Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: Suomessa on otet­tava käyt­töön yrit­tä­jyys­ta­voite

Petteri Orpo: Suomessa on otet­tava käyt­töön yrit­tä­jyys­ta­voite

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­tää, että Suomessa otetaan käyt­töön yrit­tä­jyys­ta­voite. Yrit­tä­jyys­ta­voite tarkoit­taisi sitä, että poli­tiik­kaa ohjaa­vaksi tavoit­teeksi otet­tai­siin yritys­ten määrän ja koon kasvu. Orpon mukaan tavoite ohjaisi teke­mään talous­kas­vua ja yrit­tä­jyyttä tuke­vaa poli­tiik­kaa.

”Suomen nousu koro­nan aiheut­ta­masta suosta ei onnistu ilman yrit­tä­jiä. Esitämme, että Suomen on otet­tava työl­li­syys­ta­voit­teen rinnalle yrit­tä­jyys­ta­voite. Me tarvit­semme Suomeen lisää yrit­tä­jiä ja yritys­ten kasvua”, Orpo sanoo.

”Meillä on nyt noin 90 000 työl­lis­tä­vää yrit­tä­jää ja 20 000 pientä ja keski­suurta yritystä. Hyvä yrit­tä­jyys­ta­voite Suomelle olisi 100 000 työl­lis­tä­vää yrit­tä­jää ja 25 000 pk-yrit­tä­jää vuoteen 2025 mennessä. Tällöin halli­tuk­sessa joudut­tai­siin aidosti pohti­maan sitä, miten yrit­tä­jyy­destä saadaan entistä houkut­te­le­vam­paa ja miten yrityk­siä kannus­te­taan kasvuun”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan puoli­vä­li­rii­hessä on lope­tet­tava taloutta vahvis­ta­vien päätös­ten lykki­mi­nen eteen­päin. Kokoo­muk­sen mukaan on vält­tä­mä­töntä tehdä työl­li­syys­toi­mia, jotka vahvis­ta­vat julkista taloutta.

”Meillä talous­kasvu on ollut vaimeaa kohta jo 15 vuotta. Ei sääs­tö­lis­toja tai niuk­kuutta jaeta piruut­taan, vaan yksin­ker­tai­sesti siksi, että enää ei ole samalla tavalla sitä, mistä jakaa. Jos haluamme jättää tule­ville suku­pol­ville edes nykyi­sen laajui­set hyvin­voin­ti­pal­ve­lut, on perus­tuk­set saatava kuntoon nyt”, Orpo sanoo.

”Keskusta on luvan­nut päätök­siä 20 000 – 30 000 työl­li­sestä. Jos olisin keskus­tan puheen­joh­taja, en kehtaisi tulla ulos kehys­rii­hestä ilman tätä määrää julkista taloutta vahvis­ta­via työl­li­syys­pää­tök­siä”, sanoo Orpo.

Orpon mukaan koro­na­krii­siä ei saa maksat­taa yrit­tä­jien vero­tusta kiris­tä­mällä.

”Halli­tuk­sen on myös annet­tava yrit­tä­jille lupaus siitä, ettei se maksata krii­siä yrit­tä­jien vero­tusta kiris­tä­mällä. Suomessa vero­tusta ei yksin­ker­tai­sesti voi enää kiris­tää, sillä sen taso on jo nyt maail­man korkeim­pia”, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content