Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Samlingspartiet intar posten som första viceordförande i Folktinget

Samlings­par­tiet intar posten som första viceordfö­rande i Folk­tin­get

Julkaistu:

På Folk­tin­get extra session har Samlings­par­tiets Matilda af Häll­ström valts till Folk­tin­gets första viceordfö­rande. Valet är histo­riskt efter­som Samlings­par­tiet för första gången inne­har plat­sen som Folk­tin­gets nästs­törsta parti.  Af Häll­ström jobbar som sakkun­nig i riks­dagsgrup­pen samt parti­kans­liet och har tidi­gare ställt upp i EU-valet.

”Jag är ödmjukt tack­sam för fört­roende och är redo att arbeta för att främja tvåsprå­kig­he­ten i Finland samt Folk­tin­gets roll i samhäl­let. Samlings­par­tiets valframgång i Folk­tings­va­let visar att partiet tar tvåsprå­kig­he­ten på allvar”, kons­ta­te­rar af Häll­ström.

Till Folk­tin­gets styrelse valdes även Thorolf Sjölund och Michael Berner.

Samlings­par­tiet höll också sitt första grupp­möte inför Folk­tin­gets session. På mötet valdes tidi­gare minis­ter och riks­dags­le­da­mot, vice­hä­rads­höv­ding Kimmo Sasi till grup­pens ordfö­rande. Sasi har en lång­va­rig erfa­ren­het av Folk­tin­get.

”I valet ökade Samlings­par­tiet sin grupps­tor­lek med elva plat­ser från fyra till femton. Det ger oss poli­tisk tyngd och infly­tande. Vi är speciellt oroade för effek­terna av social- och hälsovårds­re­for­men och dess inver­kan på möjlig­he­ten att få service på svenska”, kons­ta­te­rar Sasi.

Som grup­pordfö­rande höll Kimmo Sasi Samlings­par­tiets grupp­tal i den allmän­po­li­tiska debat­ten. I grupp­ta­let under­strök Sasi social- och hälsovårds­re­for­men, kommu­nal­va­let och det allmän­po­li­tiska läget i landet. 

”Nu på hösten behand­las åter budge­ten för det kommande året. En sak är klar – för att förbättra ekono­min måste rege­rin­gen fatta beslut som förbätt­rar syssel­sätt­ning. Det måste vara slut med tomma ord och det är dags för verk­sam­het. Det är inte längre håll­bart att skylla på coro­na­vi­ruset”, under­stry­ker Sasi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.9.2021

Katri Manni­nen kokoo­muk­sen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Katri Manni­sen, 32, kokoo­muk­sen puolue­joh­don erityi­sa­vus­ta­jaksi. Manni­nen siir­tyy tehtä­vään akava­lai­sesta Insi­nöö­ri­lii­tosta, jossa hän toimii yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­sen johta­vana

9.9.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja Kansal­li­nen Kokoo­mus valit­si­vat EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jak­seen Henri Vanha­sen

Kokoo­muk­sen EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaksi on valittu Henri Vanha­nen. Tehtävä on edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een yhtei­nen ja määrä­ai­kai­nen 30.4.2022 saakka. Määrä­ai­kai­suu­den

9.9.2021

Kokoo­muk­sen Sanni Grahn-Laaso­nen edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sanni Grahn-Laaso­­nen on valittu edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi. Grahn-Laaso­­nen seuraa tehtä­vässä Helsin­gin pormes­ta­riksi valit­tua Juhana Vartiaista. Grahn-Laaso­­nen on kolman­nen kauden kansan­edus­taja