Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Sata­kun­nan Kokoo­muk­seen?

Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Sata­kun­nan Kokoo­muk­seen?

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on sata­vuo­tias kansan­liike, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Sata­kun­nan Kokoo­muk­selle haetaan toimin­nan­joh­ta­jaa määrä­ai­kai­seen tehtä­vään 30.4.2021 saakka.

Toimin­nan­joh­ta­jan ensi­si­jai­nen työs­ken­te­ly­paikka on Sata­kun­nan Kokoo­mus ry:n piiri­toi­misto Porissa, ja tehtä­vänä on johtaa Sata­kun­nan vaali­pii­rissä kokoo­mus kunta­vaa­li­voit­toon 2021.

Toimin­nan­joh­taja vastaa kokoo­muk­sen järjestö- ja kenttätoiminnas­ta vaali­pii­rinsä alueel­la, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­hankintaa, pitää yhteyttä alueen järjes­töi­hin, tiedotusvä­lineisiin ja vi­ranomaisiin sekä koor­dinoi kokoomus­laisten luottamushenki­löi­den toimin­taa alueel­li­sissa ja kunnallisis­sa yhteis­työ­eli­missä ja johtaa piiri­toi­mis­ton toimin­taa.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maailmankatso­mus­ta, järjes­tö­toi­min­nan ja talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta yhteiskunnalli­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitystai­toa, suju­vaa tieto­tek­nii­kan, sosi­aa­li­sen median ja verk­ko­vies­tin­nän hallin­taa sekä vahvaa orga­ni­soin­ti­ky­kyä.

Eduksi laskemme tehtä­vään sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi koke­muk­sen tapah­tu­mien järjes­tä­mi­sestä ja vaali­työstä. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää ajokor­tin lisäksi hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja ja haluk­kuutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Kysy lisää ja hae

Jos arvos­tat työn­te­koa parem­man yhteis­kun­nan eteen, niin lähetä vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 17.4.2020 mennessä lotta.raty@kokoomus.fi.

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat:
Sata­kun­nan Kokoo­mus ry
puheen­joh­taja Samu Vahte­risto, 050 5428439
toimin­nan­joh­taja Antti Ahonen, puh 044 535 9400
Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:
puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko, puh. 050 342 3654
hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, puh. 050 5118293

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

Skip to content