Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Europarlamenttivaaliehdokas Mika Aaltola
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Mika Aaltola kokoomuksen eurovaaliehdokkaaksi

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana.

Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina. 

Mika Aaltola on Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja. Hän on Tampe­reen yliopis­ton dosentti ja on työs­ken­nel­lyt vierai­le­vana tutki­jana ja profes­so­rina useissa yliopis­toissa. Aalto­lan asian­tun­te­mus kattaa USA:n globaa­lin roolin, demo­kra­tian haavoit­tu­vuu­den, suur­val­ta­po­li­tii­kan ja turval­li­suu­den.  

Aaltola väit­teli tohto­riksi vuonna 1999 ja on suorit­ta­nut tutkin­not Tampe­reen ja Colum­bian yliopis­toissa. Aaltola oli ehdok­kaana tämän vuoden presi­den­tin­vaa­leissa. Aalto­lan perhee­seen kuulu­vat myös vaimo, lapsi ja kolme koiraa.  
 
Aaltola on yhdek­säs­toista kokoo­muk­sen ehdo­kas euro­vaa­lei­hin. Yhteensä puolue nimeää vaalei­hin maksi­mi­mää­rän eli 20 ehdo­kasta. 

Kokoo­muk­sen aiem­min nime­tyt ehdok­kaat ovat Ted Apter, Mika Kaso­nen, Ville Kaunisto, Susanna Kisner, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Susanne Päivä­rinta, Sakari Pääkkö, Henriina Rantala, Maria Rauta­nen, Markku Rentto, Aura Salla, Janne Sankelo, Max Schul­man, Sauli Seit­ten­ranta, Pekka Toveri, Jocka Träskbäck ja Henna Virk­ku­nen.    

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit järjes­te­tään kaikissa EU:n jäsen­val­tioissa ajan­jak­solla 6.–9.6.2024. Suomessa äänes­tys­päivä on sunnun­tai 9.6.2024 ja ennak­ko­ää­nes­tys 29.5.–4.6.2024. Vaaleissa vali­taan yhteensä 720 euroe­dus­ta­jaa eli “meppiä”, joista Suomesta vali­taan 15.   

Kokoo­mus kuuluu Euroo­pan kansan­puo­lue EPP:hen (Euro­pean People’s Party) puolu­ee­seen ja EPP-ryhmään Euroo­pan parla­men­tissa.

Aalto­lan kampan­jan yhteys­tie­dot:
kampan­ja­pääl­likö Jenny Nyman Ahokas 040 538 4652
info@mikaaaltola.eu

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content