Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu turval­li­suu­desta livenä!

Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu turval­li­suu­desta livenä!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori sekä euro­vaa­lieh­dok­kaat, kansan­edus­ta­jat, kunnan­val­tuu­te­tut ja järjes­tö­väki ovat näky­västi esillä ja kuulu­villa Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella. Tors­taina 22.5. pidet­tävä puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu turval­li­suus­po­li­tii­kasta näyte­tään suorana video­strii­minä tämän uuti­sen yhtey­dessä. Jos et siis pääse paikan päälle, katso keskus­te­lut vaik­kapa omalta koti­soh­valta.

Voit osal­lis­tua keskus­te­luun Twit­te­rissä ja Insta­gra­missa hash­ta­geillä #kokoomus2015 ja #kokoo­mus.

Lähe­tys alkaa tors­taina 22.5. klo 17.30

Kier­tu­een puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lu­jen lähe­ty­sai­ka­tau­lut:

22.5. Kuopio, teemana turval­li­suus, klo 17.30 -Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana CMCFin­lan­din johtaja Jukka Tuono­nen ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­nen.

23.5. Turku, teemana sivis­tys, klo 18.00 -Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­te­lussa mukana puhe­vies­tin­nän asian­tun­tija Juhana Torkki ja vetä­jänä euro­vaa­lieh­do­kas Anne-Mari Viro­lai­nen.

2.6. Helsinki, teemana tule­vai­suus, klo 17.00 ?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

6.9.2020

Puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi Porissa puolu­eelle sunnun­taina kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan. Vara­pu­heen­joh­ta­jaksi jatko­kau­delle valit­tiin Antti Häkkä­nen. Uusiksi vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Elina Lepo­mäki ja Anna-Kaisa Ikonen.

6.9.2020

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi puolue­val­tuus­ton kaudelle 2020-2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi sunnun­taina puolue­val­tuus­ton jäse­net ja vara­jä­se­net kaksi­vuo­tis­kau­delle. Helsin­gin Kokoo­mus Sami Heis­taro (vara­jä­sen Perttu Hill­man) Kati Martin­son (vara­jä­sen Maarit