Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP

Petteri Orpo: Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP

Julkaistu:

Mr. Petteri Orpo, Leader of Kansal­li­nen Kokoo­mus – the Natio­nal Coali­tion Party in Finland, has sent a letter to the Presi­dent of Euro­pean People’s Party propo­sing to exclude Fidesz – the Hunga­rian Civic Alliance from the Euro­pean People’s Party.

EPP is the leading poli­tical force in Europe stri­ving for Euro­pean inte­gra­tion. EPP’s common core values are the dignity of human life, free­dom and respon­si­bi­lity, equa­lity and justice, truth, soli­da­rity and subsi­dia­rity. Without a strong civil society or a stron­ger Euro­pean Union, the EPP’s core values cannot be imple­men­ted.

- Fidesz has gone too far. There are reaso­nable, serious grounds to conclude that Fidesz is in breach of EPP values and principles. That is why Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP.

The exclusion of a member may only be deci­ded by the Euro­pean People’s Party Poli­tical Assembly. A propo­sal for the exclusion of a member may only be submit­ted by the EPP Presi­dency, or seven Ordi­nary or Associa­ted Member Parties from five diffe­rent count­ries. Next Poli­tical Assembly will take place in Brus­sels on 20 March 2019.

For more infor­ma­tion, please contact Ms. Elisa Tarkiai­nen, +358 400 774 789.

************

Petteri Orpo: Kokoo­mus esit­tää Fideszin erot­ta­mista EPP:stä

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on lähet­tä­nyt Euroo­pan kansan­puo­lu­een puheen­joh­ta­jalle kirjeen, jossa hän esit­tää unka­ri­lai­sen Fideszin erot­ta­mista Euroo­pan kansan­puo­lu­eesta.

Euroo­pan kansan­puo­lue on Euroo­pan johtava poliit­ti­nen puolue ja euroop­pa­lai­sen inte­graa­tion puolesta puhuja. EPP:n perus­ar­voja ovat jaka­ma­ton ihmi­sarvo, vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja oikeu­den­mu­kai­suus, totuus, soli­daa­ri­suus ja lähei­syys­pe­ri­aate. Ilman vahvaa kansa­lai­syh­teis­kun­taa tai vahvem­paa Euroo­pan unio­nia, EPP:n perus­ar­vot eivät voi toteu­tua.

- Fidesz on mennyt liian pitkälle. On vaka­vat perus­teet olet­taa, että Fidesz rikkoo Euroo­pan kansan­puo­lu­een arvoja ja peri­aat­teita. Siksi Kokoo­mus esit­tää Fideszin erot­ta­mista EPP:stä.

Euroo­pan kansan­puo­lu­eesta erot­ta­mi­sesta voi päät­tää vain Euroo­pan kansan­puo­lu­een puolue­val­tuusto. Esityk­sen jäse­nen erot­ta­mi­sesta voi tehdä EPP:n puheen­joh­ta­jisto tai seit­se­män jäsen­puo­luetta viidestä eri maasta. Seuraava EPP:n puolue­val­tuusto kokoon­tuu Brys­se­lissä 20. maalis­kuuta 2019.

Lisä­tie­dot: Elisa Tarkiai­nen, puh. 0400 774 789

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.4.2021

Kokoo­mus julkaisi näke­myk­sensä 2020-luvun talous­po­li­tii­kasta ja puoli­vä­li­rii­hestä tarvit­ta­vista päätök­sistä

Kokoo­mus julkaisi esityk­sensä Suomen 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi sekä näke­myk­sensä puoli­vä­li­rii­hestä tarvit­ta­vista päätök­sistä. Kokoo­muk­sen mielestä Suomen talous­po­li­tiikka tarvit­see työl­li­syys­ta­voit­teen rinnalle yrit­tä­jyys­ta­voit­teen, vauras­tu­mis­ta­voit­teen

30.3.2021

Kokoo­muk­sen Orpo: Koro­na­krii­siä on johdet­tava enna­koi­vasti – kokoo­mus julkaisi keskus­te­lu­na­vauk­sen koro­nan exit-linjauk­seksi

Kokoo­mus julkaisi oman keskus­te­lu­na­vauk­sensa koro­nan exit-linjauk­­seksi. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo painotti enna­koi­van johta­mi­sen merki­tystä keinona päästä eteen­päin koro­na­krii­sistä. ”Halli­tuk­selta puut­tuu koko­nais­kuva koro­nan

20.3.2021

Petteri Orpo: Suomessa on otet­tava käyt­töön yrit­tä­jyys­ta­voite

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­tää, että Suomessa otetaan käyt­töön yrit­tä­jyys­ta­voite. Yrit­tä­jyys­ta­voite tarkoit­taisi sitä, että poli­tiik­kaa ohjaa­vaksi tavoit­teeksi otet­tai­siin yritys­ten määrän