Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: Suomessa on otettava käyttöön yrittäjyystavoite

Petteri Orpo: Suomessa on otet­tava käyt­töön yrit­tä­jyys­ta­voite

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­tää, että Suomessa otetaan käyt­töön yrit­tä­jyys­ta­voite. Yrit­tä­jyys­ta­voite tarkoit­taisi sitä, että poli­tiik­kaa ohjaa­vaksi tavoit­teeksi otet­tai­siin yritys­ten määrän ja koon kasvu. Orpon mukaan tavoite ohjaisi teke­mään talous­kas­vua ja yrit­tä­jyyttä tuke­vaa poli­tiik­kaa.

”Suomen nousu koro­nan aiheut­ta­masta suosta ei onnistu ilman yrit­tä­jiä. Esitämme, että Suomen on otet­tava työl­li­syys­ta­voit­teen rinnalle yrit­tä­jyys­ta­voite. Me tarvit­semme Suomeen lisää yrit­tä­jiä ja yritys­ten kasvua”, Orpo sanoo.

”Meillä on nyt noin 90 000 työl­lis­tä­vää yrit­tä­jää ja 20 000 pientä ja keski­suurta yritystä. Hyvä yrit­tä­jyys­ta­voite Suomelle olisi 100 000 työl­lis­tä­vää yrit­tä­jää ja 25 000 pk-yrit­tä­jää vuoteen 2025 mennessä. Tällöin halli­tuk­sessa joudut­tai­siin aidosti pohti­maan sitä, miten yrit­tä­jyy­destä saadaan entistä houkut­te­le­vam­paa ja miten yrityk­siä kannus­te­taan kasvuun”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan puoli­vä­li­rii­hessä on lope­tet­tava taloutta vahvis­ta­vien päätös­ten lykki­mi­nen eteen­päin. Kokoo­muk­sen mukaan on vält­tä­mä­töntä tehdä työl­li­syys­toi­mia, jotka vahvis­ta­vat julkista taloutta.

”Meillä talous­kasvu on ollut vaimeaa kohta jo 15 vuotta. Ei sääs­tö­lis­toja tai niuk­kuutta jaeta piruut­taan, vaan yksin­ker­tai­sesti siksi, että enää ei ole samalla tavalla sitä, mistä jakaa. Jos haluamme jättää tule­ville suku­pol­ville edes nykyi­sen laajui­set hyvin­voin­ti­pal­ve­lut, on perus­tuk­set saatava kuntoon nyt”, Orpo sanoo.

”Keskusta on luvan­nut päätök­siä 20 000 – 30 000 työl­li­sestä. Jos olisin keskus­tan puheen­joh­taja, en kehtaisi tulla ulos kehys­rii­hestä ilman tätä määrää julkista taloutta vahvis­ta­via työl­li­syys­pää­tök­siä”, sanoo Orpo.

Orpon mukaan koro­na­krii­siä ei saa maksat­taa yrit­tä­jien vero­tusta kiris­tä­mällä.

”Halli­tuk­sen on myös annet­tava yrit­tä­jille lupaus siitä, ettei se maksata krii­siä yrit­tä­jien vero­tusta kiris­tä­mällä. Suomessa vero­tusta ei yksin­ker­tai­sesti voi enää kiris­tää, sillä sen taso on jo nyt maail­man korkeim­pia”, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi