Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: Parem­paa Euroop­paa ei raken­neta voimilla, jotka halua­vat hajot­taa EU:ta

Petteri Orpo: Parem­paa Euroop­paa ei raken­neta voimilla, jotka halua­vat hajot­taa EU:ta

Julkaistu:

EU-parla­mentti tarvit­see nyt Eurooppa-myön­tei­siä päät­tä­jiä, sillä parem­paa Euroop­paa ei raken­neta niillä voimilla, jotka halua­vat hajot­taa unio­nia, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

Helsin­gin Narink­ka­to­rilla lauan­taina puhu­nut Orpo korosti euro­vaa­lien tärkeyttä. Nyt pääte­tään Euroo­pan unio­nin suunta seuraa­vaksi viideksi vuodeksi.

”Näistä vaaleista pitää ja saa olla innos­tu­nut, sillä niiden tulos vaikut­taa jokai­sen meistä arkeen. EU:ta haas­te­taan nyt joka suun­nasta. Popu­lis­tit hajot­ta­vat ja luovat kaaosta, mutta eivät tarjoa oikeita ratkai­suja”, Orpo sanoo.

Orpo painot­taa, että EU:n hajaan­tu­mi­nen olisi Suomelle haital­lista.

”EU:n vertaa­mi­nen natsi-Saksan tai Neuvos­to­lii­ton kaltai­siin sorto­val­tioi­hin on väärin. Niin teke­mällä osoit­taa vain oman näkö­alat­to­muu­tensa. Ja tulee vahin­goit­ta­neeksi Suomea.”

Orpon mielestä EU:n pitää olla suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa. Hänestä jäsen­mai­den yhteis­työtä pitäisi syven­tää ilmas­to­toi­missa, maahan­muu­ton hallin­nassa, turval­li­suu­dessa, puolus­tuk­sessa ja tutki­muk­sessa. Erityi­sesti hybridi- ja kybe­ruh­kien torjun­nassa vain kansal­li­sen kyvyn kasvat­ta­mi­nen ei Orposta ole järke­vää.

EU-jäse­nyys on vaikut­ta­nut myön­tei­sesti suoma­lais­ten arkeen. Yhtei­nen valuutta on helpot­ta­nut matkus­ta­mista ja kaup­paa EU-alueella. Kymme­net tuhan­net suoma­lais­opis­ke­li­jat ovat olleet mukana vilk­kaassa opis­ke­li­ja­vaih­dossa. Myös esimer­kiksi asun­to­lai­no­jen korot ovat pysy­neet maltil­li­sina.

Orpo muis­tut­taa, että ennen kaik­kea EU on kuiten­kin rauhan ja vakau­den projekti. Ihmi­soi­keuk­sien, demo­kra­tian ja oikeus­val­tion puolus­ta­mi­nen Euroo­passa ja maail­massa on EU:n tärkein tehtävä.

”Kokoo­muk­selle EU-jäse­nyys on valinta kuulua länteen ja puolus­taa sen arvoja. Myös EU-parla­men­tissa olemme tehneet ja teemme vastuul­lista poli­tiik­kaa. Uskomme Euroop­paan”, Orpo sanoo.

Lisä­tie­dot:
Elisa Tarkiai­nen p. 040 077 4789

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

6.3.2024

Euroo­pan kansan­puo­lu­een euro­vaa­lioh­jel­maan Suomelle tärkeitä tavoit­teita

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) euro­vaa­lioh­jel­maan on tulossa useita Suomelle tärkeitä tavoit­teita, muun muassa raja­tur­val­li­suu­desta ja Itä-Suomen kaltais­ten aluei­den tuke­mi­sesta. Ohjel­masta päät­tävä

Skip to content