Risikko, Multala ja Sarko­maa: Miksi halli­tus ei lisää korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja?

Julkaistu: 09.05.2020

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Paula Risikko, Sari Multala ja Sari Sarko­maa ovat huolis­saan halli­tuk­sen korkea­kou­lu­po­li­tii­kan suun­nasta.

Työvoi­man tarpee­seen ja osaa­mis­ta­son nostoon tarvit­ta­vat määrä­ra­hat uhkaa­vat valua halli­tuk­sen ideo­lo­gi­siin hank­kei­siin.

”Korkea­kou­lu­vi­sion tavoit­teena on, että vuonna 2030 vähin­tään puolet ikäluo­kasta on korkea­kou­lu­tet­tuja. Halli­tuk­selta puut­tu­vat kuiten­kin selkeät suun­ta­vii­vat ja resurs­sit tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi. Lisä­mää­rä­ra­hat valu­vat halli­tuk­sen kunnille ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tioille kaavai­le­miin lisä­vel­voit­tei­siin eivätkä kohdennu osaa­ja­pu­lasta kärsi­ville aloille”, edus­ta­jat totea­vat.

Kokoo­mus esitti jo vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan tälle vuodelle aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­seen ja tutkin­to­ta­voit­tei­den nosta­mi­seen 10 miljoo­naa euroa. Osa tästä lisä­ra­hoi­tuk­sesta tulisi kohden­taa varhais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien lisää­mi­seksi täyden­nys- ja muun­to­kou­lu­tuk­seen.

Edus­ta­jat muis­tut­ta­vat, että myös Vesa Vihriä­län johtama talous­ryhmä esitti 8.5. julkais­tussa rapor­tissa harkit­ta­vaksi korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ko­jen lisäystä

Aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­sellä ja niiden rahoi­tuk­sen varmis­ta­mi­sella vastaamme osaa­ja­pu­laan, mutta myös autamme ahke­ria nuoria saamaan kaipaa­mansa opis­ke­lu­pai­kan

”Miksi halli­tus ei ole tart­tu­nut ehdo­tuk­seemme? Halli­tus olisi voinut toteut­taa ratkai­summe jo ensim­mäi­sessä lisä­ta­lous­ar­vios­saan, mutta vielä­kään ei ole liian myöhäistä. Aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­sellä ja niiden rahoi­tuk­sen varmis­ta­mi­sella vastaamme osaa­ja­pu­laan, mutta myös autamme ahke­ria nuoria saamaan kaipaa­mansa opis­ke­lu­pai­kan”, edus­ta­jat totea­vat.

Koro­na­ke­vät on aiheut­ta­nut monen­laista vaivaa muuten­kin suurista paineista kärsi­ville korkea­kou­lui­hin hake­neille. Korkea­kou­lut muut­ti­vat kevään opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen perus­teita yhteis­va­lin­nan päätyt­tyä. Tämä on aset­ta­nut haki­jat tilan­tee­seen, jossa heidän oikeus­tur­vansa on uhat­tuna.

”Korkea­kou­lu­jen on arvioi­tava, millai­sia vaiku­tuk­sia valin­ta­kri­tee­rien muutok­sella kesken proses­sin on opis­ke­li­joi­den asemaan ja julkais­tava nämä arviot. Nyt opis­ke­li­joi­den oikeus­turva ei riit­tä­västi toteudu”, totea­vat edus­ta­jat.

Koro­na­krii­sistä selviy­ty­mi­nen edel­lyt­tää merkit­tä­viä panos­tuk­sia osaa­mi­seen ohella myös tutki­muk­seen. Siten pystymme vastaa­maan raken­ne­muu­tok­siin, joita koro­na­kriisi eri aloilla toden­nä­köi­sesti vauh­dit­taa, arvioi­vat kansan­edus­ta­jat.

”Halli­tuk­sen kannat­taa tuoda viipy­mättä edus­kun­nalle ehdo­tus sisään­ot­to­mää­rien merkit­tä­västä kasvat­ta­mi­sesta rahoi­tuk­si­neen. Tällä voidaan myös vähen­tää kevään opis­ke­li­ja­va­lin­noista aiheu­tu­via ongel­mia haki­joille”, päät­tä­vät edus­ta­jat.