Ruut Sjöblom: Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa huomioi­daan myös yrit­tä­jät

Julkaistu: 22.11.2019

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti julkais­tiin tiis­taina. Vaih­toeh­to­bud­je­tin lähtö­koh­tana on Suomen julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen työl­li­syy­sas­tetta nosta­malla.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa esite­tään keinot jopa 60 000 työpai­kan luomi­seen. Näin velkaan­tu­mi­nen saatai­siin pysäh­ty­mään, ja samalla kyet­täi­siin panos­ta­maan tärkei­siin kohtei­siin, kuten koulu­tuk­seen, toimi­vaan sosi­aali- ja tervey­den­hoi­toon sekä ikään­ty­nei­den hyvin­voin­tiin”, iloit­see Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Ruut Sjöblom.

Tutki­mus­ten mukaan suoma­lai­set pk-yrityk­set koke­vat työvoi­ma­pu­lan yhdeksi suurim­mista haas­teista. Tämä yrit­tä­jien huoli on huomioitu vaih­toeh­to­bud­je­tissa. Työmark­ki­noilla on selviä merk­kejä työvoi­man ja työpaik­ko­jen kohtaanto-ongel­masta. Avoi­mien työpaik­ko­jen määrä on korkea ja samaan aikaan työt­tö­myyttä on paljon.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa halu­taan uudis­taa sosi­aa­li­tur­vaa niin, että työn­teosta tulee nykyistä kannat­ta­vam­paa. Lisäksi halu­taan helpot­taa työn perässä muut­ta­mista. Esitämme myös paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mista kaik­kiin yrityk­siin. Ulos­o­ton suojao­suu­teen ehdo­te­taan koro­tusta. Myös työt­tö­mien palve­luita kehi­tet­täi­siin ja vahvis­tet­tai­siin. Nämä toimet olisi tärkeää toteut­taa yritys­ten kohtaa­man työvoi­ma­pu­lan lieven­tä­mi­seksi”, kommen­toi Sjöblom.

Myös vaih­toeh­to­bud­je­tin vero­tusta koske­vat linjauk­set ovat yrit­tä­jille suotui­sia. Lisäksi Kokoo­mus esit­tää ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen keven­tä­mistä miljar­dilla eurolla, minkä lisäksi se haluaa perua polt­toai­ne­ve­ron koro­tuk­sen. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys perut­tai­siin ja Kokoo­mus olisi valmis korot­ta­maan sitä nyky­ta­sosta yli 75-vuotiaille.

”Koko­nai­suu­des­saan vaih­toeh­to­bud­je­tissa esite­tyt toimen­pi­teet vahvis­tai­si­vat hyvin­voin­tia, tasa-arvoa ja turval­li­suutta. Vali­tet­ta­vasti halli­tus on kuiten­kin valin­nut linjan, jossa vero­tusta kiris­te­tään, eikä työmark­ki­noi­den ongel­miin puututa, vaikka nyt tarvit­tai­siin todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja”, toteaa Sjöblom.

Lisä­tie­toja:

Ruut Sjöblom
puh. 09 432 3116
kansan­edus­taja