Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Sarko­maa: Koro­na­mi­nis­teri Kiurun toimet eivät herätä luot­ta­musta

Sarko­maa: Koro­na­mi­nis­teri Kiurun toimet eivät herätä luot­ta­musta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Sarko­maa odot­taa halli­tuk­selta ja koro­na­mi­nis­teri Krista Kiurulta ryhti­lii­kettä koro­na­toi­missa.

Sarko­maa on huolis­saan halli­tuk­sen kompu­roin­nista heti koro­nan toisen aallon alku­met­reillä. Ulko­mailla matkan­nei­den mukana Suomeen on tullut kymme­nit­täin tartun­toja ja samaan aikaan koro­na­tes­tei­hin pääsyssä on huomat­ta­via viiveitä.

“Halli­tuk­sen testaa, jäljitä, eristä ja hoida -stra­te­gian toimeen­pano ontuu pahasti koro­na­tes­taa­mi­sen merkit­tä­vien viivei­den johdosta. Jonot ja odotusa­jat ovat liian pitkiä. Jos julki­sen sekto­rin oma kapa­si­teetti ei riitä, on oltava valmius hank­kia palve­luja yksi­tyi­seltä sekto­rilta. Koro­nan toisen aallon estä­mi­sessä testaa­mi­nen on avai­na­se­massa, eikä siinä voida epäon­nis­tua”, Sarko­maa sanoo.

Sarko­maan mukaan näyt­tää siltä, että koro­nan toinen aalto on yllät­tä­nyt halli­tuk­sen, eikä kevään virheistä ole otettu opiksi. Hän ihmet­te­lee viime päivien minis­te­rei­den käymää seka­vaa julkista keskus­te­lua riski­maista palaa­vien matkai­li­joi­den pakko­ka­ran­tee­nista. Lisäksi Sarko­maa ihmet­te­lee, miksi STM reagoi HUS:n johdon ehdo­tuk­seen lento­mat­kus­ta­jien laajasta testaa­mi­sesta vasta kaksi kuukautta kesä­kuun alun ehdo­tuk­sen jälkeen.

“Miksi HUS:n asian­tun­ti­joi­den huolet ja ehdo­tuk­set on sivuu­tettu? Päämi­nis­teri Marin myönsi keväällä, että Helsinki-Vantaan lento­ken­tän osalta halli­tuk­sen toimet eivät olleet riit­tä­viä. Nyt näyt­tää siltä, että virheet tois­tu­vat, vaikka niistä luvat­tiin ottaa oppia. Näihin kysy­myk­siin on vastuu­mi­nis­te­rei­den ja halli­tuk­sen yhtei­sesti vastat­tava,” Sarko­maa sanoo.

Sarko­maa on ihmeis­sään myös maski­suo­si­tuk­sen viivyt­tä­mi­sestä. Vantaan kaupun­gin sosi­aali- ja terveys­toi­messa on arvioitu jouk­ko­lii­ken­teen maski­suo­si­tuk­sen vähen­tä­vän maan­si­säi­siä koro­na­tar­tun­toja noin 20-25 prosen­tilla.

“Nyt on saatava käyt­töön WHO:n suosit­ta­mat kasvo­mas­kit. Ihmi­set palaa­vat parhail­laan työ- ja kouluar­keen, mutta maski­suo­si­tusta ei kuulu. Selkeät suosi­tuk­set maskien käyt­töön esimer­kiksi jouk­ko­lii­ken­teessä olisi pitä­nyt saada jo aikoja sitten. Ihmis­ten terveyttä ja henkeä on suojel­tava”, sanoo Sarko­maa.

“Suomella ei ole enää varaa sulkea koko yhteis­kun­taa. Kevään rajoi­tus­toi­mien inhi­mil­li­set ja talou­del­li­set vaiku­tuk­set olivat valta­vat. Halli­tuk­sen on saatava testaa, jäljitä, eristä ja hoida -stra­te­giansa toimi­maan, sekä tarvit­taessa käyt­töön alueel­li­sia rajoi­tus­toi­mia. Yhteis­kunta on pidet­tävä auki niin pitkään kuin mahdol­lista. Tämä edel­lyt­tää tartun­ta­ket­ju­jen katkai­se­mista nopeasti ja tehok­kaasti”, linjaa Sarko­maa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content