Sankelo: Byrokratia pitää suoma­laisen tuottajan takamat­kalla – kokoomus.fi
MENU
Sankelo: Byrokratia pitää suoma­laisen tuottajan takamat­kalla

Sankelo: Byrokratia pitää suoma­laisen tuottajan takamat­kalla

Julkaistu: 10.03.2018 Julkaisut Kannanotot

Tiedote
10.3.2018

Suoma­lainen elintar­vi­ke­vienti on saanut sillan­pää­asemaa monissa maissa, ja vienti­mark­kinat näyttävät lupaa­vilta. Kilpailu maail­man­mark­ki­noilla on kuitenkin kovaa, eikä turhia lisäkus­tan­nuksia tarvita.

Suoma­laisen lihateol­li­suuden maksamat viran­omaisten tarkas­tus­maksut ovat nousseet viime aikoina merkit­tä­västi, jopa hallit­se­mat­to­masti. Syntyvä kustannus siirtyy aina lopulta suoma­laisten tuottajien makset­ta­vaksi. On huomioitava, että erilaisia tarkas­tus­maksuja subven­toidaan monissa Suomen kilpai­li­ja­maissa merkit­tä­vällä tavalla.

Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunnan mielestä Suomessa on selvi­tettävä erot Euroopan Unionin tarkas­tus­käy­tän­nöissä -ja maksuissa sekä tehtävä tarvit­tavat muutokset suoma­laisen elintar­vi­ke­viennin kilpai­lu­kyvyn turvaa­mi­seksi.

- Tavoit­teena pitää olla yhtenäinen sääntely koko EU:n alueella. Esimer­kiksi Suomessa ja Tanskassa kustan­nuk­sissa on merkittävä ero. Suoma­lainen tuottaja on byrokra­tia­mak­sujen vuoksi tällä hetkellä takamat­kalla. Asia on korjattava, sanoo kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunnan puheen­johtaja Janne Sankelo.

Lisätiedot:
Janne Sankelo, p. 050 512 0519


Kokoomus.fi