Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: haemme edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­lik­köä

Paikka auki: haemme edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­lik­köä

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­lik­köä määrä­ai­kai­seen tehtä­vään 30.4.2023 saakka.

Edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­li­kön tehtä­vänä on vahvis­taa puolu­een stra­te­gista ajat­te­lua, tiedolla johta­mista ja suun­nit­te­lu­työtä päämää­ränä 2023 edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­mi­nen. Työn­ku­vaan kuulu­vat laajasti vaali­val­mis­tau­tu­mi­seen liit­ty­vät työt.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­te­tään kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, vahvaa näyt­töä poli­tii­kassa toimi­mi­sesta sekä toimin­taym­pä­ris­tön perus­teel­lista tunte­mista. Tehtä­vään valit­ta­valta toivomme vahvaa stra­te­gista ajat­te­lua, kykyä analy­soida ja hyödyn­tää tutki­mus­tie­toa, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitys­tai­toa sekä korkea­kou­lu­tut­kin­toa. Posi­tii­vi­suus, ener­gi­syys ja vahva näytön halu ovat edel­ly­tyk­siä työssä osal­lis­tu­mi­selle. Työ sisäl­tää ilta- ja viikon­lop­pu­työtä sekä päivys­tä­mistä.

Jos arvos­tat työn­te­koa parem­man huomi­sen eteen, niin lähetä vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 5.6.2020 mennessä osoit­tee­seen lotta.raty@kokoomus.fi.

Tiedus­te­lut: puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko p. 0503423654

Kansal­li­nen Kokoo­mus on sata­vuo­tias kansan­liike, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

Skip to content