Timo Heino­nen: Raha nuor­ten tera­pia­ta­kuuseen löydet­tävä

Julkaistu: 23.11.2019

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja valtio­va­rain­va­lio­kun­nan vastaava Timo Heino­nen vaatii Antti Rinteen halli­tusta osoit­ta­maan riit­tä­vän rahoi­tuk­sen tera­pia­ta­kuun toteut­ta­mi­seen jo vuoden 2020 talous­ar­vioon. Edus­kun­nassa kansa­lais­aloi­tetta käsi­tel­täessä kaikki vastuu­mi­nis­te­riä myöten kertoi­vat kannat­ta­vansa tera­pia­ta­kuutta.

-Edus­kun­nassa tuntui siltä, että kaikki kannat­ta­vat tera­pia­ta­kuuta. Myös minis­teri Krista Kiuru (sd) puhui jälleen kerran kauniisti ja kertoi itse ja myös halli­tuk­sen kannat­ta­van tera­pia­ta­kuuta. On kyllä nuor­ten pettä­mistä puhua ja luvata näin ja samaan aikaan itse estää tarvit­ta­van 35 miljoo­nan euron saami­nen ensi vuoden budjet­tiin, toteaa Timo Heino­nen.

Heino­nen muis­tut­taa, että tera­pia­ta­kuu ei toteudu ilman rahaa tyhjillä puheilla ja lupauk­silla. Mielen­ter­veys­po­ti­lai­den riit­tävä ja oikea-aikai­nen varhai­nen hoito edel­lyt­tää lisä­ra­hoi­tusta jo ensi vuoden budjet­tiin. Raha on löydet­tä­vissä ensi vuoden budje­tista jos asiaa aidosti ja oikeasti halu­taan.

-Kokoo­mus on esit­tä­nyt tera­pia­ta­kuulle pysy­vän 35 miljoo­nan euron rahoi­tuk­sen jo ensi vuoden budjet­tiin. Se raha löytyi niin että budje­tin loppusumma ei edes Rinteen halli­tuk­sen esityk­sestä kasva. Tämä on aivan puhtaasti arvo­va­linta halu­taanko nuorille tera­pia­ta­kuu vai puhu­taanko vain, toteaa Heino­nen.

Tera­pia­ta­kuulla halu­taan korjata se, että nykyi­sin vain puolet mielen­ter­vey­den häiriötä sairas­ta­vista pääsee tarvit­se­maansa hoitoon. Jopa puolet suoma­lai­sista kärsii mielen­ter­vey­den ongel­mista jossain elämänsä vaiheessa. Mielen­ter­veys­la­kiin kirjat­ta­valla tiuken­nuk­sella paran­net­tai­siin mielen­ter­veys­hoi­don saavu­tet­ta­vuutta ja myös yhden­ver­tai­suutta. Tavoite on, että kaikki mielen­ter­vey­den häiriöstä kärsi­vät saisi­vat apua ja tukea mahdol­li­sim­man varhai­sessa vaiheessa.

-Kokoo­mus kannat­taa sitä, että tera­pia­ta­kuun myötä mielen­ter­vey­sa­vun piiriin pääsisi heti ensim­mäi­sen terveys­kes­kus­käyn­nin jälkeen. On tärkeää, että apua saa mahdol­li­sim­man varhain ja heti perus­ter­vey­den­hoi­dossa tode­tun tarpeen perus­teella. Tera­pia­ta­kuun myötä hoitoon pääsy ei enää edel­lyt­täisi erikois­lää­kä­rin diag­noo­sia, muis­tut­taa Heino­nen.

Halli­tus­puo­lueista myös Vihreät ovat puhu­neet tera­pia­ta­kuun puolesta.

-Viime kädessä joulu­kuussa myös vihreät pääse­vät edus­kun­nassa äänes­tä­mään tarvit­ta­vasta 35 miljoo­nasta ja tera­pia­ta­kuun toteut­ta­mista. Uskon, että he aina­kin tuke­vat äänes­tyk­sessä tätä äärim­mäi­sen tärkeää määrä­ra­haa, toteaa Heino­nen.

Tera­pia­ta­kuu sisäl­tyy Kokoo­muk­sen edus­kun­nassa esit­te­le­mään vaih­toeh­to­bud­jet­tiin jo vuodelle 2020.

Lisä­tie­toja: Timo Heino­nen, 050 512 2760