Risikko: Pohjan­maan turval­li­suusuh­kina erityi­sesti huumeet, liikenne ja verkossa tapah­tuva rikol­li­suus

Julkaistu: 05.04.2019

Edus­kun­nan puhe­mies Paula Risikko esitti huolensa Pohjan­maan turval­li­suus­ti­lan­teesta puhues­saan euro­par­la­men­taa­rikko Petri Sarva­maan kanssa järjes­te­tyssä keskus­te­lussa Vaasassa 5.4.2019.

”Huumeet ovat alueel­lamme yleis­ty­neet. Noin kolman­nes ratti­juo­poista on huume tai huume- ja alko­ho­li­ta­pauk­sia. Huumeet vaikut­ta­vat niin rikok­siin, liiken­tee­seen, tervey­teen kuin sosi­aa­li­sesti. Tarvi­taan entistä enem­män valis­tusta sekä mielen­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­luja”, Risikko arvioi.

Liikenne tappaa Pohjan­maalla edel­leen enem­män kuin henki­ri­kol­li­suus.

”Polii­sin liiken­teen ja eten­kin raskaan liiken­teen valvon­nan edel­ly­tyk­siä on vahvis­tet­tava”, Risikko jatkoi.

Myös verkossa tapah­tuva rikol­li­suus vaatii monia estä­viä toimia.

”Nuoret joutu­vat seksu­aa­li­ri­kok­sen uhriksi, huumeita kaupa­taan, eri ikäi­siä ihmi­siä huija­taan. Apuna näihin on esimer­kiksi netti­po­lii­si­toi­minta, jota on viime vuosina lisätty. Myös tiedo­tus ja valis­tus muun muassa kouluissa on tärkeää”, Risikko sanoi.

Maailma ja meitä ympä­röi­vät ilmiöt ovat muut­tu­neet reilussa kymme­nessä vuodessa. Suomi on silti edel­leen monella mitta­rilla maail­man turval­li­sin maa. Turval­li­suu­den muutos­voi­mat yhteis­kun­nas­samme ovat kuiten­kin vahvat. Osaan me voimme vaikut­taa ennal­taeh­käi­se­västi puut­tu­malla niihin riit­tä­vän ajoissa, osaan muutok­sista meidän tulee varau­tua vahvem­min.

”Tärkeää on lisätä eten­kin ennalta estä­vän työn voima­va­roja esimer­kiksi polii­sille ja kotout­ta­mis­toi­miin. Tähän työhön kuulu­vat muun muassa radi­ka­lis­min ja väki­val­tai­sen ekstre­mis­min ehkäisy. Tarvi­taan myös lisää moniam­ma­til­lista yhteis­työtä ja tiedon kulun kehit­tä­mistä. Niin ikään tarvi­taan lisää ”kasvol­lista” toimin­taa ihmi­seltä ihmi­selle”, Risikko sanoi.

Lisä­tie­toja:
Paula Risikko, puh. 050 5113107