Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Sankelo: Byro­kra­tia pitää suoma­lai­sen tuot­ta­jan taka­mat­kalla

Sankelo: Byro­kra­tia pitää suoma­lai­sen tuot­ta­jan taka­mat­kalla

Julkaistu:

Tiedote
10.3.2018

Suoma­lai­nen elin­tar­vi­ke­vienti on saanut sillan­pää­ase­maa monissa maissa, ja vien­ti­mark­ki­nat näyt­tä­vät lupaa­vilta. Kilpailu maail­man­mark­ki­noilla on kuiten­kin kovaa, eikä turhia lisä­kus­tan­nuk­sia tarvita.

Suoma­lai­sen liha­teol­li­suu­den maksa­mat viran­omais­ten tarkas­tus­mak­sut ovat nous­seet viime aikoina merkit­tä­västi, jopa hallit­se­mat­to­masti. Syntyvä kustan­nus siir­tyy aina lopulta suoma­lais­ten tuot­ta­jien makset­ta­vaksi. On huomioi­tava, että erilai­sia tarkas­tus­mak­suja subven­toi­daan monissa Suomen kilpai­li­ja­maissa merkit­tä­vällä tavalla.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan mielestä Suomessa on selvi­tet­tävä erot Euroo­pan Unio­nin tarkas­tus­käy­tän­nöissä -ja maksuissa sekä tehtävä tarvit­ta­vat muutok­set suoma­lai­sen elin­tar­vi­ke­vien­nin kilpai­lu­ky­vyn turvaa­mi­seksi.

- Tavoit­teena pitää olla yhte­näi­nen sään­tely koko EU:n alueella. Esimer­kiksi Suomessa ja Tans­kassa kustan­nuk­sissa on merkit­tävä ero. Suoma­lai­nen tuot­taja on byro­kra­tia­mak­su­jen vuoksi tällä hetkellä taka­mat­kalla. Asia on korjat­tava, sanoo kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Janne Sankelo.

Lisä­tie­dot:
Janne Sankelo, p. 050 512 0519

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content