Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Halli­tus jätti kaupun­git, vaikka rata­työt voisi aloit­taa heti

Julkaistu: 25.06.2019

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen on jättä­nyt edus­kun­ta­ryh­män puolesta kolme aloi­tetta halli­tuk­sen lisä­ta­lous­ar­vioon.

Mykkä­sen mukaan halli­tus unohti ensim­mäi­senä teko­naan kaupun­git heti lisä­ta­lous­ar­vion myötä. Kokoo­muk­sen aloit­teet on raken­nettu niin, että ne rahoit­ta­vat toisensa eikä budje­tin loppusum­maa esitetä nostet­ta­vaksi.

Edus­kun­ta­ryhmä esit­tää Espoon kaupun­ki­ra­dan raken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­seen heti 6,5 miljoo­naa euroa määrä­ra­hoja, Kansa­ne­lä­ke­lai­tok­sen sosi­aa­li­tur­va­ra­has­to­jen toimin­ta­kui­hin ehdo­tet­tua määrä­ra­haa vähen­net­tä­väksi 5,0 miljoo­nalla eurolla sekä erityi­sa­vus­ta­jien ja valtio­sih­tee­rien lisäyk­seen ehdo­tet­tua määrä­ra­haa vähen­net­tä­väksi 1,5 miljoo­nalla eurolla.

”Halli­tuk­sen pake­tin suurin heik­kous on se, että kaupun­git jätet­tiin turhaan odot­ta­maan. Nopei­den junayh­teyk­sien raken­ta­mi­sen aloi­tus­ten sivuut­ta­mi­nen on kohtuu­tonta tilan­teessa, jossa kiireel­li­set kaupun­ki­hank­keet ovat jumissa. Espoon kaupun­ki­ra­dan osalta saatai­siin lapio maahan heti, kun rahoi­tus­pää­tös varmis­tuisi”, Mykkä­nen sanoo.

Espoon kaupun­ki­ra­dalla on merkit­tävä vaiku­tus koko pääkau­pun­ki­seu­dun kaupun­ki­lii­ken­tee­seen ja isojen kaupun­kien väli­siin nopei­siin yhteyk­siin. Se on ensim­mäi­nen vaihe osana Turun nopeaa junayh­teyttä. Lisäksi kaupun­ki­rata edis­tää myös päära­dan suju­vaa ja nopeaa liiken­nöin­tiä. Oli yllä­tys, että tämä selvä seuraava askel kaik­kien nopei­den junayh­teyk­sien toteut­ta­mi­seen jäi tässä lisä­ta­lous­ar­viossa ilman vauh­di­tus­ra­haa.

”Samalla Kelan valtuuk­siin lisä­tään 15 miljoo­naa euroa määrä­ra­hoja, joista käytän­nössä kaikki kulu­vat etuus­hal­lin­toon ja -byro­kra­ti­aan. Euroa­kaan ei esitetä suoraan avun­tar­vit­si­joille, vaikka pain­opiste tulisi olla vähim­mäi­se­tuuk­sien turvaa­mi­sessa hallin­non paisut­ta­mi­sen sijaan. Myös halli­tuk­sen omiin avus­ta­ja­re­surs­sei­hin esite­tään 6 miljoo­nan euron lisäystä vuosi­ta­solla, mikä käytän­nössä tuplaa nykyi­sen avus­ta­ja­bud­je­tin. Esitämme näiden lisäys­ten kohtuul­lis­ta­mista, kun kiireel­li­sem­piä­kin hank­keita olisi,” Mykkä­nen summaa.

Mykkä­sen mukaan halli­tuk­sen lisä­ta­lous­ar­viossa esite­tyt liiken­ne­hank­keet ovat pitkälle suun­ni­tel­tuja, sinänsä hyviä ja edel­li­sellä kaudella toteu­te­tun edus­kun­ta­puo­luei­den hyväk­sy­män liiken­teen parla­men­taa­ri­sen vision mukai­sia. Heik­kou­tena on kuiten­kin se, että kaupun­git jätet­tiin odot­ta­maan eikä isojen kaupun­kien välis­ten raide­hank­kei­den toteu­tuk­sesta ole edel­leen­kään olemassa suun­ni­tel­maa toteu­tuk­sesta puhu­mat­ta­kaan.

Kokoo­mus esit­tää kolmea lausu­maa

Kokoo­mus esit­tää ryhmän lausu­mana edus­kun­nan edel­lyt­tä­vän, että halli­tus valmis­te­lee valtion omai­suus­myyn­neillä rahoi­tet­ta­vat miljar­di­pa­nos­tuk­set uudel­leen. Myyn­ti­tu­loista vähin­tään kolman­nes on ohjat­tava kaupun­kien välis­ten nopei­den rata­väy­lien hankeyh­tiöi­den perus­ta­mi­seen ja pääomi­tuk­seen. Toisena lausu­mana halli­tuk­sen on viipy­mättä käyn­nis­tet­tävä yleis­suun­ni­telma päära­dan Helsinki-Tampere yhteys­vä­listä sisäl­täen Kera­van kautta kulke­van Lento­ra­dan, jotta yleis­suun­nit­te­lulle ehdi­tään hakea EU-rahoi­tusta.

Kolman­tena lausu­mana esite­tään edus­kun­nan edel­lyt­tä­vän, että amma­til­li­sen koulu­tuk­sen perus­ra­hoi­tuk­sen lisäyk­set viedään syksyn talous­ar­viossa pysy­viin meno­li­säyk­siin omai­suus­tu­loista rahoi­tet­ta­vien kerta­luon­teis­ten panos­ten sijaan.

”Kanna­tamme ammat­tiop­pi­lai­tos­ten opet­ta­jien palk­kauk­seen nyt esitet­tä­vää 20 miljoo­naa euron lisäystä. Mutta mistä opet­ta­jat saavat palk­kansa vuonna 2023? Opet­ta­jien palk­kaa­mi­nen ei ole oikea kohde kerta­luon­tei­selle rahalle, mutta halli­tuk­sen talous­ke­hyk­sessä heidän rahansa päät­ty­vät kolmen vuoden päästä. Opet­ta­jien lisä­ra­hat tulisi siir­tää pysy­vien meno­li­säys­ten puolelle. Se voitai­siin rahoit­taa siir­tä­mällä kerta­luon­teis­ten puolelle kokei­luiksi parem­min taipu­via koulu­tus­jär­jes­tel­män kehi­tys­hank­keita. Opet­ta­jia kannat­taa palkata aidolla ja pysy­vällä rahoi­tuk­sella, ei väliai­kai­silla panos­tuk­silla”, Mykkä­nen sanoo.

Lisä­tie­toja:

Kai Mykkä­nen,
puh. 09 432 3159