Muutoksia Kokoo­muksen avusta­ja­kun­nassa – kokoomus.fi
MENU
Muutoksia Kokoo­muksen avusta­ja­kun­nassa

Muutoksia Kokoo­muksen avusta­ja­kun­nassa

Julkaistu: 31.08.2016 Uncategorized

Eduskunnan varapu­hemies Arto Satonen on kutsunut erityi­sa­vus­ta­jakseen VTM Juha Kirstilän, 42. Kirstilä siirtyy tehtävään ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkäsen erityi­sa­vus­tajan tehtä­västä. Kirstilä aloittaa uudessa tehtä­vässään 1.9.

Kirstilä on työsken­nellyt muun muassa pää- ja valtio­va­rain­mi­nisteri Kataisen erityi­sa­vus­tajana, ulkomi­nis­terien Stubb ja Kanerva lehdis­tö­avus­tajana sekä Kokoo­muksen viestin­tä­pääl­likkönä.

Sisämi­nisteri Paula Risikko on kutsunut erityi­sa­vus­ta­jakseen VTM Juuso Rönnholmin, 32. Rönnholm aloittaa tehtä­vässään 1.9. vastuu­alu­eenaan sisämi­nis­teriön asiat. Risikon toisena erityi­sa­vus­tajana jatkaa YTM Emma Hannonen.

Rönnholm siirtyy erityi­sa­vus­ta­jaksi viestin­tä­toi­misto Cocomm­sista vaikut­ta­ja­vies­tinnän konsultin työstä. Rönnholm on aiemmin toiminut Risikon erityi­sa­vus­tajana sosiaali- ja terveys­mi­nis­te­riössä sekä liiken­ne­mi­nis­te­riössä. Rönnholm on työsken­nellyt myös Kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mässä tiedotus- ja poliit­tisena sihteerinä sekä eduskun­nassa useiden kansan­edus­tajien avustajana.


Kokoomus.fi