Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Sankelo: Byro­kra­tia pitää suoma­lai­sen tuot­ta­jan taka­mat­kalla

Sankelo: Byro­kra­tia pitää suoma­lai­sen tuot­ta­jan taka­mat­kalla

Julkaistu:

Tiedote
10.3.2018

Suoma­lai­nen elin­tar­vi­ke­vienti on saanut sillan­pää­ase­maa monissa maissa, ja vien­ti­mark­ki­nat näyt­tä­vät lupaa­vilta. Kilpailu maail­man­mark­ki­noilla on kuiten­kin kovaa, eikä turhia lisä­kus­tan­nuk­sia tarvita.

Suoma­lai­sen liha­teol­li­suu­den maksa­mat viran­omais­ten tarkas­tus­mak­sut ovat nous­seet viime aikoina merkit­tä­västi, jopa hallit­se­mat­to­masti. Syntyvä kustan­nus siir­tyy aina lopulta suoma­lais­ten tuot­ta­jien makset­ta­vaksi. On huomioi­tava, että erilai­sia tarkas­tus­mak­suja subven­toi­daan monissa Suomen kilpai­li­ja­maissa merkit­tä­vällä tavalla.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan mielestä Suomessa on selvi­tet­tävä erot Euroo­pan Unio­nin tarkas­tus­käy­tän­nöissä -ja maksuissa sekä tehtävä tarvit­ta­vat muutok­set suoma­lai­sen elin­tar­vi­ke­vien­nin kilpai­lu­ky­vyn turvaa­mi­seksi.

- Tavoit­teena pitää olla yhte­näi­nen sään­tely koko EU:n alueella. Esimer­kiksi Suomessa ja Tans­kassa kustan­nuk­sissa on merkit­tävä ero. Suoma­lai­nen tuot­taja on byro­kra­tia­mak­su­jen vuoksi tällä hetkellä taka­mat­kalla. Asia on korjat­tava, sanoo kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Janne Sankelo.

Lisä­tie­dot:
Janne Sankelo, p. 050 512 0519

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content