Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den erityi­sa­vus­ta­jissa

Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den erityi­sa­vus­ta­jissa

Julkaistu:

Heikki Uusi­talo siir­tyy VM:ään, Emmi Venä­läi­nen opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jaksi

Opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja, teolo­gian mais­teri Heikki Kuutti Uusi­talo siir­tyy 1.1.2019 lukien valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpon esikun­taan. Uudessa tehtä­väs­sään valtio­va­rain­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­ta­jana Uusi­talo vastaa erityi­sesti vies­tin­nästä.

Uusi­talo on vastan­nut opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riössä erityi­sesti korkea­koulu- ja tiede­po­li­tii­kasta, varhais­kas­va­tuk­sesta, kirkol­li­sista asioista, vapaasta sivis­tys­työstä ja maahan­muut­ta­jien koulu­tuk­sesta. Lisäksi hän on seuran­nut kult­tuuri-, inno­vaa­tio-, ympä­ristö- ja oikeus­po­li­tiik­kaa.

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen yhteis­kun­ta­tie­tei­den kandi­daatti Emmi Venä­läi­sen. Hän aloit­taa tehtä­väs­sään 1.1.2019. Venä­läi­sen vastuu­alu­eet tule­vat olemaan saman­lai­set kuin Uusi­ta­lolla.

Venä­läi­sellä on laaja koke­mus erilai­sista yhteis­kun­nal­li­sista tehtä­vistä, valtion­hal­lin­nosta ja vies­tin­nästä. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­öön hän siir­tyy kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män koulu­tus-, sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­sen sihtee­rin tehtä­västä.  Aiem­min Venä­läi­nen on työs­ken­nel­lyt ajatus­hau­tomo Demos Helsin­gissä, ulko­mi­nis­te­riön suun­nit­telu- ja tutki­musyk­si­kössä, turval­li­suus- ja kemi­kaa­li­vi­rasto Tuke­sin vies­tin­tä­osas­tolla sekä toimit­ta­jana uutis­toi­mi­tuk­sessa ja paikal­lis­leh­dessä.

Opetus­mi­nis­te­rin toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa Daniel Sazo­nov.

Lisä­tie­toja:

- Heikki Kuutti Uusi­talo, puh. 050 302 8246, sähkö­posti 1.1.2019 asti heikki.kuutti.uusitalo@minedu.fi, sen jälkeen @vm.fi

- Emmi Venä­läi­nen, puh. 044 281 1234, sähkö­posti 1.1.2019 asti emmi.venalainen@eduskunta.fi, sen jälkeen @minedu.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

17.10.2023

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä.

Skip to content