Muutok­sia Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kun­nassa

Julkaistu: 31.08.2016

Edus­kun­nan vara­pu­he­mies Arto Sato­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen VTM Juha Kirs­ti­län, 42. Kirs­tilä siir­tyy tehtä­vään ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­västä. Kirs­tilä aloit­taa uudessa tehtä­väs­sään 1.9.

Kirs­tilä on työs­ken­nel­lyt muun muassa pää- ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen erityi­sa­vus­ta­jana, ulko­mi­nis­te­rien Stubb ja Kanerva lehdis­tö­avus­ta­jana sekä Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­lik­könä.

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen VTM Juuso Rönn­hol­min, 32. Rönn­holm aloit­taa tehtä­väs­sään 1.9. vastuu­alu­ee­naan sisä­mi­nis­te­riön asiat. Risi­kon toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa YTM Emma Hanno­nen.

Rönn­holm siir­tyy erityi­sa­vus­ta­jaksi vies­tin­tä­toi­misto Cocomm­sista vaikut­ta­ja­vies­tin­nän konsul­tin työstä. Rönn­holm on aiem­min toimi­nut Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä sekä liiken­ne­mi­nis­te­riössä. Rönn­holm on työs­ken­nel­lyt myös Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä tiedo­tus- ja poliit­ti­sena sihtee­rinä sekä edus­kun­nassa usei­den kansan­edus­ta­jien avus­ta­jana.