• FI
 • SV
 • MENU
  Muutok­sia Kokoo­muk­sen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa

  Muutok­sia Kokoo­muk­sen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa

  Julkaistu: 21.06.2017 Rekry-uutisia

  Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut talous­po­liit­ti­seksi erityi­sa­vus­ta­jak­seen valtio­tie­tei­den kandi­daatti Matias Mart­ti­sen, 26. Mart­ti­nen aloit­taa tehtä­vässä 1.9.2017.

  Mart­ti­nen siir­tyy valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­västä, jota hän on hoita­nut kesä­kuusta 2015 lähtien. Aikai­sem­min Mart­ti­nen on työs­ken­nel­lyt Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rinä edus­kun­nassa vuosina 2013-2015. Mart­ti­nen on Rauman kaupun­gin­val­tuu­tettu.

  Valtio­va­rain­mi­nis­teri Orpon nykyi­nen talous­po­liit­ti­nen erityi­sa­vus­taja Ville Valko­nen siir­tyy yksi­tyi­selle sekto­rille 1.9. alkaen. Valko­nen on toimi­nut Orpon erityi­sa­vus­ta­jana vaali­kau­den alusta lähtien ja sitä ennen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­sena sihtee­rinä. Hän on Turun kaupun­gin­val­tuu­tettu.

  Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­tie­teen ja teknii­kan yliop­pi­las Daniel Sazo­no­vin, 24. Sazo­nov toimii tällä hetkellä Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton puheen­joh­ta­jana. Sazo­nov on Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tettu.

  Sazo­nov aloit­taa uudessa tehtä­väs­sään 1.9.2017. Grahn-Laaso­sen toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa Heikki Kuutti Uusi­talo.

  Lisä­tie­toja:

  Matias Mart­ti­nen, p. 044 269 3113, matias.marttinen@minedu.fi

  Daniel Sazo­nov, p. 045 1296812, daniel.sazonov@kokoomusnuoret.fi