Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Timo Heino­nen: Raha nuor­ten tera­pia­ta­kuuseen löydet­tävä

Timo Heino­nen: Raha nuor­ten tera­pia­ta­kuuseen löydet­tävä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja valtio­va­rain­va­lio­kun­nan vastaava Timo Heino­nen vaatii Antti Rinteen halli­tusta osoit­ta­maan riit­tä­vän rahoi­tuk­sen tera­pia­ta­kuun toteut­ta­mi­seen jo vuoden 2020 talous­ar­vioon. Edus­kun­nassa kansa­lais­aloi­tetta käsi­tel­täessä kaikki vastuu­mi­nis­te­riä myöten kertoi­vat kannat­ta­vansa tera­pia­ta­kuutta.

-Edus­kun­nassa tuntui siltä, että kaikki kannat­ta­vat tera­pia­ta­kuuta. Myös minis­teri Krista Kiuru (sd) puhui jälleen kerran kauniisti ja kertoi itse ja myös halli­tuk­sen kannat­ta­van tera­pia­ta­kuuta. On kyllä nuor­ten pettä­mistä puhua ja luvata näin ja samaan aikaan itse estää tarvit­ta­van 35 miljoo­nan euron saami­nen ensi vuoden budjet­tiin, toteaa Timo Heino­nen.

Heino­nen muis­tut­taa, että tera­pia­ta­kuu ei toteudu ilman rahaa tyhjillä puheilla ja lupauk­silla. Mielen­ter­veys­po­ti­lai­den riit­tävä ja oikea-aikai­nen varhai­nen hoito edel­lyt­tää lisä­ra­hoi­tusta jo ensi vuoden budjet­tiin. Raha on löydet­tä­vissä ensi vuoden budje­tista jos asiaa aidosti ja oikeasti halu­taan.

-Kokoo­mus on esit­tä­nyt tera­pia­ta­kuulle pysy­vän 35 miljoo­nan euron rahoi­tuk­sen jo ensi vuoden budjet­tiin. Se raha löytyi niin että budje­tin loppusumma ei edes Rinteen halli­tuk­sen esityk­sestä kasva. Tämä on aivan puhtaasti arvo­va­linta halu­taanko nuorille tera­pia­ta­kuu vai puhu­taanko vain, toteaa Heino­nen.

Tera­pia­ta­kuulla halu­taan korjata se, että nykyi­sin vain puolet mielen­ter­vey­den häiriötä sairas­ta­vista pääsee tarvit­se­maansa hoitoon. Jopa puolet suoma­lai­sista kärsii mielen­ter­vey­den ongel­mista jossain elämänsä vaiheessa. Mielen­ter­veys­la­kiin kirjat­ta­valla tiuken­nuk­sella paran­net­tai­siin mielen­ter­veys­hoi­don saavu­tet­ta­vuutta ja myös yhden­ver­tai­suutta. Tavoite on, että kaikki mielen­ter­vey­den häiriöstä kärsi­vät saisi­vat apua ja tukea mahdol­li­sim­man varhai­sessa vaiheessa.

-Kokoo­mus kannat­taa sitä, että tera­pia­ta­kuun myötä mielen­ter­vey­sa­vun piiriin pääsisi heti ensim­mäi­sen terveys­kes­kus­käyn­nin jälkeen. On tärkeää, että apua saa mahdol­li­sim­man varhain ja heti perus­ter­vey­den­hoi­dossa tode­tun tarpeen perus­teella. Tera­pia­ta­kuun myötä hoitoon pääsy ei enää edel­lyt­täisi erikois­lää­kä­rin diag­noo­sia, muis­tut­taa Heino­nen.

Halli­tus­puo­lueista myös Vihreät ovat puhu­neet tera­pia­ta­kuun puolesta.

-Viime kädessä joulu­kuussa myös vihreät pääse­vät edus­kun­nassa äänes­tä­mään tarvit­ta­vasta 35 miljoo­nasta ja tera­pia­ta­kuun toteut­ta­mista. Uskon, että he aina­kin tuke­vat äänes­tyk­sessä tätä äärim­mäi­sen tärkeää määrä­ra­haa, toteaa Heino­nen.

Tera­pia­ta­kuu sisäl­tyy Kokoo­muk­sen edus­kun­nassa esit­te­le­mään vaih­toeh­to­bud­jet­tiin jo vuodelle 2020.

Lisä­tie­toja: Timo Heino­nen, 050 512 2760

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content