Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: Kokoomus hakee visuaalisen viestinnän osaajaa

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.

Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien käytön. Rekry­toin­nissa paino­tamme video­ker­ron­taa, mutta osaat myös ottaa valo­ku­via editoida niitä ammat­ti­mai­sesti. Hallit­set myös graa­fi­set työt kuten lehti-ilmoi­tus­ten ja esit­tei­den teke­mi­nen.

Tekni­sen osaa­mi­sen lisäksi odotamme sinulta näke­mystä ja kykyä tuot­taa vies­tin­nän vaikut­ta­vuutta lisää­viä visu­aa­li­sia sisäl­töjä. Innos­tut yhdessä ideoi­mi­sesta ja uuden kokei­le­mi­sesta – samalla työ vaatii itse­ku­ria rutii­nien suorit­ta­mi­seen ja uutis­mai­seen nope­aan tuotan­toon. Olet jouk­kue­pe­laaja ja haluat, että kokoo­mus menes­tyy.

Edel­ly­tämme hyvää ymmär­rystä vies­tin­nän ja erityi­sesti sosi­aa­li­sen median eri kana­vista ja toimi­vista sisäl­löistä. 

Osana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimiä pääset suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan erilai­sia vaali­kam­pan­joita, poliit­tista vies­tin­tää sekä tiedon visua­li­soin­tia. 

Työn luonne edel­lyt­tää jous­ta­vuutta ja valmiutta työs­ken­nellä ajoit­tain myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Työsuhde on tois­tai­seksi voimassa oleva. Työpaikka sijait­see puolue­toi­mis­tolla Helsin­gissä. Tiimi­työ­luon­teen vuoksi teki­jältä edel­ly­te­tään vahvaa läsnä­oloa toimis­tolla työai­kana.

Lähetä hake­mus, työnäyt­teet ja cv:si palk­ka­toi­vo­muk­si­neen ja suosit­te­li­joi­neen osoit­tee­seen info@kokoomus.fi.

HUOM! Jos kiin­nos­tuit, toimi pian. Täytämme paikan heti sopi­van osaa­jan löydyt­tyä. 

Lisä­tie­toja antaa Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n vies­tintä- ja yhteys­pääl­likkö Raine Ties­salo maanan­tai­sin (ma 1.4. saakka) klo 15–16, puh 050 4355 898, raine.tiessalo@kokoomus.fi
Kokoo­mus on vuonna 1918 perus­tettu poliit­ti­nen puolue ja kansan­liike, joka haluaa kehit­tää Suomea vastuul­li­sesti. Poli­tiik­kamme perus­tuu arvoi­hin – uskomme yksi­löön, vastuuseen ja vapau­teen. Haluamme raken­taa yhteis­kun­taa, jossa jokai­sella on mahdol­li­suus menes­tyä ja jossa heikoim­mista pide­tään huolta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

17.10.2023

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä.

Skip to content