Muutoksia kokoo­mus­mi­nis­te­reiden avusta­ja­kun­nassa – kokoomus.fi
MENU
Muutoksia kokoo­mus­mi­nis­te­reiden avusta­ja­kun­nassa

Muutoksia kokoo­mus­mi­nis­te­reiden avusta­ja­kun­nassa

Julkaistu: 15.01.2018 Julkaisut Tiedote

Ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkäsen erityi­sa­vus­tajana aloittaa 1. helmi­kuuta Titta Andersson-Bohren. Andersson-Bohren, 33, on koulu­tuk­seltaan yhteis­kun­ta­tie­teiden maisteri Tampereen yliopis­tosta sekä Master of Russian and Eurasian Studies Pietarin euroop­pa­lai­sesta yliopis­tosta. Hän on aikai­semmin toiminut muiden muassa Suomen Würthin asiakas­pal­velun ja myynnin tuen osasto­pääl­likkönä, EU-asian­tun­tijana viestinnän konsult­tiy­ri­tyk­sessä Brysse­lissä sekä MEP-avustajana Euroopan parla­men­tissa.

Andersson-Bohrenin lisäksi Tuomas Rautanen jatkaa Mykkäsen erityi­sa­vus­tajana.

Sisämi­nisteri Paula Risikon erityi­sa­vus­tajana aloittaa 16. tammi­kuuta maatalous- ja metsä­tie­teiden kandi­daatti Lyydia Ylönen, 26. Hän avustaa minis­teriä etenkin maatalous- ja metsä­po­li­tiik­kassa sekä sosiaali- ja terveys­po­li­tii­kassa, joita ministeri Risikko seuraa Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän työnjaon mukai­sesti.

Ylönen siirtyy ministeri Risikon erityi­sa­vus­ta­jaksi kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän poliit­tisen sihteerin tehtä­västä. Ylönen toimii erityi­sa­vustaja Juuso Rönnholmin sijaisena tämän vanhem­pain­vapaan aikana.

Ministeri Risikon toisena erityi­sa­vus­tajana jatkaa Tiina Rytilä.

Lisätietoja:

Kai Mykkäsen erityi­sa­vus­tajat:
Tuomas Rautanen, p. 029 5160278
Titta Andersson-Bohren, p. 040 077 4132

Paula Risikon erityi­sa­vus­tajat:
Lyydia Ylönen, p. 044 591 0812
Tiina Rytilä, p. 0295 418 806


Kokoomus.fi