Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Rekry: etsi­tään johdon assis­tent­tia

Rekry: etsi­tään johdon assis­tent­tia

Julkaistu:

Etsimme vaki­tui­seen työsuh­tee­seen johdon assis­tent­tia

Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka haluaa tarjota ihmi­sille laajat mahdol­li­suu­det vaikut­taa yhteis­kun­nassa ja maail­massa vapau­den, sivis­tyk­sen, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon, demo­kra­tian ja muiden suoma­lai­sen, avoi­men yhteis­kun­nan arvo­jen toteu­tu­mi­sen puolesta. Sata­vuo­tias kansan­liike tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Etsimme jouk­koomme ammat­ti­tai­toista ja koke­nutta johdon assis­tent­tia puolue­joh­dolle

Etsimme jouk­koomme ammat­ti­tai­toista ja koke­nutta johdon assis­tent­tia puolue­joh­dolle. Olet tarkka, johdon­mu­kai­nen, luotet­tava, ystä­väl­li­nen ja jous­tava. Hyvä paineen­sie­to­kyky ja yhteis­työ­tai­dot ovat työssä vält­tä­mät­tö­miä. Sinulta suju­vat ruotsi ja englanti niin kirjal­li­sesti kuin suul­li­sesti. Muu kieli­taito on plus­saa. Tunnet kokoo­mus­lai­sen arvo­maa­il­man omak­sesi. Tehtä­väsi on avus­taa kokoo­mus­joh­toa, muun muassa huoleh­tia aika­tau­luista, tapaa­mis­ten sopi­mi­sesta ja tapaa­mi­siin liit­ty­vistä järjes­te­lyistä. Lisäksi työhösi kuuluu yhdessä muun puolue­toi­mis­ton poru­kan kanssa esimer­kiksi erilais­ten tapah­tu­mien ja tilai­suuk­sien valmis­telu ja niiden toteut­ta­mi­nen.

Työ on pääsään­töi­sesti toimis­toai­kaan tehtä­vää, mutta saat­taa vaatia ajoit­tain jous­toa työajoissa ja matkus­ta­mista.

Tarjoamme vaki­tui­sen työsuh­teen ja hyvät työsuhde-edut. Pääset osaksi dynaa­mista työyh­tei­söä. Työpaik­kana on puolue­toi­mis­tomme Helsin­gin Kampissa.

Hake­muk­set ansio­luet­te­loi­neen, suosit­te­li­joi­neen ja palk­ka­toi­vei­neen 23.9. mennessä info@kokoomus.fi (otsik­ko­kent­tään tunnus: puolue­joh­don assis­tentti).

Lisä­tie­dot:

Hallin­to­pääl­likkö Timo Elo (timo.elo@kokoomus.fi) tai p. 050 511 8293 (ma ja ke klo 11–12.30)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on

21.4.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista. Arvos­tamme erityi­sesti ympä­­ristö- ja ener­gia­po­li­tii­kan sekä maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kan tunte­musta,

9.3.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa sosi­aali- ja terveys­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa 22.3.2021-31.12.2021 väli­seksi ajaksi

Asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista ja niiden valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan sekä tasa-arvo­­ky­­sy­­mys­­ten