Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen uusia eurovaaliehdokkaita: Rantala, Rentto, Sankelo ja Toveri
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Rantala, Rentto, Sankelo ja Toveri kokoomuksen euroehdokkaiksi

Rantala, Rentto, Sankelo ja Toveri kokoo­muk­sen euroeh­dok­kaiksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin neljä ehdo­kasta lisää. Ehdok­kaat ovat Henriina Rantala, Markku Rentto, Janne Sankelo ja Pekka Toveri.

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt maanan­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin neljä ehdo­kasta lisää. Ehdok­kaat ovat Henriina RantalaMarkku RenttoJanne Sankelo ja Pekka Toveri. Uusien ehdok­kai­den myötä kokoo­muk­sen nimet­ty­jen ehdok­kai­den määrä nousee neljään­toista. Yhteensä puolue nimeää maksi­mi­mää­rän eli 20 ehdo­kasta. 
  
Uusien ehdok­kai­den esit­te­lyt:   
   
Henriina Rantala 
 
Henriina Rantala on Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja ja kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen jäsen. Rantala on yhteis­kun­ta­tie­tei­den kandi­daatti ja tekee mais­te­rio­pin­to­jaan globaa­lista kestä­vyy­destä sekä valtio-opista.  

Euroo­pan unio­nin keskiössä pitää Ranta­lan mukaan olla kilpai­lu­ky­vyn edis­tä­mi­nen maapal­lon kanto­ky­vyn ehdoilla, korke­aan osaa­mi­seen ja tutki­muk­seen panos­ta­mi­nen sekä ihmi­soi­keuk­sien puolus­ta­mi­nen.  
 
Rantala näkee, että Euroo­pan parla­mentti tarvit­see edus­ta­jia, jotka ymmär­tä­vät nuor­ten huolet ja toiveet tule­vasta. Rantala koros­taa Euroo­pan unio­nin roolia mark­ki­naeh­toi­sen ilmas­to­työn edis­tä­jänä. 

Markku Rentto  
 
Markku Rentto on halli­tusam­mat­ti­lai­nen, jolla on vahvaa kansain­vä­listä vienti- ja kaupal­li­sen alan osaa­mista vuosi­kym­me­nien ajalta. Rentto on neljän­nen polven perhey­rit­täjä Reka Oy:ssä, jonka halli­tuk­sen puheen­joh­taja hän on ja jota hän on johta­nut yli kolme vuosi­kym­mentä. 
 
Reka Oy:n liike­vaihto oli kasva­nut noin 200 miljoo­naan euroon ja henki­lö­määrä Suomessa ja Puolassa yli 500 ihmi­seen, kun Rentto johti onnis­tu­neen yritys­kau­pan vuonna 2023.  
Kaupassa Reka myi kaape­li­lii­ke­toi­min­tansa rans­ka­lai­selle Nexans-konser­nille. Kaup­pa­hinta oli 53 miljoo­naa euroa. 

Talous­tie­teen mais­teri (M.Sc. Econ) Rentto on asunut, työs­ken­nel­lyt ja opis­kel­lut Saksassa ja Yhdys­val­loissa.  
 
Janne Sankelo  

Janne Sankelo on toimi­nut kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jana kaksi kautta vuosina 2011–2015 ja 2019–2023 ja puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jana 2012–2018. Kasva­tus­tie­tei­den mais­teri Sankelo on Kauha­van kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja ja kokoo­muk­sen maaseu­tu­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­taja.  

Poliit­ti­sen uran ohella Sankelo on hoita­nut maaseu­tu­yrit­tä­jänä Kauha­van Kortes­jär­vellä sijait­se­vaa koti­ti­laansa Fränti-Kuja­laa vuodesta 1998. Tällä hetkellä hän on Suomen kalan­kas­vat­ta­ja­lii­ton toimi­tus­joh­taja. 

Sanke­lolle on tärkeää, että metsä­po­li­tiikka pide­tään jatkos­sa­kin kansal­li­sissa käsissä, ener­giao­ma­va­rai­suu­teen panos­te­taan ja EU:n yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan keski­öön noste­taan uudel­leen ruuan tuot­ta­mi­nen. 

Pekka Toveri  

Pekka Toveri on kansan­edus­taja ja kenraa­li­ma­juri evp. Upsee­riu­ral­laan Toveri toimi myös laaja-alai­sissa kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä muun muassa Yhdys­val­loissa ja Afga­nis­ta­nissa. Soti­la­su­ransa jälkeen Toveri on toimi­nut muun muassa tutki­jana ja yrit­tä­jänä.  
 
Toveri haluaa kehit­tää EU:n yhteistä puolus­tus­rat­kai­sua ja Nato-yhteis­työtä Suomen lähtö­koh­dat ja tarpeet huomioi­den. Hän haluaa myös viedä suoma­laista koko­nais­val­tai­sen maan­puo­lus­tuk­sen mallia osaksi EU:n puolus­tuk­sen suun­nit­te­lua. Lisäksi huol­to­var­muus ja väylä­hank­kei­den nivo­mi­nen osaksi koko­nais­tur­val­li­suu­den suun­nit­te­lua ovat Tove­rille tärkeitä. 
 
Koko­muk­sen aiem­min nime­tyt ehdok­kaat ovat Ted Apter, Mika Kaso­nen, Ville Kaunisto, Susanna Kisner, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Susanne Päivä­rinta, Aura Salla, Jocka Träskbäck ja Henna Virk­ku­nen.  

Ehdok­kai­siin voi tutus­tua täällä. https://www.kokoomus.fi/eurovaalit/ 

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit järjes­te­tään kaikissa EU:n jäsen­val­tioissa ajan­jak­solla 6.–9.6.2024. Suomessa äänes­tys­päivä on sunnun­tai 9.6.2024 ja ennak­ko­ää­nes­tys 29.5.–4.6.2024. Vaaleissa vali­taan yhteensä 720 euroe­dus­ta­jaa eli “meppiä”, joista Suomesta vali­taan 15. 
 
Kokoo­mus kuuluu Euro­pean People’s Party -puolu­ee­seen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroo­pan parla­men­tissa. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content