Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Ulf Kristersson ja Petteri Orpo. Kuvaaja: Josefine Anjou
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Orpo ja Kris­ters­son: Suomen ja Ruot­sin haet­tava Natoon tänä keväänä

Orpo ja Kris­ters­son: Suomen ja Ruot­sin haet­tava Natoon tänä keväänä

Julkaistu:

(Kuvaaja: Jose­fine Anjou)

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­tää Suomen Nato-jäsen­ha­ke­muk­sen jättä­mistä mahdol­li­sim­man pian, jo tämän kevään aikana. Näin Suomi olisi Naton viral­li­nen haki­ja­maa Madri­din 29.-30.6. järjes­tet­tä­vään Nato-huip­pu­ko­kouk­seen mennessä. Orpo esit­tää asiaa yhdessä Ruot­sin maltil­li­sen kokoo­muk­sen (Mode­ra­terna) puheen­joh­ta­jan Ulf Kris­ters­so­nin kanssa kokoo­muk­sen pohjois­mais­ten sisar­puo­luei­den puheen­joh­ta­ja­ko­kouk­sessa Tukhol­massa.

”Suomen ja Ruot­sin on haet­tava Naton jäse­neksi mahdol­li­sim­man ripeästi, jo tänä keväänä, jotta saamme viral­li­sen haki­ja­maan statuk­sen Naton huip­pu­ko­kouk­seen mennessä. Viral­li­sen haki­ja­maan status on turval­li­suutta vahvis­tava signaali jo itses­sään. Tästä seuraava vaihe on Naton jäsen­mai­den parla­ment­tien rati­fiointi, jota pohjus­tamme diplo­maat­ti­sella ja poliit­ti­sella tasolla”, Orpo sanoo.

Kokoo­mus ja Mode­ra­terna perus­ti­vat kokouk­ses­saan myös yhtei­sen Nato-työryh­män. Työryh­män tehtä­vänä on edis­tää maiden Nato-jäsen­ha­ke­muk­sia, vaih­taa tietoja parla­ment­tien välillä sekä edis­tää Nato-jäse­nyyttä myös Suomen ja Ruot­sin ulko­puo­lella.

”Tukhol­massa olemme puhu­neet voimak­kaasti Suomen ja Ruot­sin yhtä­ai­kai­sen jäsen­ha­ke­muk­sen puolesta. Tämä vahvis­taisi jo entuu­des­taan mait­temme välistä läheistä suhdetta. Isompi posi­tii­vi­nen vaiku­tus olisi kuiten­kin pohjois­mai­seen yhteis­työ­hön, sillä tällöin kaikki olisimme Nato-maita. Aluei­demme turval­li­suus paran­tuisi merkit­tä­västi, kun voisimme toteut­taa histo­rial­li­sen läheistä yhteistä puolus­tus­po­li­tiikka”, Orpo sanoo.

”Yhdis­tämme voimamme Nato-jäse­nyy­den edis­tä­mi­seksi mais­samme. Kokoo­mus ja mode­raa­tit ovat merkit­tä­vim­mät oppo­si­tio­puo­lu­eet, ja haluamme edesaut­taa ja vauh­dit­taa työl­lämme molem­pien maiden Nato-proses­seja. On etumme mukaista, että haemme jäse­nyyttä yhdessä Ruot­sin kanssa. Viime kädessä Suomen pitää kuiten­kin tehdä oma ratkai­sunsa, ja hakea jäse­nyyttä omista lähtö­koh­dis­taan”, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content