Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den erityi­sa­vus­ta­jissa

Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den erityi­sa­vus­ta­jissa

Julkaistu:

Heikki Uusi­talo siir­tyy VM:ään, Emmi Venä­läi­nen opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jaksi

Opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja, teolo­gian mais­teri Heikki Kuutti Uusi­talo siir­tyy 1.1.2019 lukien valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpon esikun­taan. Uudessa tehtä­väs­sään valtio­va­rain­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana Uusi­talo vastaa erityi­sesti vies­tin­nästä.

Uusi­talo on vastan­nut opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä erityi­sesti korkea­koulu- ja tiede­po­li­tii­kasta, varhais­kas­va­tuk­sesta, kirkol­li­sista asioista, vapaasta sivis­tys­työstä ja maahan­muut­ta­jien koulu­tuk­sesta. Lisäksi hän on seuran­nut kult­tuuri-, inno­vaa­tio-, ympä­ristö- ja oikeus­po­li­tiik­kaa.

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen yhteis­kun­ta­tie­tei­den kandi­daatti Emmi Venä­läi­sen. Hän aloit­taa tehtä­väs­sään 1.1.2019. Venä­läi­sen vastuu­alu­eet tule­vat olemaan saman­lai­set kuin Uusi­ta­lolla.

Venä­läi­sellä on laaja koke­mus erilai­sista yhteis­kun­nal­li­sista tehtä­vistä, valtion­hal­lin­nosta ja vies­tin­nästä. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­öön hän siir­tyy kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män koulu­tus-, sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­sen sihtee­rin tehtä­västä.  Aiem­min Venä­läi­nen on työs­ken­nel­lyt ajatus­hau­tomo Demos Helsin­gissä, ulko­mi­nis­te­riön suun­nit­telu- ja tutki­musyk­si­kössä, turval­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­rasto Tuke­sin vies­tin­tä­osas­tolla sekä toimit­ta­jana uutis­toi­mi­tuk­sessa ja paikal­lis­leh­dessä.

Opetus­mi­nis­te­rin toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa Daniel Sazo­nov.

Lisä­tie­toja:

- Heikki Kuutti Uusi­talo, puh. 050 302 8246, sähkö­posti 1.1.2019 asti heikki.kuutti.uusitalo@minedu.fi, sen jälkeen @vm.fi

- Emmi Venä­läi­nen, puh. 044 281 1234, sähkö­posti 1.1.2019 asti emmi.venalainen@eduskunta.fi, sen jälkeen @minedu.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.11.2022

Paikka auki: Sata­kun­nan kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Sata­kun­nan Kokoo­muk­selle haetaan toimin­nan­joh­ta­jaa Toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­vänä on johtaa kokoo­mus­toi­min­taa ja vaali­työtä Sata­kun­nan vaali­pii­rissä. Toimin­nan­joh­taja vastaa Kokoo­muk­sen järjestö- ja kent­tä­toi­min­nasta vaali­pii­rinsä

21.9.2022

Paikka avoinna: Kokoo­mus hakee toimin­nan­joh­ta­jaa Savo-Karja­lan vaali­pii­riin

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa yhdis­ty­vät

14.6.2022

Janina Haapa­niemi kokoo­muk­sen some­stra­te­giksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Janina Haapa­nie­men, 35, some­stra­te­giksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­li­pro­jek­tiin. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. Suomen Jääkiek­ko­lii­tossa 2022 Jääkie­kon MM-kiso­­jen

Skip to content