Ulf Kristersson ja Petteri Orpo. Kuvaaja: Josefine Anjou
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Orpo ja Kristersson: Suomen ja Ruotsin haettava Natoon tänä keväänä

Orpo ja Kris­ters­son: Suomen ja Ruot­sin haet­tava Natoon tänä keväänä

Julkaistu:

(Kuvaaja: Jose­fine Anjou)

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­tää Suomen Nato-jäsen­ha­ke­muk­sen jättä­mistä mahdol­li­sim­man pian, jo tämän kevään aikana. Näin Suomi olisi Naton viral­li­nen haki­ja­maa Madri­din 29.-30.6. järjes­tet­tä­vään Nato-huip­pu­ko­kouk­seen mennessä. Orpo esit­tää asiaa yhdessä Ruot­sin maltil­li­sen kokoo­muk­sen (Mode­ra­terna) puheen­joh­ta­jan Ulf Kris­ters­so­nin kanssa kokoo­muk­sen pohjois­mais­ten sisar­puo­luei­den puheen­joh­ta­ja­ko­kouk­sessa Tukhol­massa.

”Suomen ja Ruot­sin on haet­tava Naton jäse­neksi mahdol­li­sim­man ripeästi, jo tänä keväänä, jotta saamme viral­li­sen haki­ja­maan statuk­sen Naton huip­pu­ko­kouk­seen mennessä. Viral­li­sen haki­ja­maan status on turval­li­suutta vahvis­tava signaali jo itses­sään. Tästä seuraava vaihe on Naton jäsen­mai­den parla­ment­tien rati­fiointi, jota pohjus­tamme diplo­maat­ti­sella ja poliit­ti­sella tasolla”, Orpo sanoo.

Kokoo­mus ja Mode­ra­terna perus­ti­vat kokouk­ses­saan myös yhtei­sen Nato-työryh­män. Työryh­män tehtä­vänä on edis­tää maiden Nato-jäsen­ha­ke­muk­sia, vaih­taa tietoja parla­ment­tien välillä sekä edis­tää Nato-jäse­nyyttä myös Suomen ja Ruot­sin ulko­puo­lella.

”Tukhol­massa olemme puhu­neet voimak­kaasti Suomen ja Ruot­sin yhtä­ai­kai­sen jäsen­ha­ke­muk­sen puolesta. Tämä vahvis­taisi jo entuu­des­taan mait­temme välistä läheistä suhdetta. Isompi posi­tii­vi­nen vaiku­tus olisi kuiten­kin pohjois­mai­seen yhteis­työ­hön, sillä tällöin kaikki olisimme Nato-maita. Aluei­demme turval­li­suus paran­tuisi merkit­tä­västi, kun voisimme toteut­taa histo­rial­li­sen läheistä yhteistä puolus­tus­po­li­tiikka”, Orpo sanoo.

”Yhdis­tämme voimamme Nato-jäse­nyy­den edis­tä­mi­seksi mais­samme. Kokoo­mus ja mode­raa­tit ovat merkit­tä­vim­mät oppo­si­tio­puo­lu­eet, ja haluamme edesaut­taa ja vauh­dit­taa työl­lämme molem­pien maiden Nato-proses­seja. On etumme mukaista, että haemme jäse­nyyttä yhdessä Ruot­sin kanssa. Viime kädessä Suomen pitää kuiten­kin tehdä oma ratkai­sunsa, ja hakea jäse­nyyttä omista lähtö­koh­dis­taan”, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

2.5.2022

Petteri Orpo puhuu Atlantti-seuralle 3.5.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo pitää tiis­taina 3.5. Atlantti-seuran tilai­suu­dessa ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­sen katsauk­sen aiheella “Askel­mer­kit kohti turval­li­sem­paa Suomea”. Suomen Atlantti-Seura

27.4.2022

Edus­kun­ta­ryh­mät: Himmetä ei muis­tot koskaan saa - sotiemme vete­raa­nien perin­ne­työtä on vaalit­tava

Edus­kun­ta­ryh­mät osoit­ta­vat kunnioi­tuk­sensa sota­ve­te­raa­neille ja vetoa­vat, että vete­raa­ni­pe­rin­nettä säily­te­tään, hoide­taan ja vaali­taan keskei­senä osana suoma­laista yhteis­kun­taa nyt ja tule­vai­suu­dessa. Suomi

5.4.2022

Kokoo­muk­sen johto: Venäjä eris­tet­tävä ja Ukraina aseis­tet­tava

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nen, Elina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen vaati­vat yhtei­sessä kanna­no­tos­saan kovia toimia Venä­jän heiken­tä­mi­seksi ja sota­ri­kos­ten pysäyt­tä­mi­seksi. ”Venä­jän sota­ri­kok­siin on reagoi­tava

Skip to content