Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Podcast / Poikkeusajan podcast // Valoa koronatunnelin päässä

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Valoa koro­na­tun­ne­lin päässä

Julkaistu:

Milloin pääsee taas konsert­tiin tai ravin­to­laan? Missä järjes­tyk­sessä yhteis­kun­nan tärkeitä toimin­toja voidaan avata?

Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten akuu­tista krii­sistä pääs­tään eteen­päin. Tämä näkymä sisäl­tää konkreet­ti­sen tiedon siitä, koska koko aikuis­väestö on roko­tettu ja milloin rajoit­teita pääs­tään purka­maan.

Kokoo­mus on esitel­lyt oman keskus­te­lu­na­vauk­sensa Suomen exit-stra­te­giaksi. Puheen­joh­taja Petteri Orpo on Lotta Backlun­din vieraana keskus­te­le­massa avauk­sesta – kuun­tele jakso!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.6.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Viimei­nen jakso: Vieraana Henri Alén

Poik­keus­a­jan podcas­tin viimei­nen jakso on nyt kuun­nel­ta­vissa! Ympyrä sulkeu­tuu, kun jo ensim­mäi­sessä jaksossa maalis­kuussa 2020 vierail­lut ravin­to­lay­rit­täjä Henri Alén on

25.5.2021

Specia­lavs­nitt: Borg­mäs­tar­podcast

Hur borde Helsing­fors utvecklas? Lyssna på vad Samlings­par­tiets borg­mäs­tar­kan­di­dat Juhana Vartiai­nen säger i Lotta Backlunds intervju.

5.3.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Jokai­sella lapsella pitää olla mahdol­li­suu­det mihin vain

Suoma­lai­nen koulu on pape­rilla hyvä, mutta todel­li­suu­dessa se on vielä parempi. Miten pidämme sen sellai­sena myös jatkossa? Miten puolue­sih­tee­rin perheessä