Niilo Heino­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

Julkaistu: 20.02.2020

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi on valittu Niilo Heino­nen, 25.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä päätti valin­nasta tors­taina 20.2. Heino­nen siir­tyy tehtä­vään Kokoo­mus­nuor­ten poliit­ti­sen suun­nit­te­li­jan paikalta. Hän opis­ke­lee raken­nusark­ki­teh­diksi ja toimii kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna Oulussa.

Heino­nen aloit­taa tiedo­tus­sih­tee­rinä maalis­kuussa. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa edus­kun­ta­ryh­män ulkoi­sesta ja sisäi­sestä vies­tin­nästä sekä media­suh­teista.