Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: Parem­paa Euroop­paa ei raken­neta voimilla, jotka halua­vat hajot­taa EU:ta

Petteri Orpo: Parem­paa Euroop­paa ei raken­neta voimilla, jotka halua­vat hajot­taa EU:ta

Julkaistu:

EU-parla­mentti tarvit­see nyt Eurooppa-myön­tei­siä päät­tä­jiä, sillä parem­paa Euroop­paa ei raken­neta niillä voimilla, jotka halua­vat hajot­taa unio­nia, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Helsin­gin Narink­ka­to­rilla lauan­taina puhu­nut Orpo korosti euro­vaa­lien tärkeyttä. Nyt pääte­tään Euroo­pan unio­nin suunta seuraa­vaksi viideksi vuodeksi.

”Näistä vaaleista pitää ja saa olla innos­tu­nut, sillä niiden tulos vaikut­taa jokai­sen meistä arkeen. EU:ta haas­te­taan nyt joka suun­nasta. Popu­lis­tit hajot­ta­vat ja luovat kaaosta, mutta eivät tarjoa oikeita ratkai­suja”, Orpo sanoo.

Orpo painot­taa, että EU:n hajaan­tu­mi­nen olisi Suomelle haital­lista.

”EU:n vertaa­mi­nen natsi-Saksan tai Neuvos­to­lii­ton kaltai­siin sorto­val­tioi­hin on väärin. Niin teke­mällä osoit­taa vain oman näkö­alat­to­muu­tensa. Ja tulee vahin­goit­ta­neeksi Suomea.”

Orpon mielestä EU:n pitää olla suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa. Hänestä jäsen­mai­den yhteis­työtä pitäisi syven­tää ilmas­to­toi­missa, maahan­muu­ton hallin­nassa, turval­li­suu­dessa, puolus­tuk­sessa ja tutki­muk­sessa. Erityi­sesti hybridi- ja kybe­ruh­kien torjun­nassa vain kansal­li­sen kyvyn kasvat­ta­mi­nen ei Orposta ole järke­vää.

EU-jäse­nyys on vaikut­ta­nut myön­tei­sesti suoma­lais­ten arkeen. Yhtei­nen valuutta on helpot­ta­nut matkus­ta­mista ja kaup­paa EU-alueella. Kymme­net tuhan­net suoma­lais­opis­ke­li­jat ovat olleet mukana vilk­kaassa opis­ke­li­ja­vaih­dossa. Myös esimer­kiksi asun­to­lai­no­jen korot ovat pysy­neet maltil­li­sina.

Orpo muis­tut­taa, että ennen kaik­kea EU on kuiten­kin rauhan ja vakau­den projekti. Ihmi­soi­keuk­sien, demo­kra­tian ja oikeus­val­tion puolus­ta­mi­nen Euroo­passa ja maail­massa on EU:n tärkein tehtävä.

”Kokoo­muk­selle EU-jäse­nyys on valinta kuulua länteen ja puolus­taa sen arvoja. Myös EU-parla­men­tissa olemme tehneet ja teemme vastuul­lista poli­tiik­kaa. Uskomme Euroop­paan”, Orpo sanoo.

Lisä­tie­dot:
Elisa Tarkiai­nen p. 040 077 4789

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content