Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Paavo Kähkö­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Paavo Kähkö­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimi vahvis­tuu vaalien alla uudella teki­jällä.

Filo­so­fian yliop­pi­las Paavo Kähkö­nen, 21, on aloit­ta­nut 26. helmi­kuuta vaalias­sis­tent­tina kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla. Hänen työn­ku­vaansa kuulu­vat moni­puo­li­set avus­ta­vat tehtä­vät tule­viin edus­kunta- ja euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin liit­tyen. Kähkö­nen opis­ke­lee Helsin­gin yliopis­tossa pääai­nee­naan rans­kan kieltä ja rans­kan­kie­listä kult­tuu­ria.

Kähkö­nen on koti­kau­pun­kinsa Joen­suun kaupun­gin­val­tuu­tettu sekä Pohjois-Karja­lan maakun­ta­val­tuu­tettu. Lisäksi hän on aktii­vi­nen järjes­tö­toi­mija ja toimi­nut aktii­vi­sesti mm. Kokoo­mus­nuo­rissa paikal­lis- ja piiri­ta­solla.

Lisä­tie­toja:

Paavo Kähkö­nen
p. 050 554 5476

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­ti­jaa

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija työs­ken­te­lee edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa. Edel­ly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan koke­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää

15.7.2024

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vero­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Vero­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erityi­sesti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­po­li­tii­kan valmis­te­lusta ja seuran­nasta yhdessä edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan kanssa. Arvos­tamme erityi­sesti

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

Skip to content