Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Sata­kun­nan Kokoo­muk­seen?

Julkaistu: 31.03.2020

Kansal­li­nen Kokoo­mus on sata­vuo­tias kansan­liike, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Sata­kun­nan Kokoo­muk­selle haetaan toimin­nan­joh­ta­jaa määrä­ai­kai­seen tehtä­vään 30.4.2021 saakka.

Toimin­nan­joh­ta­jan ensi­si­jai­nen työs­ken­te­ly­paikka on Sata­kun­nan Kokoo­mus ry:n piiri­toi­misto Porissa, ja tehtä­vänä on johtaa Sata­kun­nan vaali­pii­rissä kokoo­mus kunta­vaa­li­voit­toon 2021.

Toimin­nan­joh­taja vastaa kokoo­muk­sen järjestö- ja kenttätoiminnas­ta vaali­pii­rinsä alueel­la, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­hankintaa, pitää yhteyttä alueen järjes­töi­hin, tiedotusvä­lineisiin ja vi­ranomaisiin sekä koor­dinoi kokoomus­laisten luottamushenki­löi­den toimin­taa alueel­li­sissa ja kunnallisis­sa yhteis­työ­eli­missä ja johtaa piiri­toi­mis­ton toimin­taa.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maailmankatso­mus­ta, järjes­tö­toi­min­nan ja talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta yhteiskunnalli­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitystai­toa, suju­vaa tieto­tek­nii­kan, sosi­aa­li­sen median ja verk­ko­vies­tin­nän hallin­taa sekä vahvaa orga­ni­soin­ti­ky­kyä.

Eduksi laskemme tehtä­vään sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi koke­muk­sen tapah­tu­mien järjes­tä­mi­sestä ja vaali­työstä. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää ajokor­tin lisäksi hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja ja haluk­kuutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Kysy lisää ja hae

Jos arvos­tat työn­te­koa parem­man yhteis­kun­nan eteen, niin lähetä vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 17.4.2020 mennessä lotta.raty@kokoomus.fi.

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat:
Sata­kun­nan Kokoo­mus ry
puheen­joh­taja Samu Vahte­risto, 050 5428439
toimin­nan­joh­taja Antti Ahonen, puh 044 535 9400
Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:
puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko, puh. 050 342 3654
hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, puh. 050 5118293