Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Seksu­aali- ja väki­val­ta­ri­kok­siin lisää kiris­tyk­siä

Oikeus­mi­nis­teri Häkkä­nen: Seksu­aali- ja väki­val­ta­ri­kok­siin lisää kiris­tyk­siä

Julkaistu:

Seksu­aa­li­ri­kok­set ovat äärim­mäi­sen vaka­via tekoja, joihin syyl­lis­ty­neet tulee saada tehok­kaasti vastuuseen. Rangais­tus­ten näistä teoista tulee olla tuntu­via. Rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sen ohjel­malla pääs­tään oike­aan suun­taan tällä vaali­kau­della. Ensi vaali­kau­della tulee jatkaa seksu­aali- ja väki­val­ta­ri­kol­lis­ten rangais­tus­ten kiris­tä­mistä, totesi oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen (kok) Amnesty Inter­na­tio­na­lin Suomen osas­ton järjes­tä­mässä tilai­suu­dessa Helsin­gissä.

Minis­teri Häkkä­nen on jo käyn­nis­tä­nyt seksu­aa­li­ri­kos­lain­sää­dän­nön koko­nai­suu­dis­tuk­sen valmis­te­lun. Uudis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena on sekä ajan­ta­sais­taa säädös­ten kirjoi­tus­tapa että koven­taa rangais­tuk­sia. Uudis­tuk­sessa läpi­käy­dään rais­kaus- ja hyväk­si­käyt­tö­sään­te­lyn koko­nai­suus, jotta syyl­li­set saadaan vastuuseen teois­taan mahdol­li­sim­man tehok­kaasti. Lisäksi työssä on arvioi­tava rangais­tus­ten anka­ruutta. Uudis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena on erityi­sesti korot­taa lapsiin kohdis­tu­vien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tuk­sia.

- Kenen­kään ei tule joutua pelkää­mään fyysi­sen koske­mat­to­muu­tensa puolesta. Jokai­nen teko, jolla louka­taan seksu­aa­lista itse­mää­rää­mi­soi­keutta, on liikaa. Nämä teot ovat äärim­mäi­sen vaka­via louk­kauk­sia ja niihin syyl­lis­ty­neet on saatava vastuuseen teois­taan, totesi Häkkä­nen.

- Aloi­te­tussa uudis­tuk­sessa läpi­käy­dään laajasti seksu­aa­li­ri­kos­sään­tely. Ensin­nä­kin, uudis­tuk­sen tavoit­teena on vahvis­taa suos­tu­muk­sen asemaa rais­kauk­sen tunnus­mer­kis­tössä. Se vahvis­taa seksu­aa­lista itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Toiseksi, uudis­tuk­sessa valmis­tel­laan muutok­set, joilla suku­puo­liyh­teys nuoren lapsen kanssa säädetään rangais­ta­vaksi rais­kaus­ri­kok­sena. Lapsia on suojel­tava kaikin keinoin. Kolman­neksi, uudis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena on korot­taa erityi­sesti lapsiin kohdis­tu­vien seksu­aa­li­ri­kos­ten vähimmäisrangaistuksia, Häkkä­nen sanoi.

Rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sen ohjelma loppusuo­ralla edus­kun­nassa - lisää kiris­tyk­siä tarvi­taan

Tällä hetkellä edus­kun­nan käsit­te­lyn loppusuo­ralla on esitys lapsiin kohdis­tu­vien törkeim­pien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten tiuken­ta­mi­nen. Esityk­sellä ehdo­te­taan lapsiin kohdis­tu­vien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten anka­roit­ta­mista. Rikos­la­kiin lisät­täi­siin uusi rangais­tus­sään­nös törkeästä lapsen­rais­kauk­sesta ja lapsen seksu­aa­li­sen hyväk­si­käy­tön enim­mäis­ran­gais­tusta koro­tet­tai­siin.

Minis­teri Häkkä­sen rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sen ohjel­man uudis­tuk­sista edus­kunta on jo hyväk­sy­nyt lain­muu­tok­set Ehdol­li­sen vankeu­den oheis­seu­raa­muk­sien kiris­tä­mi­seksi, Yhdys­kun­ta­pal­ve­lun enim­mäis­mää­rän kasvat­ta­mi­seksi, Rikok­se­nuusi­joi­den rangais­tus­ten kiris­tä­mi­seksi, Vapau­tu­vien vankien väki­val­ta­ris­kin arvioin­nin ja valvon­nan laajen­ta­mi­seksi ja Sakon muun­to­ran­gais­tuk­sen käytön laajen­ta­mi­seksi. Edus­kun­nan käsi­tel­tä­vänä on vielä esitys lapsiin kohdis­tu­vien törkeim­pien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten kiris­tä­mi­seksi.

Häkkä­nen pitää tärkeänä, että ensi vaali­kau­della jatke­taan rangais­tus­ten kiris­tä­mistä, erityi­sesti seksu­aali- ja väki­val­ta­ri­kos­ten osalta.

- Suoma­lais­ten fyysistä koske­mat­to­muutta on suojel­tava tehok­kaam­min. Tarvi­taan lukui­sia keinoja. Kovem­mat rangais­tuk­set seksu­aali- ja väki­val­ta­ri­kok­sista antaa vahvan vies­tin koske­mat­to­muu­den tärkey­destä. Tätä linjaa pitää jatkaa. Esimer­kiksi rais­kauk­seen syyl­lis­ty­nyt selviää useasti ehdol­li­sella vankeu­della. Samoin esimer­kiksi pahoin­pi­te­lyistä pitää tulla kovem­mat rangais­tuk­set, Häkkä­nen esit­tää.

Lisä­tie­toja: Erityi­sa­vus­taja Lauri Kosken­tausta, puh. 02951 50131

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content