Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Sarko­maa: Koro­na­mi­nis­teri Kiurun toimet eivät herätä luot­ta­musta

Sarko­maa: Koro­na­mi­nis­teri Kiurun toimet eivät herätä luot­ta­musta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Sarko­maa odot­taa halli­tuk­selta ja koro­na­mi­nis­teri Krista Kiurulta ryhti­lii­kettä koro­na­toi­missa.

Sarko­maa on huolis­saan halli­tuk­sen kompu­roin­nista heti koro­nan toisen aallon alku­met­reillä. Ulko­mailla matkan­nei­den mukana Suomeen on tullut kymme­nit­täin tartun­toja ja samaan aikaan koro­na­tes­tei­hin pääsyssä on huomat­ta­via viiveitä.

“Halli­tuk­sen testaa, jäljitä, eristä ja hoida -stra­te­gian toimeen­pano ontuu pahasti koro­na­tes­taa­mi­sen merkit­tä­vien viivei­den johdosta. Jonot ja odotusa­jat ovat liian pitkiä. Jos julki­sen sekto­rin oma kapa­si­teetti ei riitä, on oltava valmius hank­kia palve­luja yksi­tyi­seltä sekto­rilta. Koro­nan toisen aallon estä­mi­sessä testaa­mi­nen on avai­na­se­massa, eikä siinä voida epäon­nis­tua”, Sarko­maa sanoo.

Sarko­maan mukaan näyt­tää siltä, että koro­nan toinen aalto on yllät­tä­nyt halli­tuk­sen, eikä kevään virheistä ole otettu opiksi. Hän ihmet­te­lee viime päivien minis­te­rei­den käymää seka­vaa julkista keskus­te­lua riski­maista palaa­vien matkai­li­joi­den pakko­ka­ran­tee­nista. Lisäksi Sarko­maa ihmet­te­lee, miksi STM reagoi HUS:n johdon ehdo­tuk­seen lento­mat­kus­ta­jien laajasta testaa­mi­sesta vasta kaksi kuukautta kesä­kuun alun ehdo­tuk­sen jälkeen.

“Miksi HUS:n asian­tun­ti­joi­den huolet ja ehdo­tuk­set on sivuu­tettu? Päämi­nis­teri Marin myönsi keväällä, että Helsinki-Vantaan lento­ken­tän osalta halli­tuk­sen toimet eivät olleet riit­tä­viä. Nyt näyt­tää siltä, että virheet tois­tu­vat, vaikka niistä luvat­tiin ottaa oppia. Näihin kysy­myk­siin on vastuu­mi­nis­te­rei­den ja halli­tuk­sen yhtei­sesti vastat­tava,” Sarko­maa sanoo.

Sarko­maa on ihmeis­sään myös maski­suo­si­tuk­sen viivyt­tä­mi­sestä. Vantaan kaupun­gin sosi­aali- ja terveys­toi­messa on arvioitu jouk­ko­lii­ken­teen maski­suo­si­tuk­sen vähen­tä­vän maan­si­säi­siä koro­na­tar­tun­toja noin 20-25 prosen­tilla.

“Nyt on saatava käyt­töön WHO:n suosit­ta­mat kasvo­mas­kit. Ihmi­set palaa­vat parhail­laan työ- ja kouluar­keen, mutta maski­suo­si­tusta ei kuulu. Selkeät suosi­tuk­set maskien käyt­töön esimer­kiksi jouk­ko­lii­ken­teessä olisi pitä­nyt saada jo aikoja sitten. Ihmis­ten terveyttä ja henkeä on suojel­tava”, sanoo Sarko­maa.

“Suomella ei ole enää varaa sulkea koko yhteis­kun­taa. Kevään rajoi­tus­toi­mien inhi­mil­li­set ja talou­del­li­set vaiku­tuk­set olivat valta­vat. Halli­tuk­sen on saatava testaa, jäljitä, eristä ja hoida -stra­te­giansa toimi­maan, sekä tarvit­taessa käyt­töön alueel­li­sia rajoi­tus­toi­mia. Yhteis­kunta on pidet­tävä auki niin pitkään kuin mahdol­lista. Tämä edel­lyt­tää tartun­ta­ket­ju­jen katkai­se­mista nopeasti ja tehok­kaasti”, linjaa Sarko­maa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

26.9.2020

Kokoo­muk­sen Heikki Autto: ”Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla”

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Heikki Autto muis­tut­taa, että päämi­nis­te­rin on toimit­tava pikem­min­kin kokoa­vana voimana kuin vastak­kai­na­set­te­lun aiheut­ta­jana. Puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina puhu­neen

11.9.2020

Kokoo­mus jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta – ”Toivomme päätök­siä jo budjet­ti­rii­hestä”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää lakia­loit­teen paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mi­sesta. Aloit­teen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja on kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­mus järjesti asiasta tiedo­tus­ti­lai­suu­den, jossa olivat läsnä