Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Halli­tus jätti kaupun­git, vaikka rata­työt voisi aloit­taa heti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Halli­tus jätti kaupun­git, vaikka rata­työt voisi aloit­taa heti

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen on jättä­nyt edus­kun­ta­ryh­män puolesta kolme aloi­tetta halli­tuk­sen lisä­ta­lous­ar­vioon.

Mykkä­sen mukaan halli­tus unohti ensim­mäi­senä teko­naan kaupun­git heti lisä­ta­lous­ar­vion myötä. Kokoo­muk­sen aloit­teet on raken­nettu niin, että ne rahoit­ta­vat toisensa eikä budje­tin loppusum­maa esitetä nostet­ta­vaksi.

Edus­kun­ta­ryhmä esit­tää Espoon kaupun­ki­ra­dan raken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­seen heti 6,5 miljoo­naa euroa määrä­ra­hoja, Kansa­ne­lä­ke­lai­tok­sen sosi­aa­li­tur­va­ra­has­to­jen toimin­ta­kui­hin ehdo­tet­tua määrä­ra­haa vähen­net­tä­väksi 5,0 miljoo­nalla eurolla sekä erityi­sa­vus­ta­jien ja valtio­sih­tee­rien lisäyk­seen ehdo­tet­tua määrä­ra­haa vähen­net­tä­väksi 1,5 miljoo­nalla eurolla.

”Halli­tuk­sen pake­tin suurin heik­kous on se, että kaupun­git jätet­tiin turhaan odot­ta­maan. Nopei­den junayh­teyk­sien raken­ta­mi­sen aloi­tus­ten sivuut­ta­mi­nen on kohtuu­tonta tilan­teessa, jossa kiireel­li­set kaupun­ki­hank­keet ovat jumissa. Espoon kaupun­ki­ra­dan osalta saatai­siin lapio maahan heti, kun rahoi­tus­pää­tös varmis­tuisi”, Mykkä­nen sanoo.

Espoon kaupun­ki­ra­dalla on merkit­tävä vaiku­tus koko pääkau­pun­ki­seu­dun kaupun­ki­lii­ken­tee­seen ja isojen kaupun­kien väli­siin nopei­siin yhteyk­siin. Se on ensim­mäi­nen vaihe osana Turun nopeaa junayh­teyttä. Lisäksi kaupun­ki­rata edis­tää myös päära­dan suju­vaa ja nopeaa liiken­nöin­tiä. Oli yllä­tys, että tämä selvä seuraava askel kaik­kien nopei­den junayh­teyk­sien toteut­ta­mi­seen jäi tässä lisä­ta­lous­ar­viossa ilman vauh­di­tus­ra­haa.

”Samalla Kelan valtuuk­siin lisä­tään 15 miljoo­naa euroa määrä­ra­hoja, joista käytän­nössä kaikki kulu­vat etuus­hal­lin­toon ja -byro­kra­ti­aan. Euroa­kaan ei esitetä suoraan avun­tar­vit­si­joille, vaikka pain­opiste tulisi olla vähim­mäi­se­tuuk­sien turvaa­mi­sessa hallin­non paisut­ta­mi­sen sijaan. Myös halli­tuk­sen omiin avus­ta­ja­re­surs­sei­hin esite­tään 6 miljoo­nan euron lisäystä vuosi­ta­solla, mikä käytän­nössä tuplaa nykyi­sen avus­ta­ja­bud­je­tin. Esitämme näiden lisäys­ten kohtuul­lis­ta­mista, kun kiireel­li­sem­piä­kin hank­keita olisi,” Mykkä­nen summaa.

Mykkä­sen mukaan halli­tuk­sen lisä­ta­lous­ar­viossa esite­tyt liiken­ne­hank­keet ovat pitkälle suun­ni­tel­tuja, sinänsä hyviä ja edel­li­sellä kaudella toteu­te­tun edus­kun­ta­puo­luei­den hyväk­sy­män liiken­teen parla­men­taa­ri­sen vision mukai­sia. Heik­kou­tena on kuiten­kin se, että kaupun­git jätet­tiin odot­ta­maan eikä isojen kaupun­kien välis­ten raide­hank­kei­den toteu­tuk­sesta ole edel­leen­kään olemassa suun­ni­tel­maa toteu­tuk­sesta puhu­mat­ta­kaan.

Kokoo­mus esit­tää kolmea lausu­maa

Kokoo­mus esit­tää ryhmän lausu­mana edus­kun­nan edel­lyt­tä­vän, että halli­tus valmis­te­lee valtion omai­suus­myyn­neillä rahoi­tet­ta­vat miljar­di­pa­nos­tuk­set uudel­leen. Myyn­ti­tu­loista vähin­tään kolman­nes on ohjat­tava kaupun­kien välis­ten nopei­den rata­väy­lien hankeyh­tiöi­den perus­ta­mi­seen ja pääomi­tuk­seen. Toisena lausu­mana halli­tuk­sen on viipy­mättä käyn­nis­tet­tävä yleis­suun­ni­telma päära­dan Helsinki-Tampere yhteys­vä­listä sisäl­täen Kera­van kautta kulke­van Lento­ra­dan, jotta yleis­suun­nit­te­lulle ehdi­tään hakea EU-rahoi­tusta.

Kolman­tena lausu­mana esite­tään edus­kun­nan edel­lyt­tä­vän, että amma­til­li­sen koulu­tuk­sen perus­ra­hoi­tuk­sen lisäyk­set viedään syksyn talous­ar­viossa pysy­viin meno­li­säyk­siin omai­suus­tu­loista rahoi­tet­ta­vien kerta­luon­teis­ten panos­ten sijaan.

”Kanna­tamme ammat­tiop­pi­lai­tos­ten opet­ta­jien palk­kauk­seen nyt esitet­tä­vää 20 miljoo­naa euron lisäystä. Mutta mistä opet­ta­jat saavat palk­kansa vuonna 2023? Opet­ta­jien palk­kaa­mi­nen ei ole oikea kohde kerta­luon­tei­selle rahalle, mutta halli­tuk­sen talous­ke­hyk­sessä heidän rahansa päät­ty­vät kolmen vuoden päästä. Opet­ta­jien lisä­ra­hat tulisi siir­tää pysy­vien meno­li­säys­ten puolelle. Se voitai­siin rahoit­taa siir­tä­mällä kerta­luon­teis­ten puolelle kokei­luiksi parem­min taipu­via koulu­tus­jär­jes­tel­män kehi­tys­hank­keita. Opet­ta­jia kannat­taa palkata aidolla ja pysy­vällä rahoi­tuk­sella, ei väliai­kai­silla panos­tuk­silla”, Mykkä­nen sanoo.

Lisä­tie­toja:

Kai Mykkä­nen,
puh. 09 432 3159

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content