Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Orpo: Tavoit­teena jättää Naton jäsen­ha­ke­mus kesä­kuussa 

Orpo: Tavoit­teena jättää Naton jäsen­ha­ke­mus kesä­kuussa 

Julkaistu:

Kokoo­mus on perus­ta­nut Ruot­sin sisar­puo­lu­eensa Mode­raat­tien kanssa yhtei­sen turval­li­suus­po­liit­ti­sen työryh­män, joka käsit­te­lee Nato-jäse­nyy­teen liit­ty­viä kysy­myk­siä.

Puoluei­den tavoit­teena on, että maat jättä­vät jäsen­ha­ke­muk­set Naton Madri­din kesä­kuun huip­pu­ko­kouk­seen mennessä. 

”Halusimme perus­taa yhtei­sen työryh­män edis­tä­mään edus­kun­nan ja Ruot­sin parla­men­tin Nato-proses­seja, jotta Suomi ja Ruotsi eteni­si­vät yhtä matkaa puolus­tus­lii­ton jäse­niksi. Tämä olisi molem­pien maiden etu. Yllä­pi­dämme jo nyt tiivistä vuoro­pu­he­lua ja jaamme tietoa keskei­sistä tapah­tu­mista Mode­raat­tien puheen­joh­ta­jan Ulf Kris­ters­so­nin kanssa”, sanoo kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo. 

Työryhmä tapaa ensim­mäi­sen kerran Tukhol­massa 6.4. kokoo­muk­sen pohjois­mais­ten sisar­puo­luei­den puheen­joh­ta­ja­ko­kouk­sen yhtey­dessä. Kokouk­seen osal­lis­tu­vat myös Norjan Høyren puheen­joh­taja Erna Solberg ja Tans­kan konser­va­tii­vi­sen kansan­puo­lu­een johtaja Søren Pape Poul­sen. 

”Tavoit­teemme on, että Suomi ja Ruotsi hake­vat Naton jäse­nyyttä mahdol­li­sim­man pian – jo Madri­din huip­pu­ko­kouk­sen yhtey­dessä kesä­kuun lopussa. Suomessa yhä useam­mat toivo­vat ripeää ja määrä­tie­toista Nato-proses­sia, ja me voimme omalta osal­tamme osoit­taa tietä myös Ruot­sille,” Orpo sanoo. 

Orpo muis­tut­taa, että Suomi tekee turval­li­suus­rat­kai­sunsa omista lähtö­koh­dis­taan. Yhteis­työstä Ruot­sin kanssa olisi kuiten­kin merkit­tä­vää hyötyä. 

”On maidemme etu kulkea tässä kysy­myk­sessä yhtä matkaa, ja siksi molem­pien parla­ment­tien Nato-myön­tei­sim­pien puoluei­den tiivis yhteis­työ on ensiar­voi­sen tärkeää. Paino­tan sitä, että Suomen on tehtävä ratkai­sunsa omaa turval­li­suut­taan painot­taen emmekä voi sitoa ratkai­suamme muihin. On toki selvää, että yhdessä Ruot­sin kanssa olemme kiin­nos­tava kump­pani Naton silmissä ja tällöin yhteistä säveltä kannat­taa hakea”, Orpo sanoo. 


Lisä­tie­toja:

Puolue­joh­don erityi­sa­vus­taja Tuomas Tikka­nen
040 523 5768
tuomas.tikkanen@kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content