Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Timo Enroth, Helsingin Kokoomuksen uusi toiminnanjohtaja
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Timo Enroth nimitetty Helsingin Kokoomuksen toiminnanjohtajaksi

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on taka­naan pitkä työura juris­tina ja erilai­sissa edun­val­von­ta­teh­tä­vissä.

”Olen iloi­nen saades­samme Timon vetä­mään Helsin­gin piirin tiimiä, saamme hänestä jouk­koomme yhteis­kun­taa laajasti ymmär­tä­vän ammat­ti­lai­sen”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko toteaa.

Enroth on toimi­nut aiem­min mm. Kansal­lis­gal­le­rian lakia­siain­pääl­lik­könä ja Yleis­ra­dio Oy:n media­sään­te­lyn pääl­lik­könä. Koulu­tuk­sel­taan Enroth on oikeus­tie­teen ja taiteen mais­teri. Hän on tehnyt graa­fista suun­nit­te­lua ja muotoi­lu­joh­ta­mista. Hän on myös Teki­jä­noi­keus­neu­vos­ton jäsen.

”Olen innois­sani saamas­tani mahdol­li­suu­desta siir­tyä teke­mään työtä kokoo­muk­seen täysi­päi­väi­sesti. Haluan olla turvaa­massa Helsin­gin Kokoo­muk­sen edel­ly­tyk­set olla pääkau­pun­gin vaikut­ta­vin poliit­ti­nen voima”, Enroth toteaa.

Enroth aloit­taa tehtä­vässä 15.11.

Lisä­tie­toja: 
Timo Enroth p. 040 719 6990
Puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko p. 050 342 3654

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content