Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Samlings­par­tiet intar posten som första viceordfö­rande i Folk­tin­get

Samlings­par­tiet intar posten som första viceordfö­rande i Folk­tin­get

Julkaistu:

På Folk­tin­get extra session har Samlings­par­tiets Matilda af Häll­ström valts till Folk­tin­gets första viceordfö­rande. Valet är histo­riskt efter­som Samlings­par­tiet för första gången inne­har plat­sen som Folk­tin­gets nästs­törsta parti.  Af Häll­ström jobbar som sakkun­nig i riks­dagsgrup­pen samt parti­kans­liet och har tidi­gare ställt upp i EU-valet.

”Jag är ödmjukt tack­sam för fört­roende och är redo att arbeta för att främja tvåsprå­kig­he­ten i Finland samt Folk­tin­gets roll i samhäl­let. Samlings­par­tiets valframgång i Folk­tings­va­let visar att partiet tar tvåsprå­kig­he­ten på allvar”, kons­ta­te­rar af Häll­ström.

Till Folk­tin­gets styrelse valdes även Thorolf Sjölund och Michael Berner.

Samlings­par­tiet höll också sitt första grupp­möte inför Folk­tin­gets session. På mötet valdes tidi­gare minis­ter och riks­dags­le­da­mot, vice­hä­rads­höv­ding Kimmo Sasi till grup­pens ordfö­rande. Sasi har en lång­va­rig erfa­ren­het av Folk­tin­get.

”I valet ökade Samlings­par­tiet sin grupps­tor­lek med elva plat­ser från fyra till femton. Det ger oss poli­tisk tyngd och infly­tande. Vi är speciellt oroade för effek­terna av social- och hälsovårds­re­for­men och dess inver­kan på möjlig­he­ten att få service på svenska”, kons­ta­te­rar Sasi.

Som grup­pordfö­rande höll Kimmo Sasi Samlings­par­tiets grupp­tal i den allmän­po­li­tiska debat­ten. I grupp­ta­let under­strök Sasi social- och hälsovårds­re­for­men, kommu­nal­va­let och det allmän­po­li­tiska läget i landet. 

”Nu på hösten behand­las åter budge­ten för det kommande året. En sak är klar – för att förbättra ekono­min måste rege­rin­gen fatta beslut som förbätt­rar syssel­sätt­ning. Det måste vara slut med tomma ord och det är dags för verk­sam­het. Det är inte längre håll­bart att skylla på coro­na­vi­ruset”, under­stry­ker Sasi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content