• FI
 • SV
 • MENU
  Paavo Kähkö­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin
  Twiittaa

  Paavo Kähkö­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

  Julkaistu: 26.02.2019 Rekry-uutisia

  Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­ton tiimi vahvis­tuu vaalien alla uudella teki­jällä.

  Filo­so­fian yliop­pi­las Paavo Kähkö­nen, 21, on aloit­ta­nut 26. helmi­kuuta vaalias­sis­tent­tina kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla. Hänen työn­ku­vaansa kuulu­vat moni­puo­li­set avus­ta­vat tehtä­vät tule­viin edus­kunta- ja euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin liit­tyen. Kähkö­nen opis­ke­lee Helsin­gin yliopis­tossa pääai­nee­naan rans­kan kieltä ja rans­kan­kie­listä kult­tuu­ria.

  Kähkö­nen on koti­kau­pun­kinsa Joen­suun kaupun­gin­val­tuu­tettu sekä Pohjois-Karja­lan maakun­ta­val­tuu­tettu. Lisäksi hän on aktii­vi­nen järjes­tö­toi­mija ja toimi­nut aktii­vi­sesti mm. Kokoo­mus­nuo­rissa paikal­lis- ja piiri­ta­solla.

  Lisä­tie­toja:

  Paavo Kähkö­nen
  p. 050 554 5476