Muutoksia Kokoo­muksen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa – kokoomus.fi
MENU
Muutoksia Kokoo­muksen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa

Muutoksia Kokoo­muksen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa

Julkaistu: 21.06.2017 Rekry-uutisia

Valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpo on kutsunut talous­po­liit­ti­seksi erityi­sa­vus­ta­jakseen valtio­tie­teiden kandi­daatti Matias Marttisen, 26. Marttinen aloittaa tehtä­vässä 1.9.2017.

Marttinen siirtyy valtio­va­rain­mi­nis­te­riöön opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasosen erityi­sa­vus­tajan tehtä­västä, jota hän on hoitanut kesäkuusta 2015 lähtien. Aikai­semmin Marttinen on työsken­nellyt Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­teerinä eduskun­nassa vuosina 2013-2015. Marttinen on Rauman kaupun­gin­val­tuu­tettu.

Valtio­va­rain­mi­nisteri Orpon nykyinen talous­po­liit­tinen erityi­sa­vustaja Ville Valkonen siirtyy yksityi­selle sekto­rille 1.9. alkaen. Valkonen on toiminut Orpon erityi­sa­vus­tajana vaali­kauden alusta lähtien ja sitä ennen Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän talous­po­liit­tisena sihteerinä. Hän on Turun kaupun­gin­val­tuu­tettu.

Opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen on kutsunut erityi­sa­vus­ta­jakseen oikeus­tieteen ja tekniikan yliop­pilas Daniel Sazonovin, 24. Sazonov toimii tällä hetkellä Kokoo­muksen Nuorten Liiton puheen­joh­tajana. Sazonov on Helsingin kaupun­gin­val­tuu­tettu.

Sazonov aloittaa uudessa tehtä­vässään 1.9.2017. Grahn-Laasosen toisena erityi­sa­vus­tajana jatkaa Heikki Kuutti Uusitalo.

Lisätietoja:

Matias Marttinen, p. 044 269 3113, matias.marttinen@minedu.fi

Daniel Sazonov, p. 045 1296812, daniel.sazonov@kokoomusnuoret.fi


Kokoomus.fi