Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den avus­ta­ja­kun­nassa

Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den avus­ta­ja­kun­nassa

Julkaistu:

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jana aloit­taa 1. helmi­kuuta Titta Anders­son-Bohren. Anders­son-Bohren, 33, on koulu­tuk­sel­taan yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri Tampe­reen yliopis­tosta sekä Master of Russian and Eurasian Studies Pieta­rin euroop­pa­lai­sesta yliopis­tosta. Hän on aikai­sem­min toimi­nut muiden muassa Suomen Würt­hin asia­kas­pal­ve­lun ja myyn­nin tuen osas­to­pääl­lik­könä, EU-asian­tun­ti­jana vies­tin­nän konsult­tiy­ri­tyk­sessä Brys­se­lissä sekä MEP-avus­ta­jana Euroo­pan parla­men­tissa.

Anders­son-Bohre­nin lisäksi Tuomas Rauta­nen jatkaa Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jana.

Sisä­mi­nis­teri Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana aloit­taa 16. tammi­kuuta maata­lous- ja metsä­tie­tei­den kandi­daatti Lyydia Ylönen, 26. Hän avus­taa minis­te­riä eten­kin maata­lous- ja metsä­po­li­tiik­kassa sekä sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kassa, joita minis­teri Risikko seuraa Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män työn­jaon mukai­sesti.

Ylönen siir­tyy minis­teri Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jaksi kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män poliit­ti­sen sihtee­rin tehtä­västä. Ylönen toimii erityi­sa­vus­taja Juuso Rönn­hol­min sijai­sena tämän vanhem­pain­va­paan aikana.

Minis­teri Risi­kon toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa Tiina Rytilä.

Lisä­tie­toja:

Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jat:
Tuomas Rauta­nen, p. 029 5160278
Titta Anders­son-Bohren, p. 040 077 4132

Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jat:
Lyydia Ylönen, p. 044 591 0812
Tiina Rytilä, p. 0295 418 806

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content