Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Ruut Sjöblom: Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa huomioi­daan myös yrit­tä­jät

Ruut Sjöblom: Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa huomioi­daan myös yrit­tä­jät

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti julkais­tiin tiis­taina. Vaih­toeh­to­bud­je­tin lähtö­koh­tana on Suomen julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen työl­li­syy­sas­tetta nosta­malla.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa esite­tään keinot jopa 60 000 työpai­kan luomi­seen. Näin velkaan­tu­mi­nen saatai­siin pysäh­ty­mään, ja samalla kyet­täi­siin panos­ta­maan tärkei­siin kohtei­siin, kuten koulu­tuk­seen, toimi­vaan sosi­aali- ja tervey­den­hoi­toon sekä ikään­ty­nei­den hyvin­voin­tiin”, iloit­see Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Ruut Sjöblom.

Tutki­mus­ten mukaan suoma­lai­set pk-yrityk­set koke­vat työvoi­ma­pu­lan yhdeksi suurim­mista haas­teista. Tämä yrit­tä­jien huoli on huomioitu vaih­toeh­to­bud­je­tissa. Työmark­ki­noilla on selviä merk­kejä työvoi­man ja työpaik­ko­jen kohtaanto-ongel­masta. Avoi­mien työpaik­ko­jen määrä on korkea ja samaan aikaan työt­tö­myyttä on paljon.

”Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa halu­taan uudis­taa sosi­aa­li­tur­vaa niin, että työn­teosta tulee nykyistä kannat­ta­vam­paa. Lisäksi halu­taan helpot­taa työn perässä muut­ta­mista. Esitämme myös paikal­li­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mista kaik­kiin yrityk­siin. Ulos­o­ton suojao­suu­teen ehdo­te­taan koro­tusta. Myös työt­tö­mien palve­luita kehi­tet­täi­siin ja vahvis­tet­tai­siin. Nämä toimet olisi tärkeää toteut­taa yritys­ten kohtaa­man työvoi­ma­pu­lan lieven­tä­mi­seksi”, kommen­toi Sjöblom.

Myös vaih­toeh­to­bud­je­tin vero­tusta koske­vat linjauk­set ovat yrit­tä­jille suotui­sia. Lisäksi Kokoo­mus esit­tää ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen keven­tä­mistä miljar­dilla eurolla, minkä lisäksi se haluaa perua polt­toai­ne­ve­ron koro­tuk­sen. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys perut­tai­siin ja Kokoo­mus olisi valmis korot­ta­maan sitä nyky­ta­sosta yli 75-vuotiaille.

”Koko­nai­suu­des­saan vaih­toeh­to­bud­je­tissa esite­tyt toimen­pi­teet vahvis­tai­si­vat hyvin­voin­tia, tasa-arvoa ja turval­li­suutta. Vali­tet­ta­vasti halli­tus on kuiten­kin valin­nut linjan, jossa vero­tusta kiris­te­tään, eikä työmark­ki­noi­den ongel­miin puututa, vaikka nyt tarvit­tai­siin todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja”, toteaa Sjöblom.

Lisä­tie­toja:

Ruut Sjöblom
puh. 09 432 3116
kansan­edus­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content