Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Ruut Sjöblom: Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa huomioi­daan myös yrit­tä­jät

Ruut Sjöblom: Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa huomioi­daan myös yrit­tä­jät

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti julkais­tiin tiis­taina. Vaih­toeh­to­bud­je­tin lähtö­koh­tana on Suomen julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen työl­li­syy­sas­tetta nosta­malla.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa esite­tään keinot jopa 60 000 työpai­kan luomi­seen. Näin velkaan­tu­mi­nen saatai­siin pysäh­ty­mään, ja samalla kyet­täi­siin panos­ta­maan tärkei­siin kohtei­siin, kuten koulu­tuk­seen, toimi­vaan sosi­aali- ja tervey­den­hoi­toon sekä ikään­ty­nei­den hyvin­voin­tiin”, iloit­see Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Ruut Sjöblom.

Tutki­mus­ten mukaan suoma­lai­set pk-yrityk­set koke­vat työvoi­ma­pu­lan yhdeksi suurim­mista haas­teista. Tämä yrit­tä­jien huoli on huomioitu vaih­toeh­to­bud­je­tissa. Työmark­ki­noilla on selviä merk­kejä työvoi­man ja työpaik­ko­jen kohtaanto-ongel­masta. Avoi­mien työpaik­ko­jen määrä on korkea ja samaan aikaan työt­tö­myyttä on paljon.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa halu­taan uudis­taa sosi­aa­li­tur­vaa niin, että työn­teosta tulee nykyistä kannat­ta­vam­paa. Lisäksi halu­taan helpot­taa työn perässä muut­ta­mista. Esitämme myös paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mista kaik­kiin yrityk­siin. Ulos­o­ton suojao­suu­teen ehdo­te­taan koro­tusta. Myös työt­tö­mien palve­luita kehi­tet­täi­siin ja vahvis­tet­tai­siin. Nämä toimet olisi tärkeää toteut­taa yritys­ten kohtaa­man työvoi­ma­pu­lan lieven­tä­mi­seksi”, kommen­toi Sjöblom.

Myös vaih­toeh­to­bud­je­tin vero­tusta koske­vat linjauk­set ovat yrit­tä­jille suotui­sia. Lisäksi Kokoo­mus esit­tää ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen keven­tä­mistä miljar­dilla eurolla, minkä lisäksi se haluaa perua polt­toai­ne­ve­ron koro­tuk­sen. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys perut­tai­siin ja Kokoo­mus olisi valmis korot­ta­maan sitä nyky­ta­sosta yli 75-vuotiaille.

”Koko­nai­suu­des­saan vaih­toeh­to­bud­je­tissa esite­tyt toimen­pi­teet vahvis­tai­si­vat hyvin­voin­tia, tasa-arvoa ja turval­li­suutta. Vali­tet­ta­vasti halli­tus on kuiten­kin valin­nut linjan, jossa vero­tusta kiris­te­tään, eikä työmark­ki­noi­den ongel­miin puututa, vaikka nyt tarvit­tai­siin todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja”, toteaa Sjöblom.

Lisä­tie­toja:

Ruut Sjöblom
puh. 09 432 3116
kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content