Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paikka auki: haemme edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­lik­köä

Paikka auki: haemme edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­lik­köä

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp hakee puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­lik­köä määrä­ai­kai­seen tehtä­vään 30.4.2023 saakka.

Edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­li­kön tehtä­vänä on vahvis­taa puolu­een stra­te­gista ajat­te­lua, tiedolla johta­mista ja suun­nit­te­lu­työtä päämää­ränä 2023 edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­mi­nen. Työn­ku­vaan kuulu­vat laajasti vaali­val­mis­tau­tu­mi­seen liit­ty­vät työt.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­te­tään kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, vahvaa näyt­töä poli­tii­kassa toimi­mi­sesta sekä toimin­taym­pä­ris­tön perus­teel­lista tunte­mista. Tehtä­vään valit­ta­valta toivomme vahvaa stra­te­gista ajat­te­lua, kykyä analy­soida ja hyödyn­tää tutki­mus­tie­toa, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitys­tai­toa sekä korkea­kou­lu­tut­kin­toa. Posi­tii­vi­suus, ener­gi­syys ja vahva näytön halu ovat edel­ly­tyk­siä työssä osal­lis­tu­mi­selle. Työ sisäl­tää ilta- ja viikon­lop­pu­työtä sekä päivys­tä­mistä.

Jos arvos­tat työn­te­koa parem­man huomi­sen eteen, niin lähetä vapaa­muo­toi­nen kirjal­li­nen hake­mus + cv palk­ka­toi­vo­muk­si­neen 5.6.2020 mennessä osoit­tee­seen lotta.raty@kokoomus.fi.

Tiedus­te­lut: puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko p. 0503423654

Kansal­li­nen Kokoo­mus on sata­vuo­tias kansan­liike, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

17.10.2023

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä.

Skip to content