Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Orpo ja Mykkä­nen: Odotamme halli­tuk­selta lisä­sel­vi­tyk­siä elpy­mis­pa­ke­tin ehdol­li­suu­desta ja oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mi­sestä EU:n rahan­ja­koon

Orpo ja Mykkä­nen: Odotamme halli­tuk­selta lisä­sel­vi­tyk­siä elpy­mis­pa­ke­tin ehdol­li­suu­desta ja oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mi­sestä EU:n rahan­ja­koon

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo ja kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen vaati­vat halli­tuk­selta lisä­sel­vi­tystä talous­po­li­tii­kan ehdol­li­suu­den ja oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen noudat­ta­mi­sen toteu­tu­mi­sesta EU:n elpy­mis­pa­ke­tissa ja moni­vuo­ti­sessa budje­tissa.

Petteri Orpo huomaut­taa, että samaan aikaan kun halli­tus hehkut­taa oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mistä EU:n rahan­ja­koon, Unka­rin Viktor Orban kump­pa­nei­neen iloit­see, että he saivat kirjauk­sen torjut­tua.

“Oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mi­nen EU:n rahan­ja­koon näyt­tää vesit­ty­neen. Ei voi olla niin, että me rahoi­tamme suurilla summilla EU-maita, joissa ihmis­ten perus­oi­keuk­sia polje­taan ja demo­kra­tiaa ajetaan alas. Mihin toimiin jäsen­maat ovat valmiita, jotta Unkari ja Puola saadaan kunnioit­ta­maan yhtei­siä peri­aat­teita”,  Petteri Orpo kysyy.

Oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen kytke­mi­nen osaksi EU:n rahan­ja­koa edel­lyt­tää vielä useita lisä­kä­sit­te­lyitä EU:n toimie­li­missä.

“Suomen täytyy varmis­taa, että oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen noudat­ta­mi­sesta tulee sitova ehto EU:n rahoi­tuk­sen saami­selle ennen kuin lähes kahden tuhan­nen miljar­din paket­tia hyväk­sy­tään lopul­li­sesti”, Orpo jatkaa.

Kai Mykkä­nen toteaa, että EU:n talous­po­liit­tis­ten sään­tö­jen noudat­ta­mi­sessa on tähän­kin asti ollut paljon tulkin­nan­va­rai­suutta. Koro­na­krii­sin takia vakaus- ja kasvuso­pi­muk­sen jous­to­lausek­keet on akti­voitu, joten talous­po­li­tiik­kaa ohjaa­vien sään­tö­jen noudat­ta­mi­sesta on mahdol­lista poiketa.

“Rans­kan presi­dentti Macro­nin mukaan nyt harpat­tiin tulon­siir­tou­nio­niin. Tulon­siir­rot eivät voi olla EU:n olemas­sao­lon tarkoi­tus. Tällai­sen tuki­pa­ke­tin yhtey­dessä on tärkeää tehdä selväksi, että jokai­nen maa vastaa itse omista velois­taan. Meidän mieles­tämme Suomen täytyy ajaa euroa­lu­een velka­jär­jes­te­ly­vä­li­nettä, jonka avulla terve velka­vas­tuu saatai­siin toimi­maan”, Mykkä­nen vaatii.

Mykkä­nen vaatii rehel­listä keskus­te­lua siitä, miten EU:n omien varo­jen luomi­nen hoide­taan siten, ettei suoma­lais­ten vero­taakka koko­nai­suu­des­saan kasva enti­ses­tään.

“Hiili­tul­lit ja muovi­vero ovat vähem­män haital­li­sia vero­muo­toja, jotka kannat­taa toteut­taa EU:ssa yhdessä. Ennen sitä edel­ly­tämme halli­tuk­selta selvää näke­mystä siitä, miten este­tään suoma­lais­ten vero­taa­kan kasvu koko­nai­suu­tena, jos EU:lle luodaan omat verot kansal­lis­ten vero­jen päälle”, Mykkä­nen jatkaa.

Petteri Orpo ja Kai Mykkä­nen painot­ta­vat, että EU:n talou­den elpy­mi­nen koro­na­krii­sin jälkeen on Suomen etu.

“Suomen ja muiden EU-maiden talou­det on saatava nouse­maan jaloil­laan mahdol­li­sim­man pian. Siihen paras julki­sen puolen keino on tutki­muk­seen ja ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­seen panos­ta­mi­nen. Näistä Eurooppa-neuvosto kuiten­kin päätyi tinki­mään. Se on EU:n kannalta vahin­gol­lista, mutta nyt on varmis­tet­tava, että saamme parhaan mahdol­li­sen hyödyn niistä väli­neistä, joista on nyt sovittu”, Orpo ja Mykkä­nen totea­vat.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä keskus­te­lee neuvot­te­lu­tu­lok­sesta ensim­mäi­sen kerran huomenna perjan­taina. Päätök­siä edus­kun­ta­kä­sit­te­lyn osalta ryhmä tekee huolel­li­sen arvioin­nin jälkeen myöhem­min.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content