Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Petteri Orpo: EU:n vahvistettava varautumistaan kriiseihin

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti kokoo­muk­sen EU-tavoit­teita ja perään­kuu­lutti paluuta perus­asioi­hin.

“Meidän on huoleh­dit­tava talou­desta ja turval­li­suu­desta, sillä ilman niitä emme voi saavut­taa muita tavoit­teita. Edis­tämme EU:n stra­te­gista kilpai­lu­ky­kyä ja syven­nämme EU:n puolus­tusyh­teis­työtä, Orpo sanoo.

Orpo keskit­tyi puhees­saan muut­tu­nee­seen turval­li­suus­ti­lan­tee­seen ja ehdotti EU:lle uutta Suomen koko­nais­tur­val­li­suus­mal­liin perus­tu­vaa varau­tu­mi­su­nio­nia.

“Tavoit­teena on, että koko­nais­tur­val­li­suu­den vahvis­ta­mi­seksi määri­tel­täi­siin konkreet­ti­sia EU-tason tavoit­teita sekä unio­nille että jäsen­maille. Tule­van komis­sion tavoit­teena on oltava EU:n koko­nais­tur­val­li­suu­teen perus­tuva varau­tu­mi­su­nioni eli ‘prepa­red­ness union’, Orpo toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.7.2024

Kokoo­muk­sen mepit tärkei­siin tehtä­viin euro­par­la­men­tissa

Kokoo­muk­sen mepit saivat merkit­tä­viä vastuu­teh­tä­viä. Kuvassa vasem­malta Henna Virk­ku­nen, Pekka Toveri, Mika Aaltola ja Aura Salla. Kokoo­muk­sen kesä­kuussa vali­tut neljä

17.7.2024

Puolue­ko­kouk­sen 2024 hyväk­sy­miä aloit­teita

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous järjes­tet­tiin Tampe­reella 14.-16.6.2024. Tässä koot­tuna joita­kin kiin­nos­ta­via nostoja hyväk­sy­tyistä aloit­teista. Lisäksi lopussa muutama poiminta puolue­ko­kouk­sen hyväk­sy­mistä lausu­mista. Lasten­suo­je­lua

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

Skip to content