Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Uuden­maan epide­mia-alueelle kiireesti lisä­ra­joi­tuk­sia

Uuden­maan epide­mia-alueelle kiireesti lisä­ra­joi­tuk­sia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Uuden­maan ja Helsin­gin kansan­edus­ta­jat kannat­ta­vat Uuden­maan koro­nae­pi­de­mia-alueen eris­tä­mistä muusta Suomesta ihmis­ten hengen ja tervey­den suoje­le­mi­seksi.

Yli 60 prosent­tia Suomen tartun­noista, 378 kaik­ki­aan 626:sta, oli sunnun­taina Helsin­gin ja Uuden­maan sairaan­hoi­to­pii­rin (HUS) alueella. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esitti Uuden­maan rajo­jen sulke­mista Ilta­leh­den haas­tat­te­lussa sunnun­taina.

”Liikenne Uuden­maan ja muun Suomen välillä tulisi rajoit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään. Helsinki-Vantaan lento­ken­tälle saapu­vat on ohjeis­tet­tava selkeästi sekä määrät­tävä suoraan karan­tee­niin”, sano­vat kokoo­muse­dus­ta­jat.

Kokoo­muse­dus­ta­jat ovat valmiita baarien ja kaup­pa­kes­kus­ten sulke­mi­seen sekä ruoka­ra­vin­to­loi­den toimin­nan rajoit­ta­mi­seen Uuden­maan alueella. Lisäksi edus­ta­jat pitä­vät tarpeel­li­sena kokoon­tu­mis­ten tehok­kaam­paa rajoit­ta­mista, koska liian monet ihmi­set jatka­vat nyt ei-vält­tä­mät­tö­miä kohtaa­mi­sia, joiden kautta tauti leviää. Edus­ta­jat muis­tut­ta­vat, että halli­tus voi ottaa tartun­ta­tau­ti­lain lisäksi käyt­töön valmius­lain liik­ku­mis­ra­joi­tus­py­kä­län.

”Juhlinta on jatku­nut viime viikon­lo­pun, vaikka tiedossa on, että tästä aiheu­tuu kärsi­mystä ja ihmis­hen­kien mene­tystä. Välin­pi­tä­mät­tö­myys ei voi jatkua, koska se tappaa. Nyt on halli­tuk­sella viimei­set hetket määrätä tiukem­pia rajoi­tuk­sia ihmis­ten ja tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­män kestä­vyy­den suoje­le­mi­seksi. HUS tarvit­see myös lisää voima­va­roja ja tarvik­keita, jotta vält­tä­mä­tön hoito voidaan turvata”, kansan­edus­taja ja Uuden­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Heikki Vest­man vaatii.

Kokoo­muse­dus­ta­jat huomaut­ta­vat, että uusien rajoi­tus­toi­mien suhteen valta ja vastuu ovat halli­tuk­sella. Edus­ta­jien mukaan kansain­vä­li­set esimer­kit osoit­ta­vat, että nyt olisi aika tehdä enem­män ja nopeam­min kuin liian vähän ja liian myöhään.

”Tiedos­tamme rajoi­tus­ten aiheut­ta­van talou­del­lista hait­taa ja rajoit­ta­van ihmis­ten ja yritys­ten toimin­ta­va­pautta. Mutta tosi­asiat on tunnus­tet­tava: enem­män on tehtävä elämän ja tervey­den suoje­le­mi­seksi. Lopulta myös talous ja yrityk­set hyöty­vät kovista toimista, jos niiden avulla voidaan vält­tää pitkä­kes­toi­nen kata­strofi”, kokoo­muse­dus­ta­jat huomaut­ta­vat.

Kokoo­muse­dus­ta­jat vaati­vat halli­tuk­selta ja viran­omai­silta selkeää vies­tin­tää ja ohjeis­tusta.

”Koro­na­vi­rus on näky­mä­tön vihol­li­nen, jota vastaan tais­te­le­mi­nen edel­lyt­tää avointa, selkeää ja johdon­mu­kaista vies­tin­tää. Epäsel­vät ohjeet ja suora­nai­nen tiedon pant­taa­mi­nen syövät ihmis­ten luot­ta­musta. Ihmi­sillä on oikeus tietää, mikä on halli­tuk­sen tilan­ne­kuva sekä mihin stra­te­gi­aan ja valin­toi­hin koro­na­vi­rus­krii­sin ratkai­se­mi­nen Suomessa perus­tuu”, sano­vat kokoo­muse­dus­ta­jat.

Kannan­o­ton ovat alle­kir­joit­ta­neet seuraa­vat kansan­edus­ta­jat:

Pia Kauma (Uusi­maa), Pihla Keho-Huovi­nen (Uusi­maa), Terhi Koulu­mies (Helsinki), Mia Laiho (Uusi­maa), Elina Lepo­mäki (Uusi­maa), Sari Multala (Uusi­maa), Kai Mykkä­nen (Uusi­maa), Wille Rydman (Helsinki), Sari Sarko­maa (Helsinki), Kari Tolva­nen (Uusi­maa), Juhana Vartiai­nen (Helsinki), Heikki Vest­man (Uusi­maa) ja Ben Zyskowicz (Helsinki).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content