• FI
 • SV
 • MENU
  Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den avus­ta­ja­kun­nassa
  Twiittaa

  Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den avus­ta­ja­kun­nassa

  Julkaistu: 15.01.2018 Julkaisut Tiedote

  Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jana aloit­taa 1. helmi­kuuta Titta Anders­son-Bohren. Anders­son-Bohren, 33, on koulu­tuk­sel­taan yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri Tampe­reen yliopis­tosta sekä Master of Russian and Eurasian Studies Pieta­rin euroop­pa­lai­sesta yliopis­tosta. Hän on aikai­sem­min toimi­nut muiden muassa Suomen Würt­hin asia­kas­pal­ve­lun ja myyn­nin tuen osas­to­pääl­lik­könä, EU-asian­tun­ti­jana vies­tin­nän konsult­tiy­ri­tyk­sessä Brys­se­lissä sekä MEP-avus­ta­jana Euroo­pan parla­men­tissa.

  Anders­son-Bohre­nin lisäksi Tuomas Rauta­nen jatkaa Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jana.

  Sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana aloit­taa 16. tammi­kuuta maata­lous- ja metsä­tie­tei­den kandi­daatti Lyydia Ylönen, 26. Hän avus­taa minis­te­riä eten­kin maata­lous- ja metsä­po­li­tiik­kassa sekä sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kassa, joita minis­teri Risikko seuraa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män työn­jaon mukai­sesti.

  Ylönen siir­tyy minis­teri Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jaksi kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män poliit­ti­sen sihtee­rin tehtä­västä. Ylönen toimii erityi­sa­vus­taja Juuso Rönn­hol­min sijai­sena tämän vanhem­pain­va­paan aikana.

  Minis­teri Risi­kon toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa Tiina Rytilä.

  Lisä­tie­toja:

  Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jat:
  Tuomas Rauta­nen, p. 029 5160278
  Titta Anders­son-Bohren, p. 040 077 4132

  Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jat:
  Lyydia Ylönen, p. 044 591 0812
  Tiina Rytilä, p. 0295 418 806