Paikka auki: haemme edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­lik­köä

Julkaistu: 28.05.2020

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­lik­köä määrä­ai­kai­seen tehtä­vään 30.4.2023 saakka.

Edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­li­kön tehtä­vänä on vahvis­taa puolu­een stra­te­gista ajat­te­lua, tiedolla johta­mista ja suun­nit­te­lu­työtä päämää­ränä 2023 edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­mi­nen. Työn­ku­vaan kuulu­vat laajasti vaali­val­mis­tau­tu­mi­seen liit­ty­vät työt.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­te­tään kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, vahvaa näyt­töä poli­tii­kassa toimi­mi­sesta sekä toimin­taym­pä­ris­tön perus­teel­lista tunte­mista. Tehtä­vään valit­ta­valta toivomme vahvaa stra­te­gista ajat­te­lua, kykyä analy­soida ja hyödyn­tää tutki­mus­tie­toa, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitys­tai­toa sekä korkea­kou­lu­tut­kin­toa. Posi­tii­vi­suus, ener­gi­syys ja vahva näytön halu ovat edel­ly­tyk­siä työssä osal­lis­tu­mi­selle. Työ sisäl­tää ilta- ja viikon­lop­pu­työtä sekä päivys­tä­mistä.

Jos arvos­tat työn­te­koa parem­man huomi­sen eteen, niin lähetä vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 5.6.2020 mennessä osoit­tee­seen lotta.raty@kokoomus.fi.

Tiedus­te­lut: puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko p. 0503423654

Kansal­li­nen Kokoo­mus on sata­vuo­tias kansan­liike, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.