Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: Kokoomus hakee somestrategia

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  

Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri kana­vista ja niissä toimi­vista sisäl­löistä. Hallit­set käytän­nön tasolla ja stra­te­gi­sesti tärkeim­mät sosi­aa­li­sen median kana­vat. Osaat muotoilla poliit­ti­sesta sisäl­löstä sosi­aa­li­sessa mediassa menes­ty­vää vies­tin­tää. Olet taitava sanan­käyt­täjä. Arvos­tamme koke­musta mainon­nasta sosi­aa­li­sessa mediassa. Ymmär­rät, miten eri kana­vien algo­rit­mit toimi­vat. Sinulla on vahva ymmär­rys siitä, miten saat erilai­set kohde­ryh­mät kiin­nos­tu­maan vies­teis­tämme.

Innos­tut yhdessä ideoi­mi­sesta ja uuden kokei­le­mi­sesta – samalla työ vaatii itse­ku­ria rutii­nien suorit­ta­mi­seen ja uutis­mai­seen nope­aan tuotan­toon. Olet jouk­kue­pe­laaja ja haluat, että kokoo­mus menes­tyy. Sinulla on näke­mystä ja visioita, haluat kehit­tää asioita ja kehit­tyä itse. 

Osana kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimiä pääset suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan erilai­sia vaali­kam­pan­joita sekä poliit­tista vies­tin­tää. Vastuul­lasi on myös poliit­ti­nen mainonta sosi­aa­li­sessa mediassa. Asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syys auttaa menes­ty­mään erilai­sissa vies­tin­nän neuvonta- ja spar­raus­teh­tä­vissä. Työn luonne edel­lyt­tää jous­ta­vuutta ja valmiutta työs­ken­nellä ajoit­tain myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Työsuhde on tois­tai­seksi voimassa oleva. Työpaikka sijait­see puolue­toi­mis­tolla Helsin­gissä. Tiimi­työ­luon­teen vuoksi teki­jältä edel­ly­te­tään vahvaa läsnä­oloa toimis­tolla työai­kana. 

Lähetä hake­mus, työnäyt­teet   (koskien esimer­kiksi toteut­ta­miasi some­mai­non­nan kampan­joita sekä sisäl­lön­tuo­tan­toa) ja cv:si palk­ka­toi­vo­muk­si­neen ja suosit­te­li­joi­neen osoit­tee­seen info@kokoomus.fi

HUOM! Jos kiin­nos­tuit, toimi pian. Täytämme paikan heti sopi­van osaa­jan löydyt­tyä.  

Lisä­tie­toja antaa Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n vies­tintä- ja yhteys­pääl­likkö Raine Ties­salo klo 16.30–17.00 puh 050 4355 898.

Kokoo­mus on vuonna 1918 perus­tettu poliit­ti­nen puolue ja kansan­liike, joka haluaa kehit­tää Suomea vastuul­li­sesti. Poli­tiik­kamme perus­tuu arvoi­hin – uskomme yksi­löön, vastuuseen ja vapau­teen. Haluamme raken­taa yhteis­kun­taa, jossa jokai­sella on mahdol­li­suus menes­tyä ja jossa heikoim­mista pide­tään huolta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content