Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Podcast / Poikkeusajan podcast // Valoa koronatunnelin päässä

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Valoa koro­na­tun­ne­lin päässä

Julkaistu:

Milloin pääsee taas konsert­tiin tai ravin­to­laan? Missä järjes­tyk­sessä yhteis­kun­nan tärkeitä toimin­toja voidaan avata?

Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten akuu­tista krii­sistä pääs­tään eteen­päin. Tämä näkymä sisäl­tää konkreet­ti­sen tiedon siitä, koska koko aikuis­väestö on roko­tettu ja milloin rajoit­teita pääs­tään purka­maan.

Kokoo­mus on esitel­lyt oman keskus­te­lu­na­vauk­sensa Suomen exit-stra­te­giaksi. Puheen­joh­taja Petteri Orpo on Lotta Backlun­din vieraana keskus­te­le­massa avauk­sesta – kuun­tele jakso!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.3.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Jokai­sella lapsella pitää olla mahdol­li­suu­det mihin vain

Suoma­lai­nen koulu on pape­rilla hyvä, mutta todel­li­suu­dessa se on vielä parempi. Miten pidämme sen sellai­sena myös jatkossa? Miten puolue­sih­tee­rin perheessä

26.2.2021

Poik­keus­a­jan podcast /​/​ Kohti kunta­vaa­leja: Kunnan pitää olla yrityk­sille mahdol­lis­taja, ei estäjä

Kunnan elin­voima ei synny keskus­hal­lin­nossa, vaan se lähtee paikal­li­sista yrityk­sistä ja yhdis­tyk­sistä – ihmis­ten omasta teke­mi­sestä. Millä tavoin varmis­tamme sen,

7.10.2020

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 20 /​/​ Stadi vs. bönde, mukana Heikki Autto ja Elina Lepo­mäki

Stadi vs. bönde. Laitoimme pääkau­pun­gin ja maaseu­dun vastak­kain – vieraina Heikki Autto (bönde) ja Elina Lepo­mäki (Stadi). Mitä on alue­po­li­tiikka