Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Sata­kun­nan Kokoo­muk­seen?

Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Sata­kun­nan Kokoo­muk­seen?

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on sata­vuo­tias kansan­liike, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Sata­kun­nan Kokoo­muk­selle haetaan toimin­nan­joh­ta­jaa määrä­ai­kai­seen tehtä­vään 30.4.2021 saakka.

Toimin­nan­joh­ta­jan ensi­si­jai­nen työs­ken­te­ly­paikka on Sata­kun­nan Kokoo­mus ry:n piiri­toi­misto Porissa, ja tehtä­vänä on johtaa Sata­kun­nan vaali­pii­rissä kokoo­mus kunta­vaa­li­voit­toon 2021.

Toimin­nan­joh­taja vastaa kokoo­muk­sen järjestö- ja kenttätoiminnas­ta vaali­pii­rinsä alueel­la, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­hankintaa, pitää yhteyttä alueen järjes­töi­hin, tiedotusvä­lineisiin ja vi­ranomaisiin sekä koor­dinoi kokoomus­laisten luottamushenki­löi­den toimin­taa alueel­li­sissa ja kunnallisis­sa yhteis­työ­eli­missä ja johtaa piiri­toi­mis­ton toimin­taa.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maailmankatso­mus­ta, järjes­tö­toi­min­nan ja talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta yhteiskunnalli­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitystai­toa, suju­vaa tieto­tek­nii­kan, sosi­aa­li­sen median ja verk­ko­vies­tin­nän hallin­taa sekä vahvaa orga­ni­soin­ti­ky­kyä.

Eduksi laskemme tehtä­vään sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi koke­muk­sen tapah­tu­mien järjes­tä­mi­sestä ja vaali­työstä. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää ajokor­tin lisäksi hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja ja haluk­kuutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Kysy lisää ja hae

Jos arvos­tat työn­te­koa parem­man yhteis­kun­nan eteen, niin lähetä vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 17.4.2020 mennessä lotta.raty@kokoomus.fi.

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat:
Sata­kun­nan Kokoo­mus ry
puheen­joh­taja Samu Vahte­risto, 050 5428439
toimin­nan­joh­taja Antti Ahonen, puh 044 535 9400
Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:
puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko, puh. 050 342 3654
hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, puh. 050 5118293

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

17.10.2023

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä.

Skip to content