Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Risikko, Multala ja Sarko­maa: Miksi halli­tus ei lisää korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja?

Risikko, Multala ja Sarko­maa: Miksi halli­tus ei lisää korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja?

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Paula Risikko, Sari Multala ja Sari Sarko­maa ovat huolis­saan halli­tuk­sen korkea­kou­lu­po­li­tii­kan suun­nasta.

Työvoi­man tarpee­seen ja osaa­mis­ta­son nostoon tarvit­ta­vat määrä­ra­hat uhkaa­vat valua halli­tuk­sen ideo­lo­gi­siin hank­kei­siin.

”Korkea­kou­lu­vi­sion tavoit­teena on, että vuonna 2030 vähin­tään puolet ikäluo­kasta on korkea­kou­lu­tet­tuja. Halli­tuk­selta puut­tu­vat kuiten­kin selkeät suun­ta­vii­vat ja resurs­sit tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi. Lisä­mää­rä­ra­hat valu­vat halli­tuk­sen kunnille ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tioille kaavai­le­miin lisä­vel­voit­tei­siin eivätkä kohdennu osaa­ja­pu­lasta kärsi­ville aloille”, edus­ta­jat totea­vat.

Kokoo­mus esitti jo vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan tälle vuodelle aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­seen ja tutkin­to­ta­voit­tei­den nosta­mi­seen 10 miljoo­naa euroa. Osa tästä lisä­ra­hoi­tuk­sesta tulisi kohden­taa varhais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien lisää­mi­seksi täyden­nys- ja muun­to­kou­lu­tuk­seen.

Edus­ta­jat muis­tut­ta­vat, että myös Vesa Vihriä­län johtama talous­ryhmä esitti 8.5. julkais­tussa rapor­tissa harkit­ta­vaksi korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ko­jen lisäystä

Aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­sellä ja niiden rahoi­tuk­sen varmis­ta­mi­sella vastaamme osaa­ja­pu­laan, mutta myös autamme ahke­ria nuoria saamaan kaipaa­mansa opis­ke­lu­pai­kan

”Miksi halli­tus ei ole tart­tu­nut ehdo­tuk­seemme? Halli­tus olisi voinut toteut­taa ratkai­summe jo ensim­mäi­sessä lisä­ta­lous­ar­vios­saan, mutta vielä­kään ei ole liian myöhäistä. Aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­sellä ja niiden rahoi­tuk­sen varmis­ta­mi­sella vastaamme osaa­ja­pu­laan, mutta myös autamme ahke­ria nuoria saamaan kaipaa­mansa opis­ke­lu­pai­kan”, edus­ta­jat totea­vat.

Koro­na­ke­vät on aiheut­ta­nut monen­laista vaivaa muuten­kin suurista paineista kärsi­ville korkea­kou­lui­hin hake­neille. Korkea­kou­lut muut­ti­vat kevään opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen perus­teita yhteis­va­lin­nan päätyt­tyä. Tämä on aset­ta­nut haki­jat tilan­tee­seen, jossa heidän oikeus­tur­vansa on uhat­tuna.

”Korkea­kou­lu­jen on arvioi­tava, millai­sia vaiku­tuk­sia valin­ta­kri­tee­rien muutok­sella kesken proses­sin on opis­ke­li­joi­den asemaan ja julkais­tava nämä arviot. Nyt opis­ke­li­joi­den oikeus­turva ei riit­tä­västi toteudu”, totea­vat edus­ta­jat.

Koro­na­krii­sistä selviy­ty­mi­nen edel­lyt­tää merkit­tä­viä panos­tuk­sia osaa­mi­seen ohella myös tutki­muk­seen. Siten pystymme vastaa­maan raken­ne­muu­tok­siin, joita koro­na­kriisi eri aloilla toden­nä­köi­sesti vauh­dit­taa, arvioi­vat kansan­edus­ta­jat.

”Halli­tuk­sen kannat­taa tuoda viipy­mättä edus­kun­nalle ehdo­tus sisään­ot­to­mää­rien merkit­tä­västä kasvat­ta­mi­sesta rahoi­tuk­si­neen. Tällä voidaan myös vähen­tää kevään opis­ke­li­ja­va­lin­noista aiheu­tu­via ongel­mia haki­joille”, päät­tä­vät edus­ta­jat.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content