Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Mykkä­nen: EU:n kestä­vän turva­paik­ka­jär­jes­tel­män puute ei korjaannu tilan­netta pahen­ta­villa EU-meka­nis­meilla

Mykkä­nen: EU:n kestä­vän turva­paik­ka­jär­jes­tel­män puute ei korjaannu tilan­netta pahen­ta­villa EU-meka­nis­meilla

Julkaistu:

Turkin presi­dentti Erdo­gan ilmoitti keski­viik­kona 9.10., että Turkin soti­la­so­pe­raa­tio kurdi­jouk­koja vastaan oli alka­nut Pohjois-Syyriassa. Turkin soti­laal­li­set toimet ovat jo aiheut­ta­neet Syyrian sisällä pako­lais­krii­sin, joka saat­taa levitä Euroop­paan.

Turkin presi­dentti Erdo­gan uhkaa ohjata yli kolme miljoo­naa turva­pai­kan­ha­ki­jaa Euroop­paan.

”Sisä­mi­nis­teri Maria Ohisalo antoi edus­kun­nan kyse­ly­tun­nilla ymmär­tää, että turva­pai­kan­ha­ki­joi­den jaka­mi­nen eri EU-maihin voisi olla tarpeen Italian reitin lisäksi myös Turkin ja Krei­kan reitille, mikäli tilanne nyt siellä krii­siy­tyy. Olisi aivan väärä viesti Erdo­ga­nille ja sala­kul­jet­ta­jille todeta, että me kyllä jaamme haki­jat tutki­matta EU-maiden kesken jos laitatte heidät tule­maan”, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, enti­nen sisä­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen sanoo.

Ratkai­suja EU:n yhtei­seen kestä­vään turva­paik­ka­me­net­te­lyyn on etsitty vuosia, mutta riit­tä­vään yhtei­sym­mär­ryk­seen ei ole päästy. Huhti­kuussa EU päätti perus­taa uuden 10 000 raja- ja meri­var­ti­jan joukon. Minis­teri Ohisalo viit­tasi kysei­seen Fron­texiin alai­seen jouk­koon kyse­ly­tun­nilla tors­taina 10.10. tode­tes­saan, että Fron­tex on ”eräs parhai­ten resur­soi­duista viras­toista”. Raja­var­tiosto aloit­taisi tehtä­vänsä 5 000 raja­var­ti­jan vahvui­sena vuonna 2021 ja kasvaisi 10 000 henki­löön vuonna 2027.

”Sisä­mi­nis­te­rinä olles­sani vakuu­tuin siitä, että ainoa kestävä tapa on pysäyt­tää turva­pai­kan­ha­ki­jat ulko­ra­ja­vyö­hyk­keelle ja perus­taa sinne tarpeen mukai­set ulko­ra­ja­kes­kuk­set, joissa turva­pai­kan tarve käsi­tel­lään EU:n yhtei­sen raja­var­tiosto Fron­texin varmis­ta­milla riit­tä­villä resurs­seilla nopeasti ja vain turva­pai­kan saavat jatka­vat raja­vyö­hyk­keeltä eteen­päin Euroop­paan. Se mini­moisi houku­tuk­sen jäädä paikal­leen kiel­tei­sen päätök­sen jälkeen lait­to­masti, mikä on nykyi­sen kohde­maan sisällä tapah­tu­van haun suurin valu­vika”, Mykkä­nen toteaa.

Suomella on erityi­sen tärkeä rooli EU-puheen­joh­ta­ja­maana. ”EU:ssa ratkai­suja syntyy, kun on akuutti paine. Nyt kannat­taa painaa päälle esimer­kiksi EU:n yhtei­sen raja­vi­rasto Fron­texin ja turva­paik­ka­vi­rasto EASO:n mandaa­tin laajen­ta­mi­sessa Väli­me­rellä. Samalla EU on edel­leen diplo­ma­tian suur­valta, jonka pitää oikeasti vaikut­taa siihen, ettei kurdia­lu­een huma­ni­tää­ristä kata­stro­fia enää pahen­net­taisi laajen­ta­malla sota­toi­mia. Suunta naapu­rus­tos­samme on nyt epäin­hi­mil­li­nen ja vaaral­li­nen”, Mykkä­nen kuvaa.

Yhtei­sen turva­paik­ka­jär­jes­tel­män suurin haaste tulee olemaan yhtei­sen säve­len löytä­mi­nen. Yhtei­sen turva­paik­ka­po­li­tii­kan puut­tuessa jäsen­maat ovat viime vuosina sortu­neet omiin ratkai­sui­hinsa. ”Tilanne Pohjois-Syyriassa on erit­täin vakava. Puheen­joh­ta­ja­maana Suomi ei voi mennä neuvot­te­lui­hin tyhjin käsin. Halli­tuk­sen tulisi nopeasti linjata, miten se aikoo edetä”, toteaa Mykkä­nen.

Lisä­tie­dot: Suvi Aherto, 050 349 6121

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

Skip to content