Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den erityi­sa­vus­ta­jissa

Julkaistu: 11.12.2018

Heikki Uusi­talo siir­tyy VM:ään, Emmi Venä­läi­nen opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jaksi

Opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja, teolo­gian mais­teri Heikki Kuutti Uusi­talo siir­tyy 1.1.2019 lukien valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpon esikun­taan. Uudessa tehtä­väs­sään valtio­va­rain­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana Uusi­talo vastaa erityi­sesti vies­tin­nästä.

Uusi­talo on vastan­nut opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä erityi­sesti korkea­koulu- ja tiede­po­li­tii­kasta, varhais­kas­va­tuk­sesta, kirkol­li­sista asioista, vapaasta sivis­tys­työstä ja maahan­muut­ta­jien koulu­tuk­sesta. Lisäksi hän on seuran­nut kult­tuuri-, inno­vaa­tio-, ympä­ristö- ja oikeus­po­li­tiik­kaa.

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen yhteis­kun­ta­tie­tei­den kandi­daatti Emmi Venä­läi­sen. Hän aloit­taa tehtä­väs­sään 1.1.2019. Venä­läi­sen vastuu­alu­eet tule­vat olemaan saman­lai­set kuin Uusi­ta­lolla.

Venä­läi­sellä on laaja koke­mus erilai­sista yhteis­kun­nal­li­sista tehtä­vistä, valtion­hal­lin­nosta ja vies­tin­nästä. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­öön hän siir­tyy kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män koulu­tus-, sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­sen sihtee­rin tehtä­västä.  Aiem­min Venä­läi­nen on työs­ken­nel­lyt ajatus­hau­tomo Demos Helsin­gissä, ulko­mi­nis­te­riön suun­nit­telu- ja tutki­musyk­si­kössä, turval­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­rasto Tuke­sin vies­tin­tä­osas­tolla sekä toimit­ta­jana uutis­toi­mi­tuk­sessa ja paikal­lis­leh­dessä.

Opetus­mi­nis­te­rin toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa Daniel Sazo­nov.

Lisä­tie­toja:

- Heikki Kuutti Uusi­talo, puh. 050 302 8246, sähkö­posti 1.1.2019 asti heikki.kuutti.uusitalo@minedu.fi, sen jälkeen @vm.fi

- Emmi Venä­läi­nen, puh. 044 281 1234, sähkö­posti 1.1.2019 asti emmi.venalainen@eduskunta.fi, sen jälkeen @minedu.fi