Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Sankelo: Byro­kra­tia pitää suoma­lai­sen tuot­ta­jan taka­mat­kalla

Sankelo: Byro­kra­tia pitää suoma­lai­sen tuot­ta­jan taka­mat­kalla

Julkaistu:

Tiedote
10.3.2018

Suoma­lai­nen elin­tar­vi­ke­vienti on saanut sillan­pää­ase­maa monissa maissa, ja vien­ti­mark­ki­nat näyt­tä­vät lupaa­vilta. Kilpailu maail­man­mark­ki­noilla on kuiten­kin kovaa, eikä turhia lisä­kus­tan­nuk­sia tarvita.

Suoma­lai­sen liha­teol­li­suu­den maksa­mat viran­omais­ten tarkas­tus­mak­sut ovat nous­seet viime aikoina merkit­tä­västi, jopa hallit­se­mat­to­masti. Syntyvä kustan­nus siir­tyy aina lopulta suoma­lais­ten tuot­ta­jien makset­ta­vaksi. On huomioi­tava, että erilai­sia tarkas­tus­mak­suja subven­toi­daan monissa Suomen kilpai­li­ja­maissa merkit­tä­vällä tavalla.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan mielestä Suomessa on selvi­tet­tävä erot Euroo­pan Unio­nin tarkas­tus­käy­tän­nöissä -ja maksuissa sekä tehtävä tarvit­ta­vat muutok­set suoma­lai­sen elin­tar­vi­ke­vien­nin kilpai­lu­ky­vyn turvaa­mi­seksi.

- Tavoit­teena pitää olla yhte­näi­nen sään­tely koko EU:n alueella. Esimer­kiksi Suomessa ja Tans­kassa kustan­nuk­sissa on merkit­tävä ero. Suoma­lai­nen tuot­taja on byro­kra­tia­mak­su­jen vuoksi tällä hetkellä taka­mat­kalla. Asia on korjat­tava, sanoo kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Janne Sankelo.

Lisä­tie­dot:
Janne Sankelo, p. 050 512 0519

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content