Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Sarko­maa: Koro­na­mi­nis­teri Kiurun toimet eivät herätä luot­ta­musta

Sarko­maa: Koro­na­mi­nis­teri Kiurun toimet eivät herätä luot­ta­musta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Sarko­maa odot­taa halli­tuk­selta ja koro­na­mi­nis­teri Krista Kiurulta ryhti­lii­kettä koro­na­toi­missa.

Sarko­maa on huolis­saan halli­tuk­sen kompu­roin­nista heti koro­nan toisen aallon alku­met­reillä. Ulko­mailla matkan­nei­den mukana Suomeen on tullut kymme­nit­täin tartun­toja ja samaan aikaan koro­na­tes­tei­hin pääsyssä on huomat­ta­via viiveitä.

“Halli­tuk­sen testaa, jäljitä, eristä ja hoida -stra­te­gian toimeen­pano ontuu pahasti koro­na­tes­taa­mi­sen merkit­tä­vien viivei­den johdosta. Jonot ja odotusa­jat ovat liian pitkiä. Jos julki­sen sekto­rin oma kapa­si­teetti ei riitä, on oltava valmius hank­kia palve­luja yksi­tyi­seltä sekto­rilta. Koro­nan toisen aallon estä­mi­sessä testaa­mi­nen on avai­na­se­massa, eikä siinä voida epäon­nis­tua”, Sarko­maa sanoo.

Sarko­maan mukaan näyt­tää siltä, että koro­nan toinen aalto on yllät­tä­nyt halli­tuk­sen, eikä kevään virheistä ole otettu opiksi. Hän ihmet­te­lee viime päivien minis­te­rei­den käymää seka­vaa julkista keskus­te­lua riski­maista palaa­vien matkai­li­joi­den pakko­ka­ran­tee­nista. Lisäksi Sarko­maa ihmet­te­lee, miksi STM reagoi HUS:n johdon ehdo­tuk­seen lento­mat­kus­ta­jien laajasta testaa­mi­sesta vasta kaksi kuukautta kesä­kuun alun ehdo­tuk­sen jälkeen.

“Miksi HUS:n asian­tun­ti­joi­den huolet ja ehdo­tuk­set on sivuu­tettu? Päämi­nis­teri Marin myönsi keväällä, että Helsinki-Vantaan lento­ken­tän osalta halli­tuk­sen toimet eivät olleet riit­tä­viä. Nyt näyt­tää siltä, että virheet tois­tu­vat, vaikka niistä luvat­tiin ottaa oppia. Näihin kysy­myk­siin on vastuu­mi­nis­te­rei­den ja halli­tuk­sen yhtei­sesti vastat­tava,” Sarko­maa sanoo.

Sarko­maa on ihmeis­sään myös maski­suo­si­tuk­sen viivyt­tä­mi­sestä. Vantaan kaupun­gin sosi­aali- ja terveys­toi­messa on arvioitu jouk­ko­lii­ken­teen maski­suo­si­tuk­sen vähen­tä­vän maan­si­säi­siä koro­na­tar­tun­toja noin 20-25 prosen­tilla.

“Nyt on saatava käyt­töön WHO:n suosit­ta­mat kasvo­mas­kit. Ihmi­set palaa­vat parhail­laan työ- ja kouluar­keen, mutta maski­suo­si­tusta ei kuulu. Selkeät suosi­tuk­set maskien käyt­töön esimer­kiksi jouk­ko­lii­ken­teessä olisi pitä­nyt saada jo aikoja sitten. Ihmis­ten terveyttä ja henkeä on suojel­tava”, sanoo Sarko­maa.

“Suomella ei ole enää varaa sulkea koko yhteis­kun­taa. Kevään rajoi­tus­toi­mien inhi­mil­li­set ja talou­del­li­set vaiku­tuk­set olivat valta­vat. Halli­tuk­sen on saatava testaa, jäljitä, eristä ja hoida -stra­te­giansa toimi­maan, sekä tarvit­taessa käyt­töön alueel­li­sia rajoi­tus­toi­mia. Yhteis­kunta on pidet­tävä auki niin pitkään kuin mahdol­lista. Tämä edel­lyt­tää tartun­ta­ket­ju­jen katkai­se­mista nopeasti ja tehok­kaasti”, linjaa Sarko­maa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content