Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Muutok­sia Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kun­nassa

Muutok­sia Kokoo­muk­sen avus­ta­ja­kun­nassa

Julkaistu:

Edus­kun­nan vara­pu­he­mies Arto Sato­nen on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen VTM Juha Kirs­ti­län, 42. Kirs­tilä siir­tyy tehtä­vään ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­västä. Kirs­tilä aloit­taa uudessa tehtä­väs­sään 1.9.

Kirs­tilä on työs­ken­nel­lyt muun muassa pää- ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen erityi­sa­vus­ta­jana, ulko­mi­nis­te­rien Stubb ja Kanerva lehdis­tö­avus­ta­jana sekä Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­lik­könä.

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko on kutsu­nut erityi­sa­vus­ta­jak­seen VTM Juuso Rönn­hol­min, 32. Rönn­holm aloit­taa tehtä­väs­sään 1.9. vastuu­alu­ee­naan sisä­mi­nis­te­riön asiat. Risi­kon toisena erityi­sa­vus­ta­jana jatkaa YTM Emma Hanno­nen.

Rönn­holm siir­tyy erityi­sa­vus­ta­jaksi vies­tin­tä­toi­misto Cocomm­sista vaikut­ta­ja­vies­tin­nän konsul­tin työstä. Rönn­holm on aiem­min toimi­nut Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä sekä liiken­ne­mi­nis­te­riössä. Rönn­holm on työs­ken­nel­lyt myös Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä tiedo­tus- ja poliit­ti­sena sihtee­rinä sekä edus­kun­nassa usei­den kansan­edus­ta­jien avus­ta­jana.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.4.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee some­stra­te­gia

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa sosi­aa­li­sen median moni­puo­lista ja koke­nutta osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin.   Edel­ly­tämme syvää ymmär­rystä sosi­aa­li­sen median eri

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content