Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Podcast / Poikkeusajan podcast // Viimeinen jakso: Vieraana Henri Alén

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Viimei­nen jakso: Vieraana Henri Alén

Julkaistu:

Poik­keus­a­jan podcas­tin viimei­nen jakso on nyt kuun­nel­ta­vissa!

Ympyrä sulkeu­tuu, kun jo ensim­mäi­sessä jaksossa maalis­kuussa 2020 vierail­lut ravin­to­lay­rit­täjä Henri Alén on jälleen Lotta Backlun­din haas­ta­tel­ta­vana.

Miten ravin­to­lat ovat selvin­neet rankasta korona-ajasta? Mitä olisi pitä­nyt tehdä toisin alan tilan­teen helpot­ta­mi­seksi? Onko esimer­kiksi annis­ke­lun aika­ra­joi­tuk­sissa ollut mitään järkeä? Entä jääkö tästä kaikesta käteen mitään hyvää?

Kuun­tele jakso tästä!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.5.2021

Specia­lavs­nitt: Borg­mäs­tar­podcast

Hur borde Helsing­fors utvecklas? Lyssna på vad Samlings­par­tiets borg­mäs­tar­kan­di­dat Juhana Vartiai­nen säger i Lotta Backlunds intervju.

6.4.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Valoa koro­na­tun­ne­lin päässä

Milloin pääsee taas konsert­tiin tai ravin­to­laan? Missä järjes­tyk­sessä yhteis­kun­nan tärkeitä toimin­toja voidaan avata? Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten

5.3.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Jokai­sella lapsella pitää olla mahdol­li­suu­det mihin vain

Suoma­lai­nen koulu on pape­rilla hyvä, mutta todel­li­suu­dessa se on vielä parempi. Miten pidämme sen sellai­sena myös jatkossa? Miten puolue­sih­tee­rin perheessä