Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Orpo ja Mykkänen: Odotamme hallitukselta lisäselvityksiä elpymispaketin ehdollisuudesta ja oikeusvaltioperiaatteen kytkemisestä EU:n rahanjakoon

Orpo ja Mykkä­nen: Odotamme halli­tuk­selta lisä­sel­vi­tyk­siä elpy­mis­pa­ke­tin ehdol­li­suu­desta ja oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mi­sestä EU:n rahan­ja­koon

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo ja kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen vaati­vat halli­tuk­selta lisä­sel­vi­tystä talous­po­li­tii­kan ehdol­li­suu­den ja oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen noudat­ta­mi­sen toteu­tu­mi­sesta EU:n elpy­mis­pa­ke­tissa ja moni­vuo­ti­sessa budje­tissa.

Petteri Orpo huomaut­taa, että samaan aikaan kun halli­tus hehkut­taa oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mistä EU:n rahan­ja­koon, Unka­rin Viktor Orban kump­pa­nei­neen iloit­see, että he saivat kirjauk­sen torjut­tua.

“Oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mi­nen EU:n rahan­ja­koon näyt­tää vesit­ty­neen. Ei voi olla niin, että me rahoi­tamme suurilla summilla EU-maita, joissa ihmis­ten perus­oi­keuk­sia polje­taan ja demo­kra­tiaa ajetaan alas. Mihin toimiin jäsen­maat ovat valmiita, jotta Unkari ja Puola saadaan kunnioit­ta­maan yhtei­siä peri­aat­teita”,  Petteri Orpo kysyy.

Oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mi­nen osaksi EU:n rahan­ja­koa edel­lyt­tää vielä useita lisä­kä­sit­te­lyitä EU:n toimie­li­missä.

“Suomen täytyy varmis­taa, että oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen noudat­ta­mi­sesta tulee sitova ehto EU:n rahoi­tuk­sen saami­selle ennen kuin lähes kahden tuhan­nen miljar­din paket­tia hyväk­sy­tään lopul­li­sesti”, Orpo jatkaa.

Kai Mykkä­nen toteaa, että EU:n talous­po­liit­tis­ten sään­tö­jen noudat­ta­mi­sessa on tähän­kin asti ollut paljon tulkin­nan­va­rai­suutta. Koro­na­krii­sin takia vakaus- ja kasvuso­pi­muk­sen jous­to­lausek­keet on akti­voitu, joten talous­po­li­tiik­kaa ohjaa­vien sään­tö­jen noudat­ta­mi­sesta on mahdol­lista poiketa.

“Rans­kan presi­dentti Macro­nin mukaan nyt harpat­tiin tulon­siir­tou­nio­niin. Tulon­siir­rot eivät voi olla EU:n olemas­sao­lon tarkoi­tus. Tällai­sen tuki­pa­ke­tin yhtey­dessä on tärkeää tehdä selväksi, että jokai­nen maa vastaa itse omista velois­taan. Meidän mieles­tämme Suomen täytyy ajaa euroa­lu­een velka­jär­jes­te­ly­vä­li­nettä, jonka avulla terve velka­vas­tuu saatai­siin toimi­maan”, Mykkä­nen vaatii.

Mykkä­nen vaatii rehel­listä keskus­te­lua siitä, miten EU:n omien varo­jen luomi­nen hoide­taan siten, ettei suoma­lais­ten vero­taakka koko­nai­suu­des­saan kasva enti­ses­tään.

“Hiili­tul­lit ja muovi­vero ovat vähem­män haital­li­sia vero­muo­toja, jotka kannat­taa toteut­taa EU:ssa yhdessä. Ennen sitä edel­ly­tämme halli­tuk­selta selvää näke­mystä siitä, miten este­tään suoma­lais­ten vero­taa­kan kasvu koko­nai­suu­tena, jos EU:lle luodaan omat verot kansal­lis­ten vero­jen päälle”, Mykkä­nen jatkaa.

Petteri Orpo ja Kai Mykkä­nen painot­ta­vat, että EU:n talou­den elpy­mi­nen koro­na­krii­sin jälkeen on Suomen etu.

“Suomen ja muiden EU-maiden talou­det on saatava nouse­maan jaloil­laan mahdol­li­sim­man pian. Siihen paras julki­sen puolen keino on tutki­muk­seen ja ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­seen panos­ta­mi­nen. Näistä Eurooppa-neuvosto kuiten­kin päätyi tinki­mään. Se on EU:n kannalta vahin­gol­lista, mutta nyt on varmis­tet­tava, että saamme parhaan mahdol­li­sen hyödyn niistä väli­neistä, joista on nyt sovittu”, Orpo ja Mykkä­nen totea­vat.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä keskus­te­lee neuvot­te­lu­tu­lok­sesta ensim­mäi­sen kerran huomenna perjan­taina. Päätök­siä edus­kun­ta­kä­sit­te­lyn osalta ryhmä tekee huolel­li­sen arvioin­nin jälkeen myöhem­min.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.11.2020

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­don oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mi­selle – ”Pide­tään kaikista nuorista huolta riit­tä­vän ajoissa!”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tänään vaih­toeh­tonsa halli­tuk­sen oppi­vel­vol­li­suu­den laajen­ta­mi­selle. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että koulu­­tus- ja osaa­mis­taso nousee. Tämä edel­lyt­tää pysy­viä panos­tuk­sia

16.11.2020

Kokoo­mus­me­pit: Unka­rin ja Puolan kiris­tyk­selle ei tule antau­tua

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Petri Sarva­maa, Henna Virk­ku­nen ja Sirpa Pieti­käi­nen pitä­vät Puolan ja Unka­rin päätöstä EU:n elvy­tys­pa­ke­tin jarrut­ta­mi­sesta vali­tet­ta­vana, mutta odotet­tuna. Kokoo­mus­me­peille niin sano­tun oikeus­val­tio­me­ka­nis­min hyväk­syntä

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä