Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Orpo: Tavoit­teena jättää Naton jäsen­ha­ke­mus kesä­kuussa 

Orpo: Tavoit­teena jättää Naton jäsen­ha­ke­mus kesä­kuussa 

Julkaistu:

Kokoo­mus on perus­ta­nut Ruot­sin sisar­puo­lu­eensa Mode­raat­tien kanssa yhtei­sen turval­li­suus­po­liit­ti­sen työryh­män, joka käsit­te­lee Nato-jäse­nyy­teen liit­ty­viä kysy­myk­siä.

Puoluei­den tavoit­teena on, että maat jättä­vät jäsen­ha­ke­muk­set Naton Madri­din kesä­kuun huip­pu­ko­kouk­seen mennessä. 

”Halusimme perus­taa yhtei­sen työryh­män edis­tä­mään edus­kun­nan ja Ruot­sin parla­men­tin Nato-proses­seja, jotta Suomi ja Ruotsi eteni­si­vät yhtä matkaa puolus­tus­lii­ton jäse­niksi. Tämä olisi molem­pien maiden etu. Yllä­pi­dämme jo nyt tiivistä vuoro­pu­he­lua ja jaamme tietoa keskei­sistä tapah­tu­mista Mode­raat­tien puheen­joh­ta­jan Ulf Kris­ters­so­nin kanssa”, sanoo kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo. 

Työryhmä tapaa ensim­mäi­sen kerran Tukhol­massa 6.4. kokoo­muk­sen pohjois­mais­ten sisar­puo­luei­den puheen­joh­ta­ja­ko­kouk­sen yhtey­dessä. Kokouk­seen osal­lis­tu­vat myös Norjan Høyren puheen­joh­taja Erna Solberg ja Tans­kan konser­va­tii­vi­sen kansan­puo­lu­een johtaja Søren Pape Poul­sen. 

”Tavoit­teemme on, että Suomi ja Ruotsi hake­vat Naton jäse­nyyttä mahdol­li­sim­man pian – jo Madri­din huip­pu­ko­kouk­sen yhtey­dessä kesä­kuun lopussa. Suomessa yhä useam­mat toivo­vat ripeää ja määrä­tie­toista Nato-proses­sia, ja me voimme omalta osal­tamme osoit­taa tietä myös Ruot­sille,” Orpo sanoo. 

Orpo muis­tut­taa, että Suomi tekee turval­li­suus­rat­kai­sunsa omista lähtö­koh­dis­taan. Yhteis­työstä Ruot­sin kanssa olisi kuiten­kin merkit­tä­vää hyötyä. 

”On maidemme etu kulkea tässä kysy­myk­sessä yhtä matkaa, ja siksi molem­pien parla­ment­tien Nato-myön­tei­sim­pien puoluei­den tiivis yhteis­työ on ensiar­voi­sen tärkeää. Paino­tan sitä, että Suomen on tehtävä ratkai­sunsa omaa turval­li­suut­taan painot­taen emmekä voi sitoa ratkai­suamme muihin. On toki selvää, että yhdessä Ruot­sin kanssa olemme kiin­nos­tava kump­pani Naton silmissä ja tällöin yhteistä säveltä kannat­taa hakea”, Orpo sanoo. 


Lisä­tie­toja:

Puolue­joh­don erityi­sa­vus­taja Tuomas Tikka­nen
040 523 5768
tuomas.tikkanen@kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

6.3.2024

Euroo­pan kansan­puo­lu­een euro­vaa­lioh­jel­maan Suomelle tärkeitä tavoit­teita

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) euro­vaa­lioh­jel­maan on tulossa useita Suomelle tärkeitä tavoit­teita, muun muassa raja­tur­val­li­suu­desta ja Itä-Suomen kaltais­ten aluei­den tuke­mi­sesta. Ohjel­masta päät­tävä

Skip to content