Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Rekry auki: etsimme palve­luk­seemme kunta­vaa­li­pääl­lik­köä ja yhteys­pääl­lik­köä

Rekry auki: etsimme palve­luk­seemme kunta­vaa­li­pääl­lik­köä ja yhteys­pääl­lik­köä

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee palve­luk­seensa kahta työn­te­ki­jää puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin

KUNTAVAALIPÄÄLLIKKÖÄ

Kunta­vaa­li­pääl­li­kön tehtä­vänä on vastata puolue­sih­tee­rin alai­suu­dessa ja yhdessä muun orga­ni­saa­tion kanssa 1) kunta­vaa­lien valta­kun­nal­li­sen kampan­jan koor­di­noin­nista, 2) osal­lis­tua vaali­työn stra­te­gi­seen ja käytän­nöl­li­seen suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen 3) tehdä itse konkreet­tista ehdo­kas­han­kin­taa, vaali­työtä, tilai­suuk­sia ja tapah­tu­mia. Tehtävä edel­lyt­tää näyt­töjä järjestö- ja vaali­työstä, poli­tii­kan kentän syväl­listä tunte­musta sekä vahvaa tulos­ha­kui­suutta. Toimen­kuva edel­lyt­tää matkus­ta­mista sekä mahdol­li­suutta työs­ken­nellä myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen ja päät­tyy 1.5.2021.

YHTEYSPÄÄLLIKKÖÄ

Yhteys­pääl­li­kön tehtä­vänä on vahvis­taa Kokoo­muk­sen ja kokoo­mus­lais­ten yhteyk­siä ympä­röi­vään yhteis­kun­taan, keskei­siin sidos­ryh­miin ja järjes­töi­hin sekä kunta­toi­mi­joi­hin. Tehtävä edel­lyt­tää vahvaa kykyä verkos­toi­tua, hyvää poli­tii­kan ja järjes­tö­ken­tän tunte­musta sekä erityi­sen hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja. Toivomme tehtä­vään vali­tulta korkea­kou­lu­tut­kin­toa. Tehtä­vän menes­tyk­se­käs hoita­mi­nen edel­lyt­tää mahdol­li­suutta työs­ken­nellä myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Tehtävä on vaki­tui­nen.

Hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen ja suosit­te­li­joi­neen 30.1.2020 mennessä info@kokoomus.fi

Tiedus­te­lui­hin vastaa Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko puh. 050 3423 654 kristiina.kokko@kokoomus.fi

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka haluaa tarjota ihmi­sille laajat mahdol­li­suu­det vaikut­taa yhteis­kun­nassa ja maail­massa vapau­den, sivis­tyk­sen, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon ja demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen puolesta. Sata­vuo­tias kansan­liike tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

Skip to content