Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Muutok­sia Kokoo­muk­sen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa

Muutok­sia Kokoo­muk­sen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo on kutsu­nut talous­po­liit­ti­seksi erityi­sa­vus­ta­jak­seen valtio­tie­tei­den kandi­daatti Matias Mart­ti­sen, 26. Mart­ti­nen aloit­taa tehtä­vässä 1.9.2017.

Mart­ti­nen siir­tyy valtio­va­rain­mi­nis­te­ri­öön opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­västä, jota hän on hoita­nut kesä­kuusta 2015 lähtien. Aikai­sem­min Mart­ti­nen on työs­ken­nel­lyt Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rinä edus­kun­nassa vuosina 2013-2015. Mart­ti­nen on Rauman kaupun­gin­val­tuu­tettu.

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Orpon nykyi­nen talous­po­liit­ti­nen erityi­sa­vus­taja Ville Valko­nen siir­tyy yksi­tyi­selle sekto­rille 1.9. alkaen. Valko­nen on toimi­nut Orpon erityi­sa­vus­ta­jana vaali­kau­den alusta lähtien ja sitä ennen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­sena sihtee­rinä. Hän on Turun kaupun­gin­val­tuu­tettu.

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen oikeus­tie­teen ja teknii­kan yliop­pi­las Daniel Sazo­no­vin, 24. Sazo­nov toimii tällä hetkellä Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton puheen­joh­ta­jana. Sazo­nov on Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tettu.

Sazo­nov aloit­taa uudessa tehtä­väs­sään 1.9.2017. Grahn-Laaso­sen toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa Heikki Kuutti Uusi­talo.

Lisä­tie­toja:

Matias Mart­ti­nen, p. 044 269 3113, matias.marttinen@minedu.fi

Daniel Sazo­nov, p. 045 1296812, daniel.sazonov@kokoomusnuoret.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content