Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa

Julkaistu: 09.04.2019

Nykyi­sen arkis­ton­joh­ta­jan jäädessä eläk­keelle Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa.

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto on Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen keskusar­kisto, joka kerää ja tallen­taa konser­va­tii­vi­sen yhteis­kun­nal­li­sen toimin­nan ja porva­ril­li­sen työn tulok­sena synty­viä eri muotoi­sia asia­kir­joja. Niitä järjes­te­tään, digi­toi­daan ja tarjo­taan tutki­joi­den ja tarvit­si­joi­den käyt­töön, myös Virtu­aa­li­ti­lassa.

Edel­ly­tyk­senä johta­jaksi valit­ta­valta on arkis­to­sää­tiön sääde­kir­jan toiminta-ajatuk­sen ymmär­tä­mi­nen, korkea­kou­lu­tut­kinto, histo­ria­tie­toi­suus, arkis­to­toi­meen pereh­ty­mi­nen, kohtuul­li­nen atk-osaa­mi­nen ja kyky itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn.

Yhtey­de­no­tot: säätiön puheen­joh­taja Vesa Määttä, p. 040 505 2414, vesa.m.maatta@gmail.com