Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP

Petteri Orpo: Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP

Julkaistu:

Mr. Petteri Orpo, Leader of Kansal­li­nen Kokoo­mus – the Natio­nal Coali­tion Party in Finland, has sent a letter to the Presi­dent of Euro­pean People’s Party propo­sing to exclude Fidesz – the Hunga­rian Civic Alliance from the Euro­pean People’s Party.

EPP is the leading poli­tical force in Europe stri­ving for Euro­pean inte­gra­tion. EPP’s common core values are the dignity of human life, free­dom and respon­si­bi­lity, equa­lity and justice, truth, soli­da­rity and subsi­dia­rity. Without a strong civil society or a stron­ger Euro­pean Union, the EPP’s core values cannot be imple­men­ted.

- Fidesz has gone too far. There are reaso­nable, serious grounds to conclude that Fidesz is in breach of EPP values and principles. That is why Kokoo­mus propo­ses to exclude Fidesz from the EPP.

The exclusion of a member may only be deci­ded by the Euro­pean People’s Party Poli­tical Assembly. A propo­sal for the exclusion of a member may only be submit­ted by the EPP Presi­dency, or seven Ordi­nary or Associa­ted Member Parties from five diffe­rent count­ries. Next Poli­tical Assembly will take place in Brus­sels on 20 March 2019.

For more infor­ma­tion, please contact Ms. Elisa Tarkiai­nen, +358 400 774 789.

************

Petteri Orpo: Kokoo­mus esit­tää Fideszin erot­ta­mista EPP:stä

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo on lähet­tä­nyt Euroo­pan kansan­puo­lu­een puheen­joh­ta­jalle kirjeen, jossa hän esit­tää unka­ri­lai­sen Fideszin erot­ta­mista Euroo­pan kansan­puo­lu­eesta.

Euroo­pan kansan­puo­lue on Euroo­pan johtava poliit­ti­nen puolue ja euroop­pa­lai­sen inte­graa­tion puolesta puhuja. EPP:n perus­ar­voja ovat jaka­ma­ton ihmi­sarvo, vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja oikeu­den­mu­kai­suus, totuus, soli­daa­ri­suus ja lähei­syys­pe­ri­aate. Ilman vahvaa kansa­lai­syh­teis­kun­taa tai vahvem­paa Euroo­pan unio­nia, EPP:n perus­ar­vot eivät voi toteu­tua.

- Fidesz on mennyt liian pitkälle. On vaka­vat perus­teet olet­taa, että Fidesz rikkoo Euroo­pan kansan­puo­lu­een arvoja ja peri­aat­teita. Siksi Kokoo­mus esit­tää Fideszin erot­ta­mista EPP:stä.

Euroo­pan kansan­puo­lu­eesta erot­ta­mi­sesta voi päät­tää vain Euroo­pan kansan­puo­lu­een puolue­val­tuusto. Esityk­sen jäse­nen erot­ta­mi­sesta voi tehdä EPP:n puheen­joh­ta­jisto tai seit­se­män jäsen­puo­luetta viidestä eri maasta. Seuraava EPP:n puolue­val­tuusto kokoon­tuu Brys­se­lissä 20. maalis­kuuta 2019.

Lisä­tie­dot: Elisa Tarkiai­nen, puh. 0400 774 789

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

15.3.2023

Kokoo­muk­sen Grahn-Laaso­nen: Raken­nus­ten pakko­re­mon­tit on pysäy­tet­tävä

Kokoo­mus vastus­taa komis­sion ehdo­tusta raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kus­di­rek­tii­viksi, joka toteu­tues­saan pakot­taisi laajoi­hin ener­gia­re­mont­tei­hin.

18.2.2023

Kokoo­muk­sen Häkkä­nen: Marin johtaa harhaan sote-vihjai­luil­laan

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­sen mielestä SDP:n Sanna Marin johtaa suoma­lai­sia harhaan vihjai­le­malla leik­kauk­sista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin. Häkkä­nen muis­tut­taa, ettei kokoo­mus

Skip to content