok­kaam­paa rajoit­ta­mista, koska liian monet ihmi­set jatka­vat nyt ei-vält­tä­mät­tö­miä kohtaa­mi­sia, joiden kautta tauti leviää. Edus­ta­jat muis­tut­ta­vat, että halli­tus voi ottaa tartun­ta­tau­ti­lain lisäksi käyt­töön valmius­lain liik­ku­mis­ra­joi­tus­py­kä­län.

”Juhlinta on jatku­nut viime viikon­lo­pun, vaikka tiedossa on, että tästä aiheu­tuu kärsi­mystä ja ihmis­hen­kien mene­tystä. Välin­pi­tä­mät­tö­myys ei voi jatkua, koska se tappaa. Nyt on halli­tuk­sella viimei­set hetket määrätä tiukem­pia rajoi­tuk­sia ihmis­ten ja tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­män kestä­vyy­den suoje­le­mi­seksi. HUS tarvit­see myös lisää voima­va­roja ja tarvik­keita, jotta vält­tä­mä­tön hoito voidaan turvata”, kansan­edus­taja ja Uuden­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Heikki Vest­man vaatii.

Kokoo­muse­dus­ta­jat huomaut­ta­vat, että uusien rajoi­tus­toi­mien suhteen valta ja vastuu ovat halli­tuk­sella. Edus­ta­jien mukaan kansain­vä­li­set esimer­kit osoit­ta­vat, että nyt olisi aika tehdä enem­män ja nopeam­min kuin liian vähän ja liian myöhään.

”Tiedos­tamme rajoi­tus­ten aiheut­ta­van talou­del­lista hait­taa ja rajoit­ta­van ihmis­ten ja yritys­ten toimin­ta­va­pautta. Mutta tosi­asiat on tunnus­tet­tava: enem­män on tehtävä elämän ja tervey­den suoje­le­mi­seksi. Lopulta myös talous ja yrityk­set hyöty­vät kovista toimista, jos niiden avulla voidaan vält­tää pitkä­kes­toi­nen kata­strofi”, kokoo­muse­dus­ta­jat huomaut­ta­vat.

Kokoo­muse­dus­ta­jat vaati­vat halli­tuk­selta ja viran­omai­silta selkeää vies­tin­tää ja ohjeis­tusta.

”Koro­na­vi­rus on näky­mä­tön vihol­li­nen, jota vastaan tais­te­le­mi­nen edel­lyt­tää avointa, selkeää ja johdon­mu­kaista vies­tin­tää. Epäsel­vät ohjeet ja suora­nai­nen tiedon pant­taa­mi­nen syövät ihmis­ten luot­ta­musta. Ihmi­sillä on oikeus tietää, mikä on halli­tuk­sen tilan­ne­kuva sekä mihin stra­te­gi­aan ja valin­toi­hin koro­na­vi­rus­krii­sin ratkai­se­mi­nen Suomessa perus­tuu”, sano­vat kokoo­muse­dus­ta­jat.

Kannan­o­ton ovat alle­kir­joit­ta­neet seuraa­vat kansan­edus­ta­jat:

Pia Kauma (Uusi­maa), Pihla Keho-Huovi­nen (Uusi­maa), Terhi Koulu­mies (Helsinki), Mia Laiho (Uusi­maa), Elina Lepo­mäki (Uusi­maa), Sari Multala (Uusi­maa), Kai Mykkä­nen (Uusi­maa), Wille Rydman (Helsinki), Sari Sarko­maa (Helsinki), Kari Tolva­nen (Uusi­maa), Juhana Vartiai­nen (Helsinki), Heikki Vest­man (Uusi­maa) ja Ben Zyskowicz (Helsinki).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi