Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP

Petteri Orpo: Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP

Julkaistu:

Mr. Petteri Orpo, Leader of Kansal­li­nen Kokoo­mus – the Natio­nal Coali­tion Party in Finland, has sent a letter to the Presi­dent of Euro­pean People’s Party propo­sing to exclude Fidesz – the Hunga­rian Civic Alliance from the Euro­pean People’s Party.

EPP is the leading poli­tical force in Europe stri­ving for Euro­pean inte­gra­tion. EPP’s common core values are the dignity of human life, free­dom and respon­si­bi­lity, equa­lity and justice, truth, soli­da­rity and subsi­dia­rity. Without a strong civil society or a stron­ger Euro­pean Union, the EPP’s core values cannot be imple­men­ted.

- Fidesz has gone too far. There are reaso­nable, serious grounds to conclude that Fidesz is in breach of EPP values and principles. That is why Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP.

The exclusion of a member may only be deci­ded by the Euro­pean People’s Party Poli­tical Assembly. A propo­sal for the exclusion of a member may only be submit­ted by the EPP Presi­dency, or seven Ordi­nary or Associa­ted Member Parties from five diffe­rent count­ries. Next Poli­tical Assembly will take place in Brus­sels on 20 March 2019.

For more infor­ma­tion, please contact Ms. Elisa Tarkiai­nen, +358 400 774 789.

************

Petteri Orpo: Kokoo­mus esit­tää Fideszin erot­ta­mista EPP:stä

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on lähet­tä­nyt Euroo­pan kansan­puo­lu­een puheen­joh­ta­jalle kirjeen, jossa hän esit­tää unka­ri­lai­sen Fideszin erot­ta­mista Euroo­pan kansan­puo­lu­eesta.

Euroo­pan kansan­puo­lue on Euroo­pan johtava poliit­ti­nen puolue ja euroop­pa­lai­sen inte­graa­tion puolesta puhuja. EPP:n perus­ar­voja ovat jaka­ma­ton ihmi­sarvo, vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja oikeu­den­mu­kai­suus, totuus, soli­daa­ri­suus ja lähei­syys­pe­ri­aate. Ilman vahvaa kansa­lai­syh­teis­kun­taa tai vahvem­paa Euroo­pan unio­nia, EPP:n perus­ar­vot eivät voi toteu­tua.

- Fidesz on mennyt liian pitkälle. On vaka­vat perus­teet olet­taa, että Fidesz rikkoo Euroo­pan kansan­puo­lu­een arvoja ja peri­aat­teita. Siksi Kokoo­mus esit­tää Fideszin erot­ta­mista EPP:stä.

Euroo­pan kansan­puo­lu­eesta erot­ta­mi­sesta voi päät­tää vain Euroo­pan kansan­puo­lu­een puolue­val­tuusto. Esityk­sen jäse­nen erot­ta­mi­sesta voi tehdä EPP:n puheen­joh­ta­jisto tai seit­se­män jäsen­puo­luetta viidestä eri maasta. Seuraava EPP:n puolue­val­tuusto kokoon­tuu Brys­se­lissä 20. maalis­kuuta 2019.

Lisä­tie­dot: Elisa Tarkiai­nen, puh. 0400 774 789

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

Skip to content