Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Muutok­sia Kokoo­muk­sen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa

Muutok­sia Kokoo­muk­sen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut talous­po­liit­ti­seksi erityi­sa­vus­ta­jak­seen valtio­tie­tei­den kandi­daatti Matias Mart­ti­sen, 26. Mart­ti­nen aloit­taa tehtä­vässä 1.9.2017.

Mart­ti­nen siir­tyy valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­västä, jota hän on hoita­nut kesä­kuusta 2015 lähtien. Aikai­sem­min Mart­ti­nen on työs­ken­nel­lyt Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rinä edus­kun­nassa vuosina 2013-2015. Mart­ti­nen on Rauman kaupun­gin­val­tuu­tettu.

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Orpon nykyi­nen talous­po­liit­ti­nen erityi­sa­vus­taja Ville Valko­nen siir­tyy yksi­tyi­selle sekto­rille 1.9. alkaen. Valko­nen on toimi­nut Orpon erityi­sa­vus­ta­jana vaali­kau­den alusta lähtien ja sitä ennen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­sena sihtee­rinä. Hän on Turun kaupun­gin­val­tuu­tettu.

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­tie­teen ja teknii­kan yliop­pi­las Daniel Sazo­no­vin, 24. Sazo­nov toimii tällä hetkellä Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton puheen­joh­ta­jana. Sazo­nov on Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tettu.

Sazo­nov aloit­taa uudessa tehtä­väs­sään 1.9.2017. Grahn-Laaso­sen toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa Heikki Kuutti Uusi­talo.

Lisä­tie­toja:

Matias Mart­ti­nen, p. 044 269 3113, matias.marttinen@minedu.fi

Daniel Sazo­nov, p. 045 1296812, daniel.sazonov@kokoomusnuoret.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

23.8.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Aikai­sem­min tehtä­vään hake­neet huomioi­daan. Luon­­non­­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija työs­ken­te­lee ryhmä­kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista

9.8.2023

Paikka auki: Hämeen kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskusta-oikeis­­to­­lai­­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa

Skip to content