Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Timo Enroth, Helsingin Kokoomuksen uusi toiminnanjohtaja
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Timo Enroth nimitetty Helsingin Kokoomuksen toiminnanjohtajaksi

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on taka­naan pitkä työura juris­tina ja erilai­sissa edun­val­von­ta­teh­tä­vissä.

”Olen iloi­nen saades­samme Timon vetä­mään Helsin­gin piirin tiimiä, saamme hänestä jouk­koomme yhteis­kun­taa laajasti ymmär­tä­vän ammat­ti­lai­sen”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko toteaa.

Enroth on toimi­nut aiem­min mm. Kansal­lis­gal­le­rian lakia­siain­pääl­lik­könä ja Yleis­ra­dio Oy:n media­sään­te­lyn pääl­lik­könä. Koulu­tuk­sel­taan Enroth on oikeus­tie­teen ja taiteen mais­teri. Hän on tehnyt graa­fista suun­nit­te­lua ja muotoi­lu­joh­ta­mista. Hän on myös Teki­jä­noi­keus­neu­vos­ton jäsen.

”Olen innois­sani saamas­tani mahdol­li­suu­desta siir­tyä teke­mään työtä kokoo­muk­seen täysi­päi­väi­sesti. Haluan olla turvaa­massa Helsin­gin Kokoo­muk­sen edel­ly­tyk­set olla pääkau­pun­gin vaikut­ta­vin poliit­ti­nen voima”, Enroth toteaa.

Enroth aloit­taa tehtä­vässä 15.11.

Lisä­tie­toja: 
Timo Enroth p. 040 719 6990
Puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko p. 050 342 3654

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

Skip to content