Sankelo: Byro­kra­tia pitää suoma­lai­sen tuot­ta­jan taka­mat­kalla

Julkaistu: 10.03.2018

Tiedote
10.3.2018

Suoma­lai­nen elin­tar­vi­ke­vienti on saanut sillan­pää­ase­maa monissa maissa, ja vien­ti­mark­ki­nat näyt­tä­vät lupaa­vilta. Kilpailu maail­man­mark­ki­noilla on kuiten­kin kovaa, eikä turhia lisä­kus­tan­nuk­sia tarvita.

Suoma­lai­sen liha­teol­li­suu­den maksa­mat viran­omais­ten tarkas­tus­mak­sut ovat nous­seet viime aikoina merkit­tä­västi, jopa hallit­se­mat­to­masti. Syntyvä kustan­nus siir­tyy aina lopulta suoma­lais­ten tuot­ta­jien makset­ta­vaksi. On huomioi­tava, että erilai­sia tarkas­tus­mak­suja subven­toi­daan monissa Suomen kilpai­li­ja­maissa merkit­tä­vällä tavalla.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan mielestä Suomessa on selvi­tet­tävä erot Euroo­pan Unio­nin tarkas­tus­käy­tän­nöissä -ja maksuissa sekä tehtävä tarvit­ta­vat muutok­set suoma­lai­sen elin­tar­vi­ke­vien­nin kilpai­lu­ky­vyn turvaa­mi­seksi.

- Tavoit­teena pitää olla yhte­näi­nen sään­tely koko EU:n alueella. Esimer­kiksi Suomessa ja Tans­kassa kustan­nuk­sissa on merkit­tävä ero. Suoma­lai­nen tuot­taja on byro­kra­tia­mak­su­jen vuoksi tällä hetkellä taka­mat­kalla. Asia on korjat­tava, sanoo kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Janne Sankelo.

Lisä­tie­dot:
Janne Sankelo, p. 050 512 0519