Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den avus­ta­ja­kun­nassa

Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den avus­ta­ja­kun­nassa

Julkaistu:

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jana aloit­taa 1. helmi­kuuta Titta Anders­son-Bohren. Anders­son-Bohren, 33, on koulu­tuk­sel­taan yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri Tampe­reen yliopis­tosta sekä Master of Russian and Eurasian Studies Pieta­rin euroop­pa­lai­sesta yliopis­tosta. Hän on aikai­sem­min toimi­nut muiden muassa Suomen Würt­hin asia­kas­pal­ve­lun ja myyn­nin tuen osas­to­pääl­lik­könä, EU-asian­tun­ti­jana vies­tin­nän konsult­tiy­ri­tyk­sessä Brys­se­lissä sekä MEP-avus­ta­jana Euroo­pan parla­men­tissa.

Anders­son-Bohre­nin lisäksi Tuomas Rauta­nen jatkaa Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jana.

Sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana aloit­taa 16. tammi­kuuta maata­lous- ja metsä­tie­tei­den kandi­daatti Lyydia Ylönen, 26. Hän avus­taa minis­te­riä eten­kin maata­lous- ja metsä­po­li­tiik­kassa sekä sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kassa, joita minis­teri Risikko seuraa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män työn­jaon mukai­sesti.

Ylönen siir­tyy minis­teri Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jaksi kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män poliit­ti­sen sihtee­rin tehtä­västä. Ylönen toimii erityi­sa­vus­taja Juuso Rönn­hol­min sijai­sena tämän vanhem­pain­va­paan aikana.

Minis­teri Risi­kon toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa Tiina Rytilä.

Lisä­tie­toja:

Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jat:
Tuomas Rauta­nen, p. 029 5160278
Titta Anders­son-Bohren, p. 040 077 4132

Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jat:
Lyydia Ylönen, p. 044 591 0812
Tiina Rytilä, p. 0295 418 806

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

6.3.2024

Euroo­pan kansan­puo­lu­een euro­vaa­lioh­jel­maan Suomelle tärkeitä tavoit­teita

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) euro­vaa­lioh­jel­maan on tulossa useita Suomelle tärkeitä tavoit­teita, muun muassa raja­tur­val­li­suu­desta ja Itä-Suomen kaltais­ten aluei­den tuke­mi­sesta. Ohjel­masta päät­tävä

Skip to content