Matilda af Häll­strö­mistä kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri

Julkaistu: 14.02.2019

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä ja Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. valit­si­vat kansain­vä­lis­ten asioi­den sihtee­riksi VTM Matilda af Häll­strö­min.

Tehtävä on edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een yhtei­nen.

Koulu­tuk­sel­taan af Häll­ström on valtio­tie­tei­den mais­teri Helsin­gin yliopis­tosta sekä Master of Arts St Andrews:in yliopis­tosta. af Häll­ström on syys­kusta 2017 lähtien toimi­nut Pohjois­mai­den neuvos­ton edus­ta­jana Brys­se­lissä. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt mm. vies­tin­tä­toi­misto Milt­to­nissa, Helsinki EU Office-toimis­tossa, Euroo­pan parla­men­tissa sekä ulko­mi­nis­te­riössä.

Kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri seuraa mm. edus­kun­nan ulko­asian- ja puolus­tus
valio­kun­nan asioita sekä pitää tiivistä yhteyttä kokoo­muk­sen pohjois­mai­siin- ja euroop­pa­lai­siin sisar­puo­luei­siin.

af Häll­ström aloit­taa tehtä­väs­sään maalis­kuussa.