Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Porvarillisen työn arkisto
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa

Julkaistu:

Nykyi­sen arkis­ton­joh­ta­jan jäädessä eläk­keelle Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa.

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto on Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen keskusar­kisto, joka kerää ja tallen­taa konser­va­tii­vi­sen yhteis­kun­nal­li­sen toimin­nan ja porva­ril­li­sen työn tulok­sena synty­viä eri muotoi­sia asia­kir­joja. Niitä järjes­te­tään, digi­toi­daan ja tarjo­taan tutki­joi­den ja tarvit­si­joi­den käyt­töön, myös Virtu­aa­li­ti­lassa.

Edel­ly­tyk­senä johta­jaksi valit­ta­valta on arkis­to­sää­tiön sääde­kir­jan toiminta-ajatuk­sen ymmär­tä­mi­nen, korkea­kou­lu­tut­kinto, histo­ria­tie­toi­suus, arkis­to­toi­meen pereh­ty­mi­nen, kohtuul­li­nen atk-osaa­mi­nen ja kyky itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn.

Yhtey­de­no­tot: säätiön puheen­joh­taja Vesa Määttä, p. 040 505 2414, vesa.m.maatta@gmail.com

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content