Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: EU:n vahvistettava varautumistaan kriiseihin

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti kokoo­muk­sen EU-tavoit­teita ja perään­kuu­lutti paluuta perus­asioi­hin.

“Meidän on huoleh­dit­tava talou­desta ja turval­li­suu­desta, sillä ilman niitä emme voi saavut­taa muita tavoit­teita. Edis­tämme EU:n stra­te­gista kilpai­lu­ky­kyä ja syven­nämme EU:n puolus­tusyh­teis­työtä, Orpo sanoo.

Orpo keskit­tyi puhees­saan muut­tu­nee­seen turval­li­suus­ti­lan­tee­seen ja ehdotti EU:lle uutta Suomen koko­nais­tur­val­li­suus­mal­liin perus­tu­vaa varau­tu­mi­su­nio­nia.

“Tavoit­teena on, että koko­nais­tur­val­li­suu­den vahvis­ta­mi­seksi määri­tel­täi­siin konkreet­ti­sia EU-tason tavoit­teita sekä unio­nille että jäsen­maille. Tule­van komis­sion tavoit­teena on oltava EU:n koko­nais­tur­val­li­suu­teen perus­tuva varau­tu­mi­su­nioni eli ‘prepa­red­ness union’, Orpo toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

6.3.2024

Euroo­pan kansan­puo­lu­een euro­vaa­lioh­jel­maan Suomelle tärkeitä tavoit­teita

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) euro­vaa­lioh­jel­maan on tulossa useita Suomelle tärkeitä tavoit­teita, muun muassa raja­tur­val­li­suu­desta ja Itä-Suomen kaltais­ten aluei­den tuke­mi­sesta. Ohjel­masta päät­tävä

Skip to content