Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den erityi­sa­vus­ta­jissa

Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den erityi­sa­vus­ta­jissa

Julkaistu:

Heikki Uusi­talo siir­tyy VM:ään, Emmi Venä­läi­nen opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jaksi

Opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja, teolo­gian mais­teri Heikki Kuutti Uusi­talo siir­tyy 1.1.2019 lukien valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpon esikun­taan. Uudessa tehtä­väs­sään valtio­va­rain­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana Uusi­talo vastaa erityi­sesti vies­tin­nästä.

Uusi­talo on vastan­nut opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä erityi­sesti korkea­koulu- ja tiede­po­li­tii­kasta, varhais­kas­va­tuk­sesta, kirkol­li­sista asioista, vapaasta sivis­tys­työstä ja maahan­muut­ta­jien koulu­tuk­sesta. Lisäksi hän on seuran­nut kult­tuuri-, inno­vaa­tio-, ympä­ristö- ja oikeus­po­li­tiik­kaa.

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen yhteis­kun­ta­tie­tei­den kandi­daatti Emmi Venä­läi­sen. Hän aloit­taa tehtä­väs­sään 1.1.2019. Venä­läi­sen vastuu­alu­eet tule­vat olemaan saman­lai­set kuin Uusi­ta­lolla.

Venä­läi­sellä on laaja koke­mus erilai­sista yhteis­kun­nal­li­sista tehtä­vistä, valtion­hal­lin­nosta ja vies­tin­nästä. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­öön hän siir­tyy kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män koulu­tus-, sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­sen sihtee­rin tehtä­västä.  Aiem­min Venä­läi­nen on työs­ken­nel­lyt ajatus­hau­tomo Demos Helsin­gissä, ulko­mi­nis­te­riön suun­nit­telu- ja tutki­musyk­si­kössä, turval­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­rasto Tuke­sin vies­tin­tä­osas­tolla sekä toimit­ta­jana uutis­toi­mi­tuk­sessa ja paikal­lis­leh­dessä.

Opetus­mi­nis­te­rin toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa Daniel Sazo­nov.

Lisä­tie­toja:

- Heikki Kuutti Uusi­talo, puh. 050 302 8246, sähkö­posti 1.1.2019 asti heikki.kuutti.uusitalo@minedu.fi, sen jälkeen @vm.fi

- Emmi Venä­läi­nen, puh. 044 281 1234, sähkö­posti 1.1.2019 asti emmi.venalainen@eduskunta.fi, sen jälkeen @minedu.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2024

Kokoo­mus teki kolme nimi­tystä puolue­toi­mis­tolle

Kokoo­mus on tehnyt kolme uutta rekry­toin­tia puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.  Kokoo­mus on nimit­tä­nyt ohjel­ma­pääl­li­köksi Jere­mias Nurme­lan. Nurmela siir­tyy puolue­toi­mis­tolle Helsin­gin apulais­por­mes­ta­rin poliit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vistä.

13.5.2024

Paik­koja auki: Kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla 2 paik­kaa haet­ta­vana

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

Skip to content