Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Orpo ja Mykkänen: Odotamme hallitukselta lisäselvityksiä elpymispaketin ehdollisuudesta ja oikeusvaltioperiaatteen kytkemisestä EU:n rahanjakoon

Orpo ja Mykkä­nen: Odotamme halli­tuk­selta lisä­sel­vi­tyk­siä elpy­mis­pa­ke­tin ehdol­li­suu­desta ja oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mi­sestä EU:n rahan­ja­koon

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo ja kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen vaati­vat halli­tuk­selta lisä­sel­vi­tystä talous­po­li­tii­kan ehdol­li­suu­den ja oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen noudat­ta­mi­sen toteu­tu­mi­sesta EU:n elpy­mis­pa­ke­tissa ja moni­vuo­ti­sessa budje­tissa.

Petteri Orpo huomaut­taa, että samaan aikaan kun halli­tus hehkut­taa oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mistä EU:n rahan­ja­koon, Unka­rin Viktor Orban kump­pa­nei­neen iloit­see, että he saivat kirjauk­sen torjut­tua.

“Oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mi­nen EU:n rahan­ja­koon näyt­tää vesit­ty­neen. Ei voi olla niin, että me rahoi­tamme suurilla summilla EU-maita, joissa ihmis­ten perus­oi­keuk­sia polje­taan ja demo­kra­tiaa ajetaan alas. Mihin toimiin jäsen­maat ovat valmiita, jotta Unkari ja Puola saadaan kunnioit­ta­maan yhtei­siä peri­aat­teita”,  Petteri Orpo kysyy.

Oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mi­nen osaksi EU:n rahan­ja­koa edel­lyt­tää vielä useita lisä­kä­sit­te­lyitä EU:n toimie­li­missä.

“Suomen täytyy varmis­taa, että oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen noudat­ta­mi­sesta tulee sitova ehto EU:n rahoi­tuk­sen saami­selle ennen kuin lähes kahden tuhan­nen miljar­din paket­tia hyväk­sy­tään lopul­li­sesti”, Orpo jatkaa.

Kai Mykkä­nen toteaa, että EU:n talous­po­liit­tis­ten sään­tö­jen noudat­ta­mi­sessa on tähän­kin asti ollut paljon tulkin­nan­va­rai­suutta. Koro­na­krii­sin takia vakaus- ja kasvuso­pi­muk­sen jous­to­lausek­keet on akti­voitu, joten talous­po­li­tiik­kaa ohjaa­vien sään­tö­jen noudat­ta­mi­sesta on mahdol­lista poiketa.

“Rans­kan presi­dentti Macro­nin mukaan nyt harpat­tiin tulon­siir­tou­nio­niin. Tulon­siir­rot eivät voi olla EU:n olemas­sao­lon tarkoi­tus. Tällai­sen tuki­pa­ke­tin yhtey­dessä on tärkeää tehdä selväksi, että jokai­nen maa vastaa itse omista velois­taan. Meidän mieles­tämme Suomen täytyy ajaa euroa­lu­een velka­jär­jes­te­ly­vä­li­nettä, jonka avulla terve velka­vas­tuu saatai­siin toimi­maan”, Mykkä­nen vaatii.

Mykkä­nen vaatii rehel­listä keskus­te­lua siitä, miten EU:n omien varo­jen luomi­nen hoide­taan siten, ettei suoma­lais­ten vero­taakka koko­nai­suu­des­saan kasva enti­ses­tään.

“Hiili­tul­lit ja muovi­vero ovat vähem­män haital­li­sia vero­muo­toja, jotka kannat­taa toteut­taa EU:ssa yhdessä. Ennen sitä edel­ly­tämme halli­tuk­selta selvää näke­mystä siitä, miten este­tään suoma­lais­ten vero­taa­kan kasvu koko­nai­suu­tena, jos EU:lle luodaan omat verot kansal­lis­ten vero­jen päälle”, Mykkä­nen jatkaa.

Petteri Orpo ja Kai Mykkä­nen painot­ta­vat, että EU:n talou­den elpy­mi­nen koro­na­krii­sin jälkeen on Suomen etu.

“Suomen ja muiden EU-maiden talou­det on saatava nouse­maan jaloil­laan mahdol­li­sim­man pian. Siihen paras julki­sen puolen keino on tutki­muk­seen ja ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­seen panos­ta­mi­nen. Näistä Eurooppa-neuvosto kuiten­kin päätyi tinki­mään. Se on EU:n kannalta vahin­gol­lista, mutta nyt on varmis­tet­tava, että saamme parhaan mahdol­li­sen hyödyn niistä väli­neistä, joista on nyt sovittu”, Orpo ja Mykkä­nen totea­vat.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä keskus­te­lee neuvot­te­lu­tu­lok­sesta ensim­mäi­sen kerran huomenna perjan­taina. Päätök­siä edus­kun­ta­kä­sit­te­lyn osalta ryhmä tekee huolel­li­sen arvioin­nin jälkeen myöhem­min.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Kokoo­mus, KD ja Liike Nyt jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta – ”Suoma­lai­set ansait­se­vat toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen”

Kokoo­muk­sen, kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja liike nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta sekä halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä. Ryhmien mukaan halli­tuk­sen

4.5.2021

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kunta­vaa­leissa nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008

Kokoo­muk­sella on kesä­kuun kunta­vaa­leissa arviolta noin 6015 ehdo­kasta. Kunta­vaa­lien ehdo­kas­määrä nousi ensim­mäistä kertaa sitten vuoden 2008. Maalis­kuusta kokoo­muk­sen ehdo­kas­määrä kasvoi

29.4.2021

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Ostro­bot­nialle

Kokoo­muk­sen puolue­toi­misto muut­taa Helsin­gin yliopis­ton pohja­lais­ten osakun­tien hallin­noi­maan perin­teik­kää­seen raken­nuk­seen Helsin­gin Etu-Töölössä. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo alle­kir­joitti vuoka­so­pi­muk­sen Pohja­lais­ten Talo­sää­tiö Ostro­bot­nian (Öster­bott­niska