Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Ruut Sjöblom: Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa huomioi­daan myös yrit­tä­jät

Ruut Sjöblom: Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa huomioi­daan myös yrit­tä­jät

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti julkais­tiin tiis­taina. Vaih­toeh­to­bud­je­tin lähtö­koh­tana on Suomen julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen työl­li­syy­sas­tetta nosta­malla.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa esite­tään keinot jopa 60 000 työpai­kan luomi­seen. Näin velkaan­tu­mi­nen saatai­siin pysäh­ty­mään, ja samalla kyet­täi­siin panos­ta­maan tärkei­siin kohtei­siin, kuten koulu­tuk­seen, toimi­vaan sosi­aali- ja tervey­den­hoi­toon sekä ikään­ty­nei­den hyvin­voin­tiin”, iloit­see Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Ruut Sjöblom.

Tutki­mus­ten mukaan suoma­lai­set pk-yrityk­set koke­vat työvoi­ma­pu­lan yhdeksi suurim­mista haas­teista. Tämä yrit­tä­jien huoli on huomioitu vaih­toeh­to­bud­je­tissa. Työmark­ki­noilla on selviä merk­kejä työvoi­man ja työpaik­ko­jen kohtaanto-ongel­masta. Avoi­mien työpaik­ko­jen määrä on korkea ja samaan aikaan työt­tö­myyttä on paljon.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa halu­taan uudis­taa sosi­aa­li­tur­vaa niin, että työn­teosta tulee nykyistä kannat­ta­vam­paa. Lisäksi halu­taan helpot­taa työn perässä muut­ta­mista. Esitämme myös paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mista kaik­kiin yrityk­siin. Ulos­o­ton suojao­suu­teen ehdo­te­taan koro­tusta. Myös työt­tö­mien palve­luita kehi­tet­täi­siin ja vahvis­tet­tai­siin. Nämä toimet olisi tärkeää toteut­taa yritys­ten kohtaa­man työvoi­ma­pu­lan lieven­tä­mi­seksi”, kommen­toi Sjöblom.

Myös vaih­toeh­to­bud­je­tin vero­tusta koske­vat linjauk­set ovat yrit­tä­jille suotui­sia. Lisäksi Kokoo­mus esit­tää ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen keven­tä­mistä miljar­dilla eurolla, minkä lisäksi se haluaa perua polt­toai­ne­ve­ron koro­tuk­sen. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys perut­tai­siin ja Kokoo­mus olisi valmis korot­ta­maan sitä nyky­ta­sosta yli 75-vuotiaille.

”Koko­nai­suu­des­saan vaih­toeh­to­bud­je­tissa esite­tyt toimen­pi­teet vahvis­tai­si­vat hyvin­voin­tia, tasa-arvoa ja turval­li­suutta. Vali­tet­ta­vasti halli­tus on kuiten­kin valin­nut linjan, jossa vero­tusta kiris­te­tään, eikä työmark­ki­noi­den ongel­miin puututa, vaikka nyt tarvit­tai­siin todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja”, toteaa Sjöblom.

Lisä­tie­toja:

Ruut Sjöblom
puh. 09 432 3116
kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content