Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Risikko, Multala ja Sarko­maa: Miksi halli­tus ei lisää korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja?

Risikko, Multala ja Sarko­maa: Miksi halli­tus ei lisää korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja?

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Paula Risikko, Sari Multala ja Sari Sarko­maa ovat huolis­saan halli­tuk­sen korkea­kou­lu­po­li­tii­kan suun­nasta.

Työvoi­man tarpee­seen ja osaa­mis­ta­son nostoon tarvit­ta­vat määrä­ra­hat uhkaa­vat valua halli­tuk­sen ideo­lo­gi­siin hank­kei­siin.

”Korkea­kou­lu­vi­sion tavoit­teena on, että vuonna 2030 vähin­tään puolet ikäluo­kasta on korkea­kou­lu­tet­tuja. Halli­tuk­selta puut­tu­vat kuiten­kin selkeät suun­ta­vii­vat ja resurs­sit tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi. Lisä­mää­rä­ra­hat valu­vat halli­tuk­sen kunnille ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tioille kaavai­le­miin lisä­vel­voit­tei­siin eivätkä kohdennu osaa­ja­pu­lasta kärsi­ville aloille”, edus­ta­jat totea­vat.

Kokoo­mus esitti jo vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan tälle vuodelle aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­seen ja tutkin­to­ta­voit­tei­den nosta­mi­seen 10 miljoo­naa euroa. Osa tästä lisä­ra­hoi­tuk­sesta tulisi kohden­taa varhais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien lisää­mi­seksi täyden­nys- ja muun­to­kou­lu­tuk­seen.

Edus­ta­jat muis­tut­ta­vat, että myös Vesa Vihriä­län johtama talous­ryhmä esitti 8.5. julkais­tussa rapor­tissa harkit­ta­vaksi korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ko­jen lisäystä

Aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­sellä ja niiden rahoi­tuk­sen varmis­ta­mi­sella vastaamme osaa­ja­pu­laan, mutta myös autamme ahke­ria nuoria saamaan kaipaa­mansa opis­ke­lu­pai­kan

”Miksi halli­tus ei ole tart­tu­nut ehdo­tuk­seemme? Halli­tus olisi voinut toteut­taa ratkai­summe jo ensim­mäi­sessä lisä­ta­lous­ar­vios­saan, mutta vielä­kään ei ole liian myöhäistä. Aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­sellä ja niiden rahoi­tuk­sen varmis­ta­mi­sella vastaamme osaa­ja­pu­laan, mutta myös autamme ahke­ria nuoria saamaan kaipaa­mansa opis­ke­lu­pai­kan”, edus­ta­jat totea­vat.

Koro­na­ke­vät on aiheut­ta­nut monen­laista vaivaa muuten­kin suurista paineista kärsi­ville korkea­kou­lui­hin hake­neille. Korkea­kou­lut muut­ti­vat kevään opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen perus­teita yhteis­va­lin­nan päätyt­tyä. Tämä on aset­ta­nut haki­jat tilan­tee­seen, jossa heidän oikeus­tur­vansa on uhat­tuna.

”Korkea­kou­lu­jen on arvioi­tava, millai­sia vaiku­tuk­sia valin­ta­kri­tee­rien muutok­sella kesken proses­sin on opis­ke­li­joi­den asemaan ja julkais­tava nämä arviot. Nyt opis­ke­li­joi­den oikeus­turva ei riit­tä­västi toteudu”, totea­vat edus­ta­jat.

Koro­na­krii­sistä selviy­ty­mi­nen edel­lyt­tää merkit­tä­viä panos­tuk­sia osaa­mi­seen ohella myös tutki­muk­seen. Siten pystymme vastaa­maan raken­ne­muu­tok­siin, joita koro­na­kriisi eri aloilla toden­nä­köi­sesti vauh­dit­taa, arvioi­vat kansan­edus­ta­jat.

”Halli­tuk­sen kannat­taa tuoda viipy­mättä edus­kun­nalle ehdo­tus sisään­ot­to­mää­rien merkit­tä­västä kasvat­ta­mi­sesta rahoi­tuk­si­neen. Tällä voidaan myös vähen­tää kevään opis­ke­li­ja­va­lin­noista aiheu­tu­via ongel­mia haki­joille”, päät­tä­vät edus­ta­jat.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content