Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Samlings­par­tiet intar posten som första viceordfö­rande i Folk­tin­get

Samlings­par­tiet intar posten som första viceordfö­rande i Folk­tin­get

Julkaistu:

På Folk­tin­get extra session har Samlings­par­tiets Matilda af Häll­ström valts till Folk­tin­gets första viceordfö­rande. Valet är histo­riskt efter­som Samlings­par­tiet för första gången inne­har plat­sen som Folk­tin­gets nästs­törsta parti.  Af Häll­ström jobbar som sakkun­nig i riks­dagsgrup­pen samt parti­kans­liet och har tidi­gare ställt upp i EU-valet.

”Jag är ödmjukt tack­sam för fört­roende och är redo att arbeta för att främja tvåsprå­kig­he­ten i Finland samt Folk­tin­gets roll i samhäl­let. Samlings­par­tiets valframgång i Folk­tings­va­let visar att partiet tar tvåsprå­kig­he­ten på allvar”, kons­ta­te­rar af Häll­ström.

Till Folk­tin­gets styrelse valdes även Thorolf Sjölund och Michael Berner.

Samlings­par­tiet höll också sitt första grupp­möte inför Folk­tin­gets session. På mötet valdes tidi­gare minis­ter och riks­dags­le­da­mot, vice­hä­rads­höv­ding Kimmo Sasi till grup­pens ordfö­rande. Sasi har en lång­va­rig erfa­ren­het av Folk­tin­get.

”I valet ökade Samlings­par­tiet sin grupps­tor­lek med elva plat­ser från fyra till femton. Det ger oss poli­tisk tyngd och infly­tande. Vi är speciellt oroade för effek­terna av social- och hälsovårds­re­for­men och dess inver­kan på möjlig­he­ten att få service på svenska”, kons­ta­te­rar Sasi.

Som grup­pordfö­rande höll Kimmo Sasi Samlings­par­tiets grupp­tal i den allmän­po­li­tiska debat­ten. I grupp­ta­let under­strök Sasi social- och hälsovårds­re­for­men, kommu­nal­va­let och det allmän­po­li­tiska läget i landet. 

”Nu på hösten behand­las åter budge­ten för det kommande året. En sak är klar – för att förbättra ekono­min måste rege­rin­gen fatta beslut som förbätt­rar syssel­sätt­ning. Det måste vara slut med tomma ord och det är dags för verk­sam­het. Det är inte längre håll­bart att skylla på coro­na­vi­ruset”, under­stry­ker Sasi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content