Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Sata­kun­nan Kokoo­muk­seen?

Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Sata­kun­nan Kokoo­muk­seen?

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on sata­vuo­tias kansan­liike, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Sata­kun­nan Kokoo­muk­selle haetaan toimin­nan­joh­ta­jaa määrä­ai­kai­seen tehtä­vään 30.4.2021 saakka.

Toimin­nan­joh­ta­jan ensi­si­jai­nen työs­ken­te­ly­paikka on Sata­kun­nan Kokoo­mus ry:n piiri­toi­misto Porissa, ja tehtä­vänä on johtaa Sata­kun­nan vaali­pii­rissä kokoo­mus kunta­vaa­li­voit­toon 2021.

Toimin­nan­joh­taja vastaa kokoo­muk­sen järjestö- ja kenttätoiminnas­ta vaali­pii­rinsä alueel­la, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­hankintaa, pitää yhteyttä alueen järjes­töi­hin, tiedotusvä­lineisiin ja vi­ranomaisiin sekä koor­dinoi kokoomus­laisten luottamushenki­löi­den toimin­taa alueel­li­sissa ja kunnallisis­sa yhteis­työ­eli­missä ja johtaa piiri­toi­mis­ton toimin­taa.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maailmankatso­mus­ta, järjes­tö­toi­min­nan ja talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta yhteiskunnalli­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitystai­toa, suju­vaa tieto­tek­nii­kan, sosi­aa­li­sen median ja verk­ko­vies­tin­nän hallin­taa sekä vahvaa orga­ni­soin­ti­ky­kyä.

Eduksi laskemme tehtä­vään sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi koke­muk­sen tapah­tu­mien järjes­tä­mi­sestä ja vaali­työstä. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää ajokor­tin lisäksi hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja ja haluk­kuutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Kysy lisää ja hae

Jos arvos­tat työn­te­koa parem­man yhteis­kun­nan eteen, niin lähetä vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 17.4.2020 mennessä lotta.raty@kokoomus.fi.

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat:
Sata­kun­nan Kokoo­mus ry
puheen­joh­taja Samu Vahte­risto, 050 5428439
toimin­nan­joh­taja Antti Ahonen, puh 044 535 9400
Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:
puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko, puh. 050 342 3654
hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, puh. 050 5118293

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.4.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista. Arvos­tamme erityi­sesti ympä­­ristö- ja ener­gia­po­li­tii­kan sekä maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kan tunte­musta,

9.3.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa sosi­aali- ja terveys­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa 22.3.2021-31.12.2021 väli­seksi ajaksi

Asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista ja niiden valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan sekä tasa-arvo­­ky­­sy­­mys­­ten

24.9.2020

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa some­vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Oletko hyvä some­vies­tijä? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun ei tarvitse tuot­taa itse kaik­kia sisäl­töjä, vaan tiedät, miten jouk­kue onnis­tuu parhai­ten.