Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Rekry: etsi­tään johdon assis­tent­tia

Rekry: etsi­tään johdon assis­tent­tia

Julkaistu:

Etsimme vaki­tui­seen työsuh­tee­seen johdon assis­tent­tia

Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka haluaa tarjota ihmi­sille laajat mahdol­li­suu­det vaikut­taa yhteis­kun­nassa ja maail­massa vapau­den, sivis­tyk­sen, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon, demo­kra­tian ja muiden suoma­lai­sen, avoi­men yhteis­kun­nan arvo­jen toteu­tu­mi­sen puolesta. Sata­vuo­tias kansan­liike tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Etsimme jouk­koomme ammat­ti­tai­toista ja koke­nutta johdon assis­tent­tia puolue­joh­dolle

Etsimme jouk­koomme ammat­ti­tai­toista ja koke­nutta johdon assis­tent­tia puolue­joh­dolle. Olet tarkka, johdon­mu­kai­nen, luotet­tava, ystä­väl­li­nen ja jous­tava. Hyvä paineen­sie­to­kyky ja yhteis­työ­tai­dot ovat työssä vält­tä­mät­tö­miä. Sinulta suju­vat ruotsi ja englanti niin kirjal­li­sesti kuin suul­li­sesti. Muu kieli­taito on plus­saa. Tunnet kokoo­mus­lai­sen arvo­maa­il­man omak­sesi. Tehtä­väsi on avus­taa kokoo­mus­joh­toa, muun muassa huoleh­tia aika­tau­luista, tapaa­mis­ten sopi­mi­sesta ja tapaa­mi­siin liit­ty­vistä järjes­te­lyistä. Lisäksi työhösi kuuluu yhdessä muun puolue­toi­mis­ton poru­kan kanssa esimer­kiksi erilais­ten tapah­tu­mien ja tilai­suuk­sien valmis­telu ja niiden toteut­ta­mi­nen.

Työ on pääsään­töi­sesti toimis­toai­kaan tehtä­vää, mutta saat­taa vaatia ajoit­tain jous­toa työajoissa ja matkus­ta­mista.

Tarjoamme vaki­tui­sen työsuh­teen ja hyvät työsuhde-edut. Pääset osaksi dynaa­mista työyh­tei­söä. Työpaik­kana on puolue­toi­mis­tomme Helsin­gin Kampissa.

Hake­muk­set ansio­luet­te­loi­neen, suosit­te­li­joi­neen ja palk­ka­toi­vei­neen 23.9. mennessä info@kokoomus.fi (otsik­ko­kent­tään tunnus: puolue­joh­don assis­tentti).

Lisä­tie­dot:

Hallin­to­pääl­likkö Timo Elo (timo.elo@kokoomus.fi) tai p. 050 511 8293 (ma ja ke klo 11–12.30)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

Skip to content