Muutoksia kokoo­mus­mi­nis­te­reiden erityi­sa­vus­ta­jissa – kokoomus.fi
MENU
Muutoksia kokoo­mus­mi­nis­te­reiden erityi­sa­vus­ta­jissa

Muutoksia kokoo­mus­mi­nis­te­reiden erityi­sa­vus­ta­jissa

Julkaistu: 11.12.2018 Julkaisut Tiedote

Heikki Uusitalo siirtyy VM:ään, Emmi Venäläinen opetus­mi­nis­terin erityi­sa­vus­ta­jaksi

Opetus­mi­nis­terin erityi­sa­vustaja, teologian maisteri Heikki Kuutti Uusitalo siirtyy 1.1.2019 lukien valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpon esikuntaan. Uudessa tehtä­vässään valtio­va­rain­mi­nis­terin erityi­sa­vus­tajana Uusitalo vastaa erityi­sesti viestin­nästä.

Uusitalo on vastannut opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riössä erityi­sesti korkea­koulu- ja tiede­po­li­tii­kasta, varhais­kas­va­tuk­sesta, kirkol­li­sista asioista, vapaasta sivis­tys­työstä ja maahan­muut­tajien koulu­tuk­sesta. Lisäksi hän on seurannut kulttuuri-, innovaatio-, ympäristö- ja oikeus­po­li­tiikkaa.

Opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen on kutsunut erityi­sa­vus­ta­jakseen yhteis­kun­ta­tie­teiden kandi­daatti Emmi Venäläisen. Hän aloittaa tehtä­vässään 1.1.2019. Venäläisen vastuu­alueet tulevat olemaan saman­laiset kuin Uusita­lolla.

Venäläi­sellä on laaja kokemus erilai­sista yhteis­kun­nal­li­sista tehtä­vistä, valtion­hal­lin­nosta ja viestin­nästä. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riöön hän siirtyy kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän koulutus-, sosiaali- ja terveys­po­liit­tisen sihteerin tehtä­västä.  Aiemmin Venäläinen on työsken­nellyt ajatus­hautomo Demos Helsin­gissä, ulkomi­nis­teriön suunnittelu- ja tutki­musyk­si­kössä, turval­lisuus- ja kemikaa­li­vi­rasto Tukesin viestin­tä­osas­tolla sekä toimit­tajana uutis­toi­mi­tuk­sessa ja paikal­lis­leh­dessä.

Opetus­mi­nis­terin toisena erityi­sa­vus­tajana jatkaa Daniel Sazonov.

Lisätietoja:

- Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246, sähkö­posti 1.1.2019 asti heikki.kuutti.uusitalo@minedu.fi, sen jälkeen @vm.fi

- Emmi Venäläinen, puh. 044 281 1234, sähkö­posti 1.1.2019 asti emmi.venalainen@eduskunta.fi, sen jälkeen @minedu.fi


Kokoomus.fi