Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Porvarillisen työn arkisto
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa

Julkaistu:

Nykyi­sen arkis­ton­joh­ta­jan jäädessä eläk­keelle Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa.

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto on Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen keskusar­kisto, joka kerää ja tallen­taa konser­va­tii­vi­sen yhteis­kun­nal­li­sen toimin­nan ja porva­ril­li­sen työn tulok­sena synty­viä eri muotoi­sia asia­kir­joja. Niitä järjes­te­tään, digi­toi­daan ja tarjo­taan tutki­joi­den ja tarvit­si­joi­den käyt­töön, myös Virtu­aa­li­ti­lassa.

Edel­ly­tyk­senä johta­jaksi valit­ta­valta on arkis­to­sää­tiön sääde­kir­jan toiminta-ajatuk­sen ymmär­tä­mi­nen, korkea­kou­lu­tut­kinto, histo­ria­tie­toi­suus, arkis­to­toi­meen pereh­ty­mi­nen, kohtuul­li­nen atk-osaa­mi­nen ja kyky itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn.

Yhtey­de­no­tot: säätiön puheen­joh­taja Vesa Määttä, p. 040 505 2414, vesa.m.maatta@gmail.com

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vero­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Vero­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­po­li­tii­kan valmis­te­lusta ja seuran­nasta yhdessä edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan kanssa. Arvos­tamme erityi­sesti

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

Skip to content