Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Helsin­gin kokoo­muk­seen?

Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Helsin­gin kokoo­muk­seen?

Julkaistu:

Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka haluaa tarjota ihmi­sille laajat mahdol­li­suu­det vaikut­taa yhteis­kun­nassa ja maail­massa vapau­den, sivis­tyk­sen, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon ja demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen puolesta. Sata­vuo­ti­aana kansan­liik­keenä tarjoamme työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Toimin­nan­joh­ta­jaksi Helsin­gin kokoo­muk­seen?

Toimin­nan­joh­ta­jan tehtävä on vastata kokoo­muk­sen kent­tä­toi­min­nasta ja järjes­töl­li­sestä kasvusta Helsin­gissä. Keskei­senä tehtä­vänä on johtaa kokoo­mus Helsin­gissä vaali­voit­toon kunta­vaa­leissa 2021 ja edus­kun­ta­vaa­leissa 2023. Toimin­nan­joh­taja hoitaa piiri­jär­jes­tön taloutta ja varain­hankintaa, pitää yhteyttä järjes­töi­hin, tiedotusvä­lineisiin ja vi­ranomaisiin sekä koor­dinoi kokoomus­laisten luottamushenki­löi­den toimin­taa alueel­li­sissa ja kunnallisis­sa yhteis­työ­eli­missä sekä johtaa piiri­toi­mis­ton toimin­taa. Toimin­nan­joh­ta­jan työnan­taja on Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, ja ensi­si­jai­nen työs­ken­te­ly­paikka on Helsin­gissä sijait­seva Helsin­gin kokoo­muk­sen piiri­toi­misto.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, dynaa­mi­suutta, kykyä tart­tua käytän­nön toimeen, työtä pelkää­mä­töntä asen­netta sekä tulos­ha­kui­suutta. Lisäksi toivomme järjes­tö­toi­min­nan ja talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta poli­tii­kan teke­mi­sestä ja yhteiskunnalli­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitystai­toa, suju­vaa tieto­tek­nii­kan, sosi­aa­li­sen median ja verk­ko­vies­tin­nän hallin­taa sekä vahvaa orga­ni­soin­ti­ky­kyä.

Eduksi laskemme tehtä­vään sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi koke­muk­sen tapah­tu­mien järjes­tä­mi­sestä ja vaali­työstä. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja ja haluk­kuutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Kysy lisää ja hae

Jos arvos­tat työn­te­koa parem­man Helsin­gin puolesta, niin lähetä hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen ja suosit­te­li­joi­neen 30.9.2019 mennessä osoit­tee­seen info@kokoomus.fi.

Tiedus­te­lui­hin vastaa kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko, puh. +358 50 3423 654. Lisä­tie­toja antaa myös Helsin­gin Kokoo­mus ry:n puheen­joh­taja Maarit Vieru­nen, puh. +358 46 877 3296.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

17.10.2023

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä.

Skip to content