Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Samlings­par­tiet intar posten som första viceordfö­rande i Folk­tin­get

Samlings­par­tiet intar posten som första viceordfö­rande i Folk­tin­get

Julkaistu:

På Folk­tin­get extra session har Samlings­par­tiets Matilda af Häll­ström valts till Folk­tin­gets första viceordfö­rande. Valet är histo­riskt efter­som Samlings­par­tiet för första gången inne­har plat­sen som Folk­tin­gets nästs­törsta parti.  Af Häll­ström jobbar som sakkun­nig i riks­dagsgrup­pen samt parti­kans­liet och har tidi­gare ställt upp i EU-valet.

”Jag är ödmjukt tack­sam för fört­roende och är redo att arbeta för att främja tvåsprå­kig­he­ten i Finland samt Folk­tin­gets roll i samhäl­let. Samlings­par­tiets valframgång i Folk­tings­va­let visar att partiet tar tvåsprå­kig­he­ten på allvar”, kons­ta­te­rar af Häll­ström.

Till Folk­tin­gets styrelse valdes även Thorolf Sjölund och Michael Berner.

Samlings­par­tiet höll också sitt första grupp­möte inför Folk­tin­gets session. På mötet valdes tidi­gare minis­ter och riks­dags­le­da­mot, vice­hä­rads­höv­ding Kimmo Sasi till grup­pens ordfö­rande. Sasi har en lång­va­rig erfa­ren­het av Folk­tin­get.

”I valet ökade Samlings­par­tiet sin grupps­tor­lek med elva plat­ser från fyra till femton. Det ger oss poli­tisk tyngd och infly­tande. Vi är speciellt oroade för effek­terna av social- och hälsovårds­re­for­men och dess inver­kan på möjlig­he­ten att få service på svenska”, kons­ta­te­rar Sasi.

Som grup­pordfö­rande höll Kimmo Sasi Samlings­par­tiets grupp­tal i den allmän­po­li­tiska debat­ten. I grupp­ta­let under­strök Sasi social- och hälsovårds­re­for­men, kommu­nal­va­let och det allmän­po­li­tiska läget i landet. 

”Nu på hösten behand­las åter budge­ten för det kommande året. En sak är klar – för att förbättra ekono­min måste rege­rin­gen fatta beslut som förbätt­rar syssel­sätt­ning. Det måste vara slut med tomma ord och det är dags för verk­sam­het. Det är inte längre håll­bart att skylla på coro­na­vi­ruset”, under­stry­ker Sasi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content