Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Porvarillisen työn arkisto
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa

Julkaistu:

Nykyi­sen arkis­ton­joh­ta­jan jäädessä eläk­keelle Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa.

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto on Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen keskusar­kisto, joka kerää ja tallen­taa konser­va­tii­vi­sen yhteis­kun­nal­li­sen toimin­nan ja porva­ril­li­sen työn tulok­sena synty­viä eri muotoi­sia asia­kir­joja. Niitä järjes­te­tään, digi­toi­daan ja tarjo­taan tutki­joi­den ja tarvit­si­joi­den käyt­töön, myös Virtu­aa­li­ti­lassa.

Edel­ly­tyk­senä johta­jaksi valit­ta­valta on arkis­to­sää­tiön sääde­kir­jan toiminta-ajatuk­sen ymmär­tä­mi­nen, korkea­kou­lu­tut­kinto, histo­ria­tie­toi­suus, arkis­to­toi­meen pereh­ty­mi­nen, kohtuul­li­nen atk-osaa­mi­nen ja kyky itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn.

Yhtey­de­no­tot: säätiön puheen­joh­taja Vesa Määttä, p. 040 505 2414, vesa.m.maatta@gmail.com

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content