Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Rekry auki: etsimme palve­luk­seemme kunta­vaa­li­pääl­lik­köä ja yhteys­pääl­lik­köä

Rekry auki: etsimme palve­luk­seemme kunta­vaa­li­pääl­lik­köä ja yhteys­pääl­lik­köä

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee palve­luk­seensa kahta työn­te­ki­jää puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin

KUNTAVAALIPÄÄLLIKKÖÄ

Kunta­vaa­li­pääl­li­kön tehtä­vänä on vastata puolue­sih­tee­rin alai­suu­dessa ja yhdessä muun orga­ni­saa­tion kanssa 1) kunta­vaa­lien valta­kun­nal­li­sen kampan­jan koor­di­noin­nista, 2) osal­lis­tua vaali­työn stra­te­gi­seen ja käytän­nöl­li­seen suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen 3) tehdä itse konkreet­tista ehdo­kas­han­kin­taa, vaali­työtä, tilai­suuk­sia ja tapah­tu­mia. Tehtävä edel­lyt­tää näyt­töjä järjestö- ja vaali­työstä, poli­tii­kan kentän syväl­listä tunte­musta sekä vahvaa tulos­ha­kui­suutta. Toimen­kuva edel­lyt­tää matkus­ta­mista sekä mahdol­li­suutta työs­ken­nellä myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen ja päät­tyy 1.5.2021.

YHTEYSPÄÄLLIKKÖÄ

Yhteys­pääl­li­kön tehtä­vänä on vahvis­taa Kokoo­muk­sen ja kokoo­mus­lais­ten yhteyk­siä ympä­röi­vään yhteis­kun­taan, keskei­siin sidos­ryh­miin ja järjes­töi­hin sekä kunta­toi­mi­joi­hin. Tehtävä edel­lyt­tää vahvaa kykyä verkos­toi­tua, hyvää poli­tii­kan ja järjes­tö­ken­tän tunte­musta sekä erityi­sen hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja. Toivomme tehtä­vään vali­tulta korkea­kou­lu­tut­kin­toa. Tehtä­vän menes­tyk­se­käs hoita­mi­nen edel­lyt­tää mahdol­li­suutta työs­ken­nellä myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Tehtävä on vaki­tui­nen.

Hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen ja suosit­te­li­joi­neen 30.1.2020 mennessä info@kokoomus.fi

Tiedus­te­lui­hin vastaa Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko puh. 050 3423 654 kristiina.kokko@kokoomus.fi

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka haluaa tarjota ihmi­sille laajat mahdol­li­suu­det vaikut­taa yhteis­kun­nassa ja maail­massa vapau­den, sivis­tyk­sen, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon ja demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen puolesta. Sata­vuo­tias kansan­liike tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.4.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista. Arvos­tamme erityi­sesti ympä­­ristö- ja ener­gia­po­li­tii­kan sekä maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kan tunte­musta,

9.3.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa sosi­aali- ja terveys­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa 22.3.2021-31.12.2021 väli­seksi ajaksi

Asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista ja niiden valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan sekä tasa-arvo­­ky­­sy­­mys­­ten

24.9.2020

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa some­vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Oletko hyvä some­vies­tijä? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun ei tarvitse tuot­taa itse kaik­kia sisäl­töjä, vaan tiedät, miten jouk­kue onnis­tuu parhai­ten.