Porvarillisen työn arkisto
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa

Julkaistu:

Nykyi­sen arkis­ton­joh­ta­jan jäädessä eläk­keelle Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa.

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto on Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen keskusar­kisto, joka kerää ja tallen­taa konser­va­tii­vi­sen yhteis­kun­nal­li­sen toimin­nan ja porva­ril­li­sen työn tulok­sena synty­viä eri muotoi­sia asia­kir­joja. Niitä järjes­te­tään, digi­toi­daan ja tarjo­taan tutki­joi­den ja tarvit­si­joi­den käyt­töön, myös Virtu­aa­li­ti­lassa.

Edel­ly­tyk­senä johta­jaksi valit­ta­valta on arkis­to­sää­tiön sääde­kir­jan toiminta-ajatuk­sen ymmär­tä­mi­nen, korkea­kou­lu­tut­kinto, histo­ria­tie­toi­suus, arkis­to­toi­meen pereh­ty­mi­nen, kohtuul­li­nen atk-osaa­mi­nen ja kyky itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn.

Yhtey­de­no­tot: säätiön puheen­joh­taja Vesa Määttä, p. 040 505 2414, vesa.m.maatta@gmail.com

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on

21.4.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista. Arvos­tamme erityi­sesti ympä­­ristö- ja ener­gia­po­li­tii­kan sekä maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kan tunte­musta,

9.3.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa sosi­aali- ja terveys­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa 22.3.2021-31.12.2021 väli­seksi ajaksi

Asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista ja niiden valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan sekä tasa-arvo­­ky­­sy­­mys­­ten