Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Samlingspartiet intar posten som första viceordförande i Folktinget

Samlings­par­tiet intar posten som första viceordfö­rande i Folk­tin­get

Julkaistu:

På Folk­tin­get extra session har Samlings­par­tiets Matilda af Häll­ström valts till Folk­tin­gets första viceordfö­rande. Valet är histo­riskt efter­som Samlings­par­tiet för första gången inne­har plat­sen som Folk­tin­gets nästs­törsta parti.  Af Häll­ström jobbar som sakkun­nig i riks­dagsgrup­pen samt parti­kans­liet och har tidi­gare ställt upp i EU-valet.

”Jag är ödmjukt tack­sam för fört­roende och är redo att arbeta för att främja tvåsprå­kig­he­ten i Finland samt Folk­tin­gets roll i samhäl­let. Samlings­par­tiets valframgång i Folk­tings­va­let visar att partiet tar tvåsprå­kig­he­ten på allvar”, kons­ta­te­rar af Häll­ström.

Till Folk­tin­gets styrelse valdes även Thorolf Sjölund och Michael Berner.

Samlings­par­tiet höll också sitt första grupp­möte inför Folk­tin­gets session. På mötet valdes tidi­gare minis­ter och riks­dags­le­da­mot, vice­hä­rads­höv­ding Kimmo Sasi till grup­pens ordfö­rande. Sasi har en lång­va­rig erfa­ren­het av Folk­tin­get.

”I valet ökade Samlings­par­tiet sin grupps­tor­lek med elva plat­ser från fyra till femton. Det ger oss poli­tisk tyngd och infly­tande. Vi är speciellt oroade för effek­terna av social- och hälsovårds­re­for­men och dess inver­kan på möjlig­he­ten att få service på svenska”, kons­ta­te­rar Sasi.

Som grup­pordfö­rande höll Kimmo Sasi Samlings­par­tiets grupp­tal i den allmän­po­li­tiska debat­ten. I grupp­ta­let under­strök Sasi social- och hälsovårds­re­for­men, kommu­nal­va­let och det allmän­po­li­tiska läget i landet. 

”Nu på hösten behand­las åter budge­ten för det kommande året. En sak är klar – för att förbättra ekono­min måste rege­rin­gen fatta beslut som förbätt­rar syssel­sätt­ning. Det måste vara slut med tomma ord och det är dags för verk­sam­het. Det är inte längre håll­bart att skylla på coro­na­vi­ruset”, under­stry­ker Sasi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.11.2021

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­to­bud­je­tin: ”Vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen vastuut­to­malle velka­po­li­tii­kalle”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkais­sut vaih­toeh­to­bud­jet­tinsa, joka kantaa nimeä Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan vaih­toeh­to­bud­jetti keven­täisi palkka- ja eläke­tu­lo­jen vero­tusta 800

20.11.2021

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Häkkä­nen: ”Suomesta maail­man paras maa lapsille”

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen muis­tut­taa, että Suomi pärjää hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Kaikesta tästä huoli­matta Suomi

16.11.2021

Kokoo­mus on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä saadak­seen halli­tuk­sen toteut­ta­maan muutok­set valmius­lain­sää­dän­töön

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on mukana oppo­si­tion yhtei­sessä väli­ky­sy­myk­sessä Suomen varau­tu­mi­sesta siir­to­lais­vir­to­jen ohjaa­mi­seen perus­tu­vaan hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen. Kokoo­mus haluaa varmis­taa, että halli­tus valmis­te­lee lain­sää­dän­nön