Petteri Orpo: Parem­paa Euroop­paa ei raken­neta voimilla, jotka halua­vat hajot­taa EU:ta

Julkaistu: 11.05.2019

EU-parla­mentti tarvit­see nyt Eurooppa-myön­tei­siä päät­tä­jiä, sillä parem­paa Euroop­paa ei raken­neta niillä voimilla, jotka halua­vat hajot­taa unio­nia, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Helsin­gin Narink­ka­to­rilla lauan­taina puhu­nut Orpo korosti euro­vaa­lien tärkeyttä. Nyt pääte­tään Euroo­pan unio­nin suunta seuraa­vaksi viideksi vuodeksi.

”Näistä vaaleista pitää ja saa olla innos­tu­nut, sillä niiden tulos vaikut­taa jokai­sen meistä arkeen. EU:ta haas­te­taan nyt joka suun­nasta. Popu­lis­tit hajot­ta­vat ja luovat kaaosta, mutta eivät tarjoa oikeita ratkai­suja”, Orpo sanoo.

Orpo painot­taa, että EU:n hajaan­tu­mi­nen olisi Suomelle haital­lista.

”EU:n vertaa­mi­nen natsi-Saksan tai Neuvos­to­lii­ton kaltai­siin sorto­val­tioi­hin on väärin. Niin teke­mällä osoit­taa vain oman näkö­alat­to­muu­tensa. Ja tulee vahin­goit­ta­neeksi Suomea.”

Orpon mielestä EU:n pitää olla suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa. Hänestä jäsen­mai­den yhteis­työtä pitäisi syven­tää ilmas­to­toi­missa, maahan­muu­ton hallin­nassa, turval­li­suu­dessa, puolus­tuk­sessa ja tutki­muk­sessa. Erityi­sesti hybridi- ja kybe­ruh­kien torjun­nassa vain kansal­li­sen kyvyn kasvat­ta­mi­nen ei Orposta ole järke­vää.

EU-jäse­nyys on vaikut­ta­nut myön­tei­sesti suoma­lais­ten arkeen. Yhtei­nen valuutta on helpot­ta­nut matkus­ta­mista ja kaup­paa EU-alueella. Kymme­net tuhan­net suoma­lais­opis­ke­li­jat ovat olleet mukana vilk­kaassa opis­ke­li­ja­vaih­dossa. Myös esimer­kiksi asun­to­lai­no­jen korot ovat pysy­neet maltil­li­sina.

Orpo muis­tut­taa, että ennen kaik­kea EU on kuiten­kin rauhan ja vakau­den projekti. Ihmi­soi­keuk­sien, demo­kra­tian ja oikeus­val­tion puolus­ta­mi­nen Euroo­passa ja maail­massa on EU:n tärkein tehtävä.

”Kokoo­muk­selle EU-jäse­nyys on valinta kuulua länteen ja puolus­taa sen arvoja. Myös EU-parla­men­tissa olemme tehneet ja teemme vastuul­lista poli­tiik­kaa. Uskomme Euroop­paan”, Orpo sanoo.

Lisä­tie­dot:
Elisa Tarkiai­nen p. 040 077 4789