Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Helsin­gin kokoo­muk­seen?

Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Helsin­gin kokoo­muk­seen?

Julkaistu:

Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka haluaa tarjota ihmi­sille laajat mahdol­li­suu­det vaikut­taa yhteis­kun­nassa ja maail­massa vapau­den, sivis­tyk­sen, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon ja demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen puolesta. Sata­vuo­ti­aana kansan­liik­keenä tarjoamme työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Toimin­nan­joh­ta­jaksi Helsin­gin kokoo­muk­seen?

Toimin­nan­joh­ta­jan tehtävä on vastata kokoo­muk­sen kent­tä­toi­min­nasta ja järjes­töl­li­sestä kasvusta Helsin­gissä. Keskei­senä tehtä­vänä on johtaa kokoo­mus Helsin­gissä vaali­voit­toon kunta­vaa­leissa 2021 ja edus­kun­ta­vaa­leissa 2023. Toimin­nan­joh­taja hoitaa piiri­jär­jes­tön taloutta ja varain­hankintaa, pitää yhteyttä järjes­töi­hin, tiedotusvä­lineisiin ja vi­ranomaisiin sekä koor­dinoi kokoomus­laisten luottamushenki­löi­den toimin­taa alueel­li­sissa ja kunnallisis­sa yhteis­työ­eli­missä sekä johtaa piiri­toi­mis­ton toimin­taa. Toimin­nan­joh­ta­jan työnan­taja on Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, ja ensi­si­jai­nen työs­ken­te­ly­paikka on Helsin­gissä sijait­seva Helsin­gin kokoo­muk­sen piiri­toi­misto.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, dynaa­mi­suutta, kykyä tart­tua käytän­nön toimeen, työtä pelkää­mä­töntä asen­netta sekä tulos­ha­kui­suutta. Lisäksi toivomme järjes­tö­toi­min­nan ja talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta poli­tii­kan teke­mi­sestä ja yhteiskunnalli­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitystai­toa, suju­vaa tieto­tek­nii­kan, sosi­aa­li­sen median ja verk­ko­vies­tin­nän hallin­taa sekä vahvaa orga­ni­soin­ti­ky­kyä.

Eduksi laskemme tehtä­vään sopi­van koulu­tuk­sen lisäksi koke­muk­sen tapah­tu­mien järjes­tä­mi­sestä ja vaali­työstä. Toimen hoita­mi­nen edel­lyt­tää hyviä vuoro­vai­ku­tus­tai­toja ja haluk­kuutta työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Kysy lisää ja hae

Jos arvos­tat työn­te­koa parem­man Helsin­gin puolesta, niin lähetä hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen ja suosit­te­li­joi­neen 30.9.2019 mennessä osoit­tee­seen info@kokoomus.fi.

Tiedus­te­lui­hin vastaa kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko, puh. +358 50 3423 654. Lisä­tie­toja antaa myös Helsin­gin Kokoo­mus ry:n puheen­joh­taja Maarit Vieru­nen, puh. +358 46 877 3296.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2021

Lyydia Ylönen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut ympä­ris­tö­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Lyydia Ylösen. Hän aloit­taa tehtä­vässä 1.7.2021. Ylönen on koulu­tuk­sel­taan metsän­hoi­taja (MMM) ja hänellä on

21.4.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista. Arvos­tamme erityi­sesti ympä­­ristö- ja ener­gia­po­li­tii­kan sekä maa- ja metsä­ta­lous­po­li­tii­kan tunte­musta,

9.3.2021

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa sosi­aali- ja terveys­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa 22.3.2021-31.12.2021 väli­seksi ajaksi

Asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista ja niiden valmis­te­lusta ja seuran­nasta. Arvos­tamme sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan sekä tasa-arvo­­ky­­sy­­mys­­ten